EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:155:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 155, 28 juni 1996


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 155
trettionionde årgången
28 juni 1996Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 1167/96 av den 25 juni 1996 om ändring, för andra gången, av förordning (EG) nr 3090/95 om fastställande för 1996 av vissa åtgärder för bevarande och förvaltning av fiskeresurser i regleringsområdet enligt konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del #

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1168/96 av den 25 juni 1996 om fastställande för 1996 av vissa åtgärder för bevarande och förvaltning av fiskeresurser i regleringsområdet enligt konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1169/96 av den 18 juni 1996 om förvaltningsbestämmelser för de kvantitativa kvoter som är tillämpliga under 1997 för vissa produkter med ursprung i Kina

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1170/96 av den 27 juni 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1600/95 om tillämpningsföreskrifter för importsystemet och införande av mjölkkvoter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1171/96 av den 27 juni 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 210/69 om meddelanden mellan medlemsstaterna och kommissionen med avseende på mjölk och mjölkprodukter

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1172/96 av den 27 juni 1996 om fastställande av försörjningsbalansen och stödbeloppen för försörjningen av Kanarieöarna med avelskaniner inom ramen för den ordning som föreskrivs i artikel 4 i rådets förordning (EEG) nr 1601/92 #

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1173/96 av den 27 juni 1996 om upprättande av en försörjningsbalans och om fastställande av stöd till försörjningen av Kanarieöarna med ägg och fjäderfäkött inom ramen för den ordning som fastställs i artiklarna 2-4 i rådets förordning (EEG) nr 1601/92

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1174/96 av den 27 juni 1996 om fastställande av försörjningsbalansen för ägg och fjäderfäkött till Azorerna och Madeira och om ändring av förordning (EEG) nr 1726/92

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1175/96 av den 27 juni 1996 om fastställande av viktningskoefficienterna för att beräkna gemenskapens marknadspriser för slaktkroppar av gris och upphävande av förordning (EG) nr 1449/95

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1176/96 av den 27 juni 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1486/95 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av vissa produkter av griskött som omfattas av KN-nummer ex 0203 19 55 och ex 0203 29 55 från och med den 1 juli 1995 till och med den 30 juni 1996

26

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1177/96 av den 27 juni 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1089/96 om leveranser av spannmål som livsmedelsbistånd

31

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1178/96 av den 27 juni 1996 om inledandet av en stående anbudsinfordran för råg som innehas av det tyska interventionsorganet

32

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1179/96 av den 27 juni 1996 om inledandet av en stående anbudsinfordran för korn som innehas av det tyska interventionsorganet

37

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1180/96 av den 27 juni 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1079/96 om leveranser av mjölkprodukter som livsmedelsbistånd

42

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1181/96 av den 27 juni 1996 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker med förutfastställelse av exportbidraget

43

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1182/96 av den 27 juni 1996 om utfärdande av exportlicenser för bearbetade produkter av frukt och grönsaker

44

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1183/96 av den 27 juni 1996 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

45

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1184/96 av den 27 juni 1996 om återinförande av förmånstullar vid import av prydnadsnejlikor (på kvist) med ursprung i Israel

47

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1185/96 av den 27 juni 1996 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

49

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1186/96 av den 27 juni 1996 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

51

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

96/387/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 14 juni 1996 om fastställande av djurhälsovillkor och veterinärintyg vid import av färskt fjäderfäkött från Tjeckien

54

  

96/388/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 17 juni 1996 om ändring av beslut 94/836/EG om godkännande av det samlade programplaneringsdokumentet för gemenskapsåtgärder avsedda att förbättra villkoren för förädling och saluföring av jordbruksprodukter i Förenade kungariket, utom mål 1-regionerna Nordirland, Merseyside, Highlands och Islands, med avseende på mål 5 a, för perioden 1994-1999 (Endast den engelska texten är giltig)

58

  

96/389/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 17 juni 1996 om godkännande av den plan för övervakning och kontroll av salmonella hos fjäderfän som lagts fram av Irland (Endast den engelska texten är giltig) (1)

60

  

96/390/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 18 juni 1996 om godkännande av den plan för övervakning och kontroll av salmonella hos fjäderfän som lagts fram av Finland (Endast den finska texten är giltig) (1)

61

 
  

Rättelser

 
 

*

Rättelse#Rådets direktiv 95/38/EG av den 17 juli 1995 om ändring av bilagorna I och II till direktiv 90/642/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker, och om upprättandet av en förteckning över gränsvärden

62

 

*

Rättelse till rådets direktiv nr 95/63/EG av den 5 december 1995 om ändring av direktiv 89/655/EEG om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet (andra särskilda direktivet i enlighet med artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 335 av den 30 december 1995)

63

 

*

Rättelse#Europaparlamentets och rådets direktiv nr 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon

64

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende påden löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top