EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:011:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 11, 16 januari 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 11
42 årgången
16 januari 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 96/1999 av den 12 januari 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1950/97 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av säckar och påsar av polyeten och polypropen med ursprung i Indien, Indonesien och Thailand och om slutgiltigt uttag av den införda preliminära antidumpningstullen 1
Kommissionens förordning (EG) nr 97/1999 av den 15 januari 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 5
Kommissionens förordning (EG) nr 98/1999 av den 15 januari 1999 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 7
Kommissionens förordning (EG) nr 99/1999 av den 15 januari 1999 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den tjugotredje särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 100/1999 av den 15 januari 1999 om särskilda åtgärder som avviker från förordning (EEG) nr 3719/88 inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 101/1999 av den 15 januari 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 3143/85 om försäljning till sänkta priser av interventionssmör avsett för direkt förbrukning i form av koncentrerat smör och av förordning (EEG) nr 429/90 om beviljande genom anbudsinfordran av stöd för koncentrerat smör avsett för direkt förbrukning inom gemenskapen 14
*Kommissionens förordning (EG) nr 102/1999 av den 15 januari 1999 om utfärdande av importlicenser för bananer enligt tullkvoterna och för traditionella AVS-bananer för första kvartalet 1999 (andra perioden) (1) 16
Kommissionens förordning (EG) nr 103/1999 av den 15 januari 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2566/98 17
Kommissionens förordning (EG) nr 104/1999 av den 15 januari 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2565/98 18
Kommissionens förordning (EG) nr 105/1999 av den 15 januari 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2564/98 19
Kommissionens förordning (EG) nr 106/1999 av den 15 januari 1999 om fastställande av en maximisubvention för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2563/98 20
Kommissionens förordning (EG) nr 107/1999 av den 15 januari 1999 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den etthundranittiofemte särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 21
Kommissionens förordning (EG) nr 108/1999 av den 15 januari 1999 om fastställande av högsta uppköpspriser och kvantiteter vid uppköp av nötkött i samband med det tvåhundrafemtonde delanbudsförfarandet som inletts som en allmän interventionsåtgärd i enlighet med förordning (EEG) nr 1627/89 22
Kommissionens förordning (EG) nr 109/1999 av den 15 januari 1999 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser 23
*Europaparlamentets och rådets direktiv 98/91/EG av den 14 december 1998 om motorfordon och släpvagnar till dessa fordon avsedda för transport av farligt gods på väg och om ändring av direktiv 70/156/EEG om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon 25

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
1999/37/EC
*Rådets beslut av den 26 november 1998 om den ståndpunkt Europeiska gemenskapen skall inta när det gäller de regler för genomförande av förlikning i transiteringstvister som skall antas vid energistadgekonferensen 37
*Information om ikraftträdandet av protokollet om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan, för att beakta Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen och resultaten av jordbruksförhandlingarna inom Uruguayrundan, däribland, förbättringarna av den befintliga förmånsordningen 45
Kommissionen
1999/38/EC
*Kommissionens beslut av den 21 december 1998 om upphävande av beslut 98/104/EG om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Tyskland [delgivet med nr K(1998) 4322] (1) 46
1999/39/EC
*Kommissionens beslut av den 21 december 1998 om godkännande av den plan som Tyskland har lagt fram för utrotning av klassisk svinpest hos vilda svin i Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern och Niedersachsen och om upphävande av beslut 96/552/EG [delgivet med nr K(1998) 4325] (1) 47
1999/40/EC
*Kommissionens beslut av den 21 december 1998 om upphävande av beslut 96/276/EG om vissa skyddsåtgärder vad gäller tvåskaliga blötdjur med ursprung i Tunisien [delgivet med nr K(1998) 4340] (1) 48
1999/41/EC
*Kommissionens beslut av den 21 december 1998 om godkännande av 1999 års tekniska handlingsplan för bättre jordbruksstatistik [delgivet med nr K(1998) 4343] (1) 49
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top