EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:271:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 271, 17 augusti 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 271

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

63 årgången
17 augusti 2020


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2020/C 271/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2020/C 271/02

Mål C-78/18: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 18 juni 2020 – Europeiska kommissionen mot Ungern (Fördragsbrott – Upptagande till prövning – Artikel 63 FEUF – Fri rörlighet för kapital – Förekomst av en restriktion – Bevisbörda – Indirekt diskriminering hänförlig till kapitalets ursprung – Artikel 12 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Rätt till föreningsfrihet – Nationell lagstiftning som föreskriver skyldigheter i fråga om registrering, anmälan och offentliggörande jämte sanktionsåtgärder för föreningar som erhåller ekonomiskt stöd från andra medlemsstater eller tredjeländer – Artikel 7 i stadgan om de grundläggande rättigheterna – Rätt till respekt för privatlivet – Artikel 8.1 i stadgan om de grundläggande rättigheterna – Rätt till skydd av personuppgifter – Nationell lagstiftning som ställer krav på offentliggörande av information om personer som ger ekonomiskt stöd till föreningar samt om stödbeloppet – Motivering – Tvingande skäl av allmänintresse – Insyn i finansieringen av föreningar – Artikel 65 FEUF – Allmän ordning – Allmän säkerhet – Bekämpande av penningtvätt, finansiering av terrorism och organiserad brottslighet – Artikel 52.1 i stadgan om de grundläggande rättigheterna)

2

2020/C 271/03

Förenade målen C-262/18 P och C-271/18 P P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 11 juni 2020 – Europeiska kommissionen mot Dôvera zdravotná poist'ovňa a.s., Republiken Slovakien, Union zdravotná poist'ovňa a.s. (Överklagande – Statligt stöd – Artikel 107.1 FEUF – System för social trygghet – Sjukförsäkringsorgan – Begreppet företag och begreppet ekonomisk verksamhet – Socialt ändamål – Solidaritetsprincipen – Statlig tillsyn – Samlad bedömning – Möjlighet att vara vinstdrivande – Återstående konkurrens om kvaliteten på och utbudet av sjukförsäkringstjänster)

3

2020/C 271/04

Förenade målen C-276/18: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 18 juni 2020 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungern) – KrakVet Marek Batko sp. K. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Begäran om förhandsavgörande – Gemensamt system för mervärdesskatt – Direktiv 2006/112/EG – Artikel 33 – Fastställande av platsen för beskattningsbara transaktioner – Leverans av varor med transport – Leverans av varor som försänts eller transporterats av leverantören eller för dennes räkning – Förordning (EU) nr 904/2010 – Artiklarna 7, 13 och 28–30 – Samarbete mellan medlemsstaterna – Informationsutbyte)

4

2020/C 271/05

Mål C-581/18: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 11 juni 2020 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Frankfurt am Main- Tyskland) – RB mot TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Allianz IARD S.A. (Begäran om förhandsavgörande – Unionsrätt – Allmänna principer – Artikel 18 FEUF – Förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet – Unionsrättens tillämplighet – Bröstimplantat med säkerhetsbrister – Ansvarsförsäkring för tillverkning av medicintekniska produkter – Försäkringsavtal som innebär att försäkringsskyddet begränsas i geografiskt hänseende)

5

2020/C 271/06

Mål C-634/18: Domstolens dom (första avdelningen) av den 11 juni 2020 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Rejonowy w Słupsku – Polen) – brottmål mot JI (Begäran om förhandsavgörande – Straffrättsligt samarbete – Rambeslut 2004/757/RIF – Minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel – Artikel 2.1 c – Artikel 4.2 a – Rekvisitet ”stor mängd narkotika” – Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Likabehandling – Artiklarna 20 och 21 – Legalitetsprincipen (inget brott eller straff utan lag) – Artikel 49)

5

2020/C 271/07

Mål C-639/18: Domstolens dom (första avdelningen) av den 18 juni 2020 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Kiel – Tyskland) – KH mot Sparkasse Südholstein (Begäran om förhandsavgörande – Konsumentskydd – Distansförsäljning av finansiella tjänster – Direktiv 2002/65/EG – Artikel 1 – Tillämpningsområde – Avtal om finansiella tjänster som omfattar ett inledande avtal om tjänster som följs av på varandra följande transaktioner – Tillämpning av direktiv 2002/65/EG på enbart det första avtalet – Artikel 2 a – Begreppet ”avtal om finansiella tjänster” – Tilläggsavtal avseende ändring av den ursprungligen överenskomna räntesatsen)

6

2020/C 271/08

Mål C-702/18 P: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 18 juni 2020 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ”Primart” Marek Łukasiewicz mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), Bolton Cile España, SA (Överklagande – EU-varumärke – Förordning (EG) nr 207/2009 – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket PRIMART Marek Łukasiewicz – Det äldre nationella varumärket PRIMA – Artikel 8.1 b – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 76.1 – Omfattning av den prövning som företas av Europeiska unionens tribunal)

6

2020/C 271/09

Mål C-754/18: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 18 juni 2020 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungern) – Ryanair Designated Activity Company mot Országos Rendőr-főkapitányság (Begäran om förhandsavgörande – Unionsmedborgarskap – Direktiv 2004/38/EG – Artiklarna 5, 10 och 20 – Rätten att resa in till en medlemsstat för en unionsmedborgares familjemedlem som är medborgare i tredje land – Bevis på innehav av en sådan rätt – Innehav av ett uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem – Innehav av ett permanent uppehållskort)

7

2020/C 271/10

Mål C-786/18: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 11 juni 2020 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – ratiopharm GmbH mot Novartis Consumer Health GmbH (Begäran om förhandsavgörande – Skydd för folkhälsan – Inre marknaden – Humanläkemedel – Direktiv 2001/83/EG – Reklam – Artikel 96 – Utdelning av gratisprover av receptbelagda läkemedel endast till personer som är behöriga att förskriva läkemedel – Ingen rätt till utdelning för apotekare – Ej tillämpligt på utdelning av gratisprover av receptfria läkemedel – Konsekvenser för medlemsstaterna)

8

2020/C 271/11

Mål C-831/18 P: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 18 juni 2020 – Europeiska kommissionen mot RQ (Överklagande – Personalmål – Tjänstemän – Generaldirektören för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) – Immunitet mot rättsliga förfaranden – Beslut att häva immuniteten – Rättsakt som går någon emot – Rätten till försvar)

8

2020/C 271/12

Mål C-833/18: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 11 juni 2020 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal de l'entreprise de Liège – Belgien) – SI, Brompton Bicycle Ltd mot / Chedech/Get2Get (Begäran om förhandsavgörande – Immateriell och industriell äganderätt – Upphovsrätt och närstående rättigheter – Direktiv 2001/29/EG – Artiklarna 2 – 5 – Tillämpningsområde – Bruksföremål – Begreppet verk – Upphovsrättsligt skydd för verk – Villkor – Formen på en produkt är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat – Hopfällbar cykel.)

9

2020/C 271/13

Mål C-19/19: Domstolens dom (första avdelningen) av den 11 juni 2020 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation – Belgien) – État belge mot Pantochim SA, i likvidation (Begäran om förhandsavgörande – Ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar – Direktiv 76/308/EEG – Artiklarna 6.2 och 10 – Direktiv 2008/55/EG – Artiklarna 6 andra stycket och 10 – Skattefordran från den sökande medlemsstaten som drivs in av den anmodade medlemsstaten – Fordringens ställning – Begreppet förmånsrätt – Kvittning mellan denna fordran och en fordran mot skattemyndigheterna i den anmodade medlemsstaten)

10

2020/C 271/14

Mål C-43/19: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 11 juni 2020 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugal) – Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, SA mot Autoridade Tributária e Aduaneira (Begäran om förhandsavgörande – Mervärdesskatt – Direktiv 2006/112/EG – Artikel 2.1 c – Tillämpningsområde – Skattepliktiga transaktioner – Tillhandahållande av tjänster mot ersättning – Gottgörelse som betalas för det fall kunden inte iakttar den minsta avtalade bindningstiden – Kvalificering)

10

2020/C 271/15

Mål C-74/19: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 11 juni 2020 – LE mot Transportes Aéreos Portugueses SA (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa – Juízo Local Cível de Lisboa – Juiz 18 – Portugal) (Begäran om förhandsavgörande – Lufttransport – Förordning (EG) nr 261/2004 – Artikel 5.3 – Artikel 7.1 – Kompensation till passagerare vid nekad ombordstigning och inställd eller kraftigt försenad flygning – Undantag – Begreppet extraordinära omständigheter – ”Störande passagerare” (Unruly passengers) – Möjligheten att åberopa en extraordinär omständighet för en flygning som inte berörts av den omständigheten – Begreppet rimliga åtgärder)

11

2020/C 271/16

Mål C-88/19: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 11 juni 2020 (begäran om förhandsavgörande från Judecătoria Zărnești – Rumänien) – Asociaţia ”Alianța pentru combaterea abuzurilor” mot TM, UN, Asociaţia DMPA (Begäran om förhandsavgörande – Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter – Direktiv 92/43/EEG – Artikel 12.1 – Strikt skyddssystem för djurarter – Bilaga IV – Canis lupus (varg) – Artikel 16.1 – Naturligt utbredningsområde – Ett vilt levande exemplar av djurarten canis lupus som fångas in och transporteras – Allmän säkerhet)

12

2020/C 271/17

Mål C-115/19 P: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 11 juni 2020 – China Construction Bank Corp. / Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), Groupement des cartes bancaires (Överklagande – EU-varumärke – Förordning (EG) nr 207/2009 – Invändning – Artikel 8.1 b – Risk för förväxling – Bedömning av likheten mellan de motstående kännetecknen – Bedömning av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga)

13

2020/C 271/18

Mål C-142/19 P: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 18 juni 2020 – Dovgan GmbH mot Monolith Frost GmbH och Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) (Överklagande – EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – Ansökan om ogiltighetsförklaring av ordmärket PLOMBIR – Avslag på ansökan om ogiltighetsförklaring – Motiveringsskyldighet – Missuppfattning av omständigheterna och bevisningen)

13

2020/C 271/19

Mål C-146/19: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 11 juni 2020 (begäran om förhandsavgörande från Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovenien) – SCT, d.d, i konkurs mot Republiken Slovenien (Begäran om förhandsavgörande – Beskattning – Mervärdesskatt – Direktiv 2006/112/EG – Artiklarna 90 och 273 – Beskattningsunderlag – Nedsättning – Vägran – Utebliven betalning – Beskattningsbar person som inte anmält sin fordran i konkursförfarandet mot gäldenären – Principerna om skatteneutralitet och proportionalitet – Direkt effekt)

14

2020/C 271/20

Mål C-206/19: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 11 juni 2020 (begäran om förhandsavgörande från Administratīvā rajona tiesa – Lettland) – ”KOB” SIA mot Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija (Begäran om förhandsavgörande – Artiklarna 49 FEUF och 63 FEUF – Etableringsfrihet och fri rörlighet för kapital – Direktiv 2006/123/EG – Förvärv av jordbruksmark i Lettland i syfte att på dessa bedriva jordbruk – Förfarande enligt vilket juridiska personer måste ha ett förhandstillstånd – Särskilda villkor enbart för juridiska personer vars ägare eller företrädare är medborgare i en annan medlemsstat – Krav på bosättning och kunskaper i det officiella språket i Republiken Lettland – Direkt diskriminering på grund av nationalitet)

15

2020/C 271/21

Mål C-219/19: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 11 juni 2020 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italien) – Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura mot Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti och Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (Begäran om förhandsavgörande – Offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster – Direktiv 2014/24/EU – Anbudsförfarande för upphandling av tjänster – Arkitekt- och ingenjörstjänster – Artiklarna 19.1 och 80.2 – Nationell lagstiftning som begränsar möjligheten att delta till enbart ekonomiska aktörer som bildats i vissa juridiska former)

15

2020/C 271/22

Mål C-242/19: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 11 juni 2020 (begäran om förhandsavgörande från Tribunalul Bucureşti – Rumänien) – CHEP Equipment Pooling NV mot Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul Soluţionare Contestaţii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi (Begäran om förhandsavgörande – Mervärdesskatt – Direktiv 2006/112/EG – Artikel 17.2 g – Överföring av lös egendom inom Europeiska unionen för att tillhandahålla tjänster – Artiklarna 170 och 171 – Rätt till återbetalning av mervärdesskatt för beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten – Direktiv 2008/9/EG – Begreppet ”beskattningsbar person som inte är etablerad i den återbetalande medlemsstaten” – Beskattningsbar person som inte är registrerad till mervärdesskatt i den återbetalande medlemsstaten)

16

2020/C 271/23

Mål C-328/19: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 18 juni 2020 (begäran om förhandsavgörande från Korkein hallinto-oikeus – Finland) – förfarande som anhängiggjorts av Porin kaupunki (Begäran om förhandsavgörande – Offentlig upphandling – Direktiv 2004/18/EG – Artikel 1.2 a – Offentlig upphandling på området för transporttjänster – Samarbetsavtal mellan kommuner beträffande organisering och tillhandahållande av sociala tjänster och vårdtjänster med stöd av modellen med ”ansvariga kommuner” enligt finländsk rätt – Överföring av organiseringsansvaret för tjänster till en av kommunerna inom det berörda samarbetsområdet – In house-kontrakt – Beslut att utan konkurrensutsättning tilldela ett bolag som är helägt av den ansvariga kommunen kontrakt för transporttjänster)

17

2020/C 271/24

Mål C-340/19: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 18 juni 2020 (begäran om förhandsavgörande från Augstākā tiesa (Senāts) – Lettland) – Valsts ieņēmumu dienests mot SIA ”Hydro Energo” (Begäran om förhandsavgörande – Gemensamma tulltaxan – Kombinerade nomenklaturen – Tullklassificering – Tulltaxenummer 7407 – Stång och profiler av koppar – Göt av koppar eller kopparlegering med rektangulär form som har varmvalsats)

18

2020/C 271/25

Mål C-378/19: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 11 juni 2020 (begäran om förhandsavgörande från Ústavný súd Slovenskej republiky – Slovakien) – förfarande som anhängiggjorts av Prezident Slovenskej republiky (Begäran om förhandsavgörande – Inre marknaden för el – Direktiv 2009/72/EG – Artikel 35.4 och 35.5 – Tillsynsmyndigheternas oberoende – Nationell lagstiftning som ger regeringen befogenhet att utnämna ordföranden för statens nationella tillsynsmyndighet – Nationella ministeriers deltagande i förfaranden för fastställande av tariffer)

18

2020/C 271/26

Mål C-448/19: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 11 juni 2020 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Spanien) – WT mot Subdelegación del Gobierno en Guadalajara (Begäran om förhandsavgörande – Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning – Direktiv 2003/109/EG – Artikel 12 – Utvisningsbeslut som avser en varaktigt bosatt – Omständigheter som ska beaktas – Nationell rättspraxis – Dessa omständigheter beaktas inte – Förenlighet – Direktiv 2001/40/EG – Ömsesidigt erkännande av beslut om utvisning av tredjelandsmedborgare – Relevans)

19

2020/C 271/27

Mål C-472/19: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 11 juni 2020 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – Vert Marine SAS mot Premier ministre, Ministre de l'Économie et des Finances (Begäran om förhandsavgörande – Förfarande för tilldelning av koncessioner – Direktiv 2014/23/EU – Artikel 38.9 – System för korrigerande åtgärder som syftar till att bevisa att en ekonomisk aktör som berörs av skäl för uteslutning har återställt sin tillförlitlighet – Nationell lagstiftning enligt vilken det är förbjudet för ekonomiska aktörer som omfattas av ett tvingande skäl för uteslutning att delta i ett förfarande för tilldelning av koncessioner under fem år – Omöjligt för sådana aktörer att lämna bevis på de korrigerande åtgärder som vidtagits)

20

2020/C 271/28

Mål C-128/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Klagenfurt (Österrike) den 19 februari 2020 – GSMB Invest GmbH & Co. KG mot Auto Krainer Gesellschaft m.b.H.

21

2020/C 271/29

Mål C-134/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Eisenstadt (Österrike) den 11 mars 2020 – IR mot Volkswagen AG

21

2020/C 271/30

Mål C-167/20 P: Överklagande ingett den 22 april 2020 av WD av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 12 februari 2020 i mål T-320/18, WD mot EFSA

22

2020/C 271/31

Mål C-188/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Düsseldorf (Tyskland) den 30 april 2020 – JG, som rättsligt företräds av MI och LH, m.fl. mot OP i egenskap av likvidator för Azurair GmbH

23

2020/C 271/32

Mål C-196/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Düsseldorf (Tyskland) den 6 maj 2020 – Eurowings GmbH mot Flightright GmbH

24

2020/C 271/33

Mål C-204/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Hamburg (Tyskland) den 13 maj 2020 – Bayer Intellectual Property GmbH mot kohlpharma GmbH

25

2020/C 271/34

Mål C-228/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Niedersächsischen Finanzgericht (Tyskland) den 2 juni 2020 – I GmbH mot Finanzamt H

26

2020/C 271/35

Mål C-229/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sofiyski rayonen sad (Bulgarien) den 29 maj 2020 – P mot ”K” EOOD

27

2020/C 271/36

Mål C-236/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Italien) den 4 juni 2020 – PG mot Ministero della Giustizia, CSM – Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri

28

2020/C 271/37

Mål C-243/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Polymeles Protodikeio Athinon (Grekland) den 5 juni 2020 – DP, SG mot Trapeza Peiraios AE

29

2020/C 271/38

Mål C-256/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sofiyski rayonen sad (Bulgarien) den 10 juni 2020 – ”Toplofikatsia Sofia” EAD

29

2020/C 271/39

Mål C-260/20 P: Överklagande ingett den 11 juni 2020 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 2 april 2020 i mål T-383/17, Hansol Paper mot kommissionen

30

2020/C 271/40

Mål C-278/20: Talan väckt den 24 juni 2020 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

31

 

Tribunalen

2020/C 271/41

Mål T-40/16: Tribunalens dom av den 25 juni 2020 – MU mot parlamentet (Talan om ogiltigförklaring – Artikel 263 FEUF – Interna bestämmelser om praktiktjänstgöring och studiebesök vid Europaparlamentets generalsekretariat – Praktikant med funktionsnedsättning – Ytterligare invaliditetsersättning – Nekat – Villkor för beviljande av tilläggsbeloppet för praktikanter med funktionsnedsättning – Felaktig rättstillämpning)

33

2020/C 271/42

Mål T-511/18: Tribunalens dom av den 25 juni 2020 – XH/kommissionen (Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Befordringsförfarandet 2017 – Beslut att inte befordra en tjänsteman – Huruvida en grund som åberopas i ansökan är klar och precis – Regeln om överensstämmelse – Angripande av lagakraftvunna beslut – Upptagande till prövning – Artikel 45 i tjänsteföreskrifterna – Rapport under provanställningen – Provanställningsrapport – Bedömningsrapport – Omständigheter som beaktas vid jämförelsen av kvalifikationer – Huruvida förfarandet gått rätt till – Ansvar – Ideell skada)

33

2020/C 271/43

Mål T-737/18: Tribunalens dom av den 25 juni 2020 – Siberia Oriental mot CPVO (Växtförädlarrätt – Begäran om ändring av datumet för upphörande av gemenskapens växtförädlarrätt för sorten Siberia av arten Lilium L. – Överklagande till växtsortsmyndighetens överklagandenämnd – Avvisning – Motiveringsskyldighet – Artikel 75 i förordning (EG) nr 2100/94 – Ett effektivt domstolsskydd – Artikel 67.1 och artikel 87 i förordning nr 2100/94 – Rättelse av uppenbara fel – Artikel 53.4 i förordning (EG) nr 874/2009)

34

2020/C 271/44

Mål T-114/19: Tribunalens dom av den 25 juni 2020 – Pavel/EUIPO – bugatti (B) (EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-figurmärket B – Det äldre internationella figurmärket b – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001 – Artikel 60.1 a i förordning 2017/1001 – Maktmissbruk – Delvis ogiltigförklaring)

35

2020/C 271/45

Mål T-295/19: Tribunalens dom av den 25 juni 2020 – Klymenko mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – Restriktiva åtgärder som vidtagits med hänsyn till situationen i Ukraina – Frysning av tillgångar – Förteckning över de personer, enheter och organ som omfattas av frysningen av penningmedel och ekonomiska resurser – Beslut att låta sökandens namn kvarstå i förteckningen – Rådets skyldighet att kontrollera att beslutet av en myndighet i tredjeland har fattats med iakttagande av rätten till försvar och rätten till ett effektivt domstolsskydd)

36

2020/C 271/46

Mål T-550/19: Tribunalens dom av den 25 juni 2020 – Nitto Pharmaceutical Industries mot EUIPO – Chiesi Farmaceutici (NOSTER) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen – Ordmärket NOSTER – Det äldre EU-ordmärket FOSTER – Relativt registreringshinder – Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001)

36

2020/C 271/47

Mål T-651/19: Tribunalens dom av den 25 juni 2020 – Brands Up mot EUIPO (Credit24) (EU-varumärke – Ansökan om registrering av EU-figurmärket Credit 24 – Absolut registreringshinder – Beskrivande karaktär – Artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001)

37

2020/C 271/48

Mål T-383/19: Tribunalens beslut av den 16 juni 2020 – Walker m.fl. mot parlamentet och rådet (Talan om ogiltigförklaring – Område med frihet, säkerhet och rättvisa – Förenade kungarikets utträde ur unionen – Förordning (EU) 2019/592 om ändring av förordning (EU) 2018/1806 – Befrielse från krav på visum för kortvarigt uppehåll – Förlust av unionsmedborgarskap – Inte individuellt berörd – Avvisning)

38

2020/C 271/49

Mål T-558/19: Tribunalens beslut av den 16 juni 2020 – Luz Saúde mot EUIPO – Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ LEARNING HEALTH) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket HOSPITAL DA LUZ LEARNING HEALTH – Äldre nationella figurmärket clínica LALUZ – Relativt registreringshinder – Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001 – Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)

38

2020/C 271/50

Mål T-848/19: Talan väckt den 4 juni 2020 – HS mot kommissionen

39

2020/C 271/51

Mål T-347/20: Talan väckt den 29 maj 2020 – Sogia Ellas mot kommissionen

40

2020/C 271/52

Mål T-350/20: Talan väckt den den 9 juni 2020 – Wagenknecht mot kommissionen

41

2020/C 271/53

Mål T-357/20: Överklagande ingett den 7 juni 2020 – Kozhuvchanka uvoz-izvoz Kavadarci mot EUIPO (NASHE MAKEDONSKO PILSNER BEER MACEDONIAN PREMIUM BEER)

42

2020/C 271/54

Mål T-373/20: Överklagande ingett den 15 juni 2020 – Framery mot EUIPO – Smartblock (Flyttbara byggnader)

43

2020/C 271/55

Mål T-380/20: Överklagande ingett den 17 juni 2020 – Tubes Radiatori/EUIPO – Antrax It (Värmeelement)

44

2020/C 271/56

Mål T-382/20: Överklagande ingett den 17 juni 2020 – Lee mot EUIPO (Bordsknivar, gafflar och skedar)

44

2020/C 271/57

Mål T-386/20: Överklagande ingett den 16 juni 2020 – Micron Technology mot EUIPO (INTELLIGENCE, ACCELERATED)

45

2020/C 271/58

Mål T-394/20: Talan väckt den 29 juni 2020 – Hypo Vorarlberg Bank mot SRB

46

2020/C 271/59

Mål T-396/20: Överklagande ingett den 26 juni 2020 – Riviera Airport mot EUIPO – Aéroports de la Côte d’Azur (RIVIERA AIRPORTS)

46

2020/C 271/60

Mål T-398/20: Överklagande ingett den 26 juni 2020 – Riviera-Airport mot EUIPO – Aéroports de la Côte d’Azur (RIVIERA AIRPORT)

47

2020/C 271/61

Mål T-399/20: Överklagande ingett den 26 juni 2020 – Cole Haan mot EUIPO – Samsøe & Samsøe (Ø)

48

2020/C 271/62

Mål T-402/20: Talan väckt den 30 juni 2020 – Zippo Manufacturing m.fl./kommissionen

49

2020/C 271/63

Mål T-405/20: Talan väckt den 2 juli 2020 – DZ Hyp mot SRB

50

2020/C 271/64

Mål T-406/20: Talan väckt den 2 juli 2020 – Landesbank Baden-Württemberg mot SRB

52

2020/C 271/65

Mål T-407/20: Talan väckt den 2 juli 2020 – DVB Bank mot SRB

52

2020/C 271/66

Mål T-410/20: Talan väckt den 3 juli 2020 – DZ Bank mot SRB

53

2020/C 271/67

Mål T-411/20: Talan väckt den 3 juli 2020 – Bayerische Landesbank mot SRB

53

2020/C 271/68

Mål T-412/20: Talan väckt den 3 juli 2020 – Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale mot SRB

54

2020/C 271/69

Mål T-413/20: Talan väckt den 3 juli 2020 – Norddeutsche Landesbank – Girozentrale mot Gemensamma resolutionsnämnden

54

2020/C 271/70

Mål T-527/19: Tribunalens beslut av den 17 juni 2020 – Sánchez Cano mot EUIPO – Grupo Osborne (EL TORO BALLS Fini)

56


SV

 

Top