EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:054:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 54, 17 februari 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 54

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

63 årgången
17 februari 2020


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2020/C 54/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2020/C 54/02

Mål C-332/18 P: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 11 december 2019 – Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon, tidigare Alouminion tis Ellados VEAE mot Europeiska kommissionen, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Överklagande – Statligt stöd – Framställning av aluminium – Förmånlig prissättning på el beviljad genom avtal – Beslut i vilket stödet förklarats förenligt med den inre marknaden – Uppsägning av avtalet – Interimistiskt beslut om beviljande av uppskov med verkningarna av att avtalet sagts upp – Beslut i vilket stödet förklaras olagligt)

2

2020/C 54/03

Mål C-376/18: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 12 december 2019 (begäran om förhandsavgörande från Najvyšší súd Slovenskej republiky - Slovakien) – E Slovenské elektrárne a.s. mot Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, tidigare Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (Begäran om förhandsavgörande – Upptagande till prövning – Gemensamma regler för den inre marknaden för el – Direktiv 2009/72/EG – Tillämpningsområde – Artikel 3 – Mål – Icke-diskrimineringsprincipen – Särskild avgift på inkomster som intjänats av företag med tillstånd att bedriva verksamhet inom reglerade områden – Området för el)

3

2020/C 54/04

Mål C-380/18: Domstolens dom (första avdelningen) av den 12 december 2019 (begäran om förhandsavgörande från Raad van State - Nederländerna) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mot E.P. (Begäran om förhandsavgörande – Gränskontroller, asyl och invandring – Förordning (EU) 2016/399 – Unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) – Artikel 6 – Villkor för inresa för tredjelandsmedborgare – Begreppet ”risk för den allmänna ordningen” – Beslut om återvändande som utfärdas mot en tredjelandsmedborgare som vistas olagligt inom ett visst territorium)

3

2020/C 54/05

Förenade målen C-381/18 och C-382/18: Domstolens dom (första avdelningen) av den 12 december 2019 (begäran om förhandsavgörande från Raad van State - Nederländerna) – G.S. (C-381/18), V.G. (C-382/18) mot Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Begäran om förhandsavgörande – Gränskontroller, asyl och invandring – Invandringspolitik – Direktiv 2003/86/EG – Rätt till familjeåterförening – Villkor för utövande av rätten till familjeåterförening – Begreppet ”hänsyn till allmän ordning” – Avslag på en ansökan om inresa och vistelse för en familjemedlem – Återkallelse av ett uppehållstillstånd för en familjemedlem eller avslag på en ansökan om förnyelse av ett sådant  uppehållstillstånd)

4

2020/C 54/06

Mål C-433/18: Domstolens dom (första avdelningen) av den 12 december 2019 (begäran om förhandsavgörande från Högsta domstolen - Finland) – ML mot Aktiva Finants OÜ (”Begäran om förhandsavgörande – Förordning (EG) nr 44/2001 – Domstols behörighet samt erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Krav på ett kontradiktoriskt förfarande och på ett effektivt rättsmedel – En nationell domstols beslut att förklara en dom meddelad av en domstol i en annan medlemsstat verkställbar – Nationellt förfarande för tillstånd till fortsatt handläggning (prövningstillstånd))

5

2020/C 54/07

Mål C-435/18: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 12 decembre 2019 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof - Österrike) – Otis GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone AG,Thyssenkrupp Aufzüge GmbH mot Land Oberösterreich m.fl. (Begäran om förhandsavgörande – Artikel 101 FEUF – Ersättning för skada som orsakats av en kartell – Rätt för rättssubjekt som inte agerar som leverantör eller som köpare på den marknad som berörs av kartellen att begära skadestånd – Skada som orsakats ett offentligt organ som beviljat lån till förmånliga villkor för förvärv av varor som är föremål för kartellen)

6

2020/C 54/08

Mål C-450/18: Domstolens dom (första avdelningen) av den 12 december 2019 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Social no 3 de Gerona - Spanien) – WA mot Instituto Nacional de la Seguridad Social (Begäran om förhandsavgörande – Socialpolitik – Direktiv 79/7/EEG – Likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet – Artikel 4.1 och 4.2 – Artikel 7.1 – Beräkning av förmåner – Direktiv 2006/54/EG – Likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet – Nationell lagstiftning som föreskriver rätt till ett pensionstillägg för kvinnor som har fött eller adopterat minst två barn och som uppbär en avgiftsfinansierad pension på grund av bestående arbetsoförmåga – Män i samma situation beviljas inte rätt till detta tillägg – Jämförbar situation – Direkt diskriminering på grund av kön – Undantag – Föreligger inte)

7

2020/C 54/09

Mål C-519/18: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 12 december 2019 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Ungern) – TB mot Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Begäran om förhandsavgörande – Invandringspolitik – Rätt till familjeåterförening – Direktiv 2003/86/EG – Artikel 10.2 – Fakultativ bestämmelse – Villkor för utövandet av rätten till familjeåterförening – Annan familjemedlem till en flykting än de som anges i artikel 4 – Begreppet ”person som är beroende för sin försörjning”)

7

2020/C 54/10

Mål C-708/18: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 11 december 2019 (begäran om förhandsavgörande från Tribunalul București - Rumänien) – TK mot Asociația de Proprietari bloc M5A-ScaraA (Begäran om förhandsavgörande – Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter – Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Artiklarna 7 och 8 – Direktiv 95/46/EG – Artiklarna 6.1 c och 7 f – Villkor för att personuppgiftsbehandling ska kunna tillåtas – Nationell lagstiftning enligt vilken videoövervakning får användas för att garantera säkerhet och skydd för personer, egendom och andra tillgångar samt för att skydda berättigade intressen, utan den registrerades samtycke – Ett videoövervakningssystem har installerats i de gemensamma utrymmena i en bostadsfastighet)

8

2020/C 54/11

Mål C-783/18 P: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 12 december 2019 – Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet mot Wajos GmbH (Överklagande – EU-varumärke – Förordning (EG) nr 207/2009 – Artikel 1b – Absolut registreringshinder – Varumärke som saknar särskiljningsförmåga – Tredimensionellt varumärke som består av en varas form – Bedömningskriterier för särskiljningsförmåga – Motiveringsskyldighet – Formen på en behållare – Krus)

9

2020/C 54/12

Mål C-87/19: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 11 december 2019 (begäran om förhandsavgörande från Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litauen) – TV Play Baltic AS mot Lietuvos radijo ir televizijos komisija (Begäran om förhandsavgörande – Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster – Direktiv 2002/21/EG (ramdirektiv) – Artikel 2 m – Tillhandahållande av ett elektroniskt kommunikationsnät – Begrepp – Direktiv 2002/22/EG (direktiv om samhällsomfattande tjänster) – Artikel 31.1 – Skyldighet att sända vissa angivna radio- eller tv-kanaler – Operatör som erbjuder ett utbud av kanaler via satellit – Skälig sändningsplikt – Villkor – Artikel 56 FEUF – Proportionalitet)

10

2020/C 54/13

Mål C-143/19 P: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 12 december 2019 – Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (Överklagande – EU-varumärke – Förordning (EG) nr 207/2009 – Artiklarna 15 och 66 – Verkligt bruk av ett EU-kollektivmärke – Varumärke som avser ett system för insamling och återvinning av förpackningsavfall – Anbringande på förpackningen för de varor för vilka varumärket registrerats)

11

2020/C 54/14

Förenade målen C-556/19 PPU och C-626/19 PPU: Domstolens dom (första avdelningen) av den 12 december 2019 (begäran om förhandsavgörande från Cour d'appel, Rechtbank Amsterdam – Luxemburg, Nederländerna) – Verkställighet av europeiska arresteringsorder som utfärdats mot JR (C-566/19 PPU), YC (C-626/19 PPU) (Begäran om förhandsavgörande – Brådskande mål om förhandsavgörande – Polissamarbete och straffrättsligt samarbete – Europeisk arresteringsorder – Rambeslut 2002/584/RIF – Artikel 6.1 – Begreppet ”utfärdande rättslig myndighet” – Kriterier – Europeisk arresteringsorder utfärdad av åklagarmyndigheten i en medlemsstat för lagföring)

11

2020/C 54/15

Mål C-625/19 PPU: Domstolens dom (första avdelningen) av den 12 december 2019 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Amsterdam - Nederländerna) – Verkställighet av en europeisk arresteringsorder som utfärdats mot XD (Begäran om förhandsavgörande – Brådskande mål om förhandsavgörande – Polissamarbete och straffrättsligt samarbete – Europeisk arresteringsorder – Rambeslut 2002/584/RIF – Artikel 6.1 – Begreppet ”utfärdande rättslig myndighet” – Kriterier – Europeisk arresteringsorder utfärdad av åklagarmyndigheten i en medlemsstat för lagföring)

12

2020/C 54/16

Mål C-627/19: Domstolens dom (första avdelningen) av den 12 december 2019 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Amsterdam - Nederländerna) – Verkställighet av en europeisk arresteringsorder som utfärdats mot ZB (Begäran om förhandsavgörande – Brådskande mål om förhandsavgörande – Polissamarbete och straffrättsligt samarbete – Europeisk arresteringsorder – Rambeslut 2002/584/RIF – Artikel 6.1 – Begreppet ”utfärdande rättslig myndighet” – Kriterier – Europeisk arresteringsorder utfärdad av åklagarmyndigheten i en medlemsstat för verkställighet av ett straff)

13

2020/C 54/17

Mål C-725/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Judecătoria Sector 2 București (Rumänien) den 1 oktober 2019 – IO mot Impuls Leasing România IFN SA

14

2020/C 54/18

Mål C-734/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul București (Rumänien) den 4 oktober 2019 – ITH Comercial Timișoara SRL mot Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice

14

2020/C 54/19

Mål C-748/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) den 15 oktober 2019 – Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim mot WB

17

2020/C 54/20

Mål C-749/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av n (Polen) den 15 oktober 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz w Warszawie mot XA, YZ

18

2020/C 54/21

Mål C-750/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) den 15 oktober 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie mot DT

19

2020/C 54/22

Mål C-751/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) den 15 oktober 2019 – Prokuratura Rejonowa mot ZY

20

2020/C 54/23

Mål C-752/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) den 15 oktober 2019 – Wola w Warszawie mot AX

22

2020/C 54/24

Mål C-753/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) den 15 oktober 2019 – Wola w Warszawie mot BV

23

2020/C 54/25

Mål C-754/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) den 15 oktober 2019 – Wola w Warszawie mot CU

24

2020/C 54/26

Mål C-763/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polen) den 18 oktober 2019 – D.S. mot S.P., A.P., D.K., Sz. w K.

25

2020/C 54/27

Mål C-764/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polen) den 18 oktober 2019 – C. S.A. mot Syndyk masy upadłości I.T. w upadłości likwidacyjnej

26

2020/C 54/28

Mål C-765/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polen) den 18 oktober 2019 – M.Ś., I.Ś. mot R.B.P. Spółka Akcyjna

27

2020/C 54/29

Mål C-790/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Brașov (Rumänien) den 24 oktober 2019 – Brottmål mot LG, MH

28

2020/C 54/30

Mål C-811/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumänien) den 4 november 2019 – brottmål mot FQ, GP, HO, IN och JM

28

2020/C 54/31

Mål C-822/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Alba Iulia (Rumänien) den 5 november 2019 – Flavourstream SRL mot Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Vămilor - Direcția Regională Vamală Brașov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

29

2020/C 54/32

Mål C-834/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Vicenza (Italien) den 15 november 2019 – AV mot Ministero della Giustizia, Republiken Italien

30

2020/C 54/33

Mål C-837/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Arbitral Tributário (Portugal) den 19 november 2019 – Super Bock Bebidas S.A. mot Autoridade Tributária e Aduaneira

31

2020/C 54/34

Mål C-843/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanien) den 20 november 2019 – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) mot BT

32

2020/C 54/35

Mål C-846/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal d’arrondissement (Luxemburg) den 21 november 2019 – EQ mot Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA

32

2020/C 54/36

Mål C-861/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Social no 26 de Barcelona (Spanien) den 26 november 2019 – LJ mot INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

33

2020/C 54/37

Mål C-865/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av tribunal d'instance de Rennes (Frankrike) den 27 november 2019 – Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue mot OG

34

2020/C 54/38

Mål C-870/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 26 november 2019 – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze mot MI

35

2020/C 54/39

Mål C-871/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 26 november 2019 – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze mot TB

35

2020/C 54/40

Mål C-876/19 P: Överklagande ingett den 29 november 2019 av PlasticsEurope av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 20 september 2019 i mål T-636/17, PlasticsEurope mot Echa

36

2020/C 54/41

Mål C-879/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Najwyższy (Polen) den 2 december 2019 – FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe mot Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Warszawie

37

2020/C 54/42

Mål C-884/19 P: Överklagande ingett den 3 december 2019 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 24 september 2019 i mål T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings mot kommissionen

38

2020/C 54/43

Mål C-890/19 P: Överklagande ingett den 4 december 2019 av Fortischem a.s. av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 24 september 2019 i mål T-121/15, Fortischem mot kommissionen

39

2020/C 54/44

Mål C-895/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Polen) den 4 december 2019 – A. mot Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

40

2020/C 54/45

Mål C-898/19 P: Överklagande ingett den 4 december 2019 av Irland av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 24 september 2019 i de förenade målen T-755/15 och T-759/15, Luxemburg och Fiat Chrysler Finance Europe mot kommissionen

41

2020/C 54/46

Mål C-899/19 P: Överklagande ingett den 4 december 2019 av Rumänien av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 24 september 2019 i mål T-391/17, Rumäninen mot kommissionen

42

2020/C 54/47

Mål C-900/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d’État (Frankrike) den 6 december 2019 – One Voice och Ligue pour la protection des oiseaux mot Ministre de la Transition écologique et solidaire

43

2020/C 54/48

Mål C-904/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polen) den 10 december 2019 – E. Sp. z o.o mot K.S.

43

2020/C 54/49

Mål C-913/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy w Białymstoku (Polen) den 13 december 2019 – CNP spółka z o.o. mot Gefion Insurance A/S

45

 

Tribunalen

2020/C 54/50

Mål T-21/18: Tribunalens dom av den 17 december 2019 – Polen mot kommissionen (EGFJ och Ejflu – Undantagande från finansiering av vissa betalningar – Frukt- och grönsakssektorn – Stöd till producentgrupper – Betalningar som verkställts av Polen – Brister i grundläggande och kompletterande kontroller – Kontroll av planer och kriterier för erkännande – Kontroller av ansökan om stöd – Huruvida producentgrupperna är berättigade till stöd – Ekonomiskt sammanhang – Nödvändighet av och berättigande till investeringar – Kostnadernas rimlighet – Systematiska brister – Risk för EGFJ – Korrigerande åtgärder – Schablonavdrag på 25 procent)

46

2020/C 54/51

Mål T-22/18: Tribunalens dom av den 19 december 2019 – Bulgarien mot kommissionen (EGFJ och Ejflu – Betalningar som undantagits från unionsfinansiering – Betalningar som verkställts av Bulgarien – Landsbygdsutveckling – Kvalitet av kontroller på plats – Kontroll av kriterierna för finansieringsberättigande och av urvalskriterierna – Finansiella korrigeringar – Efterhandskontroller – Metod för beräkning av finansiella korrigeringar – Återfall – Korrigerande åtgärder – Förfarande för kontroll av överensstämmelse – Rättssäkerhet – Principen om sund ekonomisk förvaltning – Proportionalitet)

47

2020/C 54/52

Mål T-100/18: Tribunalens dom av den 19 december 2019 – Wehrheim mot ECB (Personalmål – ECB:s anställda – Lön – Utlandstillägg – Borttagande – Ansvar – Materiell och ideell skada – Fel i tjänsten)

47

2020/C 54/53

Mål T-295/18: Tribunalens dom av den 19 december 2019 – Grekland mot kommissionen (EGFL och Ejflu – Utgifter som undantagits från finansiering – Betalningar som verkställts av Grekland – Landsbygdsutveckling – Frikopplat direktstöd – Nyckelkontroller – Schablonmässig korrigering)

48

2020/C 54/54

Mål T-383/18: Tribunalens dom av den 19 december 2019 – Sta*Ware EDV Beratung mot EUIPO EUIPO – Accelerate IT Consulting (businessNavi) (EU-varumärke – Upphävandeförfarande – EU-figurmärket business/Navi – Faktiskt användande av varumärket – Delvis upphävande – Artikel 51.1 a och 51.2 i förordning (EG) nr 207/2009 [nu artikel 58.1 a och 58.2 i förordning (EU) 2017/1001]))

49

2020/C 54/55

Mål T-504/18: Tribunalens dom av den 19 december 2019 – XG mot kommissionen (Anställda vid ett privat företag som tillhandahåller institutionen it-tjänster – Nekade tillträde till kommissionens lokaler – Huruvida den som antagit rättsakten var behörig att göra detta)

50

2020/C 54/56

Mål T-317/19 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 7 november 2019 – AMVAC Netherlands mot kommissionen (Interimistiskt förfarande – Växtskyddsmedel – Förordning (EG) nr 1107/2009 – Verksamma ämnet etoprofos – Krav som ska vara uppfyllda för att ämnet ska kunna släppas ut på marknaden – Ansökan om uppskov med verkställigheten – Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

50

2020/C 54/57

Mål T-715/19: Talan väckt den 21 oktober 2019 – Wagenknecht mot Europeiska unionens råd

51

2020/C 54/58

Mål T-804/19: Talan väckt den 20 november 2019 – HC mot kommissionen

52

2020/C 54/59

Mål T-823/19: Överklagande ingett den 4 december 2019 – JMS Sports mot EUIPO – Inter-Vion (Hårband som spiral)

53

2020/C 54/60

Mål T-829/19: Överklagande ingett den 4 december 2019 – Palírna U Zeleného stromu mot EUIPO – Bacardi (BLEND 42 VODKA)

54

2020/C 54/61

Mål T-830/19: Överklagande ingett den 4 december 2019 – Palírna U Zeleného stromu mot EUIPO – Bacardi (BLEND 42 VODKA)

55

2020/C 54/62

Mål T-831/19: Överklagande ingett den 4 december 2019 – Palírna U Zeleného stromu mot EUIPO – Bacardi (BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA)

56

2020/C 54/63

Mål T-849/19: Talan väckt den 16 december 2019 – Leonardo mot Frontext

57

2020/C 54/64

Mål T-853/19: Överklagande ingett den 17 december 2019 – Tehrani mot EUIPO – Blue Genes (Earnest Sewn)

59

2020/C 54/65

Mål T-854/19: Överklagande ingett den 17 december 2019 – Franz Schröder mot EUIPO – RDS Design (MONTANA)

60

2020/C 54/66

Mål T-855/19: Överklagande ingett den 17 december 2019 – Franz Schröder mot EUIPO – RDS Design (MONTANA)

61

2020/C 54/67

Mål T-856/19: Överklagande ingett den 17 december 2019 – Franz Schröder mot EUIPO – RDS Design (MONTANA)

62

2020/C 54/68

Mål T-859/19: Överklagande ingett den 9 december 2019 – Alkemie Group mot EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE)

63

2020/C 54/69

Mål T-860/19: Överklagande ingett den 9 december 2019 – Alkemie Group mot EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE)

63


SV

 

Top