Help Print this page 

Document L:1996:181:TOC

Title and reference
Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 181, 20 juli 1996

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Text

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 181
trettionionde årgången
20 juli 1996Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 1404/96 av den 15 juli 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 1973/92 om inrättande av ett finansiellt instrument för miljön (LIFE)

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1405/96 av den 19 juli 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1362/96 om leveranser av mjölkprodukter som livsmedelsbistånd

6

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1406/96 av den 19 juli 1996 om införande eller ökning av vissa kvantitativa gemenskapsrestriktioner vid återinförsel till Europeiska gemenskapen av vissa texilprodukter med ursprung i Kina efter passiv förädling i detta land vad gäller 1996

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1407/96 av den 19 juli 1996 om fastställande för regleringsåret 1996/97 av det minimipris som skall betalas till producenterna för persikor och av produktionsstödet för persikor i sockerlag och/eller naturlig fruktsaft

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1408/96 av den 19 juli 1996 om försäljning till förutfastställt pris av obearbetade torkade fikon från 1995 års skörd till destillationsindustrier

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1409/96 av den 19 juli 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 1442/93 om tillämpningsföreskrifter för ordningen för import av bananer till gemenskapen vad gäller kriterier för tillträde för aktörer av kategori C samt vissa datum som berör förvaltningen av tullkvotordningen

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1410/96 av den 19 juli 1996 om ett partiellt återkallande av förordning (EG) nr 3053/95 om ändring av bilagorna I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX och XI till rådets förordning (EEG) nr 3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land

15

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1411/96 av den 19 juli 1996 om i vilken utsträckning ansökningar om importrättigheter inlämnade under juni 1996 för unga nötkreatur av hankön avsedda för gödning kan godkännas

16

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1412/96 av den 19 juli 1996 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris

17

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1413/96 av den 19 juli 1996 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn

20

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1414/96 av den 19 juli 1996 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar om importrättigheter som lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 1110/96 angående import av kalvar som väger högst 80 kg kan godkännas

23

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1415/96 av den 19 juli 1996 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

24

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/436/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 15 juli 1996 om utnämning av ordförande för Gemenskapens växtsortmyndighet

26

  

Kommissionen

  

96/437/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 18 juli 1996 om avslutande av antidumpningsförfarandet rörande import av PET-videofilm med ursprung i Republiken Korea

27

  

96/438/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 5 juni 1996 om ett förfarande för tillämpning av artikel 85 i Romfördraget (IV/34.983 - FENEX) (Endast den nederländska texten är giltig)

28

  

96/439/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 18 juli 1996 om finansiellt gemenskapsstöd för genomförandet av vissa åtgärder för att bekämpa mul- och klövsjuka i före detta jugoslaviska republiken Makedonien (1)

37

  

96/440/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 18 juli 1996 om vissa skyddsåtgärder vad avser mul- och klövsjuka i Grekland (1)

38

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende påden löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top