EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_355_R_0091_01

2006/930/EG: Rådets beslut av den 28 november 2006 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska gemenskapen
Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska gemenskapen

OJ L 355, 15.12.2006, p. 91–94 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

15.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 355/91


RÅDETS BESLUT

av den 28 november 2006

om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska gemenskapen

(2006/930/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 mars 2004 bemyndigade rådet kommissionen att i samband med Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen inleda förhandlingar enligt artikel XXIV.6 i Gatt 1994 med vissa andra medlemmar av WTO.

(2)

Kommissionen har fört dessa förhandlingar i samråd med den kommitté som inrättats med stöd av artikel 133 i fördraget och inom ramen för de förhandlingsdirektiv som rådet utfärdat.

(3)

Kommissionen har slutfört förhandlingarna om ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina. Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska gemenskapen godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet genom skriftväxling åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som skall ha rätt att med för gemenskapen bindande verkan underteckna det avtal genom skriftväxling som avses i artikel 1.

Utfärdat i Bryssel den 28 november 2006.

På rådets vägnar

E. HEINÄLUOMA

Ordförande


AVTAL

genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska gemenskapen

Bryssel den

Herr Ambassadör!

Sedan förhandlingar inletts mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina enligt artikel XXIV.6 och artikel XXVIII i Gatt 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska gemenskapen, avtalas följande mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina i syfte att avsluta dessa förhandlingar, vilka inleddes som en följd av Europeiska gemenskapens anmälan till WTO av den 19 januari 2004 enligt artikel XXIV.6 i Gatt 1994.

EG samtycker till att i sin bindningslista för EG:s tullområde i dess sammansättning med 25 medlemsstater införliva de medgivanden som ingick i dess tidigare bindningslista.

EG samtycker till att i sin bindningslista för EG i dess sammansättning med 25 medlemsstater införliva de medgivanden som anges i bilagan till detta avtal.

Detta avtal träder i kraft den dag då Europeiska gemenskapen från Republiken Argentina mottar ett i vederbörlig ordning upprättat skriftligt avtal, efter parternas behandling i enlighet med deras egna förfaranden. Europeiska gemenskapen skall göra allt för att säkerställa att lämpliga genomförandeåtgärder införs före den 1 oktober 2006 och under inga omständigheter senare än den 1 januari 2007.

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

BILAGA

0304 20 96: En lägre tullsats på 11,4 % skall gälla under tre år eller fram till den dag då genomförandet av resultaten av förhandlingarna om utvecklingsagendan från Doha leder till att tullsatsen enligt ovan uppnås, beroende på vilket som inträffar först.

0303 79 96: En lägre tullsats på 12,4 % skall gälla under tre år eller fram till den dag då genomförandet av resultaten av förhandlingarna om utvecklingsagendan från Doha leder till att tullsatsen enligt ovan uppnås, beroende på vilket som inträffar först.

Ökning med 4 003 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst: framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda; benfritt kött; ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur eller andra oxdjur, frysta, och njurtapp och mellangärde. Det importerade köttet skall användas till beredning (nummer 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91).

Ökning med 537 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för skummjölkspulver (nummer 0402 10 19).

Ökning med 96 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för äpplen (nummer ex 0808 10 80).

Öppnande av en tullkvot på 242 074 ton (allmänt tillämplig) för majs (nummer 1005 10 90 och 1005 90 00), med en tullsats på 0 % inom kvoten.

Öppnande av en tullkvot på 7 044 ton (allmänt tillämplig) för frukt- och bärsaft (nummer 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 29 11, 2009 29 19, 2009 39 11, 2009 39 19, 2009 49 11, 2009 49 19, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 80 11, 2009 80 19, 2009 80 32, 2009 80 33, 2009 80 35, 2009 80 36, 2009 80 38, 2009 90 11, 2009 90 19, 2009 90 21 och 2009 90 29), med en tullsats på 20 % inom kvoten.

Öppnande av en tullkvot på 20 000 hl (allmänt tillämplig) för vin (nummer 2204 29 65 och 2204 29 75), med en tullsats på 8 EUR/hl inom kvoten.

Öppnande av en tullkvot på 40 000 hl (allmänt tillämplig) för vin (nummer 2204 21 79 och 2204 21 80), med en tullsats på 10 EUR/hl inom kvoten.

Öppnande av en tullkvot på 13 810 ton (allmänt tillämplig) för vermouth (nummer 2205 90 10), med en tullsats på 7 EUR/hl inom kvoten.

Den exakta varubeskrivning enligt tulltaxan som gäller för EG-15 skall tillämpas för alla ovanstående nummer och tullkvoter.

Definitionen av EG-tullkvoten för 11 000 ton ”benfritt kött av hög kvalitet: ”Styckningsdelar av kött av nötkreatur eller andra oxdjur: av särskild eller god kvalitet från djur som hållits endast på betesmark, som är mellan 22 och 24 månader gamla och har två permanenta framtänder och som vid slakten hade en levande vikt på högst 460 kg; styckningsdelarna, förpackade i kartonger, benämns ”special boxed beef” och får märkas med bokstäverna ”sc” (special cuts)”” skall ändras till ”benfritt kött av nötkreatur eller andra oxdjur av hög kvalitet, färskt eller kylt”, leverantörsland: Argentina.

Bryssel den

Herr Ambassadör!

Jag ber att få hänvisa till Er skrivelse med följande lydelse:

”Sedan förhandlingar inletts mellan Europeiska gemenskaperna och Republiken Argentina enligt artikel XXIV.6 och artikel XXVIII i Gatt 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor i samband med anslutningen till EG, avtalas följande mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina i syfte att avsluta dessa förhandlingar, vilka inleddes som en följd av Europeiska gemenskapernas anmälan till WTO av den 19 januari 2004 enligt artikel XXIV.6 i Gatt 1994.

Europeiska gemenskapen samtycker till att i sin bindningslista för EG:s tullområde i dess sammansättning med 25 medlemsstater införliva de medgivanden som ingick i dess tidigare bindningslista.

Europeiska gemenskapen samtycker till att i sin bindningslista för EG i dess sammansättning med 25 medlemsstater införliva de medgivanden som anges i bilagan till detta avtal.

Detta avtal träder i kraft den dag då Europeiska gemenskapen från Republiken Argentina mottar ett i vederbörlig ordning upprättat skriftligt avtal, efter parternas behandling i enlighet med deras egna förfaranden. Europeiska gemenskapen skall göra allt för att säkerställa att lämpliga genomförandeåtgärder införs före den 1 oktober 2006 och under inga omständigheter senare än den 1 januari 2007.”

Jag bekräftar min regerings samtycke till ovanstående.

På Republiken Argentinas vägnar

Image


Top