EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:019:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 19, 25 januari 1996


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 19
trettionionde årgången
25 januari 1996Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 102/96 av den 22 januari 1996 om förlängning av åtgärder som avses i bilaga I till förordning (EG) nr 1416/95 om införande av vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter under 1995 för vissa bearbetade jordbruksprodukter

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 103/96 av den 24 januari 1996 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

2

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 104/96 av den 24 januari 1996 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den tjugofemte delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1813/95

4

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 105/96 av den 24 januari 1996 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn

5

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 106/96 av den 23 januari 1996 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor

7

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 107/96 av den 24 januari 1996 om utfärdande av importlicenser den 30 januari 1996 för produkter av får- och getkött inom ramen för icke-nationsspecifika tullkvoter enligt GATT/WTO

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 108/96 av den 24 januari 1996 om öppnande av en stående anbudsinfordran för återförsäljning på den inre marknaden av 200 000 ton spannmål som innehas av det spanska interventionsorganet och som överförts inom ramen för förordning (EG) nr 2742/95

14

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 109/96 av den 24 januari 1996 om inrättandet av en importordning för druvsaft och druvmust från tredje land

16

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 110/96 av den 24 januari 1996 om inledandet av en stående anbudsinfordran för 180 000 ton korn som innehas av det tyska interventionsorganet för bearbetning i Spanien

20

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 111/96 av den 24 januari 1996 om inledandet av en stående anbudsinfordran för 20 000 ton korn som innehas av det finländska interventionsorganet för bearbetning i Spanien

24

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 112/96 av den 24 januari 1996 som fastställer den disponibla kvantiteten för det andra kvartalet 1996 för vissa grisköttsprodukter inom ramen för den ordning som förutses i de frihandelsavtal som gemenskapen slutit med Lettland, Litauen och Estland

28

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 113/96 av den 24 januari 1996 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningarna om importlicens för vissa äggprodukter som ges in under januari 1996 inom ramen för förordning (EG) nr 1474/95 kan godtas

29

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 114/96 av den 24 januari 1996 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter

31

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 115/96 av den 24 januari 1996 om fastställande av världsmarknadspriset för orensad bomull

33

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 116/96 av den 24 januari 1996 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

34

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 117/96 av den 24 januari 1996 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av flockblommiga nejlikor (på kvist) med ursprung i Marocko

36

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 118/96 av den 24 januari 1996 om tillfälligt upphörande med utfärdande av exportlicens för vissa mjölkprodukter och om i vilken utsträckning sådana kan beviljas

38

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

96/78/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 10 januari 1996 om fastställande av kriterier för införande och registrering av hästdjur i stamböcker för avelsändamål (1)

39

  

96/79/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 12 januari 1996 om härstamningsbevis för sperma, ägg och embryon av registrerade hästdjur (1)

41

  

96/80/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 12 januari 1996 om fastställande av förlagor för härstamningsbevis för ägg från avelsdjur av nötkreatur och av de uppgifter som skall lämnas i dessa bevis (1)

50

  

96/81/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 12 januari 1996 om ändring av beslut 92/260/EEG, 93/196/EEG, 93/197/EEG och 94/467/EG vad gäller de kategorier hästdjur av hankön för vilka kraven i fråga om virusarterit är tillämpliga (1)

53

  

96/82/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 12 januari 1996 om ändring av beslut 93/196/EEG och 93/197/EEG om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av registrerade hästdjur samt hästdjur för avel och bruksändamål, vad gäller piroplasmos (1)

56

 
  

Rättelser

 
 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1808/95 av den 24 juli 1995 om öppnande och förvaltning av gemenskapens inom GATT konsoliderade tullkvoter för vissa jordbruks_+, industri_+ och fiskeprodukter (Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 176 av den 27 juli 1995)

57

 

*

Rättelse#Rådets förordning (EG) nr 2651/95 av den 23 oktober 1995 om ändring av förordning (EG) nr 3282/94 om förlängning 1995 av tillämpningen av förordningarna (EEG) nr 3833/90, (EEG) nr 3835/90 och (EEG) nr 3900/91 om tillämpning av allmänna preferenssystemet för vissa jordbruksprodukter med ursprung i utvecklingsländer

57

 

*

Rättelse#Kommissionens förordning (EG) nr 39/96 av den 12 januari 1996 om fastställande för det första halvåret 1996 av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för levande nötkreatur med en vikt av mellan 160 kg och 300 kg med ursprung i vissa tredje länder

57

  

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 73/96 av den 18 januari 1996 om fastställande av exportbidragen för malt (EGT nr L 14 av den 19.1.1996)

58

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende påden löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top