EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2010_283_R_0011_01

2010/652/EU: Rådets beslut av den 11 mars 2010 om undertecknande och provisorisk tillämpning av samarbetsavtalet om satellitnavigering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Konungariket Norge
Samarbetsavtal om satellitnavigering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Konungariket Norge

OJ L 283, 29.10.2010, p. 11–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.10.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 283/11


RÅDETS BESLUT

av den 11 mars 2010

om undertecknande och provisorisk tillämpning av samarbetsavtalet om satellitnavigering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Konungariket Norge

(2010/652/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 172, jämförd med artikel 218.5 och 218.8 första stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har förhandlat fram ett samarbetsavtal om satellitnavigering med Konungariket Norge (nedan kallat avtalet), vilket paraferades den 17 juli 2009.

(2)

Avtalet ska även ratificeras av medlemsstaterna.

(3)

I enlighet med artikel 12.4 i avtalet bör det tillämpas provisoriskt av Europeiska unionen på de områden som faller inom dess behörighet och av Konungariket Norge, i avvaktan på att avtalet träder i kraft.

(4)

Avtalet bör undertecknas på Europeiska unionens vägnar och tillämpas provisoriskt såsom föreskrivs i detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av samarbetsavtalet om satellitnavigering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Konungariket Norge godkänns härmed på unionens vägnar, med förbehåll för att avtalet ingås.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att på unionens vägnar underteckna avtalet, med förbehåll för att det ingås.

Artikel 3

I enlighet med artikel 12.4 i avtalet ska det tillämpas provisoriskt på de områden som faller inom unionens behörighet, i avvaktan på att avtalet träder i kraft. Kommissionen ska offentliggöra ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning där det anges vilken dag avtalet börjar tillämpas provisoriskt.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 11 mars 2010.

På rådets vägnar

J. BLANCO

Ordförande


SAMARBETSAVTAL

om satellitnavigering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Konungariket Norge

EUROPEISKA UNIONEN, nedan även kallad unionen,

och

KONUNGARIKET BELGIEN,

REPUBLIKEN BULGARIEN,

REPUBLIKEN TJECKIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

REPUBLIKEN ESTLAND,

IRLAND,

REPUBLIKEN GREKLAND,

KONUNGARIKET SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKE,

REPUBLIKEN ITALIEN,

REPUBLIKEN CYPERN,

REPUBLIKEN LETTLAND,

REPUBLIKEN LITAUEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

REPUBLIKEN UNGERN,

MALTA,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

REPUBLIKEN POLEN,

REPUBLIKEN PORTUGAL,

RUMÄNIEN,

REPUBLIKEN SLOVENIEN,

REPUBLIKEN SLOVAKIEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE,

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

som är avtalsslutande parter i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, nedan kallade medlemsstaterna,

å ena sidan, och

KONUNGARIKET NORGE, nedan kallat Norge,

å andra sidan,

Europeiska unionen, medlemsstaterna och Norge, nedan gemensamt kallade parterna,

SOM ERKÄNNER Norges nära medverkan i Galileo- och Egnos-programmen sedan programmens utformningsfaser,

SOM ÄR MEDVETNA om utvecklingen när det gäller förvaltning, äganderätt och finansiering avseende de europeiska GNSS-programmen enligt rådets förordning (EG) nr 1321/2004 av den 12 juli 2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering (1), dess ändringar och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008 av den 9 juli 2008 om det fortsatta genomförandet av de europeiska satellitnavigeringsprogrammen (Egnos och Galileo) (2),

SOM BEAKTAR fördelarna med en likvärdig skyddsnivå för europeiska GNSS-system och deras tjänster på parternas territorier,

SOM ERKÄNNER Norges avsikt att vid en läglig tidpunkt anta och inom sin jurisdiktion verkställa bestämmelser som ger en likvärdig grad av skydd och säkerhet som de bestämmelser som är tillämpliga i Europeiska unionen,

SOM ERKÄNNER parternas skyldigheter enligt internationell lag,

SOM ERKÄNNER Norges intresse för alla Galileo-tjänster, inklusive offentligt reglerade tjänster (PRS),

SOM ERKÄNNER avtalet mellan Norge och Europeiska unionen om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter,

SOM ÖNSKAR formellt upprätta nära samarbete inom alla aspekter av europeiska GNSS-program,

SOM BEAKTAR avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet) som en lämplig rättslig och institutionell grund för utveckling av samarbetet mellan Europeiska unionen och Norge inom området satellitnavigering,

SOM ÖNSKAR komplettera bestämmelserna i EES-avtalet genom ett bilateralt avtal om satellitnavigering i frågor av särskild relevans för Norge, unionen och dess medlemsstater,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalets syfte

Huvudsyftet med detta avtal är att ytterligare stärka samarbetet mellan parterna genom att komplettera de bestämmelser i EES-avtalet som är tillämpliga på satellitnavigering.

Artikel 2

Definitioner

I detta avtal gäller följande definitioner:

a)

Europeiska globala systemet för satellitnavigering (GNSS) som inbegriper Galileo-systemet och Egnos-systemet (European Geostationary Navigation Overlay System – det europeiska systemet för navigering genom geostationär överlappning).

b)

stödsystem: regionala system som t.ex. Egnos. Dessa system ger användarna av GNSS möjlighet att få bättre prestanda, exempelvis genom ökad noggrannhet, tillgänglighet, integritet och tillförlitlighet.

c)

Galileo: ett självständigt civilt europeiskt globalt system för satellitnavigering och tidsbestämning under civil kontroll som används för tillhandahållande av GNSS-tjänster. Systemet har konstruerats och utvecklats av unionen och dess medlemsstater. Driften av Galileo kan komma att privatiseras.

Inom Galileo-projektet planeras öppna tjänster, tjänster för kommersiella syften, tjänster för skydd av människoliv och sök- och räddningstjänster, utöver behörighetsskyddade tjänster för PRS.

d)

lagstiftning: alla lagar, författningar, strategier, regler, förfaranden, beslut eller liknande administrativa åtgärder som vidtas av någon av parterna.

e)

sekretessbelagda uppgifter: information, oberoende av form, som kräver skydd mot obehörigt röjande som i olika grad skulle kunna skada parternas eller enskilda medlemsstaters väsentliga intressen, däribland nationella säkerhetsintressen. Sekretessen anges genom en sekretessmärkning. Sådan information sekretessbeläggs av parterna i enlighet med tillämpliga lagar och andra författningar och ska skyddas mot all förlust av konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.

Artikel 3

Principer för samarbetet

1.   Parterna har kommit överens om att tillämpa följande principer för det samarbete som omfattas av detta avtal:

a)

EES-avtalet ska utgöra grunden för samarbetet mellan parterna inom området satellitnavigering.

b)

Frihet att tillhandahålla satellitnavigeringstjänster på parternas territorier.

c)

Frihet att använda alla Galileo- och Egnos-tjänster, inklusive PRS, under förutsättning att villkoren för deras användning är uppfyllda.

d)

Nära samarbete i GNSS-relaterade säkerhetsfrågor genom antagande och genomförande av motsvarande GNSS-relaterade säkerhetsåtgärder både i unionen och i Norge.

e)

Vederbörlig respekt för parternas internationella åtaganden med avseende på markanläggningar i europeiska GNSS-system.

2.   Detta avtal ska inte påverka den institutionella struktur som inrättats genom unionslagstiftning för bedrivandet av Galileo-programmet. Detta avtal ska inte heller påverka den tillämpliga lagstiftningen för genomförande av icke-spridningsåtaganden och exportkontroll, kontroller av s.k. immateriell tekniköverföring (intangible technology transfers) eller nationella säkerhetsåtgärder.

Artikel 4

Radiospektrum

1.   Parterna är överens om att samarbeta i radiospektrumfrågor som rör europeiska satellitnavigeringssystem i Internationella teleunionen (ITU), med beaktande av Memorandum of Understanding on the Management of ITU filings of the Galileo radio-navigation satellite service system, som undertecknades den 5 november 2004.

2.   I detta sammanhang ska parterna skydda lämpliga frekvenstilldelningar för europeiska satellitnavigeringssystem i syfte att garantera tillgången till tjänsterna i dessa system till förmån för användarna.

3.   Vidare erkänner parterna vikten av att skydda radionavigeringsspektrumet mot avbrott och störningar. För detta ändamål ska de lokalisera störningskällor och försöka hitta lösningar som motverkar sådana störningar och som är godtagbara för båda parter.

4.   Inget i detta avtal ska tolkas så att det avviker från ITU:s tillämpliga bestämmelser, däribland ITU:s radioreglementen.

Artikel 5

Markanläggningar för europeiska GNSS-system

1.   Norge ska vidta alla rimliga åtgärder för att underlätta uppförande, underhåll och utbyte av markanläggningar för europeiska GNSS-system (markanläggningar) på territorier inom Norges jurisdiktion.

2.   Norge ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa skydd och kontinuerlig och oavbruten drift av markanläggningar på sina territorier, vid behov även genom att mobilisera sina brottsbekämpande myndigheter. Norge ska vidta alla rimliga åtgärder för att skydda anläggningarna mot lokala radiostörningar, hackning och avlyssningsförsök.

3.   Avtalsförhållandena avseende markanläggningarna kommer att fastställas i en överenskommelse mellan Europeiska kommissionen och innehavaren av äganderätten. De norska myndigheterna ska fullt ut respektera markanläggningarnas särskilda status och ska söka förhandsgodkännande från Europeiska kommissionen, närhelst detta är möjligt, innan någon åtgärd som rör markanläggningar vidtas.

4.   Norge ska tillåta kontinuerligt och ohindrat tillträde till anläggningarna för alla personer som utsetts eller på annat sätt bemyndigats av Europeiska unionen. För detta ändamål ska Norge inrätta en kontaktpunkt som ska erhålla information om personer som besöker markanläggningarna och som i övrigt ska underlätta sådana personers rörelser och verksamhet i praktiken.

5.   Arkiven, utrustningen i markanläggningarna samt dokument i transit, oberoende av form, med officiell försegling eller märkning, ska inte omfattas av inspektioner som genomförs av tull eller polis.

6.   I händelse av ett hot mot säkerheten vid markanläggningar eller driften av dessa, eller om säkerheten äventyras, ska Norge och Europeiska kommissionen utan dröjsmål informera varandra om händelsen och om åtgärder för att rätta till situationen. Europeiska kommissionen får utse en annan betrodd enhet att agera som kontaktpunkt gentemot Norge för sådan information.

7.   Parterna kommer att inrätta mer detaljerade förfaranden avseende frågorna i punkterna 1–6 i ett separat avtal. Sådana förfaranden bör bland annat omfatta klargöranden avseende inspektioner, kontaktpunkternas skyldigheter, krav för kurirer och åtgärder mot lokala radiostörningar och fientliga angrepp.

Artikel 6

Säkerhet

1.   Parterna är övertygade om att globala satellitnavigeringssystem behöver skyddas mot hot såsom missbruk, störningar, driftsavbrott och fientliga handlingar. Följaktligen ska parterna vidta alla rimliga åtgärder, vid behov även genom separata avtal, för att säkerställa kontinuiteten, säkerheten och skyddet avseende satellitnavigeringstjänsterna och därtill hörande infrastruktur och kritiska anläggningar på deras territorier.

Europeiska kommissionen har för avsikt att ta fram åtgärder för att skydda, kontrollera och förvalta känsliga anläggningar, uppgifter och tekniska lösningar i de europeiska GNSS-programmen mot sådana hot och oönskad spridning.

2.   I detta sammanhang bekräftar Norge sin avsikt att vid en läglig tidpunkt anta och inom sin jurisdiktion verkställa bestämmelser som ger en likvärdig grad av skydd och säkerhet som de som är tillämpliga i Europeiska unionen.

Som ett erkännande av detta kommer parterna att behandla säkerhetsfrågor som rör GNSS, inklusive ackreditering i relevanta kommittéer inom ramen för förvaltningsstrukturen för europeiska GNSS-system. De praktiska arrangemangen och förfarandena ska fastställas i arbetsordningarna för relevanta kommittéer, varvid även EES-avtalets ramar ska beaktas.

3.   Om det skulle inträffa en händelse där en sådan motsvarande grad av skydd och säkerhet inte kan uppnås ska parterna hålla samråd i syfte att rätta till situationen. Där det är lämpligt kan omfattningen av samarbetet inom denna sektor justeras i enlighet därmed.

Artikel 7

Utbyte av sekretessbelagda uppgifter

1.   Utbyte och skydd av sekretessbelagda unionsuppgifter ska ske i överensstämmelse med avtalet mellan Konungariket Norge och Europeiska unionen om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter (3), som undertecknades den 22 november 2004 samt genomförandebestämmelserna för det säkerhetsavtalet.

2.   Norge får utbyta sekretessbelagda uppgifter med nationell sekretessmärkning rörande Galileo med de medlemsstater med vilka Norge har ingått bilaterala avtal för detta ändamål.

3.   Parterna ska sträva efter att upprätta ett heltäckande och sammanhängande regelverk som medger utbyte mellan alla parterna av sekretessbelagda uppgifter som rör Galileoprogrammet.

Artikel 8

Exportkontroll

1.   För att säkerställa att parterna tillämpar en enhetlig politik avseende exportkontroller och icke-spridning rörande Galileo, bekräftar Norge sin avsikt att vid en läglig tidpunkt anta och inom sin jurisdiktion verkställa bestämmelser som ger en likvärdig grad av exportkontroll och icke-spridning avseende tekniska lösningar rörande Galileo, data och produkter som de bestämmelser som är tillämpliga i unionen och dess medlemsstater.

2.   Om det skulle inträffa en händelse där en sådan likvärdig grad av exportkontroll och icke-spridning inte kan uppnås ska parterna hålla samråd i syfte att rätta till situationen. Där det är lämpligt kan omfattningen av samarbetet inom denna sektor justeras i enlighet därmed.

Artikel 9

Offentligt reglerade tjänster (PRS)

Norge har uttryckt sitt intresse för Galileos PRS och betraktar dem som en viktig komponent i sitt deltagande i de europeiska GNSS-programmen. Parterna är överens om att behandla denna fråga när strategierna och driftsarrangemangen för tillträde till PRS har fastställts.

Artikel 10

Internationellt samarbete

1.   Parterna framhåller värdet av att i internationella standardiserings- och certifieringsforum samordna sina insatser beträffande globala satellitnavigeringstjänster. I synnerhet ska parterna tillsammans stödja utvecklingen av Galileo-standarder och främja deras tillämpning över hela världen, varvid tonvikten ska läggas på driftskompatibilitet med andra GNSS-system.

2.   För att främja och genomföra målsättningarna i detta avtal ska parterna därför, på lämpligt sätt, samarbeta om alla frågor som berör GNSS och som kommer upp i framför allt Internationella civila luftfartsorganisationen, Internationella sjöfartsorganisationen och ITU.

Artikel 11

Samråd och förlikning

Parterna ska på begäran av endera parten omgående samråda om frågor som uppstår i samband med tolkning och tillämpning av detta avtal. Eventuella tvister om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska lösas genom samråd mellan parterna.

Artikel 12

Ikraftträdande och uppsägning

1.   Detta avtal träder i kraft den första dagen i den månad som följer på den dag då parterna har underrättat varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets ikraftträdande har slutförts.

Underrättelserna ska sändas till rådets generalsekretariat, som ska vara depositarie för detta avtal.

2.   Det faktum att detta avtal sägs upp eller löper ut ska inte påverka giltigheten eller varaktigheten av överenskommelser som träffats inom ramen för avtalet, eller påverka särskilda rättigheter eller skyldigheter som uppkommit i fråga om immateriell äganderätt.

3.   Detta avtal får ändras efter ömsesidig skriftlig överenskommelse mellan parterna. En ändring ska träda i kraft dagen efter dagen för utväxling av den sista diplomatiska noten för att underrätta den andra parten om att parternas respektive inhemska förfaranden som är nödvändiga för ändringens ikraftträdande har slutförts.

4.   Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 är Norge och Europeiska unionen, på de områden som faller inom respektives behörighet, överens om att provisoriskt tillämpa avtalet från och med den första dagen i den månad som följer på den dag då de har underrättat varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts.

5.   Endera parten kan säga upp avtalet genom att varsla den andra parten om detta. Uppsägningstiden ska vara sex månader.

Detta avtal är upprättat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och norska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grande-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjunga vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image


(1)  EUT L 246, 20.7.2004, s. 1.

(2)  EUT L 196, 24.7.2008, s. 1.

(3)  EUT L 362, 9.12.2004, s. 29.


Top