EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:359:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 359, 19 september 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 359

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

65 årgången
19 september 2022


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2022/C 359/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1

 

Tribunalen

2022/C 359/02

Nya ledamöter i tribunalen har avlagt ed

2


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2022/C 359/03

Mål C-567/20: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 5 maj 2022 (begäran om förhandsavgörande från Općinski građanski sud u Zagrebu – Kroatien) – A.H. mot Zagrebačka banka d.d. (Begäran om förhandsavgörande – Konsumentskydd – Oskäliga villkor – Direktiv 93/13/EEG – Tillämplighet i tiden (ratione temporis) – Artikel 10.1 – Låneavtal som ingåtts före en medlemsstats anslutning till Europeiska unionen men som ändrats efter detta datum – Artikel 6 – Återbetalning av de fördelar som näringsidkaren dragit – Nationell lagstiftning som föreskriver att oskäliga villkor ska bytas ut och att det överskjutande belopp som är en följd av dessa villkor ska återbetalas – Materiell tillämplighet (ratione materiae) – Artikel 1.2 – Avtalsvillkor som avspeglar bindande författningsföreskrifter ska uteslutas)

3

2022/C 359/04

Förenade målen C-116/21 P–C-118/21 P, C-138/21 P och C-139/21 P: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 14 juli 2022 – Europeiska kommissionen mot VW, Europaparlamentet, Europeiska unionens råd (Överklagande – Personalmål – Pension – Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen – Artikel 20 i bilaga VIII – Beviljande av efterlevandepension – Efterlevande maken till en tidigare tjänsteman som uppbar avgångspension – Äktenskap som ingåtts efter det att tjänstemannen lämnat sin tjänst – Villkor att äktenskapet ska ha varat i minst fem år vid tjänstemannens bortgång – Artikel 18 i bilaga VIII – Äktenskap som ingåtts innan tjänstemannen lämnade sin tjänst – Villkor som innebär att äktenskapet endast måste ha varat i minst ett år – Invändning om rättstridighet avseende artikel 20 i bilaga VIII – Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Artikel 20 – Principen om likabehandling – Artikel 21.1 – Principen om förbud mot diskriminering på grund av ålder – Artikel 52.1 – Det föreligger inte någon godtycklig eller uppenbart olämplig uppdelning med hänsyn till det syfte som unionslagstiftaren eftersträvar)

4

2022/C 359/05

Mål C-168/21: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 14 juli 2022 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation – Frankrike) – Verkställighet av en europeisk arresteringsorder som utfärdats mot KL (Begäran om förhandsavgörande – Straffrättsligt samarbete – Rambeslut 2002/584/RIF – Artikel 2.4 – Kravet på dubbel straffbarhet för gärningen – Artikel 4.1 – Skäl till att verkställighet av den europeiska arresteringsordern får vägras – Kontroll genom den verkställande rättsliga myndighetens försorg – Vissa gärningar utgör ett brott enligt lagen i den verkställande medlemsstaten – Artikel 49.3 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Principen om proportionalitet mellan brott och straff)

5

2022/C 359/06

Mål C-207/21 P: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 14 juli 2022 – Europeiska kommissionen mot Republiken Polen m.fl. (Överklagande – Ogiltigförklaring av genomförandebeslut (EU) 2017/1442 – Artikel 16.4 och 16.5 FEU – Artikel 3.2 och 3.3 i protokoll (nr 36) om övergångsbestämmelser – Tillämpning i tiden (ratione temporis) – Rådets omröstningsregler – Kvalificerad majoritet)

6

2022/C 359/07

Förenade målen C-274/21 och C-275/21: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 14 juli 2022 (begäran om förhandsavgörande från Bundesverwaltungsgericht – Österrike) – EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H. mot Republiken Österrike, Bundesbeschaffung GmbH (Begäran om förhandsavgörande – Offentlig upphandling – Förordning (EU) nr 1215/2012 – Förordningen är inte tillämplig på förfaranden om interimistiska åtgärder och överprövningsförfaranden enligt artikel 2 i direktiv 89/665/EEG om det inte finns någon utlandsanknytning – Direktiv 2014/24/EU – Artikel 33 – Ingående av ett ramavtal motsvarar ingående av ett kontrakt, i den mening som avses i artikel 2a.2 i direktiv 89/665 – En upphandlande myndighet får inte tilldela ett nytt kontrakt om de aktuella byggentreprenadernas, varornas och tjänsternas högsta kvantitet och/eller högsta värde enligt ramavtalet redan har nåtts – Nationell lagstiftning som innehåller bestämmelser om betalning av ansökningsavgifter i förvaltningsdomstol på upphandlingsområdet – Ansökningsavgifterna måste fastställas och betalas innan domstolen prövar en ansökan om interimistiska åtgärder eller en ansökan om överprövning – Upphandlingsförfarande som inte genomförts på ett öppet sätt – Principerna om effektivitet och likvärdighet – Ändamålsenlig verkan – Rätt till ett effektivt rättsmedel – Direktiv 89/665 – Artiklarna 1, 2 och 2a – Artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Nationell lagstiftning enligt vilken en ansökan om överprövning ska avvisas om ansökningsavgifterna inte har betalats – Beräkning av en upphandlings uppskattade värde)

7

2022/C 359/08

Mål C-310/21 P: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 1 augusti 2022 – Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl, Aquind SAS mot Europeiska kommissionen, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike (Överklagande – Energi – Förordning (EU) nr 347/2013 – Transeuropeiska energiinfrastrukturer – Projekt av gemensamt intresse för Europeiska unionen – Artiklarna 3.4 och 16 – Delegering av befogenheter till Europeiska kommissionen – Artikel 290 FEUF – Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2020/389 – Ändring av förteckningen över projekt av gemensamt intresse för unionen – Rättsakt som antogs av kommissionen – Rätt att göra invändningar för Europaparlamentet och Europeiska unionens råd – Frist – Rättsaktens art före fristens utgång)

8

2022/C 359/09

Mål C-371/21 P: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 14 juli 2022 – SGI Studio Galli Ingegneria Srl mot Europeiska kommissionen (Överklagande – Prorogationsklausul – Sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007 – 2013) (2007-2013) – Bidragsavtal – Marsol-projektet – Bidragsberättigade kostnader – Utredningsrapport från Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) i vilken det konstateras att vissa uppkomna kostnader inte är bidragsberättigade – Återbetalning av utbetalda belopp – Tillgång till akten i Olafs ärende – Rätten att yttra sig – Bevisbörda – Missuppfattning av de faktiska omständigheterna – Bevisvärde – Proportionalitetsprincipen – Oberättigad vinst)

9

2022/C 359/10

Mål C-401/21 P: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 14 juli 2022 – Rumänien mot kommissionen (Överklagande – Sammanhållningsfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Förordning (EU) nr 1303/2013 – Tillämplig medfinansieringsgrad – Ändring av medfinansieringsgraden mellan ingivandet av ansökan om mellanliggande betalning och godkännandet av räkenskaperna – Ettårsprincipen för räkenskaper och principen om icke-retroaktivitet)

9

2022/C 359/11

Mål C-447/21 P: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 1 augusti 2022 – Petrus Kerstens mot Europeiska kommissionen (Överklagande – Personalmål – Disciplinförfarande – Begäran om bistånd – Avslag – Elektronisk delgivning av beslut – Talan om ogiltigförklaring – Tidsfrist för väckande av talan – Den tidpunkt då fristen börjar löpa – Talan har väckts för sent)

10

2022/C 359/12

Målen C-572/21: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 14 juli 2022 (begäran om förhandsavgörande från Högsta domstolen – Sverige) – CC mot VO (Begäran om förhandsavgörande – Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar – Föräldraansvar – Förordning (EG) nr 2201/2003 – Artikel 8.1 och artikel 61 a – Allmän behörighet – Principen om perpetuatio fori – Ett barn byter, under domstolsförfarandet, hemvist från en medlemsstat i Europeiska unionen till ett tredjeland som är anslutet till 1996 års Haagkonvention)

10

2022/C 359/13

Mål C-242/22: Domstolens dom (första avdelningen) av den 1 augusti 2022 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal da Relação de Évora – Portugal) – brottmål mot TL (Begäran om förhandsavgörande – Brådskande mål om förhandsavgörande – Straffrättsligt samarbete – Direktiv 2010/64/EU – Rätten till tolkning och översättning – Artikel 2.1 och artikel 3.1 – Begreppet ”väsentlig handling” – Direktiv 2012/13/EU – Rätt till information vid straffrättsliga förfaranden – Artikel 3.1 d – Tillämpningsområde – Har ej införlivats med nationell rätt – Direkt effekt – Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Artikel 47 och artikel 48.2 – Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna – Artikel 6 – Dom om fängelsestraff, villkorligt med prövotid – Underlåtenhet att iaktta de förhållningsregler som gäller under prövotiden – En väsentlig handling översattes inte och ingen tolk närvarade när handlingen upprättades – Beslut att undanröja den villkorliga domen – Processhandlingar avseende detta undanröjande har inte översatts – Konsekvenser för undanröjandets giltighet – Förfarandefel som medför relativ ogiltighet)

11

2022/C 359/14

Mål C-288/20: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 24 mars 2022 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Judiciaire – Bobigny – Frankrike) – BNP Paribas Personal Finance SA mot ZD (Begäran om förhandsavgörande – Artikel 99 i domstolens rättegångsregler – Konsumentskydd – Direktiv 93/13/EEG – Oskäliga villkor i konsumentavtal – Låneavtal i en utländsk valuta (schweiziska franc) – Villkor som låter låntagaren stå valutarisken – Artikel 4.2 – Krav att villkoren ska vara klart och begripligt formulerade – Bevisbörda – Artikel 3.1 – Betydande obalans – Artikel 5 – Avfattning av ett avtalsvillkor på ett klart och begripligt sätt)

12

2022/C 359/15

Mål C-454/20: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 23 mars 2022 (begäran om förhandsavgörande från Rayonens ad Lukovit – Bulgarien) – brottmål mot AZ (Begäran om förhandsavgörande – Artikel 53.2 i domstolens rättegångsregler – Transport – Direktiv 1999/37/EG – Registreringsbevis för fordon – Direktiv 2014/45/EU – Periodisk provning av motorfordons trafiksäkerhet – Artikel 49 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Principerna om laglighet och proportionalitet i fråga om brott och straff – Framförande av ett motorfordon som inte är registrerat enligt gällande bestämmelser – Påföljder – Situation där unionsrätten tillämpas föreligger inte – Uppenbart att domstolen saknar behörighet)

13

2022/C 359/16

Mål C-521/20: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 7 april 2022 (begäran om förhandsavgörande från Landesverwaltungsgericht Oberösterreich – Österrike) – J.P. mot B.d.S.L. (Begäran om förhandsavgörande – Artikel 53.2 i domstolens rättegångsregler – Direktiv 1999/62/EG – Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer – Vägavgifter – Underlåtenhet att betala – Sanktionsåtgärder – Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Artikel 50 – Principen ne bis in idem – Artikel 94 c i rättegångsreglerna – Avsaknad av tillräckliga uppgifter – Den begärda tolkningen av unionsrätten har inte något samband med de verkliga omständigheterna eller saken i det nationella målet – Uppenbart att begäran om förhandsavgörande ska avvisas)

13

2022/C 359/17

Mål C-133/21: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 7 april 2022 (begäran om förhandsavgörande från Efeteio Athinon – Grekland) – VP, CX, RG, TR, m.fl. mot Elliniko Dimosio (Begäran om förhandsavgörande – Socialpolitik – Direktiv 1999/70/EG – Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP – Klausul 4 – Icke-diskrimineringsprincipen – På varandra följande avtal om visstidsanställning inom offentlig sektor – Nationell lagstiftning som inför en skillnad i behandling vad gäller lön mellan arbetstagare som är anställda enligt avtal om visstidsanställning och arbetstagare med avtal om tillsvidareanställning – Kan inte motiveras – Begreppet ”objektiv grund”)

14

2022/C 359/18

Mål C-59/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spanien) den 27 januari 2022 – MP mot Consejería de Presidencia

14

2022/C 359/19

Mål C-110/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spanien) den 17 februari 2022 – IP mot Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

16

2022/C 359/20

Mål C-159/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spanien) den 3 mars 2022– IK mot Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid

19

2022/C 359/21

Mål C-308/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nederländerna) den 11 maj 2022 – Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) mot College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, ytterligare rättegångsdeltagare: Dow AgroScience BV (Dow)

20

2022/C 359/22

Mål C-309/22: egäran om förhandsavgörande framställd av College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nederländerna) den 11 maj 2022 – Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) mot College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, ytterligare rättegångsdeltagare: Adama Registrations BV (Adama)

21

2022/C 359/23

Mål C-310/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nederländerna) den 11 maj 2022 – Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) mot College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, ytterligare rättegångsdeltagare: BASF Nederland BV (BASF)

22

2022/C 359/24

Mål C-322/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 12 maj 2022 – E. mot Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

23

2022/C 359/25

Mål C-331/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona (Spanien) den 17 maj 2022 – KT mot Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya

23

2022/C 359/26

Mål C-340/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) den 24 maj 2022 – Cofidis mot Autoridade Tributária e Aduaneira

24

2022/C 359/27

Mål C-349/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) den 31 maj 2022 – NM mot Autoridade Tributária e Aduaneira

25

2022/C 359/28

Mål C-352/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Hamm (Tyskland) den 1 juni 2022 – Brottmål mot A

26

2022/C 359/29

Mål C-356/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 2 juni 2022 – Pro Rauchfrei e.V. mot JS e.K.

26

2022/C 359/30

Mål C-371/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) den 8 juni 2022 – G sp. z o.o. mot W S.A.

27

2022/C 359/31

Mål C-372/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Luxemburg) den 9 juni 2022 – CM mot DN

28

2022/C 359/32

Mål C-373/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 9 juni 2022 – Brottmål mot NE

28

2022/C 359/33

Mål C-376/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 10 juni 2022 – Google Ireland Limited, Tik Tok Technology Limited och Meta Platforms Ireland Limited mot Kommunikationsbehörde Austria (Komm Austria)

29

2022/C 359/34

Mål C-377/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 10 juni 2022 – LR mot Ministero dell'Istruzione, Ufficio scolastico regionale Lombardia, Ufficio scolastico regionale Friuli Venezia Giulia

30

2022/C 359/35

Mål C-392/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Nederländerna) den 15 juni 2022 – X mot Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

31

2022/C 359/36

Mål C-393/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Nejvyšší soud České republiky (Tjeckien) den 15 juni 2022 — EXTÉRIA, s. r. o. mot Spravíme, s. r. o.

32

2022/C 359/37

Mål C-394/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av hof van beroep te Antwerpen (Belgien) den 15 juni 2022 – Oilchart International NV mot O.W. Bunker (Netherlands) BV, ING Bank NV

32

2022/C 359/38

Mål C-395/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Varna (Bulgarien) den 14 juni 2022 – ”Trade Express-L” OOD mot Zamestnik predsedatel na Darzhavna agentsia ”Darzhaven rezerv i voennovremenni zapasi”

33

2022/C 359/39

Mål C-396/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Kammergericht Berlin (Tyskland) den 15 juni 2022 – Generalstaatsanwaltschaft Berlin

34

2022/C 359/40

Mål C-397/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Kammergericht Berlin (Tyskland) den 15 juni 2022 – Generalstaatsanwaltschaft Berlin

35

2022/C 359/41

Mål C-398/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Kammergericht Berlin (Tyskland) den 15 juni 2022 – Generalstaatsanwaltschaft Berlin

36

2022/C 359/42

Mål C-399/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d’État (Frankrike) den 15 juni 2022 – Confédération paysanne mot Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

37

2022/C 359/43

Mål C-404/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Dioikitiko Protodikeio Athinon (Grekland) den 16 juni 2022 – Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton & Epangelmatikou Prosanatolismou (Ε.Ο.P.P.Ε.P.) mot Εlliniko Dimosio

38

2022/C 359/44

Mål C-406/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Krajský soud v Brně (Republiken Tjeckien) den 20 juni 2022 – CV mot Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky

39

2022/C 359/45

Mål C-409/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Apelativen sad Sofia (Bulgarien) den 21 juni 2022 – UA mot EUROBANK BULGARIA AD

40

2022/C 359/46

Mål C-411/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 21 juni 2022 – Thermalhotel Fontana Hotelbetriebsgesellschaft m.b.H.

40

2022/C 359/47

Mål C-412/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) den 21 juni 2022 – Autoridade Tributária e Aduaneira mot NT

41

2022/C 359/48

Mål C-414/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Obersten Gerichtshof (Österrike) den 21 juni 2022 – DocLX Travel Events GmbH mot Verein für Konsumenteninformation

42

2022/C 359/49

Mål C-415/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgien) den 20 juni 2022 – JD mot Acerta – Caisse d'assurances sociales ASBL, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), État belge

42

2022/C 359/50

Mål C-418/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de première instance du Luxembourg (Belgien) den 21 juni 2022 – SA Cezam mot État belge

43

2022/C 359/51

Mål C-423/22 P: Överklagande ingett den 27 juni 2022 av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 27 april 2022 i mål T-750/20, Correia mot EESK

43

2022/C 359/52

Mål C-431/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 28 juni 2022 – Scuola europea di Varese mot PD och LC, i egenskap av personer med föräldraansvar för den minderårige NG

44

2022/C 359/53

Mål C-434/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Administratīvā rajona tiesa (Lettland) den 30 juni 2022 – AS Latvijas valsts meži mot Dabas aizsardzības pārvalde och Vides pārraudzības valsts birojs, med den ytterligare deltagaren Valsts meža dienests

44

2022/C 359/54

Mål C-436/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spanien) den 1 juli 2022 – Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) mot Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

45

2022/C 359/55

Mål C-447/22 P: Överklagande ingett den 6 juli 2022 av Republiken Slovenien av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 27 april 2022 i mål T-392/20, Petra Flašker mot Europeiska kommissionen

47

2022/C 359/56

Mål C-448/22 P: Överklagande ingett den 6 juli 2022 av Stiftung für Forschung und Lehre (SFL) av den dom som tribunalen (tredje avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 1 juni 2022 i mål T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno och SFL mot SRB

48

2022/C 359/57

Mål C-456/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Ravensburg (Tyskland) den 8 juli 2022 – VX och AT mot Gemeinde Ummendorf

49

2022/C 359/58

Mål C-459/22: Talan väckt den 8 juli 2022 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Nederländerna

49

2022/C 359/59

Mål C-462/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 11 juli 2022 – BM mot LO

50

2022/C 359/60

Mål C-512/22 P: Överklagande ingett den 26 juli 2022 av Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest) av den dom som tribunalen (andra avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 11 maj 2022 i mål T-913/16, Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest), Silvio Berlusconi mot Europeiska centralbanken (ECB)

51

2022/C 359/61

Mål C-512/22 P: Överklagande ingett den 27 juli 2022 av Silvio Berlusconi av den dom som tribunalen (andra avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 11 maj 2022 i mål T-913/16, Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest), Silvio Berlusconi mot Europeiska centralbanken (ECB)

53

2022/C 359/62

Mål C-514/22 P: Överklagande ingett den 29 juli 2022 av Tirrenia di navigazione SpA av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 18 maj 2022 i mål T-593/20, Tirrenia di navigazione SpA mot Europeiska kommissionen

55

2022/C 359/63

Mål C-515/22 P: Överklagande ingett den 29 juli 2022 av Tirrenia di navigazione SpA av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 18 maj 2022 i mål T-601/20, Tirrenia di navigazione SpA mot Europeiska kommissionen

57

2022/C 359/64

Mål C-330/20: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 8 april 2022 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Spanien) – IP mot Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEAR de Cataluña)

59

2022/C 359/65

Mål C-366/20: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 8 april 2022 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Spanien) – CZ mot Tribunal Económico-Administrativo Regional de Catalunya (TEAR de Catalunya)

59

2022/C 359/66

Mål C-445/21: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 24 mars 222 (begäran om förhandsavgörande från Sofiyski gradski sad – Bulgarian) – EUROBANK BULGARIA mot NI, RZ, DMD DEVELOPMENTS

59

2022/C 359/67

Mål C-517/21: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 31 mars 2022 (begäran om förhandsavgörande från Landesgericht Korneuburg – Österrike) – Laudamotion GmbH mot TG, QN, AirHelp Germany GmbH

59

2022/C 359/68

Mål C-614/21: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 15 mars 2022 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch – Nederländerna) – G mot Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

60

2022/C 359/69

Mål C-685/21: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 30 mars 2022 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof – Österrike) – YV mot Stadtverkehr Lindau (B) GmbH

60

2022/C 359/70

Mål C-709/21: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 7 april 2022 (begäran om förhandsavgörande från Curtea de Apel Piteşti – Rumänien) – Förfarande inlett av MK

60

2022/C 359/71

Mål C-717/21: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 29 mars 2022 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich – Polen) – Provident Polska S.A. mot VF

60

 

Tribunalen

2022/C 359/72

Mål T-864/19: Tribunalens dom av den 13 juli 2022 – AI m.fl. mot ECDC (Personalmål – Personal vid ECDC – Mobbning – Begäran om bistånd – Förvarningar – Artikel 31 i stadgan om de grundläggande rättigheterna – Artikel 24 i tjänsteföreskrifterna – Omfattningen av biståndsskyldigheten – Aktsamhetsplikt – Inledning av en utredning – Skälig tidsfrist – Ansvar – Rättsstridighet)

61

2022/C 359/73

Mål T-165/20: Tribunalens dom av den 13 juli 2022 – JC mot EUCAP Somalia (Skiljedomsklausul – Internationell kontraktsanställd vid EUCAP Somalia – Uppdrag som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – Uppsägning av ett avtal om visstidsanställning under provanställningstiden – Delgivning av uppsägningen av avtalet genom rekommenderat brev med mottagningsbevis – Försändelse till en ofullständig adress – Den tidpunkt då fristen för det interna överklagandet, vilket föregår domstolsförfarandet, börjar löpa – Fastställande av tillämplig rätt – Tvingande bestämmelser i den nationella arbetsrätten – Provanställningsklausulens ogiltighet – Rättsstridig delgivning av uppsägningstiden – Ersättning för uppsägningen – Retroaktiv utbetalning av lön – Genkäromål)

61

2022/C 359/74

Mål T-194/20: Tribunalens dom av den 13 juli 2022 – JF mot CAP Somalia (Skiljedomsklausul – Internationell kontraktsanställd vid EUCAP Somalia – Uppdrag som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – Beslut att inte förnya anställningsavtalet till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen – Rätten att yttra sig – Likabehandling – Förbud mot diskriminering på grund av nationalitet – Övergångsperiod som fastställs i avtalet om Förenade kungarikets utträde ur unionen – Talan om ogiltigförklaring – Skadeståndstalan – Rättsakter som inte kan skiljas från avtalet – Avvisning)

62

2022/C 359/75

Mål T-457/20: Tribunalens dom av den 13 juli 2022 – VeriGraft mot Eismea (Skiljedomsklausul – ”Horisont 2020” – ramprogrammet för forskning och innovation (2014 – 2020) – Bidragsavtalet ”Personalized Tissue-Engineered Veins as a first Cure for Patients with Chronic Venous Insufficiency – P-TEV” – Icke-planerade kostnader för underentreprenad – Förenklat förfarande för godkännande – Underentreprenad som nämns i de periodiska tekniska rapporterna – Godkända periodiska tekniska rapporter – Bidragsberättigande kostnader)

63

2022/C 359/76

Mål T-629/20: Tribunalens dom av den 13 juli 2022 – Delifruit mot kommissionen (Växtskyddsmedel – Det verksamma ämnet klorpyrifos – Fastställande av gränsvärden för klorpyrifos i eller på bananer – Förordning (EG) nr 396/2005 – Tillgängliga vetenskapliga och tekniska rön – Andra legitima faktorer)

64

2022/C 359/77

Mål T-768/20: Tribunalens dom av den 13 juli 2022 – Standard International Management mot EUIPO – Asia Standard Management Services (The Standard) (EU-varumärke – Upphävandeförfarande – EU-figurmärke ”The Standard” – Förklaring om upphävande – Plats för användningen av varumärket – Reklam och säljerbjudanden riktade till konsumenten i unionen – Artikel 58.1 a i förordning (EU) 2017/1001)

64

2022/C 359/78

Mål T-147/21: Tribunalens dom av den 13 juli 2022 – Gugler France mot EUIPO – Gugler (GUGLER) (EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-figurmärket GUGLER – Absolut ogiltighetsgrund – Ond tro föreligger ej – Artikel 51.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 59.1 b i förordning (EU) 2017/1001))

65

2022/C 359/79

Mål T-176/21: Tribunalens dom av den 13 juli 2022 – CCTY Bearing Company mot EUIPO – CCVI International (CCTY) (EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-ordmärket CCTY – Det äldre EU-figurmärket CCVI – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001) – Rättighetsmissbruk – Artikel 71 i förordning 2017/1001)

66

2022/C 359/80

Mål T-227/21: Tribunalens dom av den 13 juli 2022 – Illumina mot kommissionen (Konkurrens – Koncentrationer – Läkemedelsindustrin – Artikel 22 i förordning (EG) nr 139/2004 – Begäran om hänskjutande från en konkurrensmyndighet som enligt den nationella lagstiftningen saknar behörighet att pröva koncentrationen – Kommissionens beslut att pröva koncentrationen – Kommissionens beslut genom vilka andra nationella konkurrensmyndigheters ansökan om att få ansluta sig till begäran om förhandsavgörande medges – Kommissionens befogenhet – Frist inom vilken begäran om hänskjutande ska inges – Begreppet ”kom till kännedom” – Skälig tid – Berättigade förväntningar – Offentligt uttalande från kommissionens vice ordförande – Rättssäkerhet)

66

2022/C 359/81

Mål T-369/21: Tribunalens dom av den 13 juli 2022 – Unimax Stationery mot EUIPO – Mitsubishi Pencil (uni) (EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-figurmärket uni – Absoluta registreringshinder – Särskiljningsförmåga – Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/1001) – Tecken eller upplysningar som har kommit att bli en sedvanlig beteckning – Artikel 7.1 d i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 d i förordning 2017/1001))

67

2022/C 359/82

Mål T-438/22: Tribunalens dom av den 13 juli 2022 – TL mot kommissionen (Personalmål – Tillfälligt anställda – Visstidsanställning – Beslut att inte förnya anställningen – Meddelande om ledig tjänst – Uppenbart oriktig bedömning – Omsorgsplikt – Mobbning – Ansvar)

68

2022/C 359/83

Mål T-543/21: Tribunalens dom av den 13 juli 2022 – Purasac mot EUIPO – Prollenium Medical Technologies (Rejeunesse) ) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket Rejeunesse – Det äldre EU-ordmärket REVANESSE – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001)

68

2022/C 359/84

Mål T-573/21: Tribunalens dom av den 13 juli 2022 – Brand Energy Holdings mot EUIPO (RAPIDGUARD) (EU-varumärke – Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket RAPIDGUARD – Absoluta registreringshinder – Beskrivande karaktär – Artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001 – Särskiljningsförmåga saknas – Artikel 7.1 b i förordning 2017/1001 – Rätten att yttra sig)

69

2022/C 359/85

Mål T-634/21: Tribunalens dom av den 13 juli 2022 – Rimini Street mot EUIPO (WE DO SUPPORT) (EU-varumärke – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen – Ordmärket WE DO SUPPORT – Absolut registreringshinder – Särskiljningsförmåga saknas – Artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/1001)

70

2022/C 359/86

Mål T-641/21: Tribunalens dom av den 13 juli 2022 – dennree mot EUIPO (BioMarkt) (EU-varumärke – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket BioMarkt – Absolut registreringshinder – Beskrivande karaktär – Artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/100)

70

2022/C 359/87

Mål T-677/21: Tribunalens dom av den 13 juli 2022 – TL mot kommissionen (Personalmål – Tillfälligt anställda – Utvärderingsrapport för år 2019 – Motiveringsskyldighet – Uppenbart oriktig bedömning – Fastställande av mål – Maktmissbruk – Ansvar)

71

2022/C 359/88

Mål T-200/18: Tribunalens beslut av den 21 juli 2022 – Fersher Developments och Lisin mot kommissionen och ECB (Skadeståndstalan – Ekonomisk och monetär politik – Program för stabilitetsstöd till Cypern – Samförståndsavtalet av den 26 april 2013 om särskilda villkor för den ekonomiska politiken, som ingåtts mellan Republiken Cypern och Europeiska stabilitetsmekanismen – Tribunalens behörighet – Tillräckligt klar överträdelse av en rättsregel som ger enskilda rättigheter – Likabehandling – Proportionalitetsprincipen – Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)

71

2022/C 359/89

Mål T-254/21: Tribunalens beslut av den 25 juli 2022 – Armadora Parleros mot kommissionen (Utomobligatoriskt ansvar – Gemensam fiskeripolitik – Kommissionen har inte utövat sina tillsynsbefogenheter enligt den tillämpliga lagstiftningen – Fartygs maskinstyrka – Tillräckligt klar överträdelse av en rättsregel som ger enskilda rättigheter – Skada – Orsakssamband – Preskriptionsfrist – Uppenbart att talan ska avvisas)

72

2022/C 359/90

Mål T-317/21: Tribunalens beslut av den 15 juli 2022 – El Corte Inglés mot EUIPO – Brito & Pereira (TINTAS BRICOR) ) (”EU-varumärke – Återkallelse av det överklagade beslutet – Tvisten har inte längre något föremål – Anledning saknas att döma i saken”)

73

2022/C 359/91

Mål T-439/21: Tribunalens beslut av den 19 juli 2022 – Anglofranchise mot EUIPO – Bugrey (BOY LONDON) (EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – Återkallelse av ansökan om ogiltighetsförklaring – Anledning saknas att döma i målet)

73

2022/C 359/92

Mål T-30/22: Tribunalens beslut av den 20 juli 2022 – Sanoptis mot EUIPO – Synoptis Pharma (SANOPTIS) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Återkallelse av ansökan om registrering – Det saknas anledning att döma i saken)

74

2022/C 359/93

Mål T-266/22: Talan väckt den 7 maj 2022 – Aziz mot kommissionen

74

2022/C 359/94

Mål T-286/22: Talan väckt den 18 maj 2022 – Aziz mot kommissionen

75

2022/C 359/95

Mål T-388/22: Talan väckt den 29 juni 2022 – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis mot Ercea

76

2022/C 359/96

Mål T-405/22: Talan väckt den 29 juni 2022 – UniCredit Bank mot Gemensamma resolutionsnämnden

77

2022/C 359/97

Mål T-407/22: Talan väckt den 1 juli 2022 – Norddeutsche Landesbank – Girozentrale mot Gemensamma resolutionsnämnden

78

2022/C 359/98

Mål T-423/22: Talan väckt den 6 juli 2022 – Max Heinr. Sutor mot gemensamma resolutionsnämnden

80

2022/C 359/99

Mål T-431/22: Talan väckt den 6 juli 2022 – Nordea Kiinnitysluottopankki mot Gemensamma resolutionsnämnden

81

2022/C 359/100

Mål T-432/22: Talan väckt den 7 juli 2022 – Nordea Rahoitus Suomi mot Gemensamma resolutionsnämnden

82

2022/C 359/101

Mål T-440/22: Talan väckt den 12 juli 2022 – UIV Servizi mot REA

83

2022/C 359/102

Mål T-444/22: Talan väckt den 18 juli 2022 – HB mot kommissionen

84

2022/C 359/103

Mål T-447/22: Talan väckt den 18 juli 2022 – NV mot EIB

85

2022/C 359/104

Mål T-455/22: Talan väckt den 22 juli 2022 – EIB mot Syrien

85

2022/C 359/105

Mål T-456/22: Talan väckt den 22 juli 2022 – EIB mot Syrien

86

2022/C 359/106

Mål T-457/22: Talan väckt den 22 juli 2022 – EIB mot Syrien

87

2022/C 359/107

Mål T-465/22: Talan väckt den 22 juli 2022 – EIB mot Syrien

88

2022/C 359/108

Mål T-466/22: Talan väckt den 22 juli 2022 – EIB mot Syrien

89

2022/C 359/109

Mål T-467/22: Talan väckt den 22 juli 2022 – EIB mot Syrien

89

2022/C 359/110

Mål T-468/22: Talan väckt den 22 juli 2022 – EIB mot Syrien

90

2022/C 359/111

Mål T-469/22: Talan väckt den 22 juli 2022 – EIB mot Syrien

91

2022/C 359/112

Mål T-471/22: Talan väckt den 29 juli 2022 – QM mot rådet

92

2022/C 359/113

Mål T-472/22: Överklagande ingett den 29 juli 2022 – Mocom Compounds mot EUIPO – Centemia Conseils (Near-to-Prime)

93

2022/C 359/114

Mål T-473/22: Överklagande ingett den 31 juli 2022 – Gürok Turizm ve Madencilik mot EUIPO – Darvas and Pap (LAAVA)

93

2022/C 359/115

Mål T-480/22: Överklagande ingett den 3 augusti 2022 – Panicongelados-Massas Congeladas mot EUIPO – Seder (panidor)

94

2022/C 359/116

Mål T-482/22: Överklagande ingett den 5 augusti 2022 – Thomas Henry mot EUIPO (MATE MATE)

95

2022/C 359/117

Mål T-488/22: Överklagande ingett den 8 augusti 2022 – Kaufdas.online mot EUIPO – Kaufland (KAUFDAS ONLINE)

96

2022/C 359/118

Mål T-489/22: Talan väckt den 8 augusti 2022 – Cathay Pacific Airways mot kommissionen

96

2022/C 359/119

Mål T-220/22: Tribunalens beslut av den 22 juli 2022 – CiviBank mot BCE

97

2022/C 359/120

Mål T-358/22: Tribunalens beslut av den 20 juli 2022 – PQ mot SEAE

97


SV

 

Top