EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2003_064_R_0037_01

2002/157/GUSP: Rådets beslut 2003/157/GUSP av den 19 december 2002 om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Polen om denna stats deltagande i Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) i Bosnien och Hercegovina - Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Polen om Republiken Polens deltagande i Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) i Bosnien och Hercegovina

OJ L 64, 7.3.2003, p. 37–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32003D0157

2002/157/GUSP: Rådets beslut 2003/157/GUSP av den 19 december 2002 om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Polen om denna stats deltagande i Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) i Bosnien och Hercegovina

Europeiska unionens officiella tidning nr L 064 , 07/03/2003 s. 0037 - 0037


Rådets beslut 2003/157/GUSP

av den 19 december 2002

om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Polen om denna stats deltagande i Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) i Bosnien och Hercegovina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 24 i detta,

med beaktande av rekommendationen från ordförandeskapet, och

av följande skäl:

(1) Den 11 mars 2002 antog rådet gemensam åtgärd 2002/210/GUSP om Europeiska unionens polisuppdrag(1).

(2) I artikel 8.3 i den gemensamma åtgärden föreskrivs att detaljerade arrangemang för tredje lands deltagande i EUPM skall fastställas i avtal i enlighet med artikel 24 i Fördraget om Europeiska unionen.

(3) Efter rådets beslut av den 14 oktober 2002 om att bemyndiga ordförandeskapet att inleda förhandlingar har ordförandeskapet förhandlat fram ett avtal med Republiken Polen om dess deltagande i EUPM.

(4) Detta avtal bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Polen om denna stats deltagande i Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) i Bosnien och Hercegovina godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar.

Texten till detta avtal åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den/de person(er) som har rätt att underteckna dessa avtal med bindande verkan för Europeiska unionen.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta beslut får verkan samma dag som det offentliggörs.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 2002.

På rådets vägnar

L. Espersen

Ordförande

(1) EGT L 70, 13.3.2002, s. 1.

Top