Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:337:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 337, 12 december 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 337
41 årgången
12 december 1998
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2678/98 av den 10 december 1998 om ändring av förordningarna (EG) nr 1890/97 och (EG) nr 1891/97 om införande av slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullar på import av odlad atlantlax med ursprung i Norge 1
*Rådets förordning (EG) nr 2679/98 av den 7 december 1998 om den inre marknadens sätt att fungera i samband med den fria rörligheten för varor mellan medlemsstaterna 8
Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 7 december 1998 om den fria rörligheten för varor 10
Kommissionens förordning (EG) nr 2680/98 av den 11 december 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 12
Kommissionens förordning (EG) nr 2681/98 av den 11 december 1998 om fastställande av högsta uppköpspriser och kvantiteter vid uppköp av nötkött i samband med det 214:e delanbudsförfarandet som inletts som en allmän interventionsåtgärd i enlighet med förordning (EEG) nr 1627/89 14
Kommissionens förordning (EG) nr 2682/98 av den 11 december 1998 om exportanbud som lämnats för helt slipat långkornigt ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2566/98 16
Kommissionens förordning (EG) nr 2683/98 av den 11 december 1998 om anbud som lämnats för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2563/98 17
Kommissionens förordning (EG) nr 2684/98 av den 11 december 1998 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2565/98 18
Kommissionens förordning (EG) nr 2685/98 av den 11 december 1998 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2564/98 19
*Kommissionens förordning (EG) nr 2686/98 av den 11 december 1998 om ändring av bilagorna I och II i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (1) 20
Kommissionens förordning (EG) nr 2687/98 av den 11 december 1998 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den etthundranittiofjärde särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 24
Kommissionens förordning (EG) nr 2688/98 av den 11 december 1998 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den tjugoandra särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 25
Kommissionens förordning (EG) nr 2689/98 av den 11 december 1998 om fastställande av den kvantitet som finns tillgänglig för första kvartalet 1999 av vissa produkter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter inom ramen för ordningarna i Europaavtalen mellan gemenskapen och Ungern, Polen, Tjeckien, Slovakein, Bulgarien och Rumänien, samt ordningen i frihandelsavtalen mellan gemskapen och de baltiska länderna 27
*Kommissionens direktiv 98/90/EG av den 30 november 1998 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/387/EEG om dörrar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (1) 29

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
98/709/EC, ECSC, EURATOM
*Rådets beslut av den 7 december 1998 om ändring av rådets arbetsordning 40
Kommissionen
98/710/EC
*Kommissionens beslut av den 16 september 1998 om ett förfarande avseende tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 2408/92 (Mål VII/AMA/11/98 - Italienska trafikfördelningsreglerna för flygplatssystemet i Milano) [delgivet med nr K(1998) 2625] (1) 42
98/711/EC
*Kommissionens beslut av den 24 november 1998 om ändring av beslut 97/296/EG om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka import av fiskeprodukter för livsmedel är tillåten [delgivet med nr K(1998) 3585] (1) 58
98/712/EC
*Kommissionens beslut av den 26 november 1998 om ändring av vissa uppgifter i förteckningen i bilagan till förordning (EG) nr 44/98 om fastställande av förteckningen för år 1998 över fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka vid fiske efter tunga inom vissa av gemenskapens områden har tillstånd att använda bomtrålar vars sammanlagda bomlängd överstiger nio meter [delgivet med nr K(1998) 3617] 61
98/713/EC
*Kommissionens beslut av den 26 november 1998 om ändring av vissa upplysningar på förteckningen i bilagan till förordning (EG) nr 55/87 om fastställande av förteckningen över de fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka har tillstånd att fiska med bomtrål inom vissa av gemenskapens kustområden [delgivet med nr K(1998) 3618] 64
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top