EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:077:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 77, 14 mars 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 77
41 årgången
14 mars 1998
Svensk utgåvaLagstifning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 576/98/EG av den 23 februari 1998 om ändring av beslut nr 819/95/EG om fastställande av gemenskapens åtgärdsprogram Sokrates 1
*Rådets förordning (EG) nr 577/98 av den 9 mars 1998 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen 3
Kommissionens förordning (EG) nr 578/98 av den 13 mars 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 8
Kommissionens förordning (EG) nr 579/98 av den 13 mars 1998 om exportanbud som lämnats för helt slipat långkornigt ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2097/97 10
Kommissionens förordning (EG) nr 580/98 av den 13 mars 1998 om exportanbud som lämnats för helt slipat rundkornigt ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2098/97 11
Kommissionens förordning (EG) nr 581/98 av den 13 mars 1998 om exportanbud som lämnats för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2095/97 12
Kommissionens förordning (EG) nr 582/98 av den 13 mars 1998 om exportanbud som lämnats för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2096/97 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 583/98 av den 13 mars 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 2641/88 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för användning av druvor, druvmust och koncentrerad druvmust vid framställning av druvsaft 14
Kommissionens förordning (EG) nr 584/98 av den 13 mars 1998 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den femte stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 17
Kommissionens förordning (EG) nr 585/98 av den 13 mars 1998 om anbud som lämnats för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2094/97 19
Kommissionens förordning (EG) nr 586/98 av den 13 mars 1998 om fastställande av högsta uppköpspriser och kvantiteter vid uppköp av nötkött i samband med det etthundranittionionde delanbudsförfarandet som inletts som en allmän interventionsåtgärd i enlighet med förordning (EEG) nr 1627/89 20
Kommissionens förordning (EG) nr 587/98 av den 13 mars 1998 om tillfälligt upphörande med utfärdande av exportlicenser för vissa mjölkprodukter 22
Kommissionens förordning (EG) nr 588/98 av den 13 mars 1998 om ändring av exportbidragen för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 24
Kommissionens förordning (EG) nr 589/98 av den 13 mars 1998 om fastställande av jordbruksomräkningskurser 26
Kommissionens förordning (EG) nr 590/98 av den 13 mars 1998 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 28
Kommissionens förordning (EG) nr 591/98 av den 13 mars 1998 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system A1 31
Kommissionens förordning (EG) nr 592/98 av den 13 mars 1998 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system A1 32
Kommissionens förordning (EG) nr 593/98 av den 13 mars 1998 om ändring av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget 33
*Europaparlamentets och rådets direktiv 98/5/EG av den 16 februari 1998 om underlättande av stadigvarande utövande av advokatyrket i en annan medlemsstat än den i vilken auktorisationen erhölls 36
*Kommissionens tjugoandra direktiv 98/16/EG av den 5 mars 1998 om anpassning till den tekniska utvecklingen av bilagorna II, III, VI och VII till rådets direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (1) 44

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
98/202/EC
*Kommissionens beslut av den 27 februari 1998 om att bemyndiga Italien att tillämpa kraven i avsnitt A i artikel 4 i rådets direktiv 64/433/EEG på vissa slakterier som hanterar högst 2000 djurenheter per år (1) 47
98/203/EC
*Kommissionens beslut av den 3 mars 1998 om ändring av beslut 97/660/EG om fastställande av planen för att tilldela medlemsstaterna resurser som hänförs till räkenskapsåret 1998 för leverans av livsmedel från interventionslager till de personer i gemenskapen som har det sämst ställt 53
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Betträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top