Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:281:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 281, 17 oktober 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 281
41 årgången
17 oktober 1998
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 2231/98 av den 16 oktober 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 2232/98 av den 16 oktober 1998 om fastställande av högsta uppköpspriser och kvantiteter vid uppköp av nötkött i samband med det 210:e delanbudsförfarandet som inletts som en allmän interventionsåtgärd i enlighet med förordning (EEG) nr 1627/89 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 2233/98 av den 16 oktober 1998 om fastställande för regleringsåret 1998 av det beräknade inkomstbortfallet och det beräknade bidraget per tacka och per honget och om fastställande av den andra förskottsutbetalningen av detta bidrag 4
*Kommissionens förordning (EG) nr 2234/98 av den 16 oktober 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 2814/90 om närmare bestämmelser för definitionen av de lamm som är uppfödda till tunga slaktkroppar 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 2235/98 av den 16 oktober 1998 om beviljande av förutfastställt stöd till privat lagring av hela och halva slaktkroppar av lamm i Finland, Irland och Förenade kungariket 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 2236/98 av den 16 oktober 1998 om ändring av förordning (EG) nr 296/96 om de uppgifter som medlemsstaterna skall sända in för månatlig bokföring av de utgifter som finansieras genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) och upphävande av förordning (EEG) nr 2776/88 9
Kommissionens förordning (EG) nr 2237/98 av den 16 oktober 1998 om leverans av mjölkprodukter som livsmedelsbistånd 11
Kommissionens förordning (EG) nr 2238/98 av den 16 oktober 1998 om leverans av vitsocker som livsmedelsbistånd 14
Kommissionens förordning (EG) nr 2239/98 av den 16 oktober 1998 om fastställande av exportbidrag för nötkött 17
Kommissionens förordning (EG) nr 2240/98 av den 16 oktober 1998 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den artonde särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 23
Kommissionens förordning (EG) nr 2241/98 av den 16 oktober 1998 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den etthundranittionde särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 25
Kommissionens förordning (EG) nr 2242/98 av den 16 oktober 1998 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 26
Kommissionens förordning (EG) nr 2243/98 av den 16 oktober 1998 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull och förskottsbeloppet på stödet 29
*Rådets direktiv 98/80/EG av den 12 oktober 1998 om komplettering av det gemensamma systemet för mervärdeskatt och om ändring av direktiv 77/388/EEG - särskilda regler för investeringsguld 31

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
98/581/EC, EURATOM
*Rådets beslut av den 12 oktober 1998 om utnämning av en ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén 35
98/582/EC
*Rådets beslut av den 6 oktober 1998 om ändring av kommissionens beslut 97/80/EG om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter 36
Kommissionen
98/583/EC
*Kommissionens beslut av den 14 oktober 1998 om förteckning över de kontrollprogram för att förebygga zoonoser som är berättigade till ett finansiellt bidrag från gemenskapen år 1999 [delgivet med nr K(1998) 3152/1] 39
98/584/EC
*Kommissionens beslut av den 14 oktober 1998 om förteckningen över de program för utrotning och övervakning av djursjukdomar som är berättigade till ett finansiellt bidrag från gemenskapen år 1999 [delgivet med nr K(1998) 3152/2] 41
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top