EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:128:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 128, 21 mars 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 128

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

65 årgången
21 mars 2022


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2022/C 128/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2022/C 128/02

Mål C-461/20: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 3 februari 2022 (begäran om förhandsavgörande från Högsta förvaltningsdomstolen – Sverige) – Advania Sverige AB, Kammarkollegiet mot Dustin Sverige AB (Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 2014/24/EU – Artikel 72 – Ändring av kontrakt under löptiden – Överlåtelse av ramavtal – Ny leverantör har övertagit den ursprungliga leverantörens rättigheter och skyldigheter enligt ett ramavtal efter det att den ursprungliga leverantören försatts i konkurs – Fråga om ett nytt upphandlingsförfarande behöver genomföras)

2

2022/C 128/03

Mål C-515/20: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 3 februari 2022 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof – Tyskland) – B AG mot Finanzamt A (Begäran om förhandsavgörande – Mervärdesskatt – Direktiv 2006/112/EG – Artikel 122 – Reducerad skattesats för leveranser av brännved – Åtskillnad på grundval av varans objektiva kännetecken och egenskaper – Former av trä för förbränning som tillgodoser samma behov hos konsumenten och som konkurrerar med varandra – Principen om skatteneutralitet)

3

2022/C 128/04

Mål C-20/21: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 3 februari 2022 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Frankfurt am Main – Tyskland) – JW, HD, XS mot LOT Polish Airlines (Begäran om förhandsavgörande – Civilrättsligt samarbete – Domstols behörighet och verkställighet av domar på privaträttens område – Förordning (EU) nr 1215/2012 – Artikel 7.1 b andra strecksatsen – Särskilda behörighetsregler för talan som avser avtal – Begreppet ”uppfyllelseorten för den förpliktelse som talan avser” – Avtal om utförande av tjänster – Lufttransport – Flygning som kännetecknas av en enda bekräftad bokning och som är uppdelad i flera etapper som utförs av två olika lufttrafikföretag – Förordning nr 261/2004 – Gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar – Artikel 7 – Rätt till ersättning – Försening på den första etappen – Talan om kompensation riktad mot det lufttrafikföretag som ansvarade för denna första etappen av flygningen, vilken väckts vid domstolen på ankomstorten för denna etapp)

4

2022/C 128/05

Mål C-717/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Polen) den 26 november 2021 – Provident Polska mot VF

4

2022/C 128/06

Mål C-718/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Najwyższy (Polen) den 26 november 2021 – L.G. mot Krajowa Rada Sądownictwa

5

2022/C 128/07

Mål C-720/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Najwyższy (Polen) den 26 november 2021 – Rzecznik Praw Obywatelskich

5

2022/C 128/08

Mål C-729/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 1 december 2021 – W. Sp. z o. o. mot Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

6

2022/C 128/09

Mål C-771/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Győri Járásbíróság (Ungern) den 14 december 2021 – JH mot Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.)

7

2022/C 128/10

Mål C-782/21 P: Överklagande ingett den 15 december 2021 av Aeris Invest Sàrl av den dom som tribunalen (tredje avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 6 oktober 2021 i mål T-827/17, Aeris Invest mot ECB

7

2022/C 128/11

Mål C-807/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Kammergericht Berlin (Tyskland) den 21 december 2021 – Deutsche Wohnen SE mot Staatsanwaltschaft Berlin

8

2022/C 128/12

Mål C-823/21: Talan väckt den 22 december 2021 – Europeiska kommissionen mot Ungern

9

2022/C 128/13

Mål C-830/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Tyskland) den 23 december 2021 – Syngenta Agro GmbH mot Agro Trade Handelsgesellschaft mbH

10

2022/C 128/14

Mål C-5/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 3 januari 2022 – Green Network SpA mot SF, YB, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

10

2022/C 128/15

Mål C-27/22: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 11 januari 2022 – Volkswagen Group Italia S.p.A., Volkswagen Aktiengesellschaft mot Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

11

2022/C 128/16

Mål C-54/22 P: Överklagande ingett den 27 januari 2022 av Rumänien av den dom som tribunalen (tionde avdelningen) meddelade den 10 november 2021 i mål T-54/22, Rumänien mot kommissionen

12

 

Tribunalen

2022/C 128/17

Mål T-286/09 RENV: Tribunalens dom av den 26 januari 2022 – Intel Corporation mot kommissionen (Konkurrens – Missbruk av dominerande ställning – Marknaden för mikroprocessorer – Beslut i vilket en överträdelse av artikel 102 FEUF och artikel 54 i EES-avtalet konstateras – Trohetsrabatt – Icke dolda begränsningar – Kvalificering av missbruk – Lika effektiv konkurrent-test – Helhetsstrategi – En enda fortlöpande överträdelse)

13

2022/C 128/18

Mål T-868/16: Tribunalens dom av den 9 februari 2022 – QI m.fl. mot kommissionen och ECB (Utomobligatoriskt skadeståndsansvar – Ekonomisk och monetär politik – Omstrukturering av den grekiska statsskulden – Avtal om utbyte av obligationer till förmån för endast Eurosystemets centralbanker – Privata sektorns deltagande – Klausuler om kollektivt agerande – Privata borgenärer – Offentliga borgenärer – Ansvar – En tillräckligt klar överträdelse av en rättsregel som syftar till att ge enskilda rättigheter – Artikel 63.1 FUEF – Artiklarna 120 – 127 och 352.1 FUEF – Rätt till egendom – Likabehandling)

14

2022/C 128/19

Mål T-799/17: Tribunalens dom av den 2 februari 2022 – Scania m.fl. mot kommissionen (Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Lastbilstillverkningsmarknaden – Beslut i vilket det konstateras en överträdelse av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet – Avtal och samordnade förfaranden angående försäljningspriserna för lastbilar, tidsplanen för införandet av utsläppstekniker samt övervältringen av kostnaderna för dessa tekniker på kunderna – Så kallat hybridförfarande, stegvist utsträckt över tid – Oskuldspresumtion – Principen om opartiskhet – Stadgan om de grundläggande rättigheterna – En enda fortlöpande överträdelse – Konkurrensbegränsning genom syfte – Överträdelsens geografiska räckvidd – Böter – Proportionalitet – Likabehandling – Obegränsad behörighet)

14

2022/C 128/20

Mål T-616/18: Tribunalens dom av den 2 februari 2022 – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo mot kommissionen (Åtaganden från Gazprom) (Konkurrens – Missbruk av dominerande ställning – Gasmarknaderna i Central- och – Beslut i vilket de individuella åtaganden som ett företag erbjuder görs bindande – Artikel 9 i förordning (EG) nr 1/2003 – Åtagandena är lämpliga med avseende på de ursprungliga betänkligheter avseende konkurrensen som identifierats i meddelandet om invändningar – Kommissionen avstår från att kräva åtaganden avseende vissa ursprungliga betänkligheter – Principen om god förvaltning – Insyn – Motiveringsskyldighet – Målen med unionens energipolitik – Principen om energisolidaritet – Maktmissbruk)

15

2022/C 128/21

Mål T-740/18: Tribunalens dom av den 9 februari 2022 – Taminco och Arysta LifeScience Great Britain mot kommissionen (Växtskyddsmedel – Det verksamma ämnet tiram – Godkännandet har inte förnyats – Förordning (EG) nr 1107/2009 och genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 – Rätten till försvar – Fel i förfarandet – Uppenbart oriktig bedömning – Efsa:s behörighet – Proportionalitet – Försiktighetsprincipen – Likabehandling)

16

2022/C 128/22

Mål T-27/19: Tribunalens dom av den 2 februari 2022 – Pilatus Bank och Pilatus Holding mot ECB (”Ekonomisk och monetär politik – Tillsyn av kreditinstitut – Särskilda tillsynsuppgifter som tilldelats ECB – Beslut att återkalla tillståndet för ett kreditinstitut – Åtal mot huvudaktieägaren i ett tredjeland – Krav på god vandel – Marknadens uppfattning av god vandel – Oskuldspresumtion – Proportionalitet – Rätt till försvar”)

16

2022/C 128/23

Mål T-317/19: Tribunalens dom av den 9 februari 2022 – AMVAC Netherlands mot kommissionen (Växtskyddsmedel – Verksamma ämnet etoprofos – Beslut att inte förnya godkännandet – Förordning (EG) nr 1107/2009 och genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 – Rätten till försvar – Uppenbart oriktig bedömning – Rättssäkerhet – Proportionalitet – Försiktighetsprincipen)

17

2022/C 128/24

Mål T-399/19: Tribunalens dom av den 2 februari 2022 – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo mot kommissionen (Avslag på klagomål) (Konkurrens – Missbruk av dominerande ställning – Gasmarknaderna i Central- och Östeuropa – Beslut att avslå ett klagomål – Inget unionsintresse – Undantag för statliga åtgärder – Skyldighet att göra en omsorgsfull prövning – Processuella rättigheter enligt förordning nr (EG) nr 773/2004)

18

2022/C 128/25

Mål T-652/19: Tribunalens dom av den 9 februari 2022 – Elevolution – Engenharia mot kommissionen (Offentlig upphandling – Budgetförordningen – Beslut att utesluta ett företag från deltagande i förfaranden för tilldelning av kontrakt och beviljande av bidrag som finansieras av EUF – Motiveringsskyldighet – Principen om god förvaltning – Rätten att yttra sig – Uppenbart oriktig bedömning – Proportionalitet)

18

2022/C 128/26

Mål T-849/19: Tribunalens dom av den 26 januari 2022 – Leonardo mot Frontex (Offentlig upphandling av tjänster – Anbudsförfarande – Flygövervakningstjänster – Talan om ogiltigförklaring – Berättigat intresse av att få saken prövad saknas – Avvisning – Utomobligatoriskt skadeståndsansvar)

19

2022/C 128/27

Mål T-33/20: Tribunalens dom av den 9 februari 2022 – Van Walle mot ECDC (Personalmål – Tillfälligt anställda – ECDC:s personal – Bedömningsrapport för år 2018 – Yttrandefrihet – Motiveringsskyldighet – Fall som kräver en särskild motivering – Uppenbart oriktig bedömning – Omsorgsplikt – Rätten att yttra sig)

19

2022/C 128/28

Mål T-498/20: Tribunalens dom av den 26 januari 2022 – Diego mot EUIPO – Forbo Financial Services (WOOD STEP LAMINATE FLOORING) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket innehållande orden WOOD STEP LAMINATE FLOORING – Det äldre internationella ordmärket STEP – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001 – Fri rörlighet för varor)

20

2022/C 128/29

Mål T-536/20: Tribunalens dom av den 2 februari 2022 – LU mot EIB (Personalmål – EIB:s personal – Policy om respekt för personers värdighet på arbetsplatsen – Trakasserier – Utredningsförfarande – Talan om ogiltigförklaring – Utredningskommitténs slutrapport – Förberedande handling – Avvisning – Beslut om avslag på klagomålet – Rättsakt som går sökanden emot – Upptagande till sakprövning – Artikel 41 i stadgan om de grundläggande rättigheterna – Rätten till försvar – Rätten att yttra sig – Motiveringsskyldighet – Ansvar)

21

2022/C 128/30

Mål T-589/20: Tribunalens dom av den 9 februari 2022 – Calzaturificio Emmegiemme Shoes mot EUIPO – Inticom (MAIMAI MADE IN ITALY) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket MAIMAI MADE IN ITALY – Äldre EU-ordmärket YAMAMAY – Relativt registreringshinder – Förväxlingsrisk – Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/100 – Verkligt bruk av det äldre varumärket – Huruvida ny bevisning ska tillåtas – Förändring av särskiljningsförmågan)

21

2022/C 128/31

Mål T-694/20: Tribunalens dom av den 2 februari 2022 – Canisius mot EUIPO– Beiersdorf (CCLABELLE VIENNA) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket CCLABELLE VIENNA – Det äldre EU-ordmärket LABELLO – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001)

22

2022/C 128/32

Mål T-116/21: Tribunalens dom av den 2 februari 2022 – Maternus mot EUIPO – adp Gauselmann (WILD) (EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-ordmärket WILD – Absolut registreringshinder – Beskrivande karaktär – Artiklarna 52.1 a och 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artiklarna 59.1 a och 7.1 c) i förordning (EU) 2017/1001)

22

2022/C 128/33

Mål T-173/21: Tribunalens dom av den 2 februari 2022 – Novelis Deutschland mot EUIPO – CU.CO. (Grillform) (Gemenskapsformgivning – Ogiltighetsförfarande – Registrerad gemenskapsformgivning för en grillform – Äldre nationell formgivning – Ogiltighetsgrund – Särprägel saknas – Artikel 6 i förordning (EG) nr 6/2002)

23

2022/C 128/34

Mål T-202/21: Tribunalens dom av den 2 februari 2022 – Vita Zahnfabrik mot EUIPO – VIPI Produtos Odontológicos (VITABLOCS TriLuxe forte) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen – Ordmärket VITABLOCS TriLuxe forte – Det äldre EU-ordmärket TRILUX – Relativt registreringshinder – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001))

24

2022/C 128/35

Mål T-233/21: Tribunalens dom av den 26 januari 2022 – Meta Cluster mot EUIPO (Clustermedizin) (EU-varumärke – Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Clustermedizin – Absolut registreringshinder – Beskrivande karaktär – Särskiljningsförmåga saknas – Artikel 7.1 b och 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001)

24

2022/C 128/36

Mål T-765/14: Tribunalens beslut av den 17 december 2021 – Legakis m.fl. mot rådet (Utomobligatoriskt ansvar – Ekonomisk och monetär politik – Program för stabilitetsstöd till Cypern – Eurogruppens förklaringar av den 16 och 25 mars 2013 rörande Cypern – Förklaring från Eurogruppens ordförande av den 21 mars 2013 rörande Cypern – Felaktigt angiven svarande – Uppenbart att talan ska avvisas)

25

2022/C 128/37

Mål T-418/21: Tribunalens beslut av den 14 januari 2022 – Alauzun m.fl mot kommissionen och EMA (Talan om ogiltigförklaring – Humanläkemedel – Ändring av det villkorliga godkännandet för försäljning av humanläkemedlet Comirnaty – Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas – Förberedande rättsakt – Berättigat intresse av att få saken prövad saknas – Villkoret direkt berörd ej uppfyllt – Villkoret personligen berörd ej uppfyllt – Rättsakt som inte är en regleringsakt – Avvisning)

25

2022/C 128/38

Mål T-40/22: Överklagande ingett den 22 januari 2022 – Dado Ceramica m.fl. mot EUIPO – Italcer (Piastrelle)

26

2022/C 128/39

Mål T-47/22: Överklagande ingett den 26 januari 2022 – DDR Kultur mot EUIPO – Groupe Canal+ (THE PLANET)

27

2022/C 128/40

Mål T-48/22: Talan väckt den 27 januari 2022 – Republiken Tjeckien mot kommissionen

27

2022/C 128/41

Mål T-50/22: Talan väckt den 21 januari 2022 – AL mot rådet och kommissionen

29

2022/C 128/42

Mål T-52/22: Överklagande ingett den 28 januari 2022 – Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne mot EUIPO – Ambrosetti Group (TEHA)

30

2022/C 128/43

Mål T-60/22: Överklagande ingett den 28 januari 2022 – Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne mot EUIPO – Ambrosetti Group (TEHA)

31

2022/C 128/44

Mål T-65/22: Talan väckt den 2 februari 2022 – PS mot EIB

31

2022/C 128/45

Mål T-68/22: Överklagande ingett den 2 februari 2022 – Granini France mot EUIPO – Pichler (Joro)

32


SV

 

Top