EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:449:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 449, 23 december 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 449

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

63 årgången
23 december 2020


Innehållsförteckning

Sida

 

 

EUROPAPARLAMENTET
SESSIONEN 2018–2019
Sammanträdena den 11–14 februari 2019
Protokollen för denna session har publicerats i  EUT C 396, 20.11.2020 .
ANTAGNA TEXTER

1


 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europaparlamentet

 

Tisdagen den 12 februari 2019

2020/C 449/01

Europaparlamentets resolution av den 12 februari 2019 om behovet av en förstärkt strategisk EU-ram för nationella strategier för integrering av romer efter 2020 och kraftfullare åtgärder mot antiziganism (2019/2509(RSP))

2

2020/C 449/02

Europaparlamentets resolution av den 12 februari 2019 om genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet (2018/2111(INI))

6

2020/C 449/03

Europaparlamentets resolution av den 12 februari 2019 om genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende fördjupade samarbeten (2018/2112(INI))

16

2020/C 449/04

Europaparlamentets resolution av den 12 februari 2019 om genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende parlamentets befogenheter att utöva politisk kontroll över kommissionen (2018/2113(INI))

22

2020/C 449/05

Europaparlamentets resolution av den 12 februari 2019 om genomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram (2017/2089(INI))

28

2020/C 449/06

Europaparlamentets resolution av den 12 februari 2019 om en övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik (2018/2088(INI))

37

2020/C 449/07

Europaparlamentets resolution av den 12 februari 2019 om genomförandet av direktiv 2009/128/EG om en hållbar användning av bekämpningsmedel (2017/2284(INI))

59

2020/C 449/08

Europaparlamentets resolution av den 12 februari 2019 om genomförandet av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (2018/2108(INI))

71

 

Onsdagen den 13 februari 2019

2020/C 449/09

Europaparlamentets resolution av den 13 februari 2019 om kommissionens rapport för 2018 om Bosnien och Hercegovina (2018/2148(INI))

80

2020/C 449/10

Europaparlamentets resolution av den 13 februari 2019 om läget avseende debatten om Europas framtid (2018/2094(INI))

90

2020/C 449/11

Europaparlamentets resolution av den 13 februari 2019 om bakslag för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU (2018/2684(RSP))

102

2020/C 449/12

Europaparlamentets resolution av den 13 februari 2019 om politiska utmaningar och strategier mot cancer hos kvinnor och relaterad samsjuklighet (2018/2782(RSP))

109

2020/C 449/13

Europaparlamentets resolution av den 13 februari 2019 om användning av cannabis för medicinska ändamål (2018/2775(RSP))

115

2020/C 449/14

Europaparlamentets resolution av den 13 februari 2019 om resultatet av överläggningarna i utskottet för framställningar under året 2018 (2018/2280(INI))

119

 

Torsdagen den 14 februari 2019

2020/C 449/15

Europaparlamentets resolution av den 14 februari 2019 om situationen i Tjetjenien och fallet med Ojub Titijev (2019/2562(RSP))

125

2020/C 449/16

Europaparlamentets resolution av den 14 februari 2019 om Zimbabwe (2019/2563(RSP))

128

2020/C 449/17

Europaparlamentets resolution av den 14 februari 2019 om kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien (2019/2564(RSP))

133

2020/C 449/18

Europaparlamentets resolution av den 14 februari 2019 om rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (2019/2569(RSP))

139

2020/C 449/19

Europaparlamentets resolution av den 14 februari 2019 om intersexuella personers rättigheter (2018/2878(RSP))

142

2020/C 449/20

Europaparlamentets resolution av den 14 februari 2019 om framtiden för handlingsplanen för hbti-personer (2019–2023) (2019/2573(RSP))

146

2020/C 449/21

Europaparlamentets resolution av den 14 februari 2019 om INF-avtalets framtid och konsekvenserna för Europeiska unionen (2019/2574(RSP))

149

2020/C 449/22

Europaparlamentets resolution av den 14 februari 2019 om Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar (2018/2882(RSP))

154

2020/C 449/23

Europaparlamentets resolution av den 14 februari 2019 om genomföranderapporten avseende förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport inom och utanför EU (2018/2110(INI))

157

2020/C 449/24

Europaparlamentets resolution av den 14 februari 2019 om stärkande av konkurrenskraften på den inre marknaden genom utveckling av EU:s tullunion och dess styrning (2018/2109(INI))

170

2020/C 449/25

Europaparlamentets resolution av den 14 februari 2019 om genomförandet av de rättsliga bestämmelser och det gemensamma uttalande som säkerställer den parlamentariska granskningen av de decentraliserade byråerna (2018/2114(INI))

176


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet

 

Tisdagen den 12 februari 2019

2020/C 449/26

Europaparlamentets resolution av den 12 februari 2019 om ett utkast till Europaparlamentets förordning om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska ombudsmannens stadga) och om upphävande av beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom (2018/2080(INL) – 2019/0900(APP))

182


 

III   Förberedande akter

 

Europaparlamentet

 

Tisdagen den 12 februari 2019

2020/C 449/27

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 februari 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018–2024) (10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

191

2020/C 449/28

Europaparlamentets resolution som inte avser lagstiftning av den 12 februari 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018-2024) (10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

192

2020/C 449/29

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 februari 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko, dess genomförandeprotokoll och skriftväxlingen som åtföljer avtalet (14367/2018 – C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE))

195

2020/C 449/30

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 februari 2019 om förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet (10784/2018 – C8-0431/2018 – 2018/0239(NLE))

196

2020/C 449/31

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 februari 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett tredje tilläggsprotokoll till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (15383/2017 – C8-0489/2018 – 2017/0319(NLE))

197

2020/C 449/32

P8_TA(2019)0068
EU-programmet för bedrägeribekämpning ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 februari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av EU-programmet för bedrägeribekämpning (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))
P8_TC1-COD(2018)0211
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 februari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) /… om inrättande av EU-programmet för bedrägeribekämpning

198

2020/C 449/33

P8_TA(2019)0069
Flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 februari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för Östersjön, och om upphävande av förordningarna (EG) nr 811/2004, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007 och (EG) nr 1300/2008 (COM(2018)0149– C8-0126/2018– 2018/0074(COD)
P8_TC1-COD(2018)0074
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 februari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om upprättande av en flerårig plan för bestånd som fiskas i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av förordningarna (EU) 2016/1139 och (EU) 2018/973 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 811/2004, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007 och (EG) nr 1300/2008

213

2020/C 449/34

P8_TA(2019)0070
En civilskyddsmekanism för unionen ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 februari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen (COM(2017)0772/2) – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))
P8_TC1-COD(2017)0309
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 februari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2019/… om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen

216

2020/C 449/35

P8_TA(2019)0071
Minimikrav för återanvändning av vatten ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 februari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten (COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))
P8_TC1-COD(2018)0169
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 februari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om minimikrav för återanvändning av vatten
(Text av betydelse för EES)

219

2020/C 449/36

P8_TA(2019)0072
Godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 februari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD))
P8_TC1-COD(2018)0142
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 februari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ändring av förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon

246

2020/C 449/37

P8_TA(2019)0073
Programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag och europeisk statistik ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 februari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014, (EU) nr 258/2014, (EU) nr 652/2014 och (EU) 2017/826 (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))
P8_TC1-COD(2018)0231
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 februari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) …/… om inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014, (EU) nr 258/2014, (EU) nr 652/2014 och (EU) 2017/826
(Text av betydelse för EES)

247

2020/C 449/38

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 februari 2019 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller införandet av de detaljerade tekniska bestämmelserna för driften av det slutgiltiga mervärdesskattesystemet för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna (COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))

295

 

Onsdagen den 13 februari 2019

2020/C 449/39

P8_TA(2019)0084
Europeiska fiskerikontrollbyrån ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 februari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fiskerikontrollbyrån (kodifiering) (COM(2018)0499 – C8-0313/2018 – 2018/0263(COD))
P8_TC1-COD(2018)0263
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 februari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om Europeiska fiskerikontrollbyrån (kodifiering)

316

2020/C 449/40

Europaparlamentets beslut av den 13 februari 2019 om återförvisande av ärendet till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar på grundval av det oförändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattebelagda varor (omarbetning) (COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

317

2020/C 449/41

P8_TA(2019)0086
Tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 februari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD))
P8_TC1-COD(2018)0044
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 februari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar

318

2020/C 449/42

P8_TA(2019)0087
Utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning under perioden 2021–2027 (Perikles IV-programmet) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 februari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning under perioden 2021–2027 (Perikles IV-programmet) (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))
P8_TC1-COD(2018)0194
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 februari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning under perioden 2021–2027 (Perikles IV-programmet)

329

2020/C 449/43

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 februari 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore (07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093(NLE))

340

2020/C 449/44

Europaparlamentets resolution som inte avser lagstiftning av den 13 februari 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore (07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093M(NLE))

341

2020/C 449/45

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 februari 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan (07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))

346

2020/C 449/46

Europaparlamentets resolution som inte avser lagstiftning av den 13 februari 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan (07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095M(NLE))

347

2020/C 449/47

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 februari 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan (15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403(NLE))

351

2020/C 449/48

Europaparlamentets resolution som inte avser lagstiftning av den 13 februari 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan (15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403M(NLE))

352

2020/C 449/49

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 februari 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av fördraget om upprättande av en transportgemenskap (13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))

357

2020/C 449/50

Europaparlamentets ändringar antagna den 13 februari 2019 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

358

2020/C 449/51

Europaparlamentets ändringar antagna den 13 februari 2019 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor (COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))

491

2020/C 449/52

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 19 december 2018 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 vad gäller nivåerna för geografisk fördelning (C(2018)08872 – (2018/3002(DEA))

530

2020/C 449/53

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 19 december 2018 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2205, delegerad förordning (EU) 2016/592 och delegerad förordning (EU) 2016/1178 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för clearingkravet för ytterligare uppskjutande av tillämpningen av clearingkravet för vissa OTC-derivatkontrakt (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

531

2020/C 449/54

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 19 december 2018 om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205, kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag då clearingkravet får verkan för vissa typer av kontrakt (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))

533

2020/C 449/55

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 19 december 2018 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/2251 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag fram till vilken motparter får fortsätta att tillämpa sina riskhanteringsförfaranden för vissa OTC-derivatkontrakt som inte clearas centralt (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

535

2020/C 449/56

P8_TA(2019)0103
Samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 februari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))
P8_TC1-COD(2018)0203
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 februari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) …/… om ändring av rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

537

2020/C 449/57

P8_TA(2019)0104
Delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 februari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”) (COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD))
P8_TC1-COD(2018)0204
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 februari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) …/… om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”)

545

2020/C 449/58

Europaparlamentets ändringar antagna den 13 februari 2019 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))

560

2020/C 449/59

Europaparlamentets ändringar antagna den 13 februari 2019 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))

564

2020/C 449/60

Europaparlamentets ändringar antagna den 13 februari 2019 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa aspekter på luftfartssäkerhet med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))

571

2020/C 449/61

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 februari 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående av relevanta avtal enligt artikel XXI i Allmänna tjänstehandelsavtalet med Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu (Kinesiska Taipei), Colombia, Kuba, Ecuador, Hongkong (Kina), Indien, Japan, Korea, Nya Zeeland, Filippinerna, Schweiz och Förenta staterna om nödvändiga kompenserande anpassningar till följd av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Österrikes, Polens, Sloveniens, Slovakiens, Finlands och Sveriges anslutning till Europeiska unionen (14020/2018 – C8-0509/2018 – 2018/0384(NLE))

575

2020/C 449/62

P8_TA(2019)0109
Rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 februari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet (COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))
P8_TC1-COD(2018)0138
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 februari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet

576

2020/C 449/63

Europaparlamentets ändringar antagna den 13 februari 2019 av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet (COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD))

586

 

Torsdagen den 14 februari 2019

2020/C 449/64

P8_TA(2019)0118
Mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 februari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))
P8_TC1-COD(2018)0198
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 februari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) …/… om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang

619

2020/C 449/65

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 februari 2019 om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Georgien (13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))

637

2020/C 449/66

P8_TA(2019)0120
Utvärdering av medicinsk teknik ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 februari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU (COM(2018)0051 – C8–0024/2018 – 2018/0018(COD))
P8_TC1-COD(2018)0018
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 februari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) …/… om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU
(Text av betydelse för EES)

638

2020/C 449/67

P8_TA(2019)0121
Upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 februari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen (COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))
P8_TC1-COD(2017)0224
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 februari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen

673

2020/C 449/68

P8_TA(2019)0122
Driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 februari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (omarbetning) (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))
P8_TC1-COD(2017)0128
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 februari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (omarbetning)

676

2020/C 449/69

P8_TA(2019)0123
Ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 februari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD))
P8_TC1-COD(2017)0354
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 februari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat och om upphävande av förordning (EG) nr 764/2008

678

2020/C 449/70

P8_TA(2019)0124
Avgifter för gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 februari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 vad gäller vissa avgifter på gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))
P8_TC1-COD(2018)0076
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 februari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 vad gäller vissa avgifter för gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter

679

2020/C 449/71

P8_TA(2019)0125
Gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 februari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1073/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))
P8_TC1-COD(2017)0288
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 februari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) …/… om ändring av förordning (EG) nr 1073/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss
(Text av betydelse för EES)

680

2020/C 449/72

P8_TA(2019)0126
Ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet och förordning (EU) 2018/1999 om styrningen av energiunionen och klimatåtgärder, på grund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 februari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [ändrat genom direktiv 2018/XXX/EU] och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/XXX [Styrningen av energiunionen], på grund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))
P8_TC1-COD(2018)0385
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 februari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2019/…om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet och förordning (EU) 2018/1999 om styrningen av energiunionen och klimatåtgärder med anledning av Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur unionen

694


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarande

***

Godkännandeförfarande

***I

Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)

***II

Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III

Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i förslaget till akt.)

Parlamentets ändringsförslag:

Ny text markeras med fetkursiv stil . Textdelar som utgår markeras med symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller markeras med genomstrykning.

SV

 

Top