EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:481:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 481, 29 november 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 481

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

64 årgången
29 november 2021


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2021/C 481/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2021/C 481/02

Yttrande 1/19: Domstolens yttrande (stora avdelningen) av den 6 oktober 2021 – Europarlamentet (Yttrande enligt artikel 218.11 FEUF – Konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen) – Europeiska unionens undertecknande – Utkast till unionens ingående – Begreppet ”planerat avtal” i den mening som avses i artikel 218.11 FEUF – Unionens externa befogenheter – Materiell rättslig grund – Artikel 78.2 FEUF – Artikel 82.2 FEUF – Artikel 83.1 FEUF – Artikel 84 FEUF – Artikel 336 FEUF – Exklusiva eller delade befogenheter – Artiklarna 1 – 4a i protokoll (nr 21) om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa – Irland deltar till viss del i unionens ingående av Istanbulkonventionen – Möjlighet att dela upp akten om ingående av ett internationellt avtal i två separata beslut beroende på tillämpliga rättsliga grunder – Praxis med ”samförstånd” vid beslutsfattandet – Förenlighet med EU fördraget och EUF-fördraget)

2

2021/C 481/03

Mål C-50/19 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 6 oktober 2021 – Sigma Alimentos Exterior, SL mot Europeiska kommissionen (Överklagande – Statligt stöd – Artikel 107.1 FEUF – Skattesystem – Bestämmelser om bolagsskatt som tillåter företag med skattemässig hemvist i Spanien att skriva av mervärde vid förvärv av aktier i företag med skattemässig hemvist i utlandet – Begreppet statligt stöd – Villkor avseende selektivitet – Referenssystem – Undantag – Särbehandling – Motivering av särbehandlingen)

3

2021/C 481/04

Förenade målen C-51/19 P och C-64/19 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 6 oktober 2021 – World Duty Free Group SA, tidigare Autogrill España, SA (C-51/19 P), Konungariket Spanien (C-64/19 P) mot Europeiska kommissionen, Förbundsrepubliken Tyskland, Irland (Överklagande – Statligt stöd – Artikel 107.1 FEUF – Skattesystem – Bestämmelser om bolagsskatt som tillåter företag med skattemässig hemvist i Spanien att skriva av mervärde vid förvärv av aktier i företag med skattemässig hemvist i utlandet – Begreppet statligt stöd – Villkor avseende selektivitet – Referenssystem – Undantag – Särbehandling – Motivering av särbehandlingen)

3

2021/C 481/05

Mål C-52/19 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 6 oktober 2021 – Banco Santander, SA mot Europeiska kommissionen (Överklagande – Statligt stöd – Artikel 107.1 FEUF – Skattesystem – Bestämmelser om bolagsskatt som tillåter företag med skattemässig hemvist i Spanien att skriva av mervärde vid förvärv av aktier i företag med skattemässig hemvist i utlandet – Begreppet statligt stöd – Villkor avseende selektivitet – Referenssystem – Undantag – Särbehandling – Motivering av särbehandlingen)

4

2021/C 481/06

Förenade målen C-53/19 och C-65/19 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 6 oktober 2021 – Banco Santander, SA, Santusa Holding, SL (C-53/19 P), Konungariket Spanien (C-65/19 P) mot Europeiska kommissionen, Förbundsrepubliken Tyskland, Irland (Överklagande – Statligt stöd – Artikel 107.1 FEUF – Skattesystem – Bestämmelser om bolagsskatt som tillåter företag med skattemässig hemvist i Spanien att skriva av mervärde vid förvärv av aktier i företag med skattemässig hemvist i utlandet – Begreppet statligt stöd – Villkor avseende selektivitet – Referenssystem – Undantag – Särbehandling – Motivering av särbehandlingen)

5

2021/C 481/07

Mål C-54/19 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 6 oktober 2021 – Axa Mediterranean Holding, SA mot Europeiska kommissionen (Överklagande – Statligt stöd – Artikel 107.1 FEUF – Skattesystem – Bestämmelser om bolagsskatt som tillåter företag med skattemässig hemvist i Spanien att skriva av mervärde vid förvärv av aktier i företag med skattemässig hemvist i utlandet – Begreppet statligt stöd – Villkor avseende selektivitet – Referenssystem – Undantag – Särbehandling – Motivering av särbehandlingen)

5

2021/C 481/08

Mål C-55/19 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 6 oktober 2021 – Prosegur Compañía de Seguridad, SA mot Europeiska kommissionen (”Överklagande – Statligt stöd – Artikel 107.1 FEUF – Skattesystem – Bestämmelser om bolagsskatt som tillåter företag med skattemässig hemvist i Spanien att skriva av mervärde vid förvärv av aktier i företag med skattemässig hemvist i utlandet – Begreppet statligt stöd – Villkor avseende selektivitet – Referenssystem – Undantag – Särbehandling – Motivering av särbehandlingen)

6

2021/C 481/09

Mål C-130/19: Domstolens dom (Plenum) av den 30 september 2021 – Europeiska revisionsrätten mot Karel Pinxten (Artikel 286.6 FEUF – Åsidosättande av de skyldigheter som följer av ämbetet som ledamot av Europeiska revisionsrätten – Berövande av rätten till pension – Rätten till ett effektivt domstolsskydd – Huruvida utredningen från Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) är rättsenlig – Internt förfarande vid revisionsrätten – Verksamhet som är oförenlig med ämbetet som ledamot av revisionsrätten – Resekostnader och dagtraktamenten – Kostnader för representation och mottagning – Användning av tjänstebil – Användning av chaufförstjänst – Intressekonflikt – Huruvida påföljden är proportionerlig)

6

2021/C 481/10

Förenade målen C-174/19 P och C-175/19 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 6 oktober 2021 – Scandlines Danmark ApS och Scandlines Deutschland GmbH mot Europeiska kommissionen, Konungariket Danmark, Föreningen Svensk Sjöfart och Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV (C-174/19 P), Stena Line Scandinavia AB mot Europeiska kommissionen, Konungariket Danmark och Föreningen Svensk Sjöfart (C-175/19 P) (Överklagande – Talan om ogiltigförklaring – Statligt stöd – Offentlig finansiering av en fast järnvägsförbindelse över Fehmarn Bält – Individuellt stöd – Anmält stöd som förklarats vara förenligt med den inre marknaden – Stöd för att genomföra viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse – Beslut att inte göra invändningar – Monopol – Snedvridning av konkurrensen och påverkan på handeln)

7

2021/C 481/11

Mål C-458/19 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 6 oktober 2021 – ClientEarth mot Europeiska kommissionen, Europeiska kemikaliemyndigheten (Överklagande – Talan om ogiltigförklaring – Kommissionens genomförandebeslut C(2016) 3549 final – Tillstånd för användningar av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) – Förordning (EG) nr 1907/2006 – Artiklarna 60 och 62 – Förordning (EG) nr 1367/2006 – Begäran om intern omprövning – Kommissionens beslut C(2016) 8454 final – Avslag på begäran)

8

2021/C 481/12

Mål C-487/19: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 6 oktober 2021 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Najwyższy – Polen) – Förfarande som inletts av W.Ż. (Begäran om förhandsavgörande – Rättsstatsprincipen – Effektivt domstolsskydd inom de områden som omfattas av unionsrätten – Artikel 19.1 andra stycket FEU – Principerna om domares oavsättlighet och oavhängighet – En domare vid en allmän domstol omplaceras, utan dennes samtycke – Överklagande – Avvisningsbeslut som meddelats av en domare vid Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) (Högsta domstolen (avdelningen för extraordinär kontroll och offentliga angelägenheter), Polen)) – Domare som tillsatts av Republiken Polens president på grundval av en resolution från Nationella domstolsrådet, trots att domstol inhiberat denna resolution i avvaktan på att EU-domstolen meddelar ett förhandsavgörande – Domare som inte kan anses utgöra en oavhängig och opartisk domstol som har inrättats enligt lag – Unionsrättens företräde – Fråga huruvida det är möjligt att betrakta ett sådant avvisningsbeslut som en nullitetkopiera stickorden utan citationstecken)

9

2021/C 481/13

Mål C-538/19: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 6 oktober 2021 (begäran om förhandsavgörande från dr la Curtea de Apel – Rumänien) – TS, UT, VU mot Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa (Begäran om förhandsavgörande – Social trygghet – Sjukförsäkring – Förordning (EG) nr 883/2004 – Artikel 20.1 och 20.2 – Vård som den försäkrade har fått i en annan medlemsstat än bosättningsmedlemsstaten – Förhandstillstånd – Villkor – Krav på att en läkare inom det nationella offentliga sjukförsäkringssystemet har ordinerat en behandling i ett utlåtande – Den försäkrade har vid en förnyad medicinsk bedömning (så kallad second opinion) i en annan medlemsstat än bosättningsmedlemsstaten ordinerats en alternativ behandling som har den fördelen att den inte orsakar funktionsnedsättning – Ersättning för hela kostnaden för denna alternativa behandling – Frihet att tillhandahålla tjänster – Artikel 56 FEUF)

10

2021/C 481/14

Mål C-544/19: Domstolens dom (första avdelningen) av den 6 oktober 2021 (begäran om förhandsavgörande från Administrativen sad – Blagoevgrad – Bulgarien) – ”ЕCOTEX BULGARIA” EOOD mot Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite – Sofia (Begäran om förhandsavgörande – Artikel 63 FEUF – Fri rörlighet för kapital – Direktiv (EU) 2015/849 – Tillämpningsområde – Nationell lagstiftning enligt vilken betalningar som överstiger ett visst belopp endast får göras genom överföring eller genom insättning på ett betalkonto – Artikel 65 FEUF – Motivering – Bekämpning av skatteundandragande och skatteflykt – Proportionalitet – Administrativa sanktioner av straffrättslig karaktär – Artikel 49 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Principerna om laglighet och proportionalitet i fråga om brott och straff)

10

2021/C 481/15

Mål C-561/19: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 6 oktober 2021 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA mot Rete Ferroviaria Italiana SpA (Begäran om förhandsavgörande – Artikel 267 FEUF – Omfattningen av den skyldighet att begära förhandsavgörande som åvilar domstolar som dömer i sista instans – Undantag från denna skyldighet – Kriterier – Fråga om tolkningen av unionsrätten som väckts av parterna i det nationella målet efter det att EU domstolen redan har meddelat förhandsavgörande i detta mål – Det saknas uppgifter om skälen till varför det är nödvändigt att besvara tolkningsfrågorna – Delvis avvisning av begäran om förhandsavgörande)

11

2021/C 481/16

Mål C-598/19: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 6 oktober 2021 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia del País Vasco – Spanien) – Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee) mot Diputación Foral de Guipúzcoa (Begäran om förhandsavgörande – Offentlig upphandling – Direktiv 2014/24/EU – Artikel 20 – Reserverade kontrakt – Nationell lagstiftning enligt vilken rätten att delta i vissa förfaranden för offentlig upphandling reserveras för särskilda sysselsättningscentra med sociala verksamhetsmål – Ytterligare villkor som inte föreskrivs i direktivet – Principerna om likabehandling och proportionalitet)

12

2021/C 481/17

Mål C-186/21: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 30 september 2021 (begäran om förhandsavgörande från Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovakien) – Hydina SK s.r.o. mot Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Begäran om förhandsavgörande – Administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri – Förordning (EU) nr 904/2010 – Artiklarna 10 – 12 – Informationsutbyte – Skattekontroll – Tidsfrister – Vilandeförklaring av skattekontroll vid informationsutbyte – Överskridande av tidsfristen för att lämna information – Påverkan på lagligheten av att vilandeförklara skattekontrollen)

13

2021/C 481/18

Mål C-285/20: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 30 september 2021 (begäran om förhandsavgörande från Centrale Raad van Beroep – Nederländerna) – K mot Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) (Begäran om förhandsavgörande – Förordning (EG) nr 883/2004 – Artikel 65.2 och 65.5 – Tillämpningsområde – Helt arbetslös arbetstagare – Arbetslöshetsförmåner – Arbetstagare som bor och arbetar som anställd i den behöriga medlemsstaten – Flytt till en annan medlemsstat – Person som inte faktiskt arbetade som anställd i den behöriga medlemsstaten innan han eller hon blev helt arbetslös – Person som är sjukskriven och som av denna anledning erhåller sjukförmåner som betalas ut av den behöriga medlemsstaten – Utövande av avlönad verksamhet – Liknande rättsliga situationer)

13

2021/C 481/19

Mål C-296/20: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 30 september 2021 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Commerzbank AG mot E.O. (Begäran om förhandsavgörande – Civilrättsligt samarbete – Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar – Privaträtt – Lugano II-konventionen – Artikel 15.1 c – Behörighet vid konsumenttvister – Konsumentens flytt till en annan konventionsstat)

14

2021/C 481/20

Mål C-299/20: Domstolens dom (första avdelningen) av den 30 september 2021 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – Icade Promotion SAS, tidigare Icade Promotion Logement SAS mot Ministère de l'Action et des Comptes Publiques (Begäran om förhandsavgörande – Beskattning – Gemensamt system för mervärdesskatt – Direktiv 2006/112/EG – Artikel 392 – Ordning för marginalbeskattning – Tillämpningsområde – Leveranser av fast egendom och mark för bebyggelse som inköpts för vidareförsäljning – Den beskattningsbara personen hade inte rätt att dra av skatten vid inköpet av fastigheten – Vidareförsäljningen är mervärdesskattepliktig – Begreppet ”mark för bebyggelse”)

15

2021/C 481/21

Mål C-451/21 P: Överklagande ingett den 21 juli 2021 av Storhertigdömet Luxemburg av den dom som tribunalen (andra avdelningen utökad sammansättning) meddelade den 12 maj 2021 i de förenade målen T-516/19 och T-525/18, Storhertigdömet Luxemburg och Engie Global LNG Holding m.fl. mot kommissionen

15

2021/C 481/22

Mål C-489/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sofiyski rayonen sad (Bulgarien) den 6 augusti 2021 – ”Banka DSK” EAD mot M. V

17

2021/C 481/23

Mål C-491/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumänien) den 10 augusti 2021 – WA mot Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne

18

2021/C 481/24

Mål C-572/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta domstolen (Sverige) den 16 september 2021 – CC / VO

18

2021/C 481/25

Mål C-574/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Nejvyšší soud České republiky (Republiken Tjeckien) den 20 september 2021 – QT mot 02 Czech Republic a.s.

19

2021/C 481/26

Mål C-579/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Itä-Suomen hallinto-oikeus (Finland) den 22 september 2021 – J.M.

19

2021/C 481/27

Mål C-419/19: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 9 september 2021 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italien) – Irideos SpA/ Poste Italiane SpA, ytterligare deltagare i rättegången: Fastweb SpA, Tim SpA

20

2021/C 481/28

Mål C-442/19: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 15 september 2021 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – Stichting Brein mot News-Service Europe BV

20

2021/C 481/29

Mål C-705/19: Beslut meddelat av domstolens tredje avdelningen ordförande den 9 september 2021 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Statio – Italien) – Axpo Trading Ag mot / Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE, en présence de: Fallimento Esperia

21

 

Tribunalen

2021/C 481/30

Mål T-518/19: Tribunalens dom av den 6 oktober 2021 – Sipcam Oxon mot kommissionen (Växtskyddsmedel – Det verksamma ämnet klorotalonil – Upptagandet i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 har inte förnyats – Bedömningsförfarande – Rätten till försvar – Förslag till klassificering av ett verksamt ämne – Rättssäkerhet – Proportionalitet – Försiktighetsprincipen)

22

2021/C 481/31

Mål T-254/20: Tribunalens dom av den 6 oktober 2021 – Kondyterska korporatsiia ”Roshen” mot EUIPO – Krasnyj Octyabr (Återgivning av en hummer) (EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-figurmärke föreställande en hummer – Absoluta registreringshinder – Särskiljningsförmåga – Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/1001) – Särskiljningsförmåga saknas – Artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 (nu artikel 7.1 c i förordning 2017/1001) – Rätten att yttra sig – Artikel 94 i förordning 2017/1001)

22

2021/C 481/32

Mål T-342/20: Tribunalens dom av den 6 oktober 2021 – Indo European Foods mot EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice – Det äldre icke registrerade ordmärket BASMATI – Avtalet om Förenade kungarikets utträde ur unionen och Euratom – Övergångsperiod – Berättigat intresse av att få saken prövad – Relativt registreringshinder – Artikel 8.4 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.4 i förordning 2017/1001) – Regler för talan om renommésnyltning (action for passing off) enligt common law – Risk för vilseledande återgivning – Risk för urvattning av det äldre kända varumärket)

23

2021/C 481/33

Mål T-372/20: Tribunalens dom av den 6 oktober 2021 – Dermavita Company mot EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM) (EU-varumärke – Upphävandeförfarande – EU-ordmärket JUVEDERM – Verkligt bruk av varumärket – Användning för varor för vilka varumärket registrerats – Användning med innehavarens medgivande – Artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 58.1 a i förordning (EU) 2017/1001))

24

2021/C 481/34

Mål T-397/20: Tribunalens dom av den 6 oktober 2021 – Allergan Holdings France mot EUIPO – Dermavita Company (JUVEDERM) (EU-varumärke – Upphävandeförfarande – EU-ordmärket JUVEDERM – Verkligt bruk av varumärket – Användning för varor för vilka varumärket registrerats – Artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 58.1 a i förordning (EU) 2017/1001))

24

2021/C 481/35

Mål T-404/20: Tribunalens dom av den 6 oktober 2021 – Global Translation Solutions mot kommissionen (Offentlig upphandling av tjänster – Anbudsförfarande – Översättningstjänster – Beslut att inte anta en anbudsgivares anbud – Kontraktet har tilldelats en annan anbudsgivare – Tilldelningskriterier – Utvärderingsmetod – Uppenbart oriktig bedömning – Likabehandling – Insyn – Motiveringsskyldighet – Omsorgsplikt – Principen om god förvaltningssed)

25

2021/C 481/36

Mål T-417/20: Tribunalens dom av den 6 oktober 2021 – Esteve Lopes Granja mot EUIPO IVDP (PORTWO GIN) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket PORTWO GIN – Äldre ursprungsbeteckning ”Porto” – Begreppen användning och utnyttjande av en skyddad ursprungsbeteckning – Artikel 103.2 a ii i förordning (EU) nr 1308/2013)

26

2021/C 481/37

Mål T-505/20: Tribunalens dom av den 6 oktober 2021 – Guo mot EUIPO – Sand Cph (sandriver) (EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-figurmärket sandriver – Det äldre EU-ordmärket SAND – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001))

26

2021/C 481/38

Mål T-635/20: Tribunalens dom av den 6 oktober 2021 – Dermavita Company mot EUIPO – Allergan Holdings France (JUVÉDERM VYBRANCE) (EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-ordmärket JUVEDERM VYBRANCE – För sen betalning av överklagandeavgiften – Överklagandet har avvisats vid överklagandenämnden – Artikel 101.4 i förordning (EU) 2017/1001 – Artikel 106.1 b i förordning 2017/1001 – Återställande av ett tidigare tillstånd, vilket rubbats (restitutio in integrum))

27

2021/C 481/39

Mål T-636/20: Tribunalens dom av den 6 oktober 2021 – Dermavita Company mot EUIPO – Allergan Holdings France (JUVÉDERM VOLUMA) (EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-ordmärket JUVEDERM VOLUMA – För sen betalning av överklagandeavgiften – Överklagandet har avvisats vid överklagandenämnden – Artikel 101.4 i förordning (EU) 2017/1001 – Artikel 106.1 b i förordning 2017/1001 – Återställande av ett tidigare tillstånd, vilket rubbats (restitutio in integrum))

27

2021/C 481/40

Mål T-637/20: Tribunalens dom av den 6 oktober 2021 – Dermavita Company mot EUIPO – Allergan Holdings France (JUVÉDERM VOLITE) (EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-ordmärket JUVEDERM VOLITE – För sen betalning av överklagandeavgiften – Överklagandet har avvisats vid överklagandenämnden – Artikel 101.4 i förordning (EU) 2017/1001 – Artikel 106.1 b i förordning 2017/1001 – Återställande av ett tidigare tillstånd, vilket rubbats (restitutio in integrum))

28

2021/C 481/41

Mål T-3/21: Tribunalens dom av den 6 oktober 2021 – Power Horse Energy Drinks mot EUIPO – Robot Energy Europe (UNSTOPPABLE) (EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU – ordmärket UNSTOPPABLE – Absoluta registreringshinder – Särskiljningsförmåga – Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (sedermera artikel 7.1 b i förordning /EU) 2017/1001) – Särskiljningsförmåga saknas – Artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 7.1 c i förordning 2017/1001))

29

2021/C 481/42

Mål T-511/21: Talan väckt den 18 augusti 2021 – TB mot Enisa

29

2021/C 481/43

Mål T-560/21: Talan väckt den 2 september 2021 – TB mot Enisa

30

2021/C 481/44

Mål T-585/21: Talan väckt den 9 september 2021 – Zásilkovna mot kommissionen

31

2021/C 481/45

Mål T-589/21: Talan väckt den 16 september 2021 – Serrano Velázquez mot parlamentet

32

2021/C 481/46

Mål T-600/21: Talan väckt den 20 september 2021 – WS m.fl. mot Frontex

32

2021/C 481/47

Mål T-601/21: Överklagande ingett den 20 september 2021 – Pharmadom mot EUIPO – Wellstat Therapeutics (WELLMONDE)

33

2021/C 481/48

Mål T-610/21: Överklagande ingett den 22 september 2021 – L’Oréal mot EUIPO – Heinze (K K WATER)

34

2021/C 481/49

Mål T-614/21: Talan väckt den 24 september 2021 – KPMG Advisory mot kommissionen

35

2021/C 481/50

Mål T-624/21: Överklagande ingett den 29 september 2021 – Primagran mot EUIPO – Primagaz (prımagran)

36

2021/C 481/51

Mål T-638/21: Överklagande ingett den 4 oktober 2021 – Apart mot EUIPO – S. Tous (Återgivning av konturen av en björn)

37

2021/C 481/52

Mål T-639/21: Överklagande ingett den 4 oktober 2021 – CB mot EUIPO – China Construction Bank (CCB)

38

2021/C 481/53

Mål T-643/21: Talan väckt den 5 oktober 2021 – Foodwatch mot kommissionen

38

2021/C 481/54

Mål T-645/21: Talan väckt den 6 oktober 2021 – Bloom mot parlamentet och rådet

39

2021/C 481/55

Mål T-647/21: Talan väckt den 1 oktober 2021 – Sberbank Europe mot ECB

40

2021/C 481/56

Mål T-651/21: Talan väckt den 7 oktober 2021 – Saure mot kommissionen

41

2021/C 481/57

Mål T-652/21: Överklagande ingett den 11 oktober 2021 – L. Oliva Torras mot EUIPO – Mecánica del Frío (Kopplingar till fordon)

42


SV

 

Top