EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:425:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 425, 20 oktober 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 425

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

64 årgången
20 oktober 2021


Innehållsförteckning

Sida

 

 

EUROPAPARLAMENTET
SESSIONEN 2020–2021
Sammanträdena den 23–26 november 2020
ANTAGNA TEXTER

1


 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europaparlamentet

 

Onsdagen den 24 november 2020

2021/C 425/01

Europaparlamentets resolution av den 24 november 2020 om åtgärder mot andelen hemlösa i Europeiska unionen (2020/2802(RSP))

2

2021/C 425/02

Europaparlamentets resolution av den 24 november 2020 om Schengensystemet och åtgärder som vidtagits under covid-19-krisen (2020/2801(RSP))

7

 

Torsdagen den 25 november 2020

2021/C 425/03

Europaparlamentets resolution av den 25 november 2020 om en mer hållbar inre marknad för företag och konsumenter (2020/2021(INI))

10

2021/C 425/04

Europaparlamentets resolution av den 25 november 2020 om produktsäkerhet på den inre marknaden (2019/2190(INI))

19

2021/C 425/05

Europaparlamentets resolution av den 25 november 2020 om att stärka mediefriheten: skydd för journalister i Europa, hatpropaganda, desinformation och plattformarnas roll 2020/2009(INI)

28

2021/C 425/06

Europaparlamentets resolution av den 25 november 2020 om en ny industristrategi för EU (2020/2076(INI))

43

2021/C 425/07

Europaparlamentets resolution av den 25 november 2020 om covid-19-pandemins utrikespolitiska konsekvenser (2020/2111(INI))

63

2021/C 425/08

Europaparlamentets resolution av den 25 november 2020 om förbättrad utvecklings- och biståndseffektivitet (2019/2184(INI))

73

 

Fredagen den 26 november 2020

2021/C 425/09

Europaparlamentets resolution av den 26 november 2020 om kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1511 av den 16 oktober 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena amidosulfuron, bifenox, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazat, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, paraffinoljor, pikloram, prosulfokarb, svavel, triflusulfuron och tritosulfuron (2020/2853(RSP))

87

2021/C 425/10

Europaparlamentets resolution av den 26 november 2020 om utkastet till kommissionens genomförandeförordning om godkännande av karbendazim som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 7 och 10 (D069099/01 – 2020/2852(RSP))

92

2021/C 425/11

Europaparlamentets resolution av den 26 november 2020 om utvärdering av valet till Europaparlamentet (2020/2088(INI))

98

2021/C 425/12

Europaparlamentets resolution av den 26 november 2020 om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–2019 (2019/2199(INI))

107

2021/C 425/13

Europaparlamentets resolution av den 26 november 2020 om den försämrade människorättssituationen i Algeriet, särskilt fallet med journalisten Khaled Drareni (2020/2880(RSP))

126

2021/C 425/14

Europaparlamentets resolution av den 26 november 2020 om situationen i Etiopien (2020/2881(RSP))

132

2021/C 425/15

Europaparlamentets resolution av den 26 november 2020 om de fortsatta människorättskränkningarna i Belarus, särskilt mordet på Raman Bandarenka (2020/2882(RSP))

137

2021/C 425/16

Europaparlamentets resolution av den 26 november 2020 om ökande spänningar i Varosha efter Turkiets olagliga agerande och det brådskande behovet av återupptagna samtal (2020/2844(RSP))

143

2021/C 425/17

Europaparlamentets resolution av den 26 november 2020 om det faktiska förbudet mot rätten till abort i Polen (2020/2876(RSP))

147

2021/C 425/18

Europaparlamentets resolution av den 26 november 2020 om översynen av EU:s handelspolitik (2020/2761(RSP))

155

 

YTTRANDEN

 

Europaparlamentet

 

Onsdagen den 24 november 2020

2021/C 425/19

Europaparlamentets beslut av den 24 november 2020 med förslag om att utnämna Julia Laffranque till ledamot av den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2020/2238(INS))

161


 

III   Förberedande akter

 

Europaparlamentet

 

Tisdagen den 23 november 2020

2021/C 425/20

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 november 2020 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (bevisupptagning) (omarbetning) (09889/2/2020 – C9-0357/2020 – 2018/0203(COD))

162

2021/C 425/21

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 november 2020 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (delgivning av handlingar) (omarbetning) (09890/2/2020 – C9-0356/2020 – 2018/0204(COD))

163

 

Onsdagen den 24 november 2020

2021/C 425/22

Europaparlamentets beslut av den 24 november 2020 om rådets rekommendation om utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken (N9-0055/2020 – C9-0331/2020 – 2020/0805(NLE))

164

2021/C 425/23

Europaparlamentets resolution av den 24 november 2020 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Kroatien och Polen i samband med en naturkatastrof och för att möjliggöra utbetalning av förskott till Grekland, Irland, Kroatien, Portugal, Spanien, Tyskland och Ungern i samband med ett hot mot folkhälsan (COM(2020)0960 – C9-0318/2020 – 2020/0299(BUD))

166

2021/C 425/24

Europaparlamentets resolution av den 24 november 2020 om rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 9 till Europeiska unionens allmänna budget 2020 – Åtföljer förslaget om mobilisering av Europeiska unionens solidaritetsfond till förmån för Kroatien och Polen med anledning av naturkatastrofer och om förskott till Grekland, Irland, Kroatien, Polen, Portugal, Spanien, Tyskland och Ungern med anledning av en folkhälsokris (12522/2020 – C9-0341/2020 – 2020/0297(BUD))

168

2021/C 425/25

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 november 2020 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen och om upphävande av direktiv 2009/22/EG (09573/1/2020 – C9-0355/2020 – 2018/0089(COD))

170

 

Torsdagen den 25 november 2020

2021/C 425/26

Europaparlamentets ändringar antagna den 25 november 2020 av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU vad gäller informationskrav, produktstyrning och positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin (COM(2020)0280 – C9-0210/2020 – 2020/0152(COD))
Ändring 9 om inget annat anges

171

 

Fredagen den 26 november 2020

2021/C 425/27

P9_TA(2020)0324
Tillämpningen av unionens tullkvoter och andra importkvoter ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 november 2020 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpningen av unionens tullkvoter och andra importkvoter (COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD))
P9_TC1-COD(2020)0176
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 26 november 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om tillämpningen av unionens tullkvoter och andra importkvoter

184

2021/C 425/28

P9_TA(2020)0333
Avskaffande av tullar på vissa produkter ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 november 2020 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om avskaffande av tullar på vissa produkter (COM(2020)0496 – C9-0284/2020 – 2020/0253(COD))
P9_TC1-COD(2020)0253
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 26 november 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om avskaffande av tullar på vissa varor

185

2021/C 425/29

P9_TA(2020)0334
Unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 november 2020 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 vad avser beviljande av unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (COM(2020)0692 – C9-0345/2020 – 2020/0313(COD))
P9_TC1-COD(2020)0313
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 26 november 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om ändring av bilaga IIa till rådets förordning (EG) nr 428/2009 vad avser beviljande av unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

186

2021/C 425/30

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 november 2020 om förslaget till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2006/112/EG vad gäller tillfälliga åtgärder avseende mervärdesskatt på covid-19-vacciner och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik av covid-19 föranledda av covid-19- pandemin (COM(2020)0688 – C9-0352/2020 – 2020/0311(CNS))

187


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarande

***

Godkännandeförfarande

***I

Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)

***II

Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III

Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i förslaget till akt.)

Parlamentets ändringsförslag:

Ny text markeras med fetkursiv stil . Textdelar som utgår markeras med symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller markeras med genomstrykning.

SV

 

Top