Help Print this page 

Document L:1996:153:TOC

Title and reference
Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 153, 27 juni 1996

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Text

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 153
trettionionde årgången
27 juni 1996Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1150/96 av den 26 juni 1996 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1151/96 av den 26 juni 1996 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den fyrtiofemte delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1813/95

3

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1152/96 av den 26 juni 1996 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn

4

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1153/96 av den 26 juni 1996 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor #

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1154/96 av den 26 juni 1996 om fastställande av den prognostiserade försörjningsbalansen för grisköttsprodukter till Azorerna och Madeira för regleringsåret 1996/97 och om ändring av förordning (EEG) nr 1725/92

12

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1155/96 av den 26 juni 1996 om ändring av förordning (EG) nr 2319/95 om fastställande av de kvantiteter som tilldelas importörer av de kvantitativa gemenskapskvoter som är tillämpliga 1996 för vissa produkter med ursprung i Kina #

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1156/96 av den 26 juni 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1487/95 om fastställande av försörjningsbalansen för Kanarieöarna med grisköttsprodukter och av stödet till produkter från gemenskapen

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1157/96 av den 26 juni 1996 on ändring av förordning (EG) nr 1371/95 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom äggsektorn

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1158/96 av den 26 juni 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1372/95 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom sektorn för fjäderfäkött

25

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1159/96 av den 26 juni 1996 om upprättande av den prognostiserade sockerförsörjningsbalansen för 1996/97 för Azorerna, Madeira och Kanarieöarna i enlighet med rådets förordningar (EEG) nr 1600/92 och (EEG) nr 1601/92 #

31

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1160/96 av den 26 juni 1996 om upprättande av den prognostiserade sockerförsörjningsbalansen för 1996/97 för de mindre Egeiska öarna i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2019/93 #

33

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1161/96 av den 26 juni 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 2999/92 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda försörjningsordningen för Madeira vad avser bearbetade produkter av frukt och grönsaker och om fastställande av försörjningsprognos för perioden 1 juli 1996 till 30 juni 1997

35

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1162/96 av den 26 juni 1996 om fastställande av de högsta exportbidragen för olivolja för den femtonde anbudsinfordran enligt den stående anbudsinfordran som utfärdas genom förordning (EG) nr 2544/95

37

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1163/96 av den 26 juni 1996 om fastställande av exportbidrag för olivolja

39

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1164/96 av den 26 juni 1996 om fastställande av jordbruksomräkningskurser

41

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1165/96 av den 26 juni 1996 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

43

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1166/96 av den 26 juni 1996 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter

45

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/386/EG:

 
 

*

RÅDETS BESLUT av den 26 februari 1996 om slutande av avtalsmemoranda mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Pakistan samt Europeiska gemenskapen och Republiken Indien om marknadstillträde för textilvaror

47

  

AVTALSMEMORANDUM mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Pakistan om marknadstillträde för textilvaror

48

  

AVTALSMEMORANDUM mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indien om marknadstillträde för textilvaror

53
SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende påden löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top