EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_224_R_0015_01

2006/537/EG: Rådets beslut av den 29 april 2004 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete, och om anpassningar av detta avtal
Protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete, och om anpassningar av detta avtal

OJ L 224, 16.8.2006, p. 15–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 224/15


RÅDETS BESLUT

av den 29 april 2004

om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete, och om anpassningar av detta avtal

(2006/537/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 44.2, artikel 47.2 sista meningen, artikel 55, artikel 57.2, artikel 71, artikel 80.2 och artiklarna 93, 94, 133 samt 181a jämförda med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av anslutningsfördraget av den 16 april 2003, särskilt artikel 2.3,

med beaktande av den akt, som är bifogad anslutningsfördraget, särskilt artikel 6.2,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 8 december 2003 bemyndigade rådet kommissionen att, på gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar, med Ukraina förhandla fram ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen samt att föreskriva vissa tekniska anpassningar som sammanhänger med den institutionella och rättsliga utvecklingen inom Europeiska unionen.

(2)

Protokollet har förhandlats fram mellan parterna och bör nu undertecknas på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar, med förbehåll för att det senare ingås.

(3)

Protokollet bör tillämpas provisoriskt från och med dagen för anslutningen till dess att de relevanta förfarandena för det formella ingåendet har slutförts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som, på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar, skall ha rätt att underteckna protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete, och om anpassningar av detta avtal, med förbehåll för att protokollet ingås i ett senare skede.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut (1).

Artikel 2

I avvaktan på att protokollet träder ikraft skall det tillämpas provisoriskt från och med dagen för anslutningen.

Utfärdat i Luxemburg den 29 april 2004.

På rådets vägnar

M. McDOWELL

Ordförande


(1)  Se sidan 16 i detta nummer av EUT.


PROTOKOLL

till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete, och om anpassningar av detta avtal

KONUNGARIKET BELGIEN,

REPUBLIKEN TJECKIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

REPUBLIKEN ESTLAND,

REPUBLIKEN GREKLAND,

KONUNGARIKET SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKE,

IRLAND,

REPUBLIKEN ITALIEN,

REPUBLIKEN CYPERN,

REPUBLIKEN LETTLAND,

REPUBLIKEN LITAUEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

REPUBLIKEN UNGERN,

REPUBLIKEN MALTA,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

REPUBLIKEN POLEN,

REPUBLIKEN PORTUGAL,

REPUBLIKEN SLOVENIEN,

REPUBLIKEN SLOVAKIEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE OCH

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

nedan kallade ”medlemsstaterna”, företrädda av Europeiska unionens råd, och

EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN,

nedan kallade ”gemenskaperna”, företrädda av Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen,

å ena sidan, och

UKRAINA,

å andra sidan,

nedan kallade ”parter” inom ramen för detta protokoll

SOM BEAKTAR bestämmelserna i fördraget mellan Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Finland, Konungariket Sverige, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Europeiska unionens medlemsstater) och Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen, som undertecknades i Aten den 16 april 2003 och som kommer att träda i kraft den 1 maj 2004,

SOM BEAKTAR den nya situation som uppstått när det gäller förbindelserna mellan Ukraina och Europeiska unionen på grund av tio nya medlemsstaters anslutning till Europeiska unionen och som för med sig både möjligheter och utmaningar för samarbetet mellan Ukraina och Europeiska unionen,

SOM TAR HÄNSYN till parternas önskan om att uppfylla och genomföra målsättningarna och principerna i partnerskaps- och samarbetsavtalet,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien skall vara parter i partnerskaps- och samarbetsavtalet om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, som undertecknades i Luxemburg den 14 juni 1994 och som trädde i kraft den 1 mars 1998 (nedan kallat ”avtalet”), och skall på samma sätt som gemenskapens övriga medlemsstater anta och beakta avtalstexten, de gemensamma förklaringar, de förklaringar och de skriftväxlingar som utgör bilagor till den samma dag undertecknade slutakten samt protokollet till avtalet av den 10 april 1997 som trädde i kraft den 12 oktober 2000.

Artikel 2

1.   I syfte att beakta den senaste institutionella utvecklingen inom Europeiska unionen är parterna överens om att de befintliga bestämmelser i avtalet som hänvisar till Europeiska kol- och stålgemenskapen, till följd av att Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen har upphört att gälla, skall anses hänföra sig till Europeiska gemenskapen som har övertagit Europeiska kol- och stålgemenskapens samtliga rättigheter och skyldigheter.

2.   I syfte att beakta den institutionella utveckling som har ägt rum inom det internationella handelssystemet GATT–WTO är parterna överens om att befintliga hänvisningar till Allmänna tull och handelsavtalet (GATT) i avtalet skall anses hänföra sig till GATT 1994, och att bestämmelsen ”Ukrainas anslutning till GATT” skall läsas som ”Ukrainas anslutning till WTO”.

3.   I syfte att beakta utvecklingen av fördragsgrundvalen till Europeiska energistadgan är parterna överens om att befintliga hänvisningar till Europeiska energistadgan i avtalet skall anses inbegripa hänvisningar till energistadgefördraget och till energistadgeprotokollet om energieffektivitet och därtill hörande miljöaspekter.

Artikel 3

Detta protokoll skall utgöra en integrerad del av avtalet.

Artikel 4

1.   Detta protokoll skall godkännas av gemenskaperna, av Europeiska unionens råd på medlemsstaternas vägnar och av Ukraina i enlighet med deras egna förfaranden.

2.   Parterna skall meddela varandra när förfarandena enligt föregående punkt har avslutats. Godkännandeinstrumenten skall deponeras hos Europeiska unionens råds generalsekretariat.

Artikel 5

1.   Detta protokoll skall träda i kraft samma dag som anslutningsfördraget under förutsättning att samtliga godkännandeinstrument för detta protokoll har deponerats före den dagen.

2.   Om samtliga godkännandeinstrument för detta protokoll inte har deponerats före den dagen skall protokollet träda i kraft den första dagen i den första månad som följer efter den dag då det sista godkännandeinstrumentet deponeras.

3.   Om samtliga godkännandeinstrument för detta protokoll inte har deponerats före den 1 maj 2004 skall protokollet tillämpas provisoriskt från och med den 1 maj 2004.

Artikel 6

Avtalstexten, slutakten och alla handlingar som utgör bilagor till denna liksom protokollet till avtalet av den 10 april 1997 har upprättats på estniska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, slovakiska, slovenska, tjeckiska och ungerska språken.

Dessa texter utgör bilagor (1) till detta protokoll och är lika giltiga som texterna på de övriga språk på vilka avtalet, slutakten och de handlingar som utgör bilagor till denna samt protokollet till avtalet av den 10 april 1997 har upprättats.

Artikel 7

Detta protokoll är upprättat i två exemplar på danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och ukrainska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

Hecho en Dublín, el veintinueve de abril de dos mil cuatro.

V Dublinu dne dvacátého devátého dubna dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Dublin den niogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Dublin am neunundzwanzigsten April zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta aprillikuu kahekümne üheksandal päeval Dublinis.

Έγινε στο Δουβλίνο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Dublin on the twenty-ninth day of April in the year two thousand and four.

Fait à Dublin, le vingt-neuf avril deux mille quatre.

Fatto a Dublino, addì ventinove aprile duemilaquattro.

Dublinā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit devītajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Dubline.

Kelt Dublinban, a kétezer-negyedik év április havának huszonkilencedik napján.

Magħmul f' Dublin fid-disgħa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Dublin, de negenentwintigste april tweeduizendvier.

Sporządzono w Dublinie, dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące czwartego.

Feito em Dublim, em vinte e nove de Abril de dois mil e quatro.

V Dubline dvadsiatehodeviateho apríla dvetisícštyri.

V Dublinu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč štiri.

Tehty Dublinissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Dublin den tjugonionde april tjugohundrafyra.

Вчинено у Дубліні, двадцять дев'ятого квітня дві тисячі четвертого року.

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

За Держави-Чпени

Image

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

За Европейські Співтовариства

Image

Image

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

За Україну

Image


(1)  Den estniska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, slovakiska, slovenska, tjeckiska och ungerska versionen av avtalet skall i ett senare skede offentliggöras i specialupplagan av EUT.


Top