EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:270:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 270, 12 augusti 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 270

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

62 årgången
12 augusti 2019


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2019/C 270/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Europeiska unionens domstol

2019/C 270/02

Mål C-458/15: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 20 juni 2019 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Saarbrücken — Tyskland) — brottmål mot K.P. (Begäran om förhandsavgörande — Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Bekämpande av terrorism — Restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter — Frysning av tillgångar — Gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp — Artikel 1.4 och 1.6 — Förordning (EG) nr 2580/2001 — Artikel 2.3 — Rådets beslut att bibehålla en organisation i förteckningen över personer, grupper och enheter som deltar i terroristhandlingar — Giltighet)

2

2019/C 270/03

Mål C-612/16: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 19 juni 2019 (begäran om förhandsavgörande från First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Förenade kungariket) — C & J Clark International Ltd mot Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Begäran om förhandsavgörande — Antidumpning — Tolkning och giltighet av förordningar om återinförande av antidumpningstullar efter det att domstolen har meddelat en dom om ogiltighet — Rättslig grund — Icke-retroaktivitet — Preskription)

3

2019/C 270/04

Mål C-591/17: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 18 juni 2019 — Republiken Österrike mot Republiken Tyskland (Fördragsbrott — Artiklarna 18, 34, 56 och 92 FEUF — En medlemsstats lagstiftning som föreskriver en infrastrukturavgift för personbilar — Ägare av fordon som är registrerade i denna medlemsstat medges ett undantag från fordonsskatten med ett belopp som motsvarar denna avgift)

4

2019/C 270/05

Mål C-607/17: Domstolens dom (första avdelningen) av den 19 juni 2019 (begäran om förhandsavgörande från Högsta förvaltningsdomstolen — Sverige) — Skatteverket mot Memira Holding AB (Begäran om förhandsavgörande — Inkomstskatt för juridiska personer — Koncern — Etableringsfrihet — Avdrag för ett utländskt dotterbolags förluster — Begreppet slutliga förluster — Dotterbolaget absorberas av moderbolaget genom fusion — Lagstiftning i dotterbolagsstaten som i samband med en fusion endast medger förlustavdrag för förlustsubjektet)

5

2019/C 270/06

Mål C-608/17: Domstolens dom (första avdelningen) av den 19 juni 2019 (begäran om förhandsavgörande från Högsta förvaltningsdomstolen — Sverige) — Skatteverket mot Holmen AB (Begäran om förhandsavgörande — Inkomstskatt för juridiska personer — Koncern — Etableringsfrihet — Avdrag för ett utländskt dotterbolags förluster — Begreppet slutliga förluster — Tillämpning av det begreppet på ett dotterdotterbolag — Lagstiftning i moderbolagsstaten som kräver att dotterbolaget ska vara direkt ägt — Lagstiftning i dotterbolagsstaten som innebär att möjligheten att kvitta förluster är begränsad och att det inte är tillåtet att kvitta förluster under likvidationsåret)

6

2019/C 270/07

Mål C-660/17 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 19 juni 2019 — RF mot kommissionen (Överklagande — Talan om ogiltigförklaring — Översändande av ansökan per telefax — Originalet av ansökan har lämnats in för sent till tribunalens kansli — Försening i postgången — Begreppen ”force majeure eller oförutsebara omständigheter”)

7

2019/C 270/08

Mål C-682/17: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 20 juni 2019 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Berlin — Tyskland) — ExxonMobil Production Deutschland GmbH mot förbundsrepubliken Tyskland (Begäran om förhandsavgörande — Miljö — Direktiv 2003/87/EG — System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser — Anläggning för bearbetning av naturgas — Utvinning av svavel — ”Claus-process” — Elproduktion i en hjälpanordning — Värmeproduktion — Utsläpp av ingående koldioxid (CO2) — Artikel 2.1 — Tillämpningsområde — Bilaga I — Verksamhet avseende ”förbränning av bränsle” — Artikel 3 u — Begreppet ”elproducent” — Artikel 10a.3 och 10a.4 — Övergångsordning för harmoniserad tilldelning av gratis utsläppsrätter — Beslut 2011/278/EU — Tillämpningsområde — Artikel 3 c — Begreppet ”delanläggning med värmeriktmärke”)

7

2019/C 270/09

Mål C-1/18: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 20 juni 2019 (begäran om förhandsavgörande från Augstākā tiesa — Lettland) — ”Oribalt Rīga” SIA, tidigare ”Oriola Rīga” SIA mot Valsts ieņēmumu dienests (Begäran om förhandsavgörande — Tullunion — Förordning (EEG) nr 2913/92 — Artikel 30.2 b och c — Förordning (EEG) nr 2454/93 — Artikel 152.1 a och b — Fastställande av varors tullvärde — Begreppet ”liknande varor” — Läkemedel — Beaktande av alla omständigheter som kan påverka det berörda läkemedlets ekonomiska värde — Period på 90 dagar inom vilken de importerade varorna ska säljas i Europeiska unionen — Strikt tidsgräns — Handelsrabatter beaktas inte)

8

2019/C 270/10

Mål C-41/18: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 19 juni 2019 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Italien) — Meca Srl mot Comune di Napoli (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling — Direktiv 2014/24/EU — Artikel 57.4 c och g — Offentlig upphandling av tjänster — Fakultativa skäl för uteslutning från deltagande i ett upphandlingsförfarande — Allvarligt fel i yrkesutövningen som innebär att den ekonomiska aktörens redbarhet ifrågasätts — Uppsägning av ett tidigare kontrakt på grund av kontraktsbrott — Det förhållandet att talan har väckts mot beslutet att säga upp nämnda kontrakt innebär att den upphandlande myndigheten är förhindrad att göra en bedömning av bristerna i fullgörandet av kontraktet fram till dess att domstolsförfarandet är avslutat)

9

2019/C 270/11

C-72/18: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 20 juni 2019 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona — Spanien) — Daniel Ustariz Aróstegui mot Departamento de Educación del Gobierno de Navarra (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Direktiv 1999/70/EG — Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP — Klausul 4.1 — Icke-diskrimineringsprincipen — Den offentliga sektorn för utbildning — Nationell lagstiftning enligt vilken lönetillägg endast kan beviljas lärare som är tillsvidareanställda i egenskap av tjänstemän — Kontraktsanställda lärare med visstidsanställning enligt förvaltningsrättslig lagstiftning — Begreppet objektiva grunder — Egenskaper som är kännetecknande för ställningen som tjänsteman)

10

2019/C 270/12

Mål C-100/18: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 20 juni 2019 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Supremo — Spanien) — Línea Directa Aseguradora SA mot Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Begäran om förhandsavgörande — Ansvarsförsäkring för motorfordon — Direktiv 2009/103/EG — Artikel 3 första stycket — Begreppet användning av fordon — Sakskada på en fastighet till följd av en brand i ett fordon parkerat på en privatparkering i samma fastighet — Omfattningen av den obligatoriska försäkringen)

11

2019/C 270/13

Mål C-291/18: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 20 juni 2019 (begäran om förhandsavgörande från Curtea de Apel București — Rumänien) — Grup Servicii Petroliere SA mot Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamt system för mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 148 a och 148 c — Undantag vid internationella transporter — Leverans av jack-up-plattformar — Begreppet ”fartyg som används på öppet hav” — Räckvidd)

12

2019/C 270/14

Mål C-404/18: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 20 juni 2019 (begäran om förhandsavgörande från Arbeidsrechtbank Antwerpen — Belgien) — Tine Vandenbon, Jamina Hakelbracht, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen mot WTG Retail BVBA (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Direktiv 2006/54/EG — Likabehandling av män och kvinnor — Tillträde till anställning samt arbetsvillkor — Artikel 24 — Skydd mot repressalier — En sökande har nekats anställning på grund av graviditet — Arbetstagare som ingripit till förmån för nämnda sökande — Uppsägning av arbetstagaren)

12

2019/C 270/15

Mål C-313/19 P: Överklagande ingett den 15 april 2019 av Associazione Nazionale GranoSalus av det beslut som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 14 februari 2019 i mål T-125/18, Associazione GranoSalus mot kommissionen

13

2019/C 270/16

Mål C-336/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Grondwettelijk Hof (Belgien) den 18 april 2019 — Centraal Israëlitisch Consistorie van België m.fl., Unie Moskeeën Antwerpen VZW och Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW, JG och KH, Executief van de Moslims van België m.fl., Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België. Section belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen VZW m.fl., övriga deltagare i rättegången: LI, Vlaamse regering, Waalse regering, Kosher Pultry BVBA m.fl. och Centraal Israëlitisch Consistorie van België m.fl., Global Action in the Interest of Animals VZW (GAIA)

15

2019/C 270/17

Mål C-360/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nederländerna) den 3 maj 2019 — Crown Van Gelder BV mot Autoriteit Consument en Markt

16

2019/C 270/18

Mål C-361/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nederländerna) den 3 maj 2019 — De Ruiter vof mot Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

17

2019/C 270/19

Mål C-372/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgien) den 10 maj 2019 — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) mot Weareone.World BVBA, Wecandance NV

17

2019/C 270/20

Mål C-384/19: Talan väckt den 16 maj 2019 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

18

2019/C 270/21

Mål C-387/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Belgien) den 17 maj 2019 — RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel mot Vlaams Gewest

19

2019/C 270/22

Mål C-388/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) den 17 maj 2019 — MK mot Autoridade Tributária e Aduaneira

20

2019/C 270/23

Mål C-392/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 21 maj 2019 — VG Bild-Kunst mot Stiftung Preußischer Kulturbesitz

20

2019/C 270/24

Mål C-401/19: Talan väckt den 24 maj 2019 — Republiken Polen mot Europaparlamentet, Europeiska unionens råd

21

2019/C 270/25

Mål C-403/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 24 maj 2019 — Société Générale SA mot Ministre de l’Action et des Comptes publics

22

2019/C 270/26

Mål C-437/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour administrative (Luxemburg) den 31 maj 2019 — État du Grand-duché de Luxembourg mot L

23

2019/C 270/27

Mål C-441/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Nederländerna) den 12 juni 2019 — TQ mot Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

24

2019/C 270/28

Mål C-445/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Østre Landsret (Danmark) den 6 juni 2019 — Viasat Broadcasting UK Ltd mot TV2/Danmark A/S, Konungariket Danmark

24

2019/C 270/29

Mål C-475/19 P: Överklagande ingett den 20 juni 2019 av Förbundsrepubliken Tyskland av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 10 april 2019 i mål T-229/17, Förbundsrepubliken Tyskland mot Europeiska kommissionen

25

2019/C 270/30

Mål C-498/19 P P: Överklagande ingett den 27 juni 2019 av Rumänien av det beslut som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 30 april 2019 i mål T-530/18, Rumänien mot kommissionen

27

 

Tribunalen

2019/C 270/31

Mål T-488/18: Talan väckt den 17 juni 2019 — XC mot kommissionen

29

2019/C 270/32

Mål T-236/19: Talan väckt den 8 april 2019 — Le Comité de Douzelage de Houffalize mot kommissionen och EACEA

30

2019/C 270/33

Mål T-297/19: Talan väckt den 6 maj 2019 — Dragomir mot kommissionen

31

2019/C 270/34

Mål T-330/19: Talan väckt den 31 maj 2019 — PNB Banka m.fl. mot ECB

32

2019/C 270/35

Mål T-344/19: Talan väckt den 10 juni 2019 — Front Polisario mot rådet

33

2019/C 270/36

Mål T-356/19: Talan väckt den 12 juni 2019 — Front Polisario mot rådet

35

2019/C 270/37

Mål T-358/19: Talan väckt den 13 juni 2019 — Groupe Canal + mot kommissionen

35

2019/C 270/38

Mål T-367/19: Talan väckt den 19 juni 2019 — Camerin mot kommissionen

36

2019/C 270/39

Mål T-368/19: Talan väckt den 18 juni 2019 — Datenlotsen Informationssysteme mot kommissionen

37

2019/C 270/40

Mål T-375/19: Talan väckt den 20 juni 2019 — Pisoni mot parlamentet

39

2019/C 270/41

Mål T-377/19: Överklagande ingett den 21 juni 2019 — Topcart mot EUIPO — Carl International (TC CARL)

39

2019/C 270/42

Mål T-378/19: Överklagande ingett den 21 juni 2019 — Topcart mot EUIPO — Carl International (TC CARL)

40

2019/C 270/43

Mål T-379/19: Överklagande ingett den 21 juni 2019 — Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation/EUIPO (Serviceplan)

41

2019/C 270/44

Mål T-380/19: Överklagande ingett den 21 juni 2019 — Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation/EUIPO (Serviceplan Solutions)

42

2019/C 270/45

Mål T-381/19: Överklagande ingett den 21 juni 2019 — adp Gauselmann mot EUIPO — Gameloft (City Mania)

43

2019/C 270/46

Mål T-382/19: Överklagande ingett den 25 juni 2019 — Turk Hava Yollari mot EUIPO — Sky (skylife)

44

2019/C 270/47

Mål T-383/19: Talan väckt den 21 juni 2019 — CI m.fl. mot Parlamentet och Rådet

45

2019/C 270/48

Mål T-385/19: Talan väckt den 25 juni 2019 — Mazzone mot parlamentet

46

2019/C 270/49

Mål T-388/19: Talan väckt den 28 juni 2019 — Puigdemont i Casamajó och Comín i Oliveres mot parlamentet

47

2019/C 270/50

Mål T-389/19: Talan väckt den 27 juni 2019 — Coppo Gavazzi mot parlamentet

48

2019/C 270/51

Mål T-390/19: Talan väckt den 27 juni 2019 — Muscardini mot parlamentet

50

2019/C 270/52

Mål T-391/19: Talan väckt den 27 juni 2019 — Vinci mot parlamentet

50

2019/C 270/53

Mål T-392/19: Talan väckt den 27 juni 2019 — Mantovani mot parlamentet

51

2019/C 270/54

Mål T-400/19: Talan väckt den 28 juni 2019 — Iccrea Banca mot SRB

52


SV

 

Top