EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:099:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 99, 1 mars 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 99

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

65 årgången
1 mars 2022


Innehållsförteckning

Sida

 

 

EUROPAPARLAMENTET
SESSIONEN 2021–2022
Sammanträdena den 5–8 juli 2021
ANTAGNA TEXTER

1


 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europaparlamentet

 

Onsdagen, 7 juli 2021

2022/C 99/01

Europaparlamentets resolution av den 7 juli 2021 om järnvägssäkerhet och trafikstyrning för tåg: en bedömning av hur det går med införandet av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) (2019/2191(INI))

2

2022/C 99/02

Europaparlamentets resolution av den 7 juli 2021 om de handelsrelaterade aspekterna och följderna av covid-19 (2020/2117(INI))

10

2022/C 99/03

Europaparlamentets resolution av den 7 juli 2021 om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2020 (2020/2124(INI))

21

2022/C 99/04

Europaparlamentets resolution av den 7 juli 2021 om kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019 (2020/2245(INI))

34

2022/C 99/05

Europaparlamentets resolution av den 7 juli 2021 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-81419-2 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D073421/01 – 2021/2759(RSP))

45

2022/C 99/06

Europaparlamentets resolution av den 7 juli 2021 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-81419-2 × DAS 44406-6 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D073422/01 – 2021/2760(RSP))

52

2022/C 99/07

Europaparlamentets resolution av den 7 juli 2021 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av de enskilda transformationshändelserna 1507, MIR162, MON810 and NK603, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D073423/01 – 2021/2765(RSP))

59

2022/C 99/08

Europaparlamentets resolution av den 7 juli 2021 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan Bt 11 (SYN-BTØ11-1) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D073424/01 – 2021/2761(RSP))

66

2022/C 99/09

Europaparlamentets resolution av den 7 juli 2021 om skydd av EU:s ekonomiska intressen – bedrägeribekämpning – årsrapport 2019 (2020/2246(INI))

73

2022/C 99/10

Europaparlamentets resolution av den 7 juli 2021 om inverkan på fiskerisektorn av havsbaserade vindkraftsparker och andra system för förnybar energi (2019/2158(INI))

88

2022/C 99/11

Europaparlamentets resolution av den 7 juli 2021 om medborgardialoger och medborgarnas deltagande i EU:s beslutsfattande (2020/2201(INI))

96

2022/C 99/12

Europaparlamentets resolution av den 7 juli 2021 om samarbetet mellan EU och Nato inom ramen för de transatlantiska förbindelserna (2020/2257(INI))

105

2022/C 99/13

Europaparlamentets resolution av den 7 juli 2021 om den gamla kontinentens åldrande – möjligheter och utmaningar i samband med politiken för åldrande efter 2020 (2020/2008(INI))

122

 

Torsdagen, 8 juli 2021

2022/C 99/14

Europaparlamentets resolution av den 8 juli 2021 om utarbetande av riktlinjer för tillämpningen av den generella villkorlighetsordningen för skydd av unionsbudgeten (2021/2071(INI))

146

2022/C 99/15

Europaparlamentets resolution av den 8 juli 2021 om EU:s globala system för människorättsliga sanktioner (EU:s Magnitskijlag) (2021/2563(RSP))

152

2022/C 99/16

Europaparlamentets resolution av den 8 juli 2021 om årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt (2019/2196(INI))

158

2022/C 99/17

Europaparlamentets resolution av den 8 juli 2021 om ett nytt europeiskt forskningsområde för forskning och innovation (2021/2524(RSP))

167

2022/C 99/18

Europaparlamentets resolution av den 8 juli 2021 om fallet Ahmadreza Djalali i Iran (2021/2785(RSP))

175

2022/C 99/19

Europaparlamentets resolution av den 8 juli 2021 om Hongkong, särskilt fallet Apple Daily (2021/2786(RSP))

178

2022/C 99/20

Europaparlamentets resolution av den 8 juli 2021 om dödsstraffet i Saudiarabien, särskilt fallen Mustafa Hashem al-Darwish och Abdullah al-Howaiti (2021/2787(RSP))

185

2022/C 99/21

Europaparlamentets resolution av den 8 juli 2021 om översynen av den makroekonomiska lagstiftningsramen för en bättre inverkan på Europas realekonomi samt större transparens när det gäller beslutsfattandet och ökat demokratiskt ansvarstagande (2020/2075(INI))

191

2022/C 99/22

Europaparlamentets resolution av den 8 juli 2021 om situationen i Nicaragua (2021/2777(RSP))

204

2022/C 99/23

Europaparlamentets resolution av den 8 juli 2021 om förtrycket av oppositionen i Turkiet, särskilt Folkets demokratiska parti (HDP) (2021/2788(RSP))

209

2022/C 99/24

Europaparlamentets resolution av den 8 juli 2021 om inrättande av skyddade havsområden i Antarktis och bevarande av den biologiska mångfalden i Antarktiska oceanen (2021/2757(RSP))

214

2022/C 99/25

Europaparlamentets resolution av den 8 juli 2021 om överträdelser av unionsrätten och hbtqi-personers rättigheter i Ungern till följd av de lagändringar som antagits av det ungerska parlamentet (2021/2780(RSP))

218


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet

 

Onsdagen, 7 juli 2021

2022/C 99/26

Europaparlamentets beslut av den 7 juli 2021 om ändringar av arbetsordningen avseende artiklarna 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230 och 235 samt bilaga V och tillägg av en ny artikel 106a (2021/2048(REG))

226


 

III   Förberedande akter

 

Europaparlamentet

 

Tisdag, 6 juli 2021

2022/C 99/27

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 juli 2021 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) (10537/1/2020 – C9-0215/2021 – 2018/0138(COD))

234

2022/C 99/28

P9_TA(2021)0319
Användning av teknik för behandling av data i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet (tillfälligt undantag från direktiv 2002/58/EG) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 juli 2021 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG vad gäller användning av teknik hos leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster för behandling av personuppgifter och andra uppgifter i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet (COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))
P9_TC1-COD(2020)0259
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om ett tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i direktiv 2002/58/EG vad gäller användning av teknik hos tillhandahållare av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster för behandling av personuppgifter och andra uppgifter i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet

235

2022/C 99/29

P9_TA(2021)0320
Erkännande av bevis från tredjeland i inlandssjöfarten ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 juli 2021 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/2397 vad gäller övergångsbestämmelser för erkännande av bevis från tredjeland (COM(2021)0071 – C9-0026/2021 – 2021/0039(COD))
P9_TC1-COD(2021)0039
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/… om ändring av direktiv (EU) 2017/2397 vad gäller övergångsbestämmelser för erkännande av bevis från tredjeland

236

2022/C 99/30

Europaparlamentets resolution av den 6 juli 2021 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2021 för budgetåret 2021 – införande av överskottet från budgetåret 2020 (09904/2021 – C9-0232/2021 – 2021/0102(BUD))

237

2022/C 99/31

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 juli 2021 om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 168/2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (09827/2021 – C9-0243/2021 – 2020/0112(APP))

239

2022/C 99/32

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 juli 2021 om utkastet till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av ett protokoll till överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss (Interbus-överenskommelsen) avseende internationell linjetrafik och särskild linjetrafik för persontransport med buss (11441/2020 – C9-0027/2021 – 2020/0258(NLE))

240

2022/C 99/33

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 juli 2021 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet (06488/1/2021 – C9-0227/2021 – 2018/0250(COD))

241

2022/C 99/34

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 juli 2021 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden och om ändring av förordning (EU) 2017/1004 (06975/3/2021 – C9-0224/2021 – 2018/0210(COD))

242

2022/C 99/35

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 juli 2021 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (06486/2/2021 – C9-0225/2021 – 2018/0248(COD))

244

 

Onsdagen, 7 juli 2021

2022/C 99/36

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 juli 2021 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller att tilldela kommissionen genomförandebefogenheter för att fastställa innebörden av termer som används i vissa bestämmelser i det direktivet (COM(2020)0749 – C9-0002/2021 – 2020/0331(CNS))

245

2022/C 99/37

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 juli 2021 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 (06115/2/2021 – C9-0214/2021 – 2018/0228(COD))

246

2022/C 99/38

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 juli 2021 om utkastet till rådets beslut om ändring av beslut 2003/76/EG om fastställande av nödvändiga bestämmelser för genomförandet av protokollet som fogats till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden (09399/2021 – C9-0242/2021 – 2020/0142(APP))

247

2022/C 99/39

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 juli 2021 om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2003/77/EG om fleråriga ekonomiska riktlinjer för förvaltningen av tillgångarna i EKSG under avveckling och, efter slutförd avveckling, tillgångarna i Kol- och stålforskningsfonden (COM(2020)0321 – C9-0216/2020 – 2020/0143(NLE))

248

2022/C 99/40

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 juli 2021 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008, (EG) nr 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 och (EU) 2019/1896 och upphävande av rådets beslut 2004/512/EG och 2008/633/RIF i syfte att reformera informationssystemet för viseringar (05950/1/2021 – C9-0198/2021 – 2018/0152A(COD))

249

2022/C 99/41

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 juli 2021 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 603/2013, (EU) 2016/794, (EU) 2018/1862, (EU) 2019/816 och (EU) 2019/818 vad gäller fastställandet av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för ändamål som gäller Informationssystemet för viseringar (05951/1/2021 – C9-0199/2021 – 2018/0152B(COD))

250

2022/C 99/42

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 juli 2021 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (06487/2/2021 – C9-0226/2021 – 2018/0249(COD))

251

 

Torsdagen, 8 juli 2021

2022/C 99/43

Europaparlamentets ändringar antagna den 8 juli 2021 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en förstärkt roll för Europeiska läkemedelsmyndigheten vid krisberedskap och krishantering avseende läkemedel och medicintekniska produkter (COM(2020)0725) – C9-0365/2020 – 2020/0321(COD))

252

2022/C 99/44

Europaparlamentets ändringar antagna den 8 juli 2021 av förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2030 (COM(2020)0652 – C9-0329/2020 – 2020/0300(COD))

313

2022/C 99/45

Europaparlamentets beslut av den 8 juli 2021 om antal ledamöter i de särskilda utskotten och undersökningskommittén (2021/2802(RSO))

362


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarande

***

Godkännandeförfarande

***I

Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)

***II

Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III

Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i förslaget till akt.)

Parlamentets ändringsförslag:

Ny text markeras med fetkursiv stil . Textdelar som utgår markeras med symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller markeras med genomstrykning.

SV

 

Top