EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_136_R_0045_01

Rådets beslut 2008/389/Gusp av den 7 april 2008 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Centralafrikanska republiken om status för de EU-ledda styrkorna i Centralafrikanska republiken
Avtal mellan Europeiska unionen och Centralafrikanska republiken om status för de EU-ledda styrkorna i Centralafrikanska republiken

OJ L 136, 24.5.2008, p. 45–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 136/45


RÅDETS BESLUT 2008/389/GUSP

av den 7 april 2008

om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Centralafrikanska republiken om status för de EU-ledda styrkorna i Centralafrikanska republiken

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 24,

med beaktande av rekommendationen från ordförandeskapet, och

av följande skäl:

(1)

Den 25 september 2007 antog Förenta nationernas säkerhetsråd resolution 1778 (2007) om Förenta nationernas uppdrag i Centralafrikanska republiken och i Tchad (Minurcat) och om bemyndigande av Europeiska unionen att sätta in trupper i dessa länder för en period på tolv månader från och med förklaringen om insatsens inledande operativa förmåga, en insats avsedd att stödja Förenta nationernas uppdrag. I resolutionen uppmanades vidare regeringarna i Tchad, Centralafrikanska republiken och Europeiska unionen att så snart som möjligt ingå avtal om status för Europeiska unionens insatsstyrka.

(2)

Den 15 oktober 2007 antog rådet gemensam åtgärd 2007/677/Gusp om Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och i Centralafrikanska republiken (1) (EUFOR Tchad/CAR).

(3)

Efter bemyndigande från rådet den 18 september 2007 i enlighet med artikel 24 i fördraget om Europeiska unionen, förhandlade ordförandeskapet, som biträddes av generalsekreteraren/den höge representanten, fram ett avtal mellan Europeiska unionen och Centralafrikanska republiken om status för de EU-ledda styrkorna i Centralafrikanska republiken.

(4)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Centralafrikanska republiken om status för de EU-ledda styrkorna i Centralafrikanska republiken godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den person som ska ha rätt att underteckna avtalet med bindande verkan för Europeiska unionen.

Artikel 3

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 7 april 2008.

På rådets vägnar

R. ŽERJAV

Ordförande


(1)  EUT L 279, 23.10.2007, s. 21.


ÖVERSÄTTNING

AVTAL

mellan Europeiska unionen och Centralafrikanska republiken om status för de EU-ledda styrkorna i Centralafrikanska republiken

EUROPEISKA UNIONEN, nedan kallad ”EU”,

å ena sidan, och

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN, nedan kallat ”värdlandet”,

å andra sidan,

nedan kallade ”parterna”,

SOM BEAKTAR

resolution 1778 (2007) från Förenta nationernas säkerhetsråd av den 25 september 2007,

rådets gemensamma åtgärd 2007/677/Gusp av den 15 oktober 2007 om Europeiska unionens militära insats i Republiken Tchad och i Centralafrikanska republiken (EUFOR Tchad/RCA),

att detta avtal inte påverkar parternas rättigheter och skyldigheter enligt internationella avtal och andra instrument om inrättande av internationella domstolar, inklusive stadgan för Internationella brottmålsdomstolen,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde och definitioner

1.   Detta avtal ska tillämpas på de EU-ledda styrkorna och deras personal.

2.   Bestämmelserna i detta avtal ska endast tillämpas inom värdlandets territorium.

3.   I detta avtal avses med

a)   EU-ledda styrkor (Eufor): EU:s militära högkvarter och nationella kontingenter som bidrar till operationen, deras utrustning och transportmedel,

b)   operation: förberedelse, inrättande, genomförande och understödjande av det militära uppdraget enligt det mandat som följer av resolution 1778 (2007) från Förenta nationernas säkerhetsråd av den 25 september 2007,

c)   EU-styrkans befälhavare: befälhavaren i stridsområdet,

d)   EU:s militära högkvarter: militära högkvarter och delar av dessa, oavsett var de är förlagda, under ledning av EU:s militära befälhavare som leder operationen militärt,

e)   nationella kontingenter: enheter och trupper som tillhör Europeiska unionens medlemsstater och andra stater som deltar i operationen,

f)   Eufors personal: civil och militär personal som tillhör Eufor samt personal som utplacerats för att förbereda operationen och personal på uppdrag av en sändande stat eller en EU-institution inom ramen för operationen som, om det inte föreskrivs något annat i detta avtal, vistas inom värdlandets territorium, med undantag av lokalt anställd personal och personal som anställts av internationella kommersiella entreprenörer,

g)   lokalt anställd personal: personal som är medborgare i eller varaktigt bosatta i värdlandet,

h)   anläggningar: alla fastigheter, förläggningar och all mark som krävs för Eufor och Eufors personal,

i)   sändande stat: en stat som tillhandahåller en nationell kontingent till Eufor.

Artikel 2

Allmänna bestämmelser

1.   Eufor och Eufors personal ska respektera värdlandets lagar och andra författningar och avhålla sig från alla åtgärder och all verksamhet som strider mot operationens mål.

2.   Eufor ska regelbundet informera värdlandets regering om hur många personer i Eufors personal som är stationerade inom värdlandets territorium.

Artikel 3

Identifiering

1.   Eufors personal måste alltid bära pass eller militära identitetshandlingar.

2.   Eufors fordon, luftfartyg, fartyg och andra transportmedel ska vara försedda med Eufors särskiljande identifikationsmärkning och/eller registreringsskyltar, som ska anmälas till myndigheterna i det berörda värdlandet.

3.   Eufor får använda Europeiska unionens flagga och förevisa markeringar som militära insignier, titlar och officiella symboler på sina anläggningar, fordon och andra transportmedel. Uniformer som används av Eufors personal ska vara märkta med ett särskiljande Eufor-emblem. Nationella flaggor eller insignier för de nationella kontingenter som ingår i operationen får anslås på Eufors anläggningar, fordon och andra transportmedel och uniformer, enligt beslut av EU-styrkans befälhavare.

Artikel 4

Gränspassage och förflyttning inom värdlandets territorium

1.   Eufors personal ska resa in på värdlandets territorium endast efter uppvisande av de handlingar som föreskrivs i artikel 3.1 eller, om det är den första inresan, en enskild eller kollektiv reseorder som utfärdats av Eufor. Personalen ska inte omfattas av pass- och viseringsbestämmelser, invandrings- och tullkontroller vid inresa på, utresa från eller inom värdlandets territorium.

2.   Eufors personal ska vara befriad från värdlandets bestämmelser om registrering och kontroll av utlänningar, men ska inte ha rätt till varaktig bosättning eller hemvist inom värdlandets territorium.

3.   Eufors tillgångar och transportmedel som införs på, transiteras genom eller förs ut från värdlandets territorium är befriade från skyldighet att lägga fram inventarieförteckningar eller andra tullhandlingar samt från alla kontroller.

4.   Eufors personal får framföra motorfordon, fartyg och luftfartyg inom värdlandets territorium förutsatt att de innehar giltiga nationella, internationella eller militära körkort eller pilotlicenser i förekommande fall.

5.   För operationens genomförande ska värdlandet bevilja Eufor och Eufors personal fri rörlighet och frihet att resa inom dess territorium, inklusive i luftrummet.

6.   För operationens genomförande får Eufor inom värdlandets territorium, inklusive luftrum, genomföra övningar eller manövrer med vapen.

7.   För operationens genomförande får Eufor använda allmänna vägar, broar, färjor och flygplatser utan att betala tullar, avgifter och liknande pålagor. Eufor ska inte vara befriat från rimliga avgifter för begärda och mottagna tjänster, på samma villkor som värdlandets väpnade styrkor.

Artikel 5

Privilegier och immunitet som Eufor beviljas av värdlandet

1.   Eufors anläggningar ska vara okränkbara. Företrädarna för värdlandet får inte bereda sig tillträde dit utan medgivande från EU-styrkans befälhavare.

2.   Eufors anläggningar, inredning och andra tillgångar i dessa, liksom transportmedel, får inte bli föremål för husrannsakan, rekvisition, beslag eller exekutiva åtgärder. EU-styrkans befälhavare får dock tillåta värdlandets myndigheter att genomföra husrannsakan. Om så är fallet ska den företas i närvaro av ombudet för EU-styrkans befälhavare.

3.   Eufor, dess egendom och tillgångar ska överallt och för alla åtnjuta immunitet från varje form av rättsligt förfarande.

4.   Eufors arkiv och handlingar ska alltid vara okränkbara, var de än finns.

5.   Eufors officiella korrespondens ska vara okränkbar. Med uttrycket ”officiell korrespondens” förstås all korrespondens som rör operationen och dess åligganden.

6.   När det gäller varor som köps in och importeras, tjänster som tillhandahålls och anläggningar som används av Eufor för operationens syfte, ska Eufor liksom dess leverantörer och entreprenörer, såvitt dessa inte är medborgare i värdlandet, vara befriade från alla statliga, regionala och kommunala skatter och liknande avgifter. Eufor ska inte vara befriat från skatter eller avgifter som utgör ersättning för tjänster som tillhandahållits.

7.   Värdlandet ska meddela införseltillstånd för föremål avsedda för operationen och medge befrielse från andra tullar, avgifter och liknande pålagor, exklusive sådana som uttas för magasinering, transporter och andra tjänster som tillhandahållits.

Artikel 6

Privilegier och immunitet som värdlandet beviljar Eufors personal

1.   Eufors personal får inte underkastas någon form av anhållande eller annat frihetsberövande.

2.   Eufors personals handlingar, korrespondens och egendom ska åtnjuta okränkbarhet, utom när det är fråga om de exekutiva åtgärder som anges under punkt 6.

3.   Eufors personal ska åtnjuta immunitet i värdlandet vad avser utövandet av dess straffrättsliga domsrätt under alla omständigheter.

Den sändande staten eller den berörda EU-institutionen får allt efter omständigheterna häva immuniteten mot straffrättslig domsrätt för Eufors personal. Ett sådant hävande måste alltid vara uttryckligt.

4.   Eufors personal ska åtnjuta immunitet vad avser utövandet av värdlandets domsrätt i tvistemål och administrativa mål när det gäller i tjänsten gjorda muntliga eller skriftliga uttalanden samt alla i tjänsten utförda handlingar. Om en civilrättslig åtgärd vidtas mot Eufors personal inför ett värdlands domstol, ska EU-styrkans befälhavare och den sändande statens behöriga myndighet eller EU-institutionen omedelbart underrättas. Innan ett rättsligt förfarande inleds ska EU-styrkans befälhavare och den sändande statens behöriga myndighet eller EU-institutionen inför domstolen intyga huruvida handlingen i fråga utfördes av Eufors personal i tjänsten.

Om handlingen utfördes i tjänsten ska rättsligt förfarande inte inledas och bestämmelserna i artikel 15 ska tillämpas. Om handlingen inte utfördes i tjänsten får det rättsliga förfarandet fortsätta. Intyget från EU-styrkans befälhavare och den sändande statens behöriga myndighet eller EU-institutionen är bindande för värdlandet och kan inte bestridas.

Om Eufors personal inleder ett rättsligt förfarande utesluter detta att de åberopar immunitet mot rättsliga förfaranden när det gäller alla slags genkäromål som står i direkt samband med huvudkäromålet.

5.   Eufors personal är inte skyldig att avlägga vittnesmål.

6.   Exekutiva åtgärder får inte vidtas med avseende på Eufors personal utom när det är fråga om ett civilrättsligt förfarande som inte står i samband med deras tjänsteutövning och som inleds mot dem. Egendom som tillhör Eufors personal och som av EU-styrkans befälhavare intygas vara nödvändig för deras tjänsteutövning, ska vara fri från beslag för att tillgodose anspråken i en dom eller ett beslut. Vid civilrättsliga förfaranden ska Eufors personal inte underkastas några begränsningar av sin personliga frihet eller några andra tvångsåtgärder.

7.   Eufors personals immunitet vad avser utövandet av värdlandets domsrätt undantar dem inte från respektive sändande staters domsrätt.

8.   Eufors personal ska, vad avser tjänster hos Eufor, inte vara underkastad de bestämmelser om socialförsäkring som kan gälla i värdlandet.

9.   Eufors personal ska i värdlandet vara befriad från all slags beskattning av lön och ersättningar som utbetalas till dem av Eufor eller de sändande staterna samt på alla inkomster som inte härrör från värdlandet.

10.   Eufors personal ska betala tullar, skatter och andra förbundna avgifter för föremål avsedda för personligt bruk, med undantag för föremål som personalen redan innehade vid inresan på värdlandets territorium samt för förnödenheter. Personalen är inte befriad från att betala kostnaderna för lagring, transport och kostnader för liknande tjänster när det gäller föremål för personligt bruk.

Eufors personal är befriad från visitation av sitt personliga resgods såvida det inte finns välgrundad anledning till antagande att det innehåller föremål som inte är avsedda för Eufors personals personliga bruk, eller föremål som inte får införas eller utföras enligt värdlandets lag eller är underkastade värdlandets karantänföreskrifter. Sådan visitation får företas endast i närvaro av Eufors berörda personal eller Eufors behöriga ombud.

Artikel 7

Lokalt anställd personal

Lokalt anställd personal ska åtnjuta privilegier och immunitet endast i den utsträckning värdlandet medger. Värdlandet ska emellertid utöva sin domsrätt över sådan personal på sådant sätt att fullgörandet av operationens uppgifter inte onödigtvis hindras.

Artikel 8

Domsrätt i straffrättsligt hänseende

De behöriga myndigheterna i en sändande stat ska ha rätt att på värdlandets territorium utöva all domsrätt i straffrättsligt hänseende och alla disciplinära åtgärder som lagstiftningen i den sändande staten ger dem när det gäller all Eufors personal som omfattas av den sändande statens relevanta lagstiftning.

Artikel 9

Uniformer och vapen

1.   Bärandet av uniform ska underställas bestämmelser som EU-styrkans befälhavare har utfärdat.

2.   Eufors militära personal får bära vapen och ammunition på villkor att de har tillstånd till detta.

Artikel 10

Värdlandets stöd och upphandling

1.   Värdlandet ska vid behov bistå Eufor med att finna lämpliga anläggningar.

2.   Värdlandet ska, så långt dess medel medger, utan kostnad ställa sina egna anläggningar till förfogande i den utsträckning som sådana anläggningar krävs för genomförande av Eufors administrativa och operativa verksamhet. När det gäller anläggningar som ägs av enskilda juridiska personer, ska värdlandet på Eufors bekostnad åta sig att stödja insatserna för att finna dessa och göra dem tillgängliga.

3.   Värdlandet ska, så långt dess medel och resurser medger, bistå förberedelse, inrättande, genomförande och understödjande av operationen. Värdlandets bistånd och stöd till operationen ska tillhandahållas på samma villkor som gäller för bistånd och stöd som ges till värdlandets väpnade styrkor.

4.   Vilken lag som ska vara tillämplig på avtal som Eufor ingår i värdlandet ska fastställas i avtalet.

5.   I avtalet får det fastställas att det förfarande för tvistlösning som avses i artikel 15.3 och 15.4 ska tillämpas på tvister som uppstår vid tillämpning av avtalet.

6.   Värdlandet ska förenkla genomförandet av avtal som Eufor ingått med kommersiella aktörer för denna operation.

Artikel 11

Ändring av anläggningar

1.   Eufor ska ha tillåtelse att bygga, bygga om eller på annat sätt ändra anläggningar i den mån det krävs av operativa skäl.

2.   Värdlandet ska inte kräva någon ersättning av Eufor för dessa anläggningar, ombyggnader eller ändringar.

Artikel 12

Eufors personal som avlidit

1.   EU-styrkans befälhavare ska ha rätt att vidta lämpliga arrangemang för hemsändning av avliden Eufor-personal och av den avlidnes personliga egendom.

2.   Obduktion ska endast utföras på avliden personal i Eufor efter medgivande av den berörda staten och i närvaro av en företrädare för Eufor och/eller den berörda staten.

3.   Värdlandet och Eufor ska samarbeta så långt det är möjligt för snarast möjliga hemsändning av avliden Eufor-personal.

Artikel 13

Säkerheten för Eufor och militärpolisen

1.   Värdlandet ska vidta lämpliga åtgärder för att garantera tryggheten och säkerheten för Eufor och dess personal.

2.   Eufor har rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa skyddet av sina anläggningar, inbegripet dem som används för utbildning, mot anfall eller intrång av obehöriga.

3.   EU-styrkans befälhavare får inrätta en militärpolisenhet för att upprätthålla ordningen inom Eufors anläggningar.

4.   Militärpolisenheten får även, i samråd och samarbete med värdlandets militärpolis eller polis, agera utanför anläggningarna för att säkerställa god ordning och disciplin bland Eufors personal.

Artikel 14

Kommunikationer

1.   Eufor får installera och använda radiostationer för sändning och mottagning samt satellitsystem. Eufor ska samarbeta med värdlandets behöriga myndigheter beträffande lämpliga frekvenser för att undvika konflikter. Värdlandet ska utan kostnad ge tillgång till frekvensspektrumet.

2.   Eufor ska ha rätt till obegränsad radiokommunikation (inbegripet via satellit, mobil och bärbar radio), telefon, telegraf, fax och andra medel samt rätt att, för operationens genomförande, installera den utrustning som krävs för att upprätthålla sådana kommunikationer inom och mellan Eufors anläggningar, inklusive kabelläggning och markledningar.

3.   Eufor kan inom sina egna anläggningar vidta nödvändiga arrangemang för att befordra post adresserad till eller avsänd från Eufor och/eller Eufors personal i samarbete, om EU-styrkans befälhavare anser det vara nödvändigt, med värdlandets behöriga myndigheter.

Artikel 15

Skadestånd vid dödsfall, skador och förlust

1.   Eufor och Eufors personal ska inte vara ansvariga för någon skada på eller förlust av civil eller statlig egendom som är en följd av nödvändiga inslag i operationen, eller som orsakas av verksamhet i samband med civila oroligheter, eller för skydd av Eufor.

2.   För att kunna nå en uppgörelse i godo ska skadeståndsanspråk i samband med skada på eller förlust av civil eller statlig egendom som inte omfattas av punkt 1, liksom skadeståndsanspråk vid dödsfall eller personskada och vid skada på eller förlust av Eufors egendom, framföras till Eufor via värdlandets behöriga myndigheter när det gäller skadeståndsanspråk från juridiska eller fysiska personer i värdlandet, eller till de behöriga myndigheterna i värdlandet när det gäller skadeståndsanspråk från Eufor.

3.   Om en uppgörelse i godo inte kan nås ska skadeståndsanspråket läggas fram för en skadeståndskommission bestående av företrädare för Eufor och värdlandet på lika villkor. Skaderegleringen ska genomföras i samförstånd.

4.   Om en uppgörelse inte kan nås inom skadeståndskommissionen ska tvisten

a)

vid skadeståndsanspråk upp till och med 40 000 euro avgöras på diplomatisk väg av värdlandet och EU:s företrädare,

b)

vid skadeståndsanspråk som är högre än det belopp som anges i led a lämnas till en skiljedomstol vars beslut ska vara bindande.

5.   Skiljedomstolen ska bestå av tre skiljedomare varvid en skiljedomare ska utses av värdlandet, en av Eufor och den tredje ska utses gemensamt av värdlandet och Eufor. Om någon av parterna inte utser en skiljedomare inom två månader eller om en överenskommelse inte kan nås mellan värdlandet och Eufor om att utse den tredje skiljedomaren, ska skiljedomaren i fråga utses av ordföranden i Europeiska gemenskapernas domstol.

6.   Ett administrativt arrangemang ska ingås mellan Eufor och värdlandets administrativa myndigheter för att fastställa skadeståndskommissionens och domstolens mandat, det förfarande som ska tillämpas inom dessa organ och enligt vilka villkor skadeståndsanspråk kan göras.

Artikel 16

Kontakter och tvister

1.   Alla frågor i samband med tillämpningen av detta avtal ska granskas gemensamt av företrädare för Eufor och värdlandets behöriga myndigheter.

2.   Om tidigare avgöranden saknas ska tvister som gäller tolkning eller tillämpning av detta avtal avgöras enbart på diplomatisk väg av värdlandet och EU:s företrädare.

Artikel 17

Övriga bestämmelser

1.   Närhelst det i detta avtal hänvisas till de privilegier, den immunitet och de rättigheter som Eufor och dess personal åtnjuter, ska värdlandets regering vara ansvarig för tillämpningen och uppfyllandet av dessa genom lämpliga lokala myndigheter i värdlandet.

2.   Ingenting i detta avtal är avsett att medge avsteg från eller kunna tolkas som avsteg från några rättigheter som en EU-medlemsstat eller en annan stat som bidrar till Eufor åtnjuter enligt andra avtal.

Artikel 18

Arrangemang för tillämpningen

För tillämpningen av detta avtal kommer operativa, administrativa och tekniska frågor att behandlas enligt särskilda arrangemang som ska fastställas mellan EU-styrkans befälhavare och värdlandets administrativa myndigheter.

Artikel 19

Ikraftträdande och upphörande

1.   Detta avtal ska träda i kraft den dag det undertecknas och ska vara i kraft till dess att Eufors alla enheter och all personal har lämnat landet, efter meddelande från Eufor.

2.   Utan hinder av punkt 1 ska bestämmelserna i artiklarna 4.7, 5.1–3, 5.6, 5.7, 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8–10 och 10.2 samt artiklarna 11, 13.1–2 och 15 tillämpas från och med det datum när Eufors första personal utplaceras, om denna tidpunkt infaller före det datum då avtalet träder i kraft.

3.   Detta avtal kan ändras på grundval av en skriftlig överenskommelse mellan parterna.

4.   Avtalets upphörande ska inte påverka de rättigheter och skyldigheter som härrör från genomförandet av detta avtal innan det upphör.

Utfärdat i Bangui den 16 april 2008 i fyra original på franska språket.

På Europeiska unionens vägnar

På Centralafrikanska republikens vägnar


Top