Help Print this page 

Document L:1999:085:TOC

Title and reference
Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 85, 29 mars 1999

Display all documents published in this Official Journal
Text
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 85
fyrtioandra årgången
29 mars 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar 1
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Betträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.
Top