EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:363:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 363, 28 oktober 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 363

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

63 årgången
28 oktober 2020


Innehållsförteckning

Sida

 

 

EUROPAPARLAMENTET
SESSIONEN 2018–2019
Sammanträdena den 12–15 november 2018
Protokollen för denna session har publicerats i  EUT C 346, 11.10.2019 .
ANTAGNA TEXTER
Sammanträdena den 28–29 november 2018
Protokollen för denna session har publicerats i  EUT C 397, 22.11.2019 .
ANTAGNA TEXTER

1


 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europaparlamentet

 

Tisdagen den 13 november 2018

2020/C 363/01

Europaparlamentets resolution av den 13 november 2018 om EU:s utvecklingsbistånd inom utbildning (2018/2081(INI))

2

2020/C 363/02

Europaparlamentets resolution av den 13 november 2018 om rättsstatsprincipen i Rumänien (2018/2844(RSP))

8

2020/C 363/03

Europaparlamentets resolution av den 13 november 2018 om minimistandarder för minoriteter i EU (2018/2036(INI))

13

2020/C 363/04

Europaparlamentets resolution av den 13 november 2018 om digitalisering för utveckling: minska fattigdomen med hjälp av teknik (2018/2083(INI))

27

 

Onsdagen den 14 november 2018

2020/C 363/05

Europaparlamentets resolution av den 14 november 2018 om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (2018/2157(INI))

36

2020/C 363/06

Europaparlamentets resolution av den 14 november 2018 om behovet av en övergripande EU-mekanism för skydd av demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (2018/2886(RSP))

45

2020/C 363/07

Europaparlamentets resolution av den 14 november 2018 om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien (2017/2282(INI))

49

2020/C 363/08

Europaparlamentets resolution av den 14 november 2018 om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien (2017/2281(INI))

58

 

Torsdagen den 15 november 2018

2020/C 363/09

Europaparlamentets resolution av den 15 november 2018 om Vietnam, särskilt situationen för politiska fångar (2018/2925(RSP))

66

2020/C 363/10

Europaparlamentets resolution av den 15 november 2018 om människorättssituationen i Kuba (2018/2926(RSP))

70

2020/C 363/11

Europaparlamentets resolution av den 15 november 2018 om människorättssituationen i Bangladesh (2018/2927(RSP))

75

2020/C 363/12

Europaparlamentets resolution av den 15 november 2018 om omsorgstjänster i EU för förbättrad jämställdhet (2018/2077(INI))

80

2020/C 363/13

Europaparlamentets resolution av den 15 november 2018 om borreliainfektion (borrelios) (2018/2774(RSP))

94

 

Torsdagen den 29 november 2018

2020/C 363/14

Europaparlamentets resolution av den 29 november 2018 om kommissionens utkast till genomförandebeslut om beviljande av tillstånd för viss användning av natriumdikromat enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 – 2018/2929(RSP))

98

2020/C 363/15

Europaparlamentets resolution av den 29 november 2018 om cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen (2018/2900(RSP))

102

2020/C 363/16

Europaparlamentets resolution av den 29 november 2018 om den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande familjetvister (2018/2856(RSP))

107

2020/C 363/17

Europaparlamentets resolution av den 29 november 2018 om WTO: vägen framåt (2018/2084(INI))

113

2020/C 363/18

Europaparlamentets resolution av den 29 november 2018 om kommissionens rapport för 2018 om Serbien (2018/2146(INI))

119

2020/C 363/19

Europaparlamentets resolution av den 29 november 2018 om kommissionens rapport för 2018 om Kosovo (2018/2149(INI))

127

2020/C 363/20

Europaparlamentets resolution av den 29 november 2018 om kommissionens rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (2018/2145(INI))

135

2020/C 363/21

Europaparlamentets resolution av den 29 november 2018 om kommissionens rapport för 2018 om Albanien (2018/2147(INI))

146

2020/C 363/22

Europaparlamentets resolution av den 29 november 2018 om kommissionens rapport för 2018 om Montenegro (2018/2144(INI))

155

2020/C 363/23

Europaparlamentets resolution av den 29 november 2018 om situationen för kvinnor med funktionsnedsättning (2018/2685(RSP))

164

 

REKOMMENDATIONER

 

Europaparlamentet

 

Torsdagen den 29 november 2018

2020/C 363/24

Europaparlamentets rekommendation av den 29 november 2018 till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende försvar av akademisk frihet inom EU:s yttre åtgärder (2018/2117(INI))

173


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet

 

Onsdagen den 14 november 2018

2020/C 363/25

Europaparlamentets resolution av den 14 november 2018 om förslaget till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP))

179


 

III   Förberedande akter

 

EUROPAPARLAMENTET

 

Tisdagen den 13 november 2018

2020/C 363/26

Europaparlamentets resolution av den 13 november 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Lettland (COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD))

232

2020/C 363/27

P8_TA(2018)0442
Energieffektivitet ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 november 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD))
P8_TC1-COD(2016)0376
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 november 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet

235

2020/C 363/28

P8_TA(2018)0443
Styrningen av energiunionen ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 november 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen och om ändring av direktiv 94/22/EG, direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/31/EG, förordning (EG) nr 663/2009, förordning (EG) nr 715/2009, direktiv 2009/73/EG, rådets direktiv 2009/119/EG, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU och rådets direktiv (EU) 2015/652 och om upphävande av förordning (EU) nr 525/2013 (COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))
P8_TC1-COD(2016)0375
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 november 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om styrningen av energiunionen och klimatåtgärder samt om ändring av direktiv 94/22/EG, direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/31/EG, förordning (EG) nr 663/2009, förordning (EG) nr 715/2009, direktiv 2009/73/EG, rådets direktiv 2009/119/EG, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU och rådets direktiv (EU) 2015/652 och om upphävande av förordning (EU) nr 525/2013

236

2020/C 363/29

P8_TA(2018)0444
Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 november 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning) (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))
P8_TC1-COD(2016)0382
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 november 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning)

238

2020/C 363/30

P8_TA(2018)0445
Flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 november 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd (COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))
P8_TC1-COD(2017)0043
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 november 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om upprättande av en flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd

240

 

Onsdagen den 14 november 2018

2020/C 363/31

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 november 2018 om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) 2015/1588 av den 13 juli 2015 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd (COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE))

257

2020/C 363/32

P8_TA(2018)0452
Befogenhet till konkurrensmyndigheterna och säkerställande av en väl fungerande inre marknad ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 november 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad (COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD))
P8_TC1-COD(2017)0063
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 november 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad

258

2020/C 363/33

P8_TA(2018)0453
En europeisk kodex för elektronisk kommunikation ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 november 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (omarbetning) (COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD))
P8_TC1-COD(2016)0288
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 november 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (omarbetning)

260

2020/C 363/34

P8_TA(2018)0454
Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 november 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))
P8_TC1-COD(2016)0286
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 november 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om inrättande av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån), om ändring av förordning (EU) 2015/2120 och om upphävande av förordning (EG) nr 1211/2009

262

2020/C 363/35

Europaparlamentets ändringar antagna den 14 november 2018 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon (COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD))

264

 

Torsdagen den 15 november 2018

2020/C 363/36

P8_TA(2018)0462
Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 november 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning) (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))
P8_TC1-COD(2017)0237
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 november 2018 inför antagandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) …/… om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning)
(Text av betydelse för EES)

296

2020/C 363/37

Europaparlamentets ändringar antagna den 15 november 2018 23 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föroreningar (omarbetning) (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))

348

 

Torsdagen den 29 november 2018

2020/C 363/38

P8_TA(2018)0466
Tillämpningen av Euro 5-steget på typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 november 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller tillämpningen av Euro 5-steget på typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))
P8_TC1-COD(2018)0065
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 29 november 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/…om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller tillämpningen av Euro 5-steget på typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar

369

2020/C 363/39

P8_TA(2018)0467
Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 november 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (kodifiering) (COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD))
P8_TC1-COD(2018)0160
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 29 november 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (kodifiering)

370

2020/C 363/40

Europaparlamentets ändringar antagna den 29 november 2018 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 vad gäller förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))

371

2020/C 363/41

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 november 2018 om förslaget till rådets beslut om Samoas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan (12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

379

2020/C 363/42

Europaparlamentets beslut av den 29 november 2018 om förslaget till utnämning av ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE))

380

2020/C 363/43

Europaparlamentets resolution av den 29 november 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Grekland – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

381

2020/C 363/44

Europaparlamentets ändringar antagna den 29 november 2018 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller bestämmelserna om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))

385

2020/C 363/45

P8_TA(2018)0473
Gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 november 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD))
P8_TC1-COD(2016)0411
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 29 november 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/…om ändring av förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

410


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarande

***

Godkännandeförfarande

***I

Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)

***II

Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III

Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i förslaget till akt.)

Parlamentets ändringsförslag:

Ny text markeras med fetkursiv stil . Textdelar som utgår markeras med symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller markeras med genomstrykning.

SV

 

Top