EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:077:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 77, 9 mars 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 77

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

63 årgången
9 mars 2020


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2020/C 77/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2020/C 77/02

Mål C-274/14: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 21 januari 2020 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Económico Administrativo Central - Spanien) Målet har inletts av Banco de Santander SA (Begäran om förhandsavgörande – Artikel 267 FEUF – Begreppet nationell domstol – Kriterier – Det berörda nationella organets oavhängighet – Ledamöternas oavsättlighet – Avvisning av begäran om förhandsavgörande)

2

2020/C 77/03

Mål C-175/18 P: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 22 januari 2020 – PTC Therapeutics International Ltd mot Europeiska läkemedelsmyndigheten, European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope) (Överklagande – Tillgång till handlingar som finns hos unionens institutioner, organ eller byråer – Förordning (EG) nr 1049/2001 – Artikel 4.2 första strecksatsen – Undantag till skydd för affärsintressen – Artikel 4.3 – Skydd för beslutsförfarandet – Handlingar som ingetts till Europeiska läkemedelsmyndigheten i samband med en ansökan om godkännande för försäljning av ett humanläkemedel – Beslut att bevilja tillgång till handlingar till tredje man – Allmän presumtion om sekretess – Europeiska unionens institutioner, organ eller byråer är inte skyldiga att tillämpa en allmän presumtion om sekretess)

2

2020/C 77/04

Mål C-177/18: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 22 januari 2020 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado Contencioso-Administrativo no 14 de Madrid - Spanien) – Almudena Baldonedo Martín mot Ayuntamiento de Madrid (Begäran om förhandsavgörande – Socialpolitik – Direktiv 1999/70/EG – Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP – Klausul 4 – Icke-diskrimineringsprincipen – Klausul 5 – Bestämmelser för att förhindra missbruk som uppstår genom användandet av på varandra följande visstidsanställningskontrakt eller visstidsanställningsförhållanden – Ersättning om anställningsförhållandet upphör – Artiklarna 151 och 153 FEUF – Artiklarna 20 och 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Tillämplighet – Skillnad i behandling beroende på om de bestämmelser som reglerar anställningsförhållandet, enligt nationell rätt, är offentligrättsliga eller privaträttsliga)

3

2020/C 77/05

Mål C-178/18 P: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 22 januari 2020 – MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV mot Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (”Överklagande – Tillgång till handlingar som finns hos unionens institutioner, organ eller byråer – Förordning (EG) nr 1049/2001 – Artikel 4.2 första strecksatsen – Undantag till skydd för affärsintressen – Artikel 4.3 – Skydd för beslutsförfarandet – Handlingar som ingetts till Europeiska läkemedelsmyndigheten i samband med en ansökan om godkännande för försäljning av ett veterinärmedicinskt läkemedel – Beslut att bevilja tillgång till handlingar till tredje man – Allmän presumtion om sekretess – Europeiska unionens institutioner, organ eller byråer är inte skyldiga att tillämpa en allmän presumtion om sekretess)

4

2020/C 77/06

Mål C-578/18: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 23 januari 2020 (begäran om förhandsavgörande från Högsta förvaltningsdomstolen - Finland) – Förfarande anhängiggjort av Energimyndigheten (Begäran om förhandsavgörande – Inre marknaden för el – Direktiv 2009/72/EG – Artikel 3 – Konsumentskydd – Artikel 37 – Tillsynsmyndighetens skyldigheter och befogenheter – Tvistlösning utanför domstol – Begreppet part – Rätten att överklaga tillsynsmyndighetens beslut – Klagomål som framställts av en hushållskund till ett företag som är systemansvarigt för ett eldistributionssystem)

5

2020/C 77/07

Mål C-814/18: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 22 januari 2020 (begäran om förhandsavgörande från College van Beroep voor het bedrijfsleven - Nederländerna) – Ursa Major Services BV mot Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Begäran om förhandsavgörande – Gemensamma fiskeripolitiken – Förordning (EG) nr 1198/2006 – Artikel 55.1 – Ekonomiskt bidrag från Europeiska fiskerifonden (EFF) – Stödberättigande utgifter – Villkor – Utgift som faktiskt betalats av stödmottagarna – Begrepp)

5

2020/C 77/08

Mål C-29/19: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 23 januari 2020 (begäran om förhandsavgörande från Bundessozialgericht - Tyskland) – ZP mot Bundesagentur für Arbeit (Begäran om förhandsavgörande – Social trygghet – Migrerande arbetstagare – Förordning (EG) nr 883/2004 – Arbetslöshetsförmåner – Beräkning – Den senaste lönen från bosättningsmedlemsstaten beaktas inte – För kort referensperiod – Lön som erhållits efter det att anställningsförhållandet upphört – Person som tidigare inte har haft anställning i Schweiz)

6

2020/C 77/09

Mål C-32/19: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 22 januari 2020 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof - Österrike) – AT mot Pensionsversicherungsanstalt (Begäran om förhandsavgörande – Fri rörlighet för personer – Unionsmedborgarskap – Rätt att fritt röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium – Direktiv 2004/38/EG – Artikel 17.1 a – Permanent uppehållsrätt – Erhållande före utgången av en fortlöpande bosättningsperiod på fem år – Arbetstagare som vid den tidpunkt då denne slutade arbeta hade uppnått åldern för att göra gällande rätten till ålderspension)

7

2020/C 77/10

Mål C-506/18 P: Domstolens beslut av den 21 januari 2020 – Europaparlamentet mot Erik Josefsson (Överklagande – Personalmål – Tillfälligt anställd – Europaparlamentet – Uppsägning av kontrakt – Avtal som är avsett att förlika parterna – Ändamålet med överklagandet har förfallit – Anledning saknas att döma i saken)

8

2020/C 77/11

Mål C-613/18: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 21 januari 2020 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Tributário de Lisboa - Portugal) – Estado do Canadá mot Autoridade Tributária e Aduaneira (Begäran om förhandsavgörande – Artikel 99 i domstolens rättegångsregler – Restriktioner för kapitalrörelser till och från tredjeland – Direkt beskattning – Skatt på inkomst för juridiska personer – Vinstutdelning från bolag som har hemvist i Portugal – Begränsning av beskattningsunderlaget)

8

2020/C 77/12

Mål C-47/19: Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 7 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Hamburg - Tyskland) – HA mot Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst (Begäran om förhandsavgörande – Gemensamt system för mervärdesskatt – Direktiv 2006/112/EG – Artikel 132.1 h–j – Olika undantag med anknytning till barn och ungdomar, skolundervisning eller universitetsutbildning – Undervisning i surfning och segling för skolor och universitet – Klassresa)

9

2020/C 77/13

Mål C-813/19 PPU: Domstolens beslut (tredje avdelningen) av den 21 januari 2020 (begäran om förhandsavgörande från Cour d'appel d'Aix-En-Provence - Frankrike) – Verkställighet av en europeisk arresteringsorder mot MN (Begäran om förhandsavgörande – Förfarande för brådskande mål om förhandsavgörande – Artikel 99 i domstolens rättegångsregler – Straffrättsligt samarbete – Europeisk arresteringsorder – Rambeslut 2002/584/RIF – Artikel 6.1 – Begreppet utfärdande rättslig myndighet – Effektivt domstolsskydd)

10

2020/C 77/14

Mål C-58/19 P: Överklagande ingett den 25 januari 2019 av Mykola Yanovych Azarov av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 13 december 2018 i mål T-247/17, Mykola Yanovych Azarov mot Europeiska unionens råd

11

2020/C 77/15

Mål C-236/19 P: Överklagande ingett den 15 mars 2019 av István Szécsi och Nóra Somossy av det beslut som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 16 januari 2019 i mål T-331/18, István Szécsi och Nóra Somossy

11

2020/C 77/16

Mål C-315/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Gericht Erster Instanz Eupen (Belgien) den 16 april 2019 – YU mot Wallonische Region

12

2020/C 77/17

Mål C-461/19 P: Överklagande ingett den 7 juni 2019 av All Star CV av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 29 mars 2019 i mål T-611/17, All Star mot EUIPO - Carrefour Hypermarchés

12

2020/C 77/18

Mål C-513/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polen) den 5 juli 2019 – P.J. mot (X) S.A.

13

2020/C 77/19

Mål C-548/19 P: Överklagande ingett den 17 juli 2019 av Laurence Bonnafous av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 6 juni 2019 i mål T-614/17, Bonnafous mot Eacea

13

2020/C 77/20

Mål C-550/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Social de Madrid (Spanien) den 17 juli 2019 – EV mot Obras y Servicios Públicos S.A. och Acciona Agua, S.A.

14

2020/C 77/21

Mål C-586/19 P: Överklagande ingett den 1 augusti 2019 av L’Oréal av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 19 juni 2019 i mål T-179/16 RENV, L’Oréal mot EUIPO - Guinot

15

2020/C 77/22

Mål C-587/19 P: Överklagande ingett den 1 augusti 2019 av L’Oréal av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 19 juni 2019 i mål T-180/16 RENV, L’Oréal mot EUIPO - Guinot

15

2020/C 77/23

Mål C-588/19 P: Överklagande ingett den 1 augusti 2019 av L'Oréal av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 19 juni 2019 i mål T-181/16 RENV, L'Oréal mot EUIPO - Guinot

16

2020/C 77/24

Mål C-589/19 P: Överklagande ingett den 1 augusti 2019 av L’Oréal av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 19 juni 2019 i mål T-182/16 RENV, L’Oréal mot EUIPO - Guinot

16

2020/C 77/25

Mål C-590/19 P: Överklagande ingett den 1 augusti 2019 av L’Oréal av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 19 juni 2019 i mål T-183/16, L’Oréal mot EUIPO - Guinot

17

2020/C 77/26

Mål C-664/19 P: Överklagande ingett den 4 september 2019 av Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 26 juni i mål T-117/18, Agencja Wydawnicza Technopol mot EUIPO

17

2020/C 77/27

Mål C-761/19: Talan väckt den 17 oktober 2019 – Europeiska kommissionen mot Ungern

17

2020/C 77/28

Mål C-805/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Salzburg (Österrike) den 31 oktober 2019 – CT mot VINI GmbH

19

2020/C 77/29

Mål C-810/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Frankfurt am Main (Tyskland) den 4 november 2019 – Flightright GmbH mot Qatar Airways

19

2020/C 77/30

Mål C-815/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 6 november 2019 – Natumi GmbH mot Land Nordrhein-Westfalen

20

2020/C 77/31

Mål C-825/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Thüringer Finanzgericht (Tyskland) den 12 november 2019 – Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH mot Hauptzollamt Erfurt

21

2020/C 77/32

Mål C-826/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Korneuburg (Österrike) den 13 november 2019 – WZ mot Austrian Airlines AG

22

2020/C 77/33

Mål C-844/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 15 november 2019 – CS, Finanzamt Graz-Stadt

23

2020/C 77/34

Mål C-868/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Tyskland) den 27 november 2019– M-GmbH mot Finanzamt für Körperschaften

23

2020/C 77/35

Mål C-875/19 P: Överklagande ingett den 28 november 2019 av FV av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 19 september 2019 i mål T-27/18 RENV, FV mot rådet

24

2020/C 77/36

Mål C-877/19 P: Överklagande ingett den 28 november 2019 av FV av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 19 september 2019 i mål T-153/17, FV mot rådet

25

2020/C 77/37

Mål C-894/19 P: Överklagande ingett den 3 december 2019 av Europaparlamentet av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 20 september 2019 i mål T-47/18, UZ mot parlamentet

26

2020/C 77/38

Mål C-896/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Qorti Ċivili Prim’Awla - Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Malta) den 5 december 2019 – Repubblika mot Il-Prim Ministru

27

2020/C 77/39

Mål C-905/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Darmstadt (Tyskland) den 11 december 2019 – EP mot Kreis Groß-Gerau

28

2020/C 77/40

Mål C-927/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauen) den 18 december 2019 – ”Ecoservice Klaipėda” UAB, ”Klaipėdos autobusų parkas” UAB, ”Parsekas” UAB, ”Klaipėdos transportas” UAB/”Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras” UAB

28

2020/C 77/41

Mål C-930/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av le Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgien) den 20 december 2019 – X mot Belgiska staten

30

2020/C 77/42

Mål C-940/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 30 december 2019 – Les Chirurgiens-Dentistes de France, Confédération des Syndicats médicaux français, Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France, Syndicat des Biologistes, Syndicat des Médecins libéraux, Union dentaire, Conseil national de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes, Conseil national de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes och Conseil national de l’Ordre des Infirmiers mot Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation och Premiärministern

31

2020/C 77/43

Mål C-948/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauen) den 31 december 2019 – UAB ”Manpower Lit” mot E.S., M.L., M.P., V.V. och R.V.

32

2020/C 77/44

Mål C-950/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Helsingfors förvaltningsdomstol (Finland) den 17 december 2019 – A

33

2020/C 77/45

Mål C-3/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Rīgas rajona tiesa (Lettland) den 7 januari 2020 – Brottmål mot AB, CE, SIA ”MM investīcijas”

33

2020/C 77/46

Mål C-4/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 7 januari 2020 – ”Alti” OOD mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

34

2020/C 77/47

Mål C-24/20: Talan väckt den 17 januari 2020 – Europeiska kommissionen mot Europeiska unionens råd

35

2020/C 77/48

Mål C-115/18: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 15 januari 2020 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc - Chambre détachée de Guingamp - Frankrike) – Procureur de la République mot Tugdual Carluer, Yann Latouche, Dominique Legeard, Thierry Leleu, Dimitri Pinschof, Brigitte Plunian, Rozenn Marechal

36

2020/C 77/49

Mål C-297/18: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 23 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Landesverwaltungsgericht Steiermark - Österrike) - förfarande mot Humbert Jörg Köfler, Wolfgang Leitner, Joachim Schönbeck, Wolfgang Semper/Bezirkshauptmannschaft Murtal, ytterligare deltagare i rättegången: Finanzpolizei

36

2020/C 77/50

Mål C-712/18: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 23 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Landesverwaltungsgericht Steiermark - Österrike) – ZR, AR, BS mot Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, övrig deltagare i målet: Finanzpolizei

37

2020/C 77/51

Mål C-713/18: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 23 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Landesverwaltungsgericht Steiermark - Österrike) – förfarande mot ZR, BS, AR/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, ytterligare deltagare i rättegången: Finanzpolizei

37

2020/C 77/52

Mål C-138/19: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 23 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Landesverwaltungsgericht Steiermark - Österrike) – förfarande inlett av DY mot Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, i närvaro av: Finanzpolizei

37

2020/C 77/53

Mål C-139/19: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 23 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Landesverwaltungsgericht Steiermark - Österrike) – förfarande inlett av DY

38

2020/C 77/54

Mål C-154/19: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 7 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Eparchiako Dikastirio Larnakas - Cypern) – Kypriaki Kentriki Archi mot GA

38

2020/C 77/55

Mål C-227/19: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 23 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Landesverwaltungsgericht Steiermark - Österrike) – förfarande inlett av DX mot Bürgermeister der Stadt Graz, ytterligare deltagare i rättegången: Finanzpolizei

38

2020/C 77/56

Mål C-334/19: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 18 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Stuttgart - Tyskland) – Eurowings GmbH mot GD, HE, IF

39

2020/C 77/57

Mål C-672/19: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 24 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Conseil du Contentieux des Étrangers - Belgien) – X mot État belge

39

 

Tribunalen

2020/C 77/58

Förenade målen T-786/16 och T-224/18: Tribunalens dom av den 30 januari 2020 – PV mot kommissionen (Personalmål – Tjänstemän – Mobbning – En rad beslut från kommissionen som går sökanden emot – Ansökningar om bistånd – Disciplinförfarande – Återkallelse – Tillbakadragande av återkallelsen – Nytt disciplinförfarande – Ny återkallelse)

40

2020/C 77/59

Mål T-168/17: Tribunalens dom av den 30 januari 2020 – CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb mot kommissionen (Tillgång till handlingar – Förordning (EG) nr 1049/2001 – Handlingar som rör det administrativa förfarandet angående ett påstått statligt stöd som de österrikiska myndigheterna beviljat innehavare av ett tillstånd enligt lagen om hasardspel – Tillgång nekas – Undantag avseende skyddet för syftet med inspektioner, utredningar och revisioner – Övervägande allmänintresse – Motiveringsskyldighet – Invändning om rättsstridighet)

41

2020/C 77/60

Mål T-19/18: Tribunalens dom av den 22 januari 2020 – Litauen mot kommissionen (EGFJ och Ejflu – Betalningar som undantagits från finansiering – Betalningar som verkställts av Litauen – Individuella och schablonmässiga finansiella korrigeringar – Landsbygdsutveckling – Kontrollsystem för tvärvillkor – Administrativ kontroll – Kontroll på plats – Kontrollernas kvalitét – Sökandenas egenskaper – Villkor som har skapats på konstlad väg – Huruvida kostnaderna är rimliga – Betalningar som verkställts inom ramen för projekt – Riskanalys – Riskfaktorer – Skillnader i straffsystemet som inte föreskrivs i unionsbestämmelserna – Utvärderings- och kontrollsystemet är för tolerant – Årlig statistik för kontroll)

42

2020/C 77/61

Mål T-292/18: Tribunalens dom av den 30 januari 2020 – Portugal mot kommissionen (EGFJ och Ejflu – Betalningar som undantagits från finansiering – Betalningar som verkställts av Portugal – Artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 1290/2005 – Artikel 54 i förordning (EU) nr 1306/2013 – Begreppet nationell domstol)

43

2020/C 77/62

Mål T-402/18: Tribunalens dom av den 29 januari 2020 – Aquino m.fl. mot parlamentet (Personalmål – Tolkarna strejkar – Åtgärder för tvångsinkallande av tolkar antagna av Europaparlamentet – Rättslig grund saknas – Skadeståndsansvar – Ideell skada)

43

2020/C 77/63

Mål T-598/18: Tribunalens dom av den 30 januari 2020 – Grupo Textil Brownie mot EUIPO– The Guide Association (BROWNIE) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket BROWNIE – Äldre nationella ordmärkena BROWNIES, BROWNIE, Brownies och Brownie – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001) – Verkligt bruk av det äldre varumärket – Artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 47.2 och 47.3 i förordning 2017/1001))

44

2020/C 77/64

Mål T-697/18: Tribunalens dom av den 29 januari 2020 – Aldi mot EUIPO– Titlbach (ALTISPORT) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen – Figurmärket ALTISPORT – De äldre internationella och EU-ordmärkena ALDI – Relativt registreringshinder – Artikel 8.1 b i förordning (EU)2017/1001 – Jämförelse av varor och tjänster – Motiveringsskyldighet – Artikel 94 i förordning 2017/1001)

45

2020/C 77/65

Mål T-42/19: Tribunalens dom av den 29 januari 2020 – Volkswagen mot EUIPO (CROSS) (EU-varumärke – Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordkännetecknet CROSS – Absolut registreringshinder – Beskrivande karaktär – Artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001 – Särskiljningsförmåga saknas – Artikel 7.1 b i förordning 2017/1001 – Likabehandling – Motiveringsskyldighet – Artikel 94.1 i förordning 2017/1001)

46

2020/C 77/66

Mål T-239/19: Tribunalens dom av den 29 januari 2020 – Vinos de Arganza mot EUIPO– Nordbrand Nordhausen (ENCANTO) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om EU-figurmärket ENCANTO – Äldre nationella ordmärket BELCANTO – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001)

47

2020/C 77/67

Mål T-336/19: Tribunalens dom av den 30 januari 2020 – BZ mot kommissionen (Personalmål – Kontraktsanställda – Uppsägning på grund av uppenbar oförmåga – Proportionalitet – Artikel 84 i anställningsvillkoren för övriga anställda – Skadeståndsansvar)

47

2020/C 77/68

Mål T-559/19: Tribunalens dom av den 30 januari 2020 – Julius Sämann mot EUIPO – Maharishi Vedic University (Återgivning av ett träd) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av ett figurmärke som återger ett träd – Det äldre EU-figurmärket och det äldre internationella figurmärket som återger ett ”magiskt träd” – Relativa registreringshinder – Risk för förväxling föreligger inte – Känneteckenslikhet föreligger inte – Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001 – Ingen skadlig inverkan på renomméet – Artikel 8.5 i förordning 2017/1001)

48

2020/C 77/69

Mål T-751/18: Tribunalens beslut av den 22 januari 2020 – Daimler mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring – Tillbakadragande av intygade koldioxidbesparingar – Miljöinnovationssystem – Förordning nr 443/2009 – Genomförandeförordning nr 725/2011 – Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas – Förberedande åtgärd – Avvisning)

49

2020/C 77/70

Mål T-125/19: Tribunalens beslut av den 21 januari 2020 – Clem & Jo Optique mot EUIPO – C&A (C&J) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Återkallande av invändning – Anledning saknas att döma i saken)

50

2020/C 77/71

Mål T-128/19: Tribunalens beslut av den 16 januari 2020 – Hemp Foods Australia mot EUIPO – Cabrejos (Sativa) (Talan om ogiltigförklaring – EU-varumärke – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen – Ändringen av innehavaren har inte förts in i det internationella registret – Talerätt saknas – Avvisning)

50

2020/C 77/72

Mål T-161/19: Tribunalens beslut av den 21 januari 2020 – Deutsche Telekom mot parlamentet och rådet (Talan om ogiltigförklaring – Den inre marknaden för elektronisk kommunikation – Detaljhandelspris som konsumenterna faktureras för kommunikation som regleras inom unionen – Förordning (EU) 2018/1971 – Lagstiftningsakt – Villkoret personligen berörd ej uppfyllt – Avvisning)

51

2020/C 77/73

Mål T-162/19: Tribunalens dom av den 21 januari 2020 – Telefónica och Telefónica de España mot parlamentet och rådet (Talan om ogiltigförklaring – Den inre marknaden för elektronisk kommunikation – Detaljhandelspris som konsumenterna faktureras för kommunikation som regleras inom unionen – Förordning (EU) 2018/1971 – Lagstiftningsakt – Villkoret personligen berörd ej uppfyllt – Avvisning)

52

2020/C 77/74

Mål T-671/19: Talan väckt den 1 oktober 2019 – Qualcomm mot kommissionen

53

2020/C 77/75

Mål T-870/19: Överklagande ingett den 20 december 2019 – Worldwide Spirits Supply mot EUIPO - Melfinco (CLEOPATRA QUEEN)

54

2020/C 77/76

Mål T-3/20: Överklagande ingett den 3 januari 2020 – Forbo Financial Services mot EUIPO ‒ Windmöller (Canoleum)

55

2020/C 77/77

Mål T-8/20: Talan väckt den 8 januari 2020 – Tjeckiska Republiken mot kommissionen

56

2020/C 77/78

Mål T-32/20: Talan väckt den 14 januari 2020 – Buxadé Villalba m.fl. mot parlamentet

56

2020/C 77/79

Mål T-34/20: Talan väckt den 20 januari 2020 – Datenlotsen Informationssysteme mot kommissionen

58

2020/C 77/80

Mål T-38/20: Överklagande ingett den 23 januari 2020 – Lotto24 mot EUIPO (LOTTO24)

59

2020/C 77/81

Mål T-41/20: Talan väckt den 24 januari 2020 – Di Bernardo mot kommissionen

60

2020/C 77/82

Mål T-45/20: Överklagande ingett den 27 januari 2020 – KRBL mot EUIPO – P.K. Overseas (INDIA SALAM Pure Basmati Rice)

60

2020/C 77/83

Mål T-35/18: Tribunalens beslut av den 22 januari 2020 – La Marchesiana mot EUIPO – Marchesi 1824 (MARCHESI)

61

2020/C 77/84

Mål T-139/18: Tribunalens beslut av den 15 januari 2020 – Avio mot kommissionen

62

2020/C 77/85

Mål T-606/19: Tribunalens beslut av den 21 januari 2020 – Bartolomé Alvarado och Grupo Preciados Place mot EUIPO – Alpargatas (ALPARGATUS PASOS ARTESANALES)

62


SV

 

Top