EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:288:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 288, 26 augusti 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 288

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

62 årgången
26 augusti 2019


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2019/C 288/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Europeiska unionens domstol

2019/C 288/02

Mål C-524/16: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 2 maj 2019 (begäran om förhandsavgörande från Corte dei Conti — Italien) — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale mot Francesco Faggiano (Begäran om förhandsavgörande — Anledning saknas att döma i saken)

2

2019/C 288/03

Förenade målen C-407/17 till C-408/17 och C-417/17: Domstolens beslut (tionde avdelningen) av den 14 maj 2019 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italien) — Acea Energia SpA (C-406/17), Green Network SpA (C-407/17), Enel Energia SpA (C-408/17)/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni C-406/17, C-407/18 och C-408/17,), Hera Comm Srl (C-417/17) mot Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Direktiv 2005/29/EG — Otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden — Direktiv 2009/72/EG — Den inre marknaden för el — Direktiv 2009/73/EG — Den inre marknaden för naturgas — Direktiv 2011/83/EU — Aggressiva affärsmetoder — Ingående av avtal för leverans av el och naturgas som inte efterfrågats av konsumenterna — Ingående av distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler — Behörig myndighet för att beivra sådana affärsmetoder)

3

2019/C 288/04

Mål C-8/18: Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 16 maj 2019 (begäran om förhandsavgörande från Vilniaus apygardos teismas — Litauen) — TE, UD, YB, ZC mot Luminor Bank AB (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 53.2 och artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Frihet att tillhandahålla tjänster — Marknader för finansiella instrument — Enskild som förvärvat ett derivatinstrument från en bank — Nämnda enskildes kvalificering enligt unionsrätten)

4

2019/C 288/05

Mål C-367/18: Domstolens beslut (andra avdelningen) av den 12 juni 2019 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Supremo — Spanien) — María Teresa Aragón Carrasco m.fl. mot Administración del Estado (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 53.2 och artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Socialpolitik — Direktiv 1999/70/EG — Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP — Klausul 4 — Icke-diskrimineringsprincipen — Jämförbara situationer — Motivering — Klausul 5 — Ersättning vid uppsägning på saklig grund av ett avtal om tillsvidareanställning — Ersättning utgår inte när anställningen för extraanställda upphör)

5

2019/C 288/06

Mål C-425/18: Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 4 juni 2019 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italien) — Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS) mot Gruppo Torinese Trasporti Gtt SpA (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster — Direktiv 2004/18/EG — Artikel 45.2 första stycket d — Uteslutningsgrunder — Allvarligt fel i yrkesutövningen — Överträdelse av konkurrensrätten)

6

2019/C 288/07

Mål C-525/18 P: Domstolens beslut (fjärde avdelningen) av den 21 maj 2019 — Marion Le Pen mot Europaparlamentet, Europeiska unionens råd (Överklagande — Europaparlamentet — Bestämmelser för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter — Ersättning för kostnader för assistentstöd till parlamentsledamöter — Återkrav av felaktigt utbetalda belopp)

7

2019/C 288/08

Mål C-665/18: Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 4 juni 2019 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungern) — Pólus Vegas Kft. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Begäran om förhandsavgörande — Artiklarna 53.2 och 99 i domstolens rättegångsregler — Frihet att tillhandahålla tjänster — Restriktioner — Hasardspel — Nationella skatter på drift av spelautomater i spelhallar — Nationell lagstiftning som femdubblar ett skattebelopp och inför en ytterligare skatt)

7

2019/C 288/09

Förenade målen C-789/18 och C-790/18: Domstolens beslut (sjunde avdelningen avdelningen) av den 15 maj 2019 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italien) — AQ m.fl. (C-789/18) och ZQ (C-790/18) mot Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Inps-Gestione (C-789/18) (Begäran om förhandsavgörande — Personalmål — Sammanläggning av lön från utövande av avlönat arbete eller verksamhet som egenföretagare i tjänst hos en eller flera statliga myndigheter — Nationell lagstiftning i vilken det föreskrivs ett tak för en sådan sammanläggning — Rent inhemsk situation — Artikel 53.2 och artikel 94 i domstolens rättegångsregler — Uppenbart att talan skall avvisas)

8

2019/C 288/10

Mål C-827/18: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 15 maj 2019 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Kamenz — Tyskland) — MC mot ND (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 53.2 och artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Civilrättsligt samarbete — Domstols behörighet, erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område — Lugano II-konventionen — Artikel 22.1 — Tvister som avser sakrätt i fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom — Återbetalning av belopp som betalats på grund av att fast egendom har hyrts ut före överlåtelsen av äganderätten)

9

2019/C 288/11

Mål C-9/19: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 8 maj 2019 (begäran om förhandsavgörande från Tribunalul București — Rumänien) — SC Mitliv Exim SRL mot Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Begäran om förhandsavgörande — Artiklarna 53.2 och 94 i domstolens rättegångsregler — Avsaknad av tillräckliga uppgifter om de faktiska och rättsliga omständigheterna i det nationella målet och om skälen till varför det är nödvändigt att besvara tolkningsfrågan — Uppenbart att begäran ska avvisas)

9

2019/C 288/12

Mål C-26/19: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 30 april 2019 (begäran om förhandsavgörande från Commissione tributaria provinciale di Modena — Italien) — Azienda USL di Modena mot Comune di Sassuolo (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 53.2 i domstolens rättegångsregler — Statligt stöd — Nationellt hälso- och sjukvårdssystem — Skattebefrielse för byggnader — Byggnad som är uthyrd till ett offentligt-privat bolag som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster i konkurrens med andra inrättningar som är helt privatägda)

10

2019/C 288/13

Mål C-105/19: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 23 maj 2019 (begäran om förhandsavgörande från Monomeles Protodikeio Serron — Grekland) — WP mot Trapeza Peiraios AE (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 53.2 i domstolens rättegångsregler — Konsumentskydd — Oskäliga villkor i konsumentavtal — Direktiv 93/13/EEG — Den nationella domstolens behörighet och skyldigheter — Förfarande om betalningsföreläggande — Bifall till invändning mot föreläggandet — Avsaknad av tillräckliga uppgifter om de faktiska och rättsliga omständigheterna i det nationella målet och om skälen till varför det är nödvändigt att besvara tolkningsfrågan — Uppenbart att begäran ska avvisas)

11

2019/C 288/14

Mål C-78/19 P: Överklagande ingett den 31 januari 2019 av WL av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 29 november 2018 i mål T-493/17, WL mot ERCEA

11

2019/C 288/15

Mål C-121/19 P: Överklagande ingett den 15 februari 2019 av Edison SpA av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 7 december 2018 i mål T-471/17, Edison mot EUIPO (EDISON)

12

2019/C 288/16

Mål C-294/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Constanța (Rumänien) den 10 april 2019 — Centrul Județean Tulcea mot SC Piscicola Tulcea SA

13

2019/C 288/17

Mål C-302/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 11 april 2019 — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale mot WS

13

2019/C 288/18

Mål C-303/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 11 april 2019 — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale mot VR

14

2019/C 288/19

Mål C-304/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Constanța (Rumänien) den 12 april 2019 — Ira Invest SRL mot Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul Județean Tulcea

15

2019/C 288/20

Mål C-326/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 23 april 2019 — EB mot Presidenza del Consiglio dei Ministri m.fl.

15

2019/C 288/21

Mål C-329/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Milano (Italien) den 23 april 2019 — Condominio di Milano mot Eurothermo SpA

16

2019/C 288/22

Mål C-334/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Stuttgart (Tyskland) den 24 april 2019 — Eurowings GmbH mot GD, HE, IF

17

2019/C 288/23

Mål C-355/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Pitești (Rumänien) den 6 maj 2019 — Asociația ”Forumul Judecătorilor din România”, Asociația ”Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor”, OL mot Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Procurorul General al României

18

2019/C 288/24

Mål C-347/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumänien) den 6 maj 2019 — Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Direcția Națională Anticorupție, PM, RO, SP, TQ mot QN, UR, VS, WT, Autoritatea Națională pentru Turism, Agenția Națională de Administrare Fiscală, SC Euro Box Promotion SRL

19

2019/C 288/25

Mål C-364/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Galați (Rumänien) den 7 maj 2019 — XU m.fl., mot SC Credit Europe Ipotecar IFN SA e Credit Europe Bank

19

2019/C 288/26

Mål C-365/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Schwerin (Tyskland) den 8 maj 2019 — FD mot Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

20

2019/C 288/27

Mål C-374/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 13 maj 2019 — HF mot Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler

21

2019/C 288/28

Mål C-380/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 15 maj 2019 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. mot Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

22

2019/C 288/29

Mål C-381/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Cluj (Rumänien) den 15 maj 2019 — SC Banca E S.A. mot G.D.

22

2019/C 288/30

Mål C-397/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul București (Rumänien) den 22 maj 2019 — AX mot Statul Român — Ministerul Finanțelor Publice

23

2019/C 288/31

Mål C-398/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Kammergericht Berlin (Tyskland) den 23 maj 2019 — BY

24

2019/C 288/32

Mål C-405/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van Cassatie (Belgien) den 24 maj 2019 — Vos Aannemingen BVBA mot Belgische Staat

25

2019/C 288/33

Mål C-407/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Belgien) den 24 maj 2019 — Katoen Natie Bulk Terminals NV, General Services Antwerp NV mot Belgische Staat

26

2019/C 288/34

Mål C-422/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 31 maj 2019 — Johannes Dietrich mot Hessischer Rundfunk

28

2019/C 288/35

Mål C-423/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 31 maj 2019 — LI mot Hessischer Rundfunk

28

2019/C 288/36

Mål C-424/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel București (Rumänien) den 29 maj 2019 — Cabinet de avocat UR mot Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București m.fl.

29

2019/C 288/37

Mål C-427/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sofiyski rayonen sad (Bulgarien) den 4 juni 2019 — Försäkringsaktiebolaget ”Bulstrad Vienna Insurance Group” AD mot försäkringsbolaget ”Olympic”

30

2019/C 288/38

Mål C-429/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgerichts Koblenz (Tyskland) den 5 juni 2019 — Remondis GmbH mot Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

31

2019/C 288/39

Mål C-430/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Cluj (Rumänien) den 3 juni 2019 — SC C.F. SRL mot A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C

31

2019/C 288/40

Mål C-473/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen (Sverige) den 18 juni 2019 — Föreningen Skydda Skogen

32

2019/C 288/41

Mål C-474/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen (Sverige) den 18 juni 2019 — Naturskyddsföreningen i Härryda och Göteborgs Ornitologiska Förening

34

2019/C 288/42

Mål C-476/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Kammarrätten i Göteborg (Sverige) den 19 juni 2019 — Allmänna ombudet hos Tullverket/Combinova AB

35

2019/C 288/43

Mål C-483/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour du travail de Liège (Belgien) den 24 juni 2019 — Ville de Verviers mot J

36

2019/C 288/44

Mål C-490/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Frankrike) den 26 juni 2019 — Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier mot Société Fromagère du Livradois SAS

37

2019/C 288/45

Mål C-633/17: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 29 april 2019 (begäran om förhandsavgörande från Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Österrike) — Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn, ytterligare deltagare i rättegången: Landespolizeidirektion Oberösterreich, Bezirkshauptmann von Linz-Land

37

2019/C 288/46

Mål C-167/18: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 17 april 2019 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Canarias — Spanien) — Unión Insular de CC.OO. de Lanzarote mot Swissport Spain Aviation Services Lanzarote SL

38

2019/C 288/47

Mål C-188/18: Beslut meddelat av ordföranden på domstolen den 12 april 2019 — Europeiska kommissionen mot Republiken Slovenien, med stöd av: Kungariket Belgien, Republiken Frankrike

38

2019/C 288/48

Mål C-562/18: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 13 juni 2019 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal d'instance de Sens — Frankrike) — X

38

2019/C 288/49

Mål C-633/18: Beslut meddelat av ordföranden på domstolen den 10 maj 2019 — Apple Distribution International mot Europeiska kommissionen, med stöd av: Republiken Frankrike

39

2019/C 288/50

Mål C-643/18: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 12 april 2019 (begäran om förhandsavgörande från Landesgericht Korneuburg — Österrike) — British Airways plc. mot MF

39

2019/C 288/51

Mål C-149/19: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 12 juni 2019 (begäran om förhandsavgörande från Okresný súd Bratislava V — Slovakien) — Brottsmål mot mot R.B.

39

2019/C 288/52

Mål C-244/19: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 5 juni 2019 (begäran om förhandsavgörande från Handelsgericht Wien — Österrike) — GB mot Decker KFZ-Handels u. –Reparatur GmbH, Volkswagen AG

40

 

Tribunalen

2019/C 288/53

Mål T-353/15: Tribunalens dom av den 19 juni 2019 — NeXovation mot kommissionen (Statligt stöd — Individuellt stöd till förmån för komplexet Nürburgring för uppförandet av en fritidspark, av hotell och restauranger samt för anordnandet av biltävlingar — Beslut, i vilket det fasställs att det statliga stödet är oförenligt med den inre markanden — Beslut, i vilket det fastställs att återbetalningen av det statliga stöd som fastställts vara oförenligt inte avser den nya ägaren av komplexet Nürburgring — Talan om ogiltigförklaring — Konkurrensställningen har inte påverkats väsentligt — Avvisning — Beslut, i vilket det fastställs att det inte förelåg något statligt stöd i slutet av den preliminära granskningen — Talan om ogiltigförklaring — Berörd part — Berättigat intresse av att få saken prövad — Upptagande till sakprövning — Åsidosättande av processuella rättigheter — Det finns inga svårigheter som kräver att ett formellt granskningsförfarande ska inledas — Klagomål — Försäljning av tillgångarna hos de mottagare av det statliga stöd som förklarats vara oförenligt — Öppet, transparent, icke-diskriminerande och villkorslöst anbudsförfarande — Omsorgsfull och opartisk prövning — Motiveringsskyldighet)

41

2019/C 288/54

Mål T-373/15: Tribunalens dom av den 19 juni 2019 — Ja zum Nürburgring mot kommissionen (Statligt stöd — Individuellt stöd till förmån för komplexet Nürburgring för uppförandet av en fritidspark, av hotell och restauranger samt för anordnandet av biltävlingar — Beslut, i vilket det fasställs att det statliga stödet är oförenligt med den inre markanden — Beslut, i vilket det fastställs att återbetalningen av det statliga stöd som fastställts vara oförenligt inte avser den nya ägaren av komplexet Nürburgring — Talan om ogiltigförklaring — Konkurrensställningen har inte påverkats väsentligt — Förening — Ställning som förhandlare — Avvisning — Beslut, i vilket det fastställs att det inte förelåg något statligt stöd i slutet av den preliminära granskningen — Talan om ogiltigförklaring — Berörd part — Berättigat intresse av att få saken prövad — Upptagande till sakprövning — Åsidosättande av de berörda parternas processuella rättigheter — Det finns inga svårigheter som kräver att ett formellt granskningsförfarande ska inledas — Klagomål — Försäljning av tillgångarna hos de mottagare av det statliga stöd som förklarats vara oförenligt — Öppet, transparent, icke-diskriminerande och villkorslöst anbudsförfarande — Motiveringsskyldighet — Principen om god förvaltningssed)

42

2019/C 288/55

Mål T-405/15: Tribunalens dom av den 2 juli 2019 — Fulmen mot rådet (Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Islamiska republiken Iran — Frysning av tillgångar — Ersättning för den skada som sökanden påstår sig ha lidit till följd av beslutet att uppföra sökanden och låta denne kvarstå i förteckningen över de personer och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder — Ekonomisk skada — Ideell skada)

43

2019/C 288/56

Mål T-466/16: Tribunalens dom av den 26 juni 2019 — NRW. Bank mot CRU (Talan om ogiltigförklaring — Ekonomisk och monetär union — Bankunion — Den gemensamma resolutionsmekanismen för kreditinstitut och vissa värdepappersföretag — Gemensamma resolutionsfonden — Fastställande av förhandsbidrag för år 2016 — Tidsfrist för väckande av talan — För sent inkommen ansökan — Artikel 76 i tribunalens rättegångsregler — Avvisning)

44

2019/C 288/57

Mål T-20/17: Tribunalens dom av den 27 juni 2019 — Ungern mot kommissionen (Statligt stöd — Ungersk skatt på omsättning för sändning av reklamannonser — Progressiva skattesatser — Företag som inte bokfört någon vinst 2013 får göra avdrag för 50 procent av överförda förluster från beskattningsunderlaget — Beslut vari det fastställts att åtgärderna utgör stöd som är oförenligt med den inre marknaden och ska återbetalas — Begreppet statligt stöd — Selektivitetskriteriet)

45

2019/C 288/58

Mål T-307/17: Tribunalens dom av den 19 juni 2019 — adidas mot EUIPO — Shoe Branding Europe (Återgivning av tre parallella ränder) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-figurmärke som återger tre parallella ränder — Absolut ogiltighetsgrund — Avsaknad av särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning — Artiklarna 7.3 och 52.2 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artiklarna 7.3 och 59.2 i förordning (EU) 2017/1001) — Form av användning som inte kan beaktas — Form av användning som genom inte obetydliga förändringar skiljer sig från den form av användning med vilken varumärket registrerats — Omvänd färgkombination)

46

2019/C 288/59

Mål T-28/18: Tribunalens dom av den 19 juni 2019 — Marriott Worldwide mot EUIPO — AC Milan (AC MILAN) (EU-varumärken — Invändningsförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Figurmärket AC MILAN — De äldre EU-ordmärkena AC och AC HOTELS BY MARRIOTT och det äldre EU-figurmärket AC HOTELS MARRIOTT — Relativa registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Känneteckenslikhet saknas — Avsaknad av förhöjd särskiljningsförmåga hos varumärket AC — Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001)

47

2019/C 288/60

Mål T-213/18: Tribunalens dom av den 19 juni 2019 — Brita mot EUIPO (Formen på en kran) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som tredimensionellt EU-varumärke — Formen på en kran — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/1001)

47

2019/C 288/61

Mål T-334/18: Tribunalens dom av den 27 juni 2019 — Bodegas Altún mot EUIPO — Codorníu (ANA DE ALTUN) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket ANA DE ALTUN — Äldre nationellt figurmärke ANNA — Relativt registreringshinder — Renommé — Artikel 8.5 i förordning (EU) 2017/1001)

48

2019/C 288/62

Mål T-340/18: Tribunalens dom av den 28 juni 2019 — Gibson Brands mot EUIPO — Wilfer (Formen av en gitarrkropp) (”EU-varumärke — Ogiltighetsförarande — Tredimensionellt EU-varumärke — Formen av en gitarrkropp — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga — Artikel 52.1 a) förordning nr (EG) 207/2009 [nu artikel 59.2 a) förordning nr (EU) 2017/1001] — Särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning — Artikel 52.2 förordning nr 207/2009 (nu artikel 59.2 förordning 2017/1001)”)

49

2019/C 288/63

Mål T-366/18: Tribunalens dom av den 13 juni 2019 — Pet King Brands mot EUIPO — Virbac (SUIMOX) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket SUIMOX — Det äldre EU-ordmärket ZYMOX — Motiveringsskyldighet — Delgivning av överklagandenämndens beslut — God tro och mottaggarens noggrannhet — Artikel 94.1 i förordning (EU) 2017/1001 — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning 2017/1001)

50

2019/C 288/64

Mål T-377/18: Tribunalens dom av den 28 juni 2019 — Intercept Pharma och Intercept Pharmaceuticals mot Europeiska läkemedelsmyndigheten (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar som Europeiska läkemedelsmyndigheten innehar och som innehåller uppgifter som omfattas genom sökandena i samband med godkännande för försäljning av läkemedlet Ocaliva — Beslut att lämna en utomstående tillgång till en handling — Undantag beträffande skyddet för rättsliga förfaranden)

51

2019/C 288/65

Mål T-479/18: Tribunalens dom av den 19 juni 2019 — Multifit mot EUIPO (Premiere) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordkännetecknet Premiere ‒ Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b och 7.2 i förordning (EU) 2017/1001)

51

2019/C 288/66

Mål T-569/18: Tribunalens dom av den 18 juni 2019 — W. Kordes' Söhne Rosenschulen mot EUIPO (Kordes' Rose Monique) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Kordes’ Rose Monique — Relativt registreringshinder — Varumärke som består av beteckningen på en växtsort — Grundläggande beståndsdelar — Artikel 7.1 m i förordning (EG) nr 207/2009 [nu artikel 7.1 m i förordning (EU) 2017/1001])

52

2019/C 288/67

Mål T-384/19: Talan väckt den 20 juni 2019 — Parlamentet mot Axa Assurances Luxembourg m.fl.

53

2019/C 288/68

Mål T-386/19: Talan väckt den 24 juni 2019 — CQ mot revisionsrätten

55

2019/C 288/69

Mål T-387/19: Talan väckt den 26 juni 2019 — DF och DG mot EIB

56

2019/C 288/70

Mål T-399/19: Talan väckt den 25 juni 2019 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo mot kommissionen

57

2019/C 288/71

Mål T-401/19: Överklagande ingett den 27 juni 2019 — Brillux mot EUIPO — Synthesa Chemie (Freude an Farbe)

58

2019/C 288/72

Mål T-402/19: Överklagande ingett den 27 juni 2019 — Brillux mot EUIPO — Synthesa Chemie (Freude an Farbe)

59

2019/C 288/73

Mål T-406/19: Talan väckt den 28 juni 2019 — Cocilovo mot parlamentet

60

2019/C 288/74

Mål T-407/19: Talan väckt den 28 juni 2019 — Speroni mot parlamentet

61

2019/C 288/75

Mål T-408/19: Talan väckt den 28 juni 2019 — Mezzaroma mot parlamentet

62

2019/C 288/76

Mål T-409/19: Talan väckt den 28 juni 2019 — Di Meo mot parlamentet

62

2019/C 288/77

Mål T-410/19: Talan väckt den 28 juni 2019 — Di Lello mot parlamentet

63

2019/C 288/78

Mål T-494/19: Överklagande ingett den 7 juli 2019 — CupoNation mot EUIPO (Cyber Monday)

64

2019/C 288/79

Mål T-495/19: Talan väckt den 8 juli 2019 — Rumänien mot kommissionen

64

2019/C 288/80

Mål T-500/19: Överklagande ingett den 10 juli 2019 — Coravin mot EUIPO — Cora (CORAVIN)

65

2019/C 288/81

Mål T-503/19: Överklagande ingett den 5 juli 2019 — Global Brand Holdings mot EUIPO (XOXO)

66

2019/C 288/82

Mål T-506/19: Överklagande ingett den 15 juli 2019 — Workspace Group mot EUIPO — Technopolis (UMA WORKSPACE)

67


SV

 

Top