EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:015:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 15, 21 januari 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 15
41 årgången
21 januari 1998
Svensk utgåvaLagstifning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 131/98 av den 20 januari 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 132/98 av den 20 januari 1998 om till-lämpningsföreskrifter för nedsättning av tullsatsen enligt rådets förordning (EG) nr 2345/97 när det gäller vissa levande nötkreatur och om ändring av förordningarna (EG) nr 1462/95 och 1119/96 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 133/98 av den 20 januari 1998 om undantag för regleringsåret 1997/98 från förordning (EG) nr 3112/93 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda stödordningen till förmån för de mindre Egeiska öarna beträffande vinodlingar och privat lagring av likörviner 5
*Kommissionens förordning (EG) nr 134/98 av den 20 januari 1998 om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 beträffande registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i förordning (EEG) nr 2081/92 (1) 6
Kommissionens förordning (EG) nr 135/98 av den 20 januari 1998 om fastställande av exportbidragen för fjäderfäkött 8
Kommissionens förordning (EG) nr 136/98 av den 20 januari 1998 om fastställande av representativa priser och tilläggsbelopp för import av fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 10
Kommissionens förordning (EG) nr 137/98 av den 20 januari 1998 om fastställande av jordbruksomräkningskurser 12
*Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna 14
*Kommissionens direktiv 98/1/EG av den 8 januari 1998 om ändring av vissa av bilagorna till rådets direktiv 77/93/EEG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen 26
*Kommissionens direktiv 98/2/EG av den 8 januari 1998 om ändring av bilaga IV till rådets direktiv 77/93/EEG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till medlemsstaterna 34

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
98/82/EC, ECSC
*Beslut nr 2/97 av associeringsrådet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bulgarien, å andra sidan av den 7 oktober 1997 om antagande av genomföranderegler för tillämpning av de konkurrensbestämmelser som anges i artikel 64.1 i och ii och 64.2 i Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bulgarien, å andra sidan, och i artikel 9.1 i och ii och 9.2 i protokoll nr 2 om EKSG-produkter, vilket protokoll utgör bilaga till samma avtal 37
Kommissionen
98/83/EC
*Kommissionens beslut av den 8 januari 1998 om erkännande av vissa tredje länder och vissa regioner i tredje länder som fria från Xanthomonas campestris (alla stammar som är patogena på Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes eller Guignardia citricarpa Kiely (alla stammar som är patogena på Citrus) 41
98/84/EC
*Kommissionens beslut av den 16 januari 1998 om vissa skyddsåtgärder när det gäller vissa fiskeriprodukter med ursprung i eller som kommer från Uganda, Kenya, Tanzania och Mocambique och om upphävande av beslut 97/878/EG (1) 43
98/85/EC
*Kommissionens beslut av den 16 januari 1998 om vissa skyddsåtgärder avseende levande fåglar som kommer från eller har sitt ursprung i Hongkong och Folkrepubliken Kina (1) 45

Rättelser
Rättelse till tekniska krav till förordning nr 48 i Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa som avses i artikel 3 och i bilaga II punkt 1 i kommissionens direktiv 97/28/EG om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 76/756/EEG beträffande montering av belysnings- och ljussignalanordningar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 203 av den 30.7.1997) 46
Rättelse till tekniska krav enligt förordning nr 3 i Förenta nationernas kommission för Europa som nämns i artikel 3 och i bilaga II punkt 2.1 i kommissionens direktiv 97/29/EG om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 76/757/EEG om reflexanordningar för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 203 av den 30.7.1997) 46
Rättelse till tekniska krav till förordning nr 7 i Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa som avses i artikel 3 och i bilaga II punkt 2.1 i kommissionens direktiv 97/30/EG om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 76/758/EEG om breddmarkeringslyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor, stopplyktor, varsellyktor och sidmarkeringslyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 203 av den 30.7.1997) 47
Rättelse till tekniska krav till förordning nr 87 i Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa som avses i artikel 3 och i bilaga II punkt 2.1 i kommissionens direktiv 97/30/EG om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 76/758/EEG om breddmarkeringslyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor, stopplyktor, varsellyktor och sidmarkeringslyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 203 av den 30.7.1997) 47
Rättelse till tekniska krav till förordning nr 4 i Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa som avses i artikel 3 och i bilaga II punkt 2.1 i kommissionens direktiv 97/31/EG om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 76/760/EEG om bakre skyltlyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 203 av den 30.7.1997) 48
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Betträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top