EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:209:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 209, 25 juli 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 209
41 årgången
25 juli 1998
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1606/98 av den 29 juni 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpningen av förordning (EEG) nr 1408/71 i syfte att utvidga denna till att omfatta särskilda system för offentligt anställda 1
*Rådets förordning (EG) nr 1607/98 av den 24 juli 1998 om förbud mot nya investeringar i Serbiska republiken 16
*Kommissionens förordning (EG) nr 1608/98 av den 23 juli 1998 om upphörande av fiske efter marulk med fartyg som för belgisk flagg 18
Kommissionens förordning (EG) nr 1609/98 av den 24 juli 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 19
Kommissionens förordning (EG) nr 1610/98 av den 24 juli 1998 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i juli 1998 om importlicens för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter enligt förordning (EG) nr 1374/98 21
*Kommissionens förordning (EG) nr 1611/98 av den 24 juli 1998 om tillstånd för bearbetning till alkohol av bordsdruvor som återtagits från marknaden under regleringsåret 1998/99 23
*Kommissionens förordning (EG) nr 1612/98 av den 24 juli 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 689/92 om fastställande av förfarandet och villkoren för interventionsorgans övertagande av spannmål 25
*Kommissionens förordning (EG) nr 1613/98 av den 24 juli 1998 om justering av det agromonetära kompensationsstöd som beviljas i Sverige 26
*Kommissionens förordning (EG) nr 1614/98 av den 24 juli 1998 Kommissionens förordning om övergångsåtgärder för stödordningen för hampa för regleringsåret 1998/1999 27
*Kommissionens förordning (EG) nr 1615/98 av den 24 juli 1998 om fastställande av det lägsta importpriset för torkade druvor för regleringsåret 1998/99 och av den utjämningsavgift som skall tas ut vid avvikelser från detta pris 28
*Kommissionens förordning (EG) nr 1616/98 av den 24 juli 1998 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1710/95, (EG) nr 1711/95 och (EG) nr 1905/95 om villkor för import av vissa produkter inom spannmålssektorn med ursprung i vissa länder 31
*Kommissionens förordning (EG) nr 1617/98 av den 24 juli 1998 om fastställande av försörjningsbalansen för ägg och fjäderfäkött till Azorerna och Madeira och om ändring av förordning (EEG) nr 1726/92 33
*Kommissionens förordning (EG) nr 1618/98 av den 24 juli 1998 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1433/98 35
*Kommissionens förordning (EG) nr 1619/98 av den 24 juli 1998 om anbud som har lämnats in inom ramen för den i förordning (EG) nr 1324/98 avsedda första anbudsinfordran 37
Kommissionens förordning (EG) nr 1620/98 av den 24 juli 1998 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser får godkännas som inlämnas i juli 1998 för vissa produkter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter inom ramen för ordningarna i Europaavtalen mellan gemenskapen och Ungern, Polen, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien, ordningen i frihandelsavtalen mellan gemenskapen och de baltiska länderna samt ordningen i interimsavtalen mellan gemenskapen och Slovenien 38
Kommissionens förordning (EG) nr 1621/98 av den 24 juli 1998 om ändring av exportbidragen för ris och brutet ris 40
Kommissionens förordning (EG) nr 1622/98 av den 24 juli 1998 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget 42
*Rådets direktiv 98/49/EG av den 29 juni 1998 om skydd av kompletterande pensionsrättigheter för anställda och egenföretagare som flyttar inom gemenskapen 46
*Kommissionens direktiv 98/60/EG av den 24 juli 1998 om ändring av rådets direktiv 74/63/EEG om främmande ämnen och produkter i djurfoder (1) 50

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Medlemsstaternas regeringsföreträdares konferens
98/472/EC, ECSC, EURATOM
*Beslut fattat av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 8 juli 1998 om utnämning av ledamöter av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt 52
Kommissionen
98/473/EC
*Kommissionens beslut av den 15 juli 1998 om ändring av beslut 87/257/EEG om förteckning över de anläggningar i USA som är godkända för import av färskt kött till gemenskapen [delgivet med nr K(1998) 1995] (1) 54
98/474/EC
Kommissionens beslut av den 16 juli 1998 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia [delgivet med nr K(1998) 2246] 59
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top