Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0586

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/586 av den 14 april 2016 om tekniska standarder för påfyllningsmekanismen för elektroniska cigaretter [delgivet med nr C(2016) 2093] (Text av betydelse för EES)

C/2016/2093

OJ L 101, 16.4.2016, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/586/oj

16.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 101/15


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/586

av den 14 april 2016

om tekniska standarder för påfyllningsmekanismen för elektroniska cigaretter

[delgivet med nr C(2016) 2093]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (1), särskilt artikel 20.13, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 20.3 g i direktiv 2014/40/EU ska medlemsstaterna säkerställa att elektroniska cigaretter och deras påfyllningsbehållare har en mekanism som säkerställer påfyllning utan läckage.

(2)

I artikel 20.13 i direktiv 2014/40/EU ges kommissionen befogenhet att genom en genomförandeakt anta tekniska standarder för påfyllningsmekanismen för elektroniska cigaretter.

(3)

Mot bakgrund av toxiciteten hos de vätskor som innehåller nikotin och som används i elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare bör det säkerställas att elektroniska cigaretter kan fyllas på så att risken för hudkontakt och oavsiktligt intag av dessa vätskor minskar.

(4)

På grundval av återkoppling från aktörer och det arbete som en extern uppdragstagare gjort har tekniska standarder fastställts som syftar till att säkerställa att regelrätta påfyllningsmekanismer ger ett tillräckligt skydd mot läckage.

(5)

I de tekniska standarderna ingår också åtgärder som säkerställer att konsumenterna får korrekt information om hur påfyllningsmekanismerna ska användas för att säkerställa påfyllning utan läckage.

(6)

Aktörer kan förse kommissionen med information om alternativa mekanismer som de har utvecklat för att säkerställa påfyllning utan läckage, vilket kan leda till att detta beslut revideras.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 25 i direktiv 2014/40/EU.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta beslut fastställs de tekniska standarderna för påfyllningsmekanismen för elektroniska cigaretter som tillverkas i eller importeras till unionen.

Artikel 2

Krav på påfyllningsmekanismen

1.   Medlemsstater ska säkerställa att påfyllningsbara elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare endast släpps ut på marknaden om den mekanism som används för att fylla på elektroniska cigaretter uppfyller ett av följande villkor:

a)

Den innebär en användning av en påfyllningsbehållare med ett säkert fastsatt munstycke som är minst 9 mm långt och som är smalare än och lätt passar in i öppningen på tanken till den elektroniska cigarett som den används tillsammans med, och har en flödeskontrollmekanism som avger högst 20 droppar påfyllningsvätska per minut i vertikalt läge vid ett atmosfärtryck vid 20 ± 5 °C.

b)

Den fungerar med hjälp av ett dockningssystem som endast avger påfyllningsvätskor till den elektroniska cigarettens tank om den elektroniska cigaretten och påfyllningsbehållaren är anslutna.

2.   Medlemsstater ska säkerställa att det med påfyllningsbara elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare följer lämpliga anvisningar för påfyllning, inklusive diagram, som en del av den bruksanvisning som krävs i artikel 20.4 a i) i direktiv 2014/40/EU.

I bruksanvisningen för påfyllningsbara elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med en påfyllningsmekanism av den typ som avses i punkt 1 a ska munstyckets eller tanköppningens bredd anges så att konsumenterna kan avgöra om påfyllningsbehållarna och de elektroniska cigaretterna är kompatibla.

I bruksanvisningen för påfyllningsbara elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med en påfyllningsmekanism av den typ som avses i punkt 1 b ska de typer av dockningssystem som är kompatibla med sådana elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare anges.

Artikel 3

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 april 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 127, 29.4.2014, s. 1.


Top