EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:231:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 231, 28 september 1995


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 231
trettioåttonde årgången
28 september 1995Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2260/95 av den 27 september 1995 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2261/95 av den 27 september 1995 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den nionde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1813/95

3

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2262/95 av den 27 september 1995 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn

4

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2263/95 av den 27 september 1995 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

7

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2264/95 av den 27 september 1995 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter

9

  

Kommissionens förordning (EG) nr 2265/95 av den 27 september 1995 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i september 1995 om importlicens for vissa basprodukter av fjäderfäkött enligt det förfarande som fastställs i rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött och vissa andra jordbruksprodukter

11

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2266/95 av den 27 september 1995 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa ägg- och fjäderfäköttprodukter som ges in under september 1995 i enlighet med det förfarande som föreskrivs i interimsavtalen mellan gemenskapen och Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien kan godtas

13

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2267/95 av den 27 september 1995 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i september 1995 om importlicens för vissa fjäderfäkött- och äggprodukter enligt de förfaranden som fastställs i avtalen mellan gemenskapen och Rumänien och Bulgarien

16

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2268/95 av den 27 september 1995 om den andra listan över prioriterade ämnen enligt rådets förordning (EEG) nr 793/93

18

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2269/95 av den 27 september 1995 om ändring av förordning (EG) nr 781/95 vad avser den tidsfrist inom vilken referensmängderna för år 1996 skall meddelas

20

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2270/95 av den 27 september 1995 om ändring av förordningarna (EEG) nr 388/92 och (EEG) nr 1727/92 om fastställande av tillämpningsföreskrifter angående det särskilda försörjningssystemet för de franska utomeuropeiska departementen och till Azorerna och Madeira och om fastställande av den prognosticerade försörjningsbalansen

21

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2271/95 av den 27 september 1995 om försäljning av vissa nötköttsprodukter från interventionsorgan till vissa sociala institutioner och organ, av förordning (EEG) nr 2848/89 och om upphävande

23

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2272/95 av den 27 september 1995 om ändring av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget

28

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2273/95 av den 27 september 1995 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn

30

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2274/95 av den 27 september 1995 om fastställande av importtullar inom rissektorn

33

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

95/382/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 8 september 1995 om bidrag för 1995 från gemenskapen till finansieringen av ett bekämpningsprogram mot skadegörare på växter och växtprodukter i de franska utomeuropeiska departementen för 1995 (Bara den franska texten är giltig)

36

  

95/383/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 8 september 1995 om gemenskapens bidrag till finansiering av ett åtgärdsprogram för bekämpning av skadegörare på växter eller växtprodukter för Madeira 1995 (Endast den portugisiska texten är giltig)

43

  

95/384/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 8 september 1995 om bidrag för 1995 från gemenskapen till finansieringen av ett bekämpningsprogram mot skadegörare på växter och växtprodukter på Azorerna (Endast den portugisiska texten är giltig)

50

  

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

  

Gemensamma EES-kommittén

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 27/95 av den 19 maj 1995 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

57

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 28/95 av den 19 maj 1995 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

59
SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top