EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:035:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 35, 1 februari 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 35

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

64 årgången
1 februari 2021


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2021/C 35/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2021/C 35/02

Mål C-461/18 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 3 december 2020 – Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd mot Distillerie Bonollo SpA m.fl. (Överklagande – Dumpning – Import av vinsyra med ursprung i Kina – Överklagande som ingetts av en intervenient i första instans – Artikel 56 andra stycket andra meningen i stadgan för Europeiska unionens domstol – Partiell interimsöversyn – Förlust av status som företag som verkar i en marknadsekonomi under översynsförfarandet – Ändring av slutgiltig antidumpningstull – Fastställande av normalvärdet – Artikel 11.9 i förordning (EG) nr 1225/2009 – Anslutningsöverklagande – Talan om ogiltigförklaring som väckts av konkurrerande tillverkare inom Europeiska unionen – Upptagande till sakprövning – Villkoret direkt berörd – Fördelning av befogenheten att verkställa en dom)

2

2021/C 35/03

Mål C-787/18: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 26 november 2020 (begäran om förhandsavgörande från Högsta förvaltningsdomstolen – Sverige) – Skatteverket mot Sögård Fastigheter AB (Begäran om förhandsavgörande – Nationell lagstiftning enligt vilken justering av avdrag för ingående mervärdesskatt får krävas av en annan beskattningsbar person än den som gjort avdraget – Ett bolags försäljning till privatpersoner av en fastighet som hyrts ut av bolaget och som även hyrdes ut av det bolag som tidigare ägde fastigheten – Upphörande av skattskyldighet för mervärdesskatt vid försäljning av fastighet till privatpersoner”)

3

2021/C 35/04

Förenade målen C-815/18: Domstolens dom (första avdelningen) av den 1 december 2020 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad – Nederländerna) – Federatie Nederlandse Vakbeweging mot Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank kft (Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 96/71/EG – Artiklarna 1.1, 1.3 och 2.1 – Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster – Lastbilschaufförer som utför internationella transporter – Tillämpningsområde – Begreppet ”utstationerad arbetstagare” – Cabotagetrafik – Artikel 3.1, 3.3 och 3.8 – Artikel 56 FEUF – Frihet att tillhandahålla tjänster – Kollektivavtal som förklarats ha allmän giltighet)

3

2021/C 35/05

Mål C-823/18 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 25 november 2020 – Europeiska kommissionen/GEA Group AG (Överklagande – Konkurrensbegränsande samverkan – Europeiska marknaderna för värmestabilisatorer baserade på tenn och epoxiderad sojabönsolja/estrar – Fastställande av priser, uppdelning av marknader och utbyte av känslig affärsinformation – Tillämpning av taket på 10 procent av omsättningen på en av de enheter som företaget består av – Ogiltigförklaring av beslutet om ändring av de böter som fastställdes i det ursprungliga beslutet i vilket överträdelsen konstaterades – Böter – Begreppet företag – Solidariskt betalningsansvar för böter – Principen om likabehandling – Förfallodagen för böter vid en ändring)

5

2021/C 35/06

Förenade målen C-44/19: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 3 december 2020 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Supremo – Spanien) – Repsol Petróleo, SA mot Administración General del Estado (Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 2003/96/EG – Beskattning av energiprodukter och elektricitet – Artikel 21.3 – Beskattningsgrundande händelse saknas – Förbrukning av energiprodukter inom ett anläggningsområde där de har framställts, som sker vid framställning av slutliga energiprodukter, i samband med vilken det även på ett oundvikligt sätt erhålls icke-energiprodukter)

5

2021/C 35/07

Mål C-49/19: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 25 november 2020 – Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal (Fördragsbrott – Elektronisk kommunikation – Samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster – Direktiv 2002/22/EG – Nät och tjänster – Artikel 13 – Finansiering av skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster – Mekanism för fördelning – Principerna om insyn, minsta marknadspåverkan, icke-diskriminering och proportionalitet)

6

2021/C 35/08

Förenade målen C-59/19: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 november 2020 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Wikingerhof GmbH & Co. KG mot Booking.com BV (Begäran om förhandsavgörande – Civilrättsligt samarbete – Förordning (EU) nr 1215/2012 – Domstols behörighet – Artikel 7 leden 1 och 2 – Särskild behörighet i mål om skadestånd utanför avtalsförhållanden – Talan om förbudsföreläggande mot affärsmetoder som strider mot konkurrensrätten – Påstått missbruk av dominerande ställning i affärsverksamhet som omfattas av avtal – Plattform för bokningar av logi via internet, booking.com)

6

2021/C 35/09

Mål C-62/19: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 3 december 2020 (begäran om förhandsavgörande från Tribunalul Bucureşti – Rumänien) – Star Taxi App SRL mot Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti (Begäran om förhandsavgörande – Artikel 56 FEUF – Tillämplighet – Rent inhemsk situation – Direktiv 2000/31/EG – Artikel 2 a – Begreppet ”informationssamhällets tjänster” – Artikel 3.2 och 3.4 – Artikel 4 – Tillämplighet – Direktiv 2006/123/EG – Restriktioner – Kapitlen III (Etableringsfrihet för tjänsteleverantörer) och IV (Fri rörlighet för tjänster) – Tillämplighet – Artiklarna 9 och 10 – Direktiv (EU) 2015/1535 – Artikel 1.1 e och f – Begreppet ”föreskrift för tjänster” – Begreppet ”teknisk föreskrift” – Artikel 5.1 – Avsaknad av anmälan i förväg – Rättsverkan – Verksamhet bestående i att med hjälp av en applikation för intelligenta telefoner sammanföra personer som önskar företa en resa inom en tätort med auktoriserade taxiförare – Kvalificering – Nationella föreskrifter enligt vilka det krävs ett förhandstillstånd för denna verksamhet)

7

2021/C 35/10

Förenade målen C-72/19 P och C-145/19 P: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 3 december 2020 – Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh och Khadiga Mahmoud El Gammal mot Europeiska unionens råd (Överklagande – Restriktiva åtgärder som vidtagits med hänsyn till situationen i Egypten – Frysning av penningmedel och ekonomiska resurser – Förteckning över de personer, enheter och organ som omfattas av frysningen av penningmedel och ekonomiska resurser – Bibehållande av sökandenas namn – Beslut av en tredjestats myndighet – Europeiska unionens skyldighet att kontrollera att det beslutet har fattats med iakttagande av rätten till försvar och rätten till ett effektivt domstolsskydd – Motiveringsskyldighet)

8

2021/C 35/11

Förenade målen C-225/19 och C-226/19: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 november 2020 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem – Nederländerna) – R.N.N.S. (C-225/19), K.A. (C-226/19) mot Minister van Buitenlandse Zaken (Begäran om förhandsavgörande – Område med frihet, säkerhet och rättvisa – Gemenskapskodex om viseringar – Förordning (EG) nr 810/2009 – Artikel 32.1 – 32.3 – Beslut om avslag på viseringsansökan – Bilaga VI – Standardformulär – Motivering – Hot mot medlemsstaternas allmänna ordning, inre säkerhet eller folkhälsa, eller mot medlemsstaters internationella förbindelser – Artikel 22 – Förfarande för föregående samråd med centralmyndigheterna i andra medlemsstater – Invändning mot utfärdande av visering – Överklagande av ett beslut om avslag på en viseringsansökan – Domstolsprövningens omfattning – Artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Rätt till ett effektivt rättsmedel)

10

2021/C 35/12

Mål C-269/19: Domstolens dom (första avdelningen) av den 25 november 2020 (begäran om förhandsavgörande från Curtea de Apel Cluj – Rumänien) – Banca B. SA mot A.A.A. (Begäran om förhandsavgörande – Konsumentskydd – Oskäliga avtalsvillkor i konsumentavtal – Direktiv 93/13/EEG – Verkan av ett fastställande att ett villkor är oskäligt – Ersättande av det oskäliga villkoret – Metod att beräkna den rörliga räntesatsen – Tillåtet – Återförvisa parterna till förhandlingar)

10

2021/C 35/13

Mål C-302/19: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 25 november 2020 (begäran om förhandsavgörande från Corte suprema di cassazione – Italien) – Istituto nazionale della previdenza sociale mot WS (Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 2011/98/EU – Rättigheter för arbetstagare från tredjeland som innehar ett kombinerat tillstånd – Artikel 12 – Rätt till likabehandling – Social trygghet – En medlemsstats lagstiftning som undantar familjemedlemmar till innehavaren av ett kombinerat tillstånd, vilka inte är bosatta i den medlemsstaten, vid fastställande av rätten till en familjeförmån)

11

2021/C 35/14

Mål C-303/19: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 25 november 2020 (begäran om förhandsavgörande från Corte suprema di cassazione – Italien) – Istituto nazionale della previdenza sociale mot VR (Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 2003/109/EG – Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning – Artikel 11 – Rätt till likabehandling – Social trygghet – En medlemsstats lagstiftning enligt vilken en varaktigt bosatt persons familjemedlemmar som inte är bosatta i den medlemsstaten undantas vid fastställandet av rätten till familjeförmån)

12

2021/C 35/15

Mål C-311/19: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 3 december 2020 (begäran om förhandsavgörande från Nejvyšší správní soud – Republiken Tjeckien) – BONVER WIN, a.s. mot Ministerstvo financí ČR (Begäran om förhandsavgörande – Frihet att tillhandahålla tjänster – Restriktioner – Nationell lagstiftning enligt vilken det är förbjudet att anordna penningspel på vissa platser – Tillämplighet för artikel 56 FEUF – En gränsöverskridande beståndsdel föreligger)

12

2021/C 35/16

Mål C-320/19: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 3 december 2020 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Berlin – Tyskland) – Ingredion Germany GmbH mot Förbundsrepubliken Tyskland (Begäran om förhandsavgörande – Miljö – Direktiv 2003/87/EG – System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser – Artikel 3 h – Nya deltagare – Artikel 10a – Övergångsbestämmelser för gratis tilldelning av utsläppsrätter – Beslut 2011/278/UE – Artikel 18.1 c – Den bränslerelaterade verksamhetsnivån – Artikel 18.2 andra stycket – Värdet av den relevanta faktorn för kapacitetsutnyttjande)

13

2021/C 35/17

Mål C-352/19 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 3 december 2020 – Région de Bruxelles-Capitale mot Europeiska kommissionen (Överklagande – Förordning (EG) nr 1107/2009 – Utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel – Genomförandeförordning (EU) 2017/2324 – Förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat – Artikel 263 FEUF – Talerätt för en regional enhet – Villkoret direkt berörd)

13

2021/C 35/18

Mål C-372/19: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 25 november 2020 (begäran om förhandsavgörande från ondernemingsrechtbank Antwerpen – Belgien) – Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) mot Weareone.World BVBA, Wecandance NV (Begäran om förhandsavgörande – Konkurrens – Artikel 102 FEUF – Missbruk av dominerande ställning – Begreppet oskäliga priser – Organisation för kollektiv förvaltning av upphovsrätter – Faktisk monopolställning – Dominerande ställning – Missbruk – Framförande av musikaliska verk under musikfestivaler – Taxa som grundas på bruttointäkterna från försäljningen av inträdesbiljetter – Rimligt förhållande till den tjänst som upphovsrättsorganisationen tillhandahåller – Fastställande av vilken del av upphovsrättsorganisationens musikrepertoar som faktiskt har framförts)

14

2021/C 35/19

Förenade målen C-445/19: Domstolens dom (första avdelningen) av den 24 november 2020 (begäran om förhandsavgörande från Østre Landsret – Danmark) – Viasat Broadcasting UK Ltd mot TV2/Danmark A/S och Konungariket Danmark (Begäran om förhandsavgörande – Statligt stöd – Allmännyttigt radio- och tv-bolag – Artikel 106.2 FEUF – Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse – Stöd som är förenligt med den inre marknaden – Artikel 108.3 FEUF – Anmälan – Har inte gjorts – Skyldighet för stödmottagaren att betala ränta under den period då stödet var rättsstridigt – Beräkning av räntan – Belopp som ska beaktas)

15

2021/C 35/20

Mål C-510/19: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 november 2020 (begäran om förhandsavgörande från Hof van beroep te Brussel – Belgien) – brottmål mot AZ (Begäran om förhandsavgörande – Polissamarbete och straffrättsligt samarbete – Europeisk arresteringsorder – Rambeslut 2002/584/RIF – Artikel 6.2 – Begreppet ”verkställande rättslig myndighet” – Artikel 27.2 – Specialitetsbestämmelse – Artikel 27.3 g och 27.4 – Undantag – Lagföring för ett ”annat brott” än det som låg till grund för överlämnandet – Samtycke från den verkställande rättsliga myndigheten – Samtycke från åklagarmyndigheten i den verkställande medlemsstaten)

16

2021/C 35/21

Mål C-767/19: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 3 december 2020 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien (Fördragsbrott – Direktiv 2009/72/EG och 2009/73/EG – Inre marknaden för el och naturgas – Effektiv åtskillnad mellan förvaltningen av överföringssystemen för el och gas å ena sidan, och leverans- och produktionsverksamheten å den andra – Inrättande av oberoende nationella tillsynsmyndigheter)

16

2021/C 35/22

Mål C-799/19: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 25 november 2020 (begäran om förhandsavgörande från Okresný súd Košice I – Slovakien) – NI, OJ, PK mot Sociálna poisťovňa (Begäran om förhandsavgörande – Socialpolitik – Direktiv 2008/94/EG – Artiklarna 2 och 3 – Skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens – Begreppen ”arbetstagarnas utestående fordringar” och ”en arbetsgivares insolvens” – Olycksfall i arbetet – Den anställde har avlidit – Ersättning för ideell skada – Indrivning av fordran från arbetsgivaren – Omöjlighet – Garantiinstitution)

17

2021/C 35/23

Mål C-455/18 P: Överklagande ingett den 8 maj 2018 av Oliver Spieker av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 12 juli 2018 i mål T-92/18, Oliver Spieker mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

18

2021/C 35/24

Mål C-259/20 P: Överklagande ingett den 11 juni 2020 av João Miguel Barata av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 2 april 2020 i mål T-81/18, Barata mot parlamentet

18

2021/C 35/25

Mål C-307/20 P: Överklagande ingett den 9 juli 2020 av Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 13 maj 2020 i mål T-445/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

19

2021/C 35/26

Mål C-308/20: Överklagande ingett den 13 maj 2020 av Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 9 juli 2020 i mål T-535/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf mot Europeiska unionens immaterialsrättsmyndighet

19

2021/C 35/27

Mål C-309/20 P: Överklagande ingett den 9 juli 2020 av Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 13 maj 2020 i mål T-443/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

19

2021/C 35/28

Mål C-310/20 P: Överklagande ingett den 10 juli 2020 av Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 13 maj 2020 i mål T-446/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

20

2021/C 35/29

Mål C-311/20 P: Överklagande ingett den 10 juli 2020 av Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 13 maj 2020 i mål T-444/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

20

2021/C 35/30

Mål C-312/20 P: Överklagande ingett den 10 juli 2020 av Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 13 maj 2020 i mål T-534/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, mot Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO)

20

2021/C 35/31

Mål C-316/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugal) den 16 juli 2020 – VO m.fl. mot SATA International – Azores Airlines SA

21

2021/C 35/32

Mål C-400/20 P: Överklagande ingett den 21 augusti 2020 av Dermavita Co. Ltd av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 25 juni 2020 i mål T-104/19, Dermavita mot EUIPO – Allergan Holdings France (JUVÉDERM)

21

2021/C 35/33

Mål C-465/20 P: Överklagande ingett den 25 september 2020 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 15 juli 2020 i mål T-778/16, Irland m.fl. mot kommissionen

22

2021/C 35/34

Mål C-502/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d'appel de Mons (Belgien) den 5 oktober 2020 – TP mot Institut des Experts en Automobiles

23

2021/C 35/35

Mål C-521/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Österrike) den 19 oktober 2020 – J.P. mot B.d.S.L.

24

2021/C 35/36

Mål C-522/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberster Gerichtshof (Österrike) den 19 oktober 2020 – OE mot VY

24

2021/C 35/37

Mål C-525/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d’État (Frankrike) den 19 oktober 2020 – Association France Nature Environnement mot Premier ministre och Ministre de la Transition écologique et solidaire

25

2021/C 35/38

Mål C-538/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 21 oktober 2020 – Finanzamt B mot W AG

25

2021/C 35/39

Mål C-559/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Saarbrücken (Tyskland) den 26 oktober 2020 – Koch Media GmbH mot FU

26

2021/C 35/40

Mål C-573/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione tributaria provinciale di Parma (Italien) den 30 oktober 2020 – Casa di Cura Città di Parma SpA mot Agenzia delle Entrate

27

2021/C 35/41

Mål C-574/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzgericht (Österrike) den 3 november 2020 – XO mot Finanzamt Waldviertel

28

2021/C 35/42

Mål C-576/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberster Gerichtshof (Österrike) den 4 november 2020 – CC mot Pensionsversicherungsanstalt

31

2021/C 35/43

Mål C-589/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Kroneuburg (Österrike) den 10 november 2020 – JR mot Austrian Airlines AG

32

2021/C 35/44

Mål C-591/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 11 november 2020 – Reprensus GmbH mot S-V Pavlovi Trejd EOOD

32

2021/C 35/45

Mål C-594/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Marknadsdomstolen (Finland) den 12 november 2020 – Kuluttaja-asiamies mot MiGame Oy

33

2021/C 35/46

Mål C-595/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Obersten Gerichtshof (Österrike) den 13 november 2020 – UE mot ShareWood Switzerland AG och VF

33

2021/C 35/47

Mål C-596/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Fővárosi Törvényszék (Ungern) den 12 november 2020 – DuoDecad Kft. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

34

2021/C 35/48

Mål C-598/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Satversmes tiesa (Lettland) den 13 november 2020 – AS ”Pilsētas zemes dienests” mot Latvijas Republikas Saeima

36

2021/C 35/49

Mål C-599/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 13 november 2020 – UAB ”Baltic Master” mot Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

36

2021/C 35/50

Mål C-601/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal d’arrondissement (Luxemburg) den 13 november 2020 – Sovim SA mot Luxembourg Business Registers

37

2021/C 35/51

Mål C-613/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Salzburg (Österrike) den 18 november 2020 – CS mot Eurowings GmbH

39

2021/C 35/52

Mål C-614/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tallinna Halduskohus (Estland) den 18 november 2020 – AS Lux Express Estonia mot Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

40

 

Tribunalen

2021/C 35/53

Mål T-714/18: Tribunalens dom av den 9 december 2020 – Adraces mot kommissionen (Skiljedomsklausul – Ramavtal om partnerskap – Lokalt Europa direkt-kontor – Avtalet hävs utan att skälet till detta anges – Rättssäkerhet – Principen om god tro – Proportionalitet – ”Iakttagande av avtalspartens rättigheter och berättigade intressen – Rätt till god förvaltning)

42

2021/C 35/54

Mål T-722/18: Tribunalens dom av den 9 december 2020 – Repsol mot EUIPO – Basic (BASIC) (EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-figurmärket BASIC – Äldre nationella handelsnamnen basic och basic AG – Relativa registreringshinder – Användning i affärslivet av ett kännetecken i mer än bara lokal omfattning – Artiklarna 8.4, och 53.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artiklarna 8.4 och 60.1 c i förordning (EU) 2017/1001) – Delvis ogiltighetsförklaring – Beslut fattat efter tribunalens ogiltigförklaring av ett tidigare beslut – Återförvisning av ärendet till en överklagandenämnd – Den som återförvisat saknade behörighet – Artikel 1d i förordning (EG) nr 216/96 – Anslutningsöverklagande)

42

2021/C 35/55

Mål T-247/19: Tribunalens dom av den 2 december 2020 – Thunus m.fl. mot EIB (Personalmål – Anställda vid EIB – Lön – Årlig lönejustering – Rättssäkerhet – Berättigade förväntningar – Personalsamråd – Motiveringsskyldighet – Proportionalitet)

43

2021/C 35/56

Mål T-318/19: Tribunalens dom av den 2 december 2020 – Thunus m.fl. mot EIB (Personalmål – EIB:s anställda – Lön – Årlig anpassning av löner – Rättssäkerhet – Berättigade förväntningar – Samråd med personalen – Motiveringsskyldighet – Proportionalitet)

44

2021/C 35/57

Mål T-620/19: Tribunalens dom av den 9 december 2020 – Ace of spades/EUIPO – Krupp och Borrmann (JC JEAN CALL Champagne ROSÉ) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av det tredimensionella märket JC JEAN CALL Champagne ROSÉ – Äldre tredimensionella EU-varumärken – Relativa registreringshinder – Känneteckenslikhet – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001) – Ingen skadlig inverkan på renomméet – Artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 8.5 i förordning 2017/1001))

44

2021/C 35/58

Mål T-621/19: Tribunalens dom av den 9 december 2020 – Ace of spades/EUIPO – Krupp och Borrmann (JC JEAN CALL Champagne GRANDE RÉSERVE) (”EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av det tredimensionella märket JC JEAN CALL Champagne GRANDE RÉSERVE – Äldre tredimensionella EU-varumärken – Relativa registreringshinder – Känneteckenslikhet – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001) – Ingen skadlig inverkan på renomméet – Artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 8.5 i förordning 2017/1001)”)

45

2021/C 35/59

Mål T-622/19: Tribunalens dom av den 9 december 2020 – Ace of spades/EUIPO – Krupp och Borrmann (JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE) (”EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av det tredimensionella märket JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE – Äldre tredimensionella EU-varumärken – Relativa registreringshinder – Känneteckenslikhet – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001) – Ingen skadlig inverkan på renomméet – Artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 8.5 i förordning 2017/1001)”)

46

2021/C 35/60

Mål T-705/19: Tribunalens dom av den 9 december 2020 – GV mot kommissionen (Personalmål – Tjänstemän – Mobbning – Ansökan om bistånd – Avslag på ansökan – Tjänstens intresse – Likvärdiga tjänster – Rimlig tidsfrist – Avsaknad av tillräcklig bevisning – Ansvar)

46

2021/C 35/61

Mål T-819/19: Tribunalens dom av den 9 december 2020 – Man and Machine mot EUIPO – Bim Freelance (bim ready) (EU-varumärken – Fördragsbrottsförfarande – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen – Figurmärket bim ready – Det äldre EU-figurmärket BIM freelance – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling föreligger inte – Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001 – Begränsning av de tjänster som anges i registreringsansökan)

47

2021/C 35/62

Mål T-858/19: Tribunalens dom av den 9 december 2020 – easyCosmetic Swiss mot EUIPO – UWI (easycosmetic) (EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-ordmärket easyCosmetic – Absolut registreringshinder – Beskrivande karaktär – Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 7.1 c i förordning (EU) nr 2017/1001)

48

2021/C 35/63

Mål T-30/20: Tribunalens dom av den 9 december 2020 – Promed/EUIPO – Centrumelektroniki (Promed) (EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-ordmärket Promed – Absolut registreringshinder – Särskiljningsförmåga saknas – Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/1001))

48

2021/C 35/64

Mål T-190/20: Tribunalens dom av den 9 december 2020 – Almea/EUIPO – Sanacorp Pharmahandel (Almea) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket Almea – Äldre nationellt ordmärke MEA – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (sedermera artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001))

49

2021/C 35/65

Mål T-536/19: Tribunalens beslut av den 7 december 2020 – Militos Symvouleftiki mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring – Offentlig upphandling av tjänster – Upphandlingsförfarande – Tillhandahållande av tjänster på området för organisation av kommunikationsaktiviteter på uppdrag av kommissionens representation i Grekland – Avbrytande av upphandlingsförfarandet – Berättigat intresse av att få saken prövad saknas – Avvisning)

50

2021/C 35/66

Mål T-729/19: Tribunalens beslut av den 4 december 2020 – Agepha Pharma mot EUIPO – Apogepha Arzneimittel (AGEPHA) (EU-varumärken – Invändningsförfarande – Återkallelse av invändningen – Anledning saknas att döma i saken)

50

2021/C 35/67

Mål T-185/20: Tribunalens beslut av den 1 december 2020 – Tikal Marine Systems mot EUIPO – Ultra Safety Systems (Tikal Tef-Gel) (EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – Återkallelse av ansökan om ogiltighetsförklaring – Anledning saknas att döma i saken)

51

2021/C 35/68

Mål T-192/20: Tribunalens beslut av den 1 december 2020 – Tikal Marine Systems mot EUIPO – Ultra Safety Systems (Ultra Tef-Gel) (EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – Återkallelse av ansökan om ogiltighetsförklaring – Anledning saknas att döma i saken)

51

2021/C 35/69

Mål T-685/20: Överklagande ingett den 16 november 2020 – Asian Gear mot EUIPO – Multimox (Roller)

52

2021/C 35/70

Mål T-686/20: Överklagande ingett den 16 november 2020 – Asian Gear mot EUIPO – Multimox (Roller)

53

2021/C 35/71

Mål T-695/20: Talan väckt den 18 november 2020 – OG mot EIB

53

2021/C 35/72

Mål T-703/20: Talan väckt den 27 november 2020 – Mylan Ireland mot EMA

54

2021/C 35/73

Mål T-706/20: Överklagande ingett den 30 november 2020 – MiMedx Group mot EUIPO – DIZG (Epiflex)

55

2021/C 35/74

Mål T-711/20: Överklagande ingett den 3 december 2020 – Puma mot EUIPO – CMS (CMS Italy)

56

2021/C 35/75

Mål T-712/20: Överklagande ingett den 3 december 2020 – Škoda Investement mot EUIPO – Škoda Auto (Symbol med pil och vinge)

57

2021/C 35/76

Mål T-715/20: Överklagande ingett den 4 december 2020 – Degode mot EUIPO – Leo Pharma (Skinovea)

57

2021/C 35/77

Mål T-721/20: Talan väckt den 9 december 2020 – Impresa comune Clean Sky 2 mot NG

58

2021/C 35/78

Mål T-722/20: Talan väckt den 10 december 2020 – Far Polymers m.fl. mot kommissionen

59


SV

 

Top