EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:044:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 44, 4 februari 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 44

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

62 årgången
4 februari 2019


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2019/C 44/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2019/C 44/02

Mål C-305/17: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 6 december 2018 (begäran om förhandsavgörande från Okresný súd Bratislava – Slovakien) – FENS spol. s r.o. mot Slovenská republika – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för varor — Tull — Avgift med motsvarande verkan — Tas ut på överföring av elektricitet som produceras inom det nationella territoriet och som är avsedd för export — Huruvida en sådan reglering är förenlig med principen om fri rörlighet för varor)

2

2019/C 44/03

Mål C-378/17: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 4 december 2018 (begäran om förhandsavgörande från Supreme Court – Irland) – The Minister for Justice and Equality, The Commissioner of the Garda Síochána mot Workplace Relations Commission (Begäran om förhandsavgörande — Likabehandling i arbetslivet — Direktiv 2000/78/EG — Förbud mot åldersdiskriminering — Rekrytering av poliser — Nationellt organ som har inrättats enligt lag för att säkerställa tillämpningen av unionsrätten inom ett visst område — Behörighet att underlåta att tillämpa nationell lagstiftning som strider mot unionsrätten — Unionsrättens företräde)

3

2019/C 44/04

Mål C-480/17: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 6 december 2018 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Köln – Tyskland) – Frank Montag mot Finanzamt Köln-Mitte (Begäran om förhandsavgörande — Etableringsfrihet — Direkt beskattning — Inkomstskatt — Avdragsrätt för avgifter som betalas till ett yrkesförbunds försäkringsorgan och en privat pensionsförsäkring — Undantagande av skattskyldiga personer som saknar hemvist i landet)

3

2019/C 44/05

Mål C-629/17: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 6 december 2018 (begäran om förhandsavgörande från Supremo Tribunal de Justiça – Portugal) – J. Portugal Ramos Vinhos SA mot Adega Cooperativa de Borba CRL (Begäran om förhandsavgörande — Immaterialrätt — Varumärkesrätt — Direktiv 2008/95/EG — Artikel 3.1 c — Ogiltighetsgrunder — Ordmärke som endast består av tecken eller upplysningar som visar en varas eller en tjänsts egenskaper — Andra egenskaper hos en vara eller en tjänst — Anläggning för framställning av varan — Ordmärke bestående av ett kännetecken som avser vinprodukter och ett geografiskt namn, vilket utgör ett av orden i varumärkesinnehavarens firma)

4

2019/C 44/06

Mål C-672/17: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 6 december 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugal) – Tratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave SA. mot Autoridade Tributária e Aduaneira (Begäran om förhandsavgörande — Mervärdesskatt — Beskattningsunderlag — Nedsättning — Principen om skatteneutralitet)

5

2019/C 44/07

Mål C-675/17: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 6 december 2018 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Ministero della Salute mot Hannes Preindl (Begäran om förhandsavgörande — Erkännande av yrkeskvalifikationer — Direktiv 2005/36/EG — Erkännande av bevis på formella kvalifikationer som erhållits efter utbildningsperioder som delvis överlappar varandra — Den mottagande medlemsstatens kontrollbefogenhet)

5

2019/C 44/08

Mål C-92/18: Talan väckt den 7 februari 2018 – Republiken Frankrike mot Europaparlamentet

6

2019/C 44/09

Mål C-412/18 P: Överklagande ingett den 22 juni 2018 av Anthony Andrew King av det beslut som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 10 april 2018 i mål T-810/17, King mot kommissionen

7

2019/C 44/10

Mål C-547/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polen) den 23 augusti 2018 – Dong Yang Electronics sp. z o.o. mot Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

7

2019/C 44/11

Mål C-558/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Łodzi (Polen) den 3 septebmer 2018 – Miasto Łowicz mot Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki

8

2019/C 44/12

Mål C-563/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Łodzi, Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) den 5 september 2018 – brottmål mot VX, WW, XV

9

2019/C 44/13

Mål C-585/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Najwyższy (Polen) den 20 september 2018 – A. K. mot Krajowa Rada Sądownictwa

9

2019/C 44/14

Mål C-624/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Najwyższy (Polen) den 3 oktober 2018 – CP mot Sąd Najwyższy

10

2019/C 44/15

Mål C-625/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Najwyższy (Polen) den 19 september 2018 – DO mot Sąd Najwyższy

10

2019/C 44/16

Mål C-653/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 17 oktober 2018 – Unitel Sp. z o.o. w Warszawie mot Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie

11

2019/C 44/17

Mål C-668/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Najwyższy (Polen) den 26 oktober 2018 – BP mot UNIPARTS sarl z/s w Nyon

12

2019/C 44/18

Mål C-684/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel București (Rumänien) den 6 november 2018 – World Comm Trading Gfz SRL mot Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

13

2019/C 44/19

Mål C-709/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Špecializovaný trestný súd (Slovakien) den 14 november 2018 – brottmål mot UL och VM

14

2019/C 44/20

Mål C-725/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Grondwettelijk Hof (Belgien) den 22 november 2018 – Anton van Zantbeek VOF mot Ministerraad

15

2019/C 44/21

Mål C-735/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgien) den 26 november 2018 – IZ mot Ryanair DAC

16

2019/C 44/22

Mål C-742/18 P: Överklagande ingett den 27 november 2018 av Republiken Tjeckien av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 13 september 2018 i mål T-627/16, Republiken Tjeckien mot kommissionen

17

 

Tribunalen

2019/C 44/23

Målen T-274/16 och T-275/16: Tribunalens dom av den 22 november 2018 – Saleh Thabet m.fl. mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder som vidtagits med hänsyn till situationen i Egypten — Frysning av tillgångar — Mål — Kriterier för upptagande av de berörda personerna — Förnyat upptagande av sökandenas namn i förteckningen över berörda personer — Faktaunderlag — Invändning om rättsstridighet — Rättslig grund — Proportionalitet — Rätt till rättvis rättegång — Oskuldspresumtion — Principen om god förvaltning — Felaktig rättstillämpning — Uppenbart oriktig bedömning — Äganderätt — Rätten till försvar — Rätt till ett effektivt domstolsskydd)

19

2019/C 44/24

Förenade målen T-314/16 och T-435/16: Tribunalens dom av den 27 november 2018 – VG mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar och uppgifter som rör ett beslut av kommissionen att säga upp ett ”avtal om samförstånd och anslutning till Team Europe” — Nekad tillgång — Invändning som avser skydd för privatlivet och skydd för enskilda — Skydd av personuppgifter — Förordning (EG) nr 45/2001 — Nekad överföring — Artiklarna 7, 47 och 48 i stadgan om de grundläggande rättigheterna — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar)

20

2019/C 44/25

Mål T-329/16: Tribunalens dom av den 5 december 2018 – Bristol-Myers Squibb Pharma mot kommissionen och EMA (Humanläkemedel — Särläkemedel — Beslut att återkalla klassificeringen av Elotuzumab såsom särläkemedel — Beslut varigenom det bedömdes att villkoren för klassificering inte längre var uppfyllda — Godkännande för försäljning av humanläkemedlet Empliciti (Elotuzumab) — Artikel 5.12 b i förordning (EG) nr 141/2000 — Artikel 5.8 i förordning nr 141/2000 — Motiveringsskyldighet)

21

2019/C 44/26

Mål T-459/16: Tribunalens dom av den 29 november 2018 – Spanien mot kommissionen (EGFJ och Ejflu — Utgifter som undantagits från finansiering — Artikel 31 i förordning (EG) nr 1290/2005 — Förordning (EG) nr 73/2009 — Brister i IACS — Permanent betesmark — Risken för fonden — Dokument nr VI/5330/97 — Artikel 73a punkt 2a i förordning (EG) nr 796/2004 — Artikel 81.3 i förordning (EG) nr 1122/2009 — Artikel 137 i förordning nr 73/2009 — Schablonkorrigeringar på 25 och 10 procent)

21

2019/C 44/27

Mål T-517/16: Tribunalens dom av den 4 december 2018 – Janoha m.fl. mot kommissionen (Personalmål — Kontraktsanställda — Ändringen av tjänsteföreskrifterna av den 1 januari 2014 — Artikel 6 i bilaga X till tjänsteföreskrifterna — Nya bestämmelser om tilldelning av semesterdagar för tjänstemän som är stationerade i tredjeland — Invändning om rättsstridighet — Artikel 10 andra stycket i tjänsteföreskrifterna — Artiklarna 7 och 33 i stadgan om de grundläggande rättigheterna — Likabehandling — Förvärvade rättigheter — Berättigade förväntningar — Rättssäkerhet — Maktmissbruk)

22

2019/C 44/28

Mål T-518/16: Tribunalens dom av den 4 december 2018 – Carreras Sequeros m.fl. mot kommissionen (”Personalmål — Tjänstemän och kontraktsanställda — Ändring av tjänsteföreskrifterna från och med den 1 januari 2014 — Artikel 6 i bilaga X i tjänsteföreskrifterna — Ändrade bestämmelser avseende årlig semester för tjänstemän som tjänstgör i tredjeland — Invändning om rättsstridighet — Det övergripande syftet med årlig semester”)

23

2019/C 44/29

Mål T-560/16: Tribunalens dom av den 4 december 2018 – Schneider mot EUIPO (Personalmål — Tillfälligt anställda — Intern omorganisation inom EUIPO — Omplacering — Rättslig grund — Artikel 7 i tjänsteföreskrifterna — Tjänstens intresse — Väsentligt förändrade arbetsuppgifter — Likvärdiga anställningar — Dold sanktionsåtgärd — Maktmissbruk — Rätten att yttra sig — Motiveringsskyldighet)

24

2019/C 44/30

Mål T-688/16: Tribunalens dom av den 22 november 2018 – Janssen-Cases mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Rekrytering — Meddelande om lediga tjänster — Kommissionens medlare — Behörig tillsättningsmyndighet — Delegerad behörighet — Förfarande — Samråd med personalkommittén — Ansvar)

24

2019/C 44/31

Mål T-720/16: Tribunalens dom av den 29 november 2018 – ARFEA mot kommissionen (Statligt stöd — Retroaktiv ersättning för allmännyttig skyldighet som beviljats av de italienska myndigheterna — Interregional busslinjetrafik som utförts med stöd av koncessioner mellan 1997 och 1998 — Beslut i vilket stödet förklaras oförenligt med den inre marknaden — Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den inre marknaden och i vilket det anges att stödet ska återkrävas — Domen Altmark — Tillämpning i tiden av materiella rättsregler)

25

2019/C 44/32

Mål T-811/16: Tribunalens dom av den 29 november 2018 – Di Bernardo mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Rekrytering — Meddelande om uttagningsprov — Allmänt uttagningsprov — Beslut att inte uppta sökanden i reservförteckningen — Motiveringsskyldighet — Yrkeserfarenhet — Ansvar)

26

2019/C 44/33

Mål T-829/16: Tribunalens dom av den 27 november 2018 – Mouvement pour une Europe des nations et des libertés mot parlamentet (Institutionell rätt — Europaparlamentet — Beslut i vilket det slås fast att vissa kostnader för ett politiskt part inte är stödberättigade enligt 2015 års budget — Rätten till god förvaltning — Rättssäkerhet — Förordning (EG) nr 2004/2003 — Förbud mot indirekt finansiering av ett nationellt politiskt parti)

26

2019/C 44/34

Mål T-875/16: Tribunalens dom av den 5 december 2018 – Falcon Technologies International mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Utvärderingsrapport gjord av ett anmält organ enligt lagstiftningen om EU-försäkran om överensstämmelse avseende medicinsk utrustning — Tillgång nekas — Undantag avseende skyddet för affärsintressen — Skyldighet att göra en konkret och individuell bedömning — Övervägande allmänintresse — Tillgång nekas delvis)

27

2019/C 44/35

Mål T-31/17: Tribunalens dom av den 22 november 2018 – Portugal mot kommissionen (EGFJ — Utgifter som undantagits från finansiering — Särskilda åtgärder till förmån för de yttersta randområdena — Artikel 12 c i förordning (EG) nr 247/2006 — Tekniskt stöd — Kontrollåtgärder — Processuella garantier — Berättigade förväntningar)

28

2019/C 44/36

Mål T-152/17: Tribunalens dom av den 5 december 2018 – Sumner mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar hänförliga till ett fördragsbrottsförfarande som kommissionen inlett mot Irland — Avslag på ansökan om tillgång — Undantaget till skydd för syftet med inspektioner, utredningar och revisioner — Generell presumtion — Övervägande allmänintresse)

28

2019/C 44/37

Mål T-161/17: Tribunalens dom av den 28 november 2018 – Le Pen mot parlamentet (Bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter — Ersättning för assistentstöd — Återkrav av felaktigt utbetalda belopp — Generalsekreterarens befogenhet — Rätten till försvar — Berättigade förväntningar — Motiveringsskyldighet — Likabehandling — Maktmissbruk — Ledamöternas oberoende — Felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna — Proportionalitet)

29

2019/C 44/38

Mål T-214/17: Tribunalens dom av den 29 november 2018 – Out of the blue mot EUIPO – Dubois och MFunds USA (FUNNY BANDS) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-ordmärket FUNNY BANDS — Absoluta registreringshinder — Artiklarna 7.1 b och c och 52.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 [nu artiklarna 7.1 b och c och 59.1 a i förordning (EU) 2017/1001])

30

2019/C 44/39

Mål T-312/17: Tribunalens dom av den 5 december 2018 – Campbell mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar hänförliga till ett fördragsbrottsförfarande som kommissionen inlett mot Republiken Litauen — Avslag på ansökan om tillgång — Undantag till skydd för syftet med inspektioner, utredningar och revisioner relative — Generell presumtion — Övervägande allmänintresse)

31

2019/C 44/40

Mål T-315/17: Tribunalens dom av den 27 november 2018 – Hebberecht mot Europeiska utrikestjänsten (Personalmål — Tjänstemän — Europeiska utrikestjänsten — Tjänst — Tjänst som Europeiska unionens delegationschef i Etiopien — Beslut, i vilket ansökan om att få tjänsten förlängd avslås — I tjänstens intresse — Motiveringsskyldighet — Likabehandling)

31

2019/C 44/41

Mål T-372/17: Tribunalens dom av den 29 november 2018 – Louis Vuitton Malletier mot EUIPO – Bee-Fee Group (LV POWER ENERGY DRINK) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-figurmärket LV POWER ENERGY DRINK — Äldre EU-figurmärket LV — Relativt registreringshinder — Artikel 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.5 i förordning (EU) 2017/1001) — Artikel 53.1 a i förordning nr 207/2009 (nu artikel 60.1 a i förordning 2017/1001) — Artikel 75 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 94 i förordning 2017/1001) — Tidigare beslut av EUIPO i vilka myndigheten erkänt att det äldre varumärket är känt)

32

2019/C 44/42

Mål T-373/17: Tribunalens dom av den 29 november 2018 – Louis Vuitton Malletier mot EUIPO – Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av EU-figurmärket LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE — Äldre EU-figurmärket LV — Relativt registreringshinder — Artikel 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.5 i förordning (EU) 2017/1001) — Artikel 75 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 94 i förordning 2017/1001) — Tidigare beslut av EUIPO i vilka myndigheten erkänt att det äldre varumärket är känt)

33

2019/C 44/43

Mål T-416/17: Tribunalens dom av den 23 november 2018 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi mot EUIPO – Papouis Dairies (fino) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket fino Cyprus Halloumi Cheese — Det som EU-varumärke registrerade äldre kollektivordmärket HALLOUMI — Relativt registreringshinder — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001)

34

2019/C 44/44

Mål T-417/17: Tribunalens dom av den 23 november 2018 – Cypern mot EUIPO – Papouis Dairies (fino Cyprus Halloumi Cheese) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket fino Cyprus Halloumi Cheese — Det äldre ordmärket är det i Förenade kungariket registrerade kontrollmärket HALLOUMI — Avslag på invändningen — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001) — Känneteckenslikhet)

35

2019/C 44/45

Mål T-458/17: Tribunalens dom av den 26 november 2018 – Shindler m.fl. mot rådet (Talan om ogiltigförklaring — Institutionell rätt — Förenade kungarikets utträde ur EU — Avtal om fastställande av villkoren för utträde — Artikel 50 FEU — Rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar med Förenade kungariket om ingående av det avtalet — Medborgare i Förenade kungariket medborgare som är bosatta i en annan EU-medlemsstat — Förberedande rättsakt — Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas — Villkoret direkt berörd ej uppfyllt — Avvisning)

35

2019/C 44/46

Mål T-493/17: Tribunalens dom av den 29 november 2018 – WL mot Ercea (Personalmål — Kontraktsanställda — Administrativ utredning — Förlängning av provanställningsperioden — Förberedande rättsakt — Uppsägning — Uppsägningen meddelad per mejl — Tidsfrist för klagomål — Den tidpunkt då fristen börjar löpa — Avvisning — Iakttagande av väsentliga formföreskrifter — Beslut om uppsägning efter provanställningsperiodens slut — Brutet förtroende — Ansvar — Begäran om hörande i ansökan som inte upprepats enligt artikel 106.2 i rättegångsreglerna)

36

2019/C 44/47

Mål T-651/17: Tribunalens dom av den 29 november 2018 – Sata mot EUIPO – Zhejiang Auarita Pneumatic Tools (färgsprutpistol) (Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsförfarande — Registrerad gemenskapsformgivning som återger en färgsprutpistol — Tidigare gemenskapsformgivning — Ogiltighetsgrund — Kunnig användare — Formgivarens frihet — Särprägel — Det konstnärliga utrymmet är mättat — Artikel 6 och artikel 25.1 b i förordning (EG) nr 6/2002 — Huruvida muntlig förhandling är lämpligt — Artikel 64.1 i förordning nr 6/2002 — Motiveringsskyldighet — Artikel 62 i förordning nr 6/2002)

37

2019/C 44/48

Mål T-681/17: Tribunalens dom av den 29 november 2018 – Khadi and Village Industries Commission mot EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-ordmärket Khadi — Bevisning har lagts fram för första gången inför överklagandenämnden — Överklagandenämndens utrymme för skönsmässig bedömning — Artikel 76.2 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 95.2 i förordning (EU) 2017/1001) — Absoluta registreringshinder — Varumärke som är ägnat att vilseleda allmänheten — Artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009 (nu artikel 7.1 g i förordning 2017/1001) — Varumärken som innehåller tecken, emblem eller vapen — Artikel 7.1 i i förordning nr 207/2009 (nu artikel 7.1 i i förordning 2017/1001) — Ond tro föreligger inte — Artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 (nu artikel 59.1 b i förordning 2017/1001)

38

2019/C 44/49

Mål T-682/17: Tribunalens dom av den 29 november 2018 – Khadi and Village Industries Commission mot EUIPO – BNP Best Natural Products (khadí Naturprodukte aus Indíen) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-figurmärket khadí Naturprodukte aus Indíen — Bevis som inges för första gången vid överklagandenämnden — Överklagandenämndens utrymme för skönsmässig bedömning — Artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 95.2 i förordning (EU) 2017/1001) — Absoluta registreringshinder — Varumärke som är ägnat att vilseleda allmänheten — Artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009 (nu artikel 7.1 g i förordning 2017/1001) — Ond tro föreligger inte — Artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 (nu artikel 59.1 b i förordning 2017/1001))

39

2019/C 44/50

Mål T-683/17: Tribunalens dom av den 29 november 2018 – Khadi and Village Industries Commission mot EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-ordmärket Khadi Ayurveda — Bevisning har lagts fram för första gången inför överklagandenämnden — Överklagandenämndens utrymme för skönsmässig bedömning — Artikel 76.2 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 95.2 i förordning (EU) 2017/1001) — Absoluta registreringshinder — Varumärke som är ägnat att vilseleda allmänheten — Artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009 (nu artikel 7.1 g i förordning 2017/1001) — Ond tro föreligger inte — Artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 (nu artikel 59.1 b i förordning 2017/1001)

40

2019/C 44/51

Mål T-702/17: Tribunalens dom av den 23 november 2018 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi mot EUIPO-Papouis Dairies (Papouis Halloumi) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket Papouis Halloumi — Det äldre EU-kollektivordmärket HALLOUMI — Relativt registreringshinder — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 [nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001])

41

2019/C 44/52

Mål T-703/17: Tribunalens dom av den 23 november 2018 – Cypern mot EUIPO (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket Papouis Halloumi — Det äldre ordmärket är det i Förenade kungariket registrerade kontrollmärket HALLOUMI — Relativt registreringshinder — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001))

42

2019/C 44/53

Mål T-724/17: Tribunalens beslut av den 22 november 2018 – The Vianel Group mot EUIPO (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Ordmärket VIANEL — Det äldre EU-ordmärket VIANIA — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001))

43

2019/C 44/54

Mål T-763/17: Tribunalens dom av den 29 november 2018 – Septona mot EUIPO – Intersnack Group (welly) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket welly — De äldre EU-figurmärkena Kelly’s och Kelly’s www.kellys.eu CHIPS — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (numera artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001))

43

2019/C 44/55

Mål T-824/17: Tribunalens dom av den 27 november 2018 – H2O Plus mot EUIPO (H 2 O+) (EU-varumärken — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Figurmärket H 2 O+ — Absolut registeringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/1001)

44

2019/C 44/56

Mål T-826/17: Tribunalens dom av den 22 november 2018 – TeamBank mot EUIPO – Fio Systems (FYYO) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket FYYO — Det äldre EU-ordmärket FIO — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001))

45

2019/C 44/57

Mål T-9/18: Tribunalens dom av den 22 november 2018 – Addiko Bank mot EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket STRAIGHTFORWARD BANKING — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001)

45

2019/C 44/58

Mål T-59/18: Tribunalens dom av den 22 november 2018 – Endoceutics mot EUIPO– Merck (FEMIVIA) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om EU-ordmärket FEMIVIA — Äldre EU-ordmärket FEMIBION INTIMA — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001)

46

2019/C 44/59

Mål T-78/18: Tribunalens dom av den 22 november 2018 – AB Mauri Italy mot EUIPO – Lesaffre (FERMIN) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket FERMIN — Det äldre internationella ordmärket och det äldre Benelux-ordmärket FERMIPAN — Relativt registreringshinder — Artikel 8.1 b i förordning 2017/1001)

47

2019/C 44/60

Mål T-585/11: Tribunalens beslut av den 25 oktober 2018 – Cheverny Investments mot kommissionen (Statligt stöd — Tyska skattebestämmelser om överföring av underskott till framtida beskattningsår (Sanierungsklausel) — Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den inre marknaden — EU-domstolen har ogiltigförklarat den angripna rättsakten — Talan har förlorat sitt föremål — Anledning saknas att döma i saken)

47

2019/C 44/61

Mål T-586/11: Tribunalens beslut av den 25 oktober 2018 – Oppenheim mot kommissionen (Statligt stöd — Tyska skattebestämmelser om överföring av underskott till kommande beskattningsår — Beslut att förklara stödet oförenligt med den inre marknaden — Domstolens upphävande av det överklagade beslutet — Ändamålet med talan har förfallit — Anledning saknas att döma i saken)

48

2019/C 44/62

Mål T-610/11: Tribunalens beslut av den 25 oktober 2018 – Wagon Automotive Nagold mot kommissionen (Statligt stöd — Tyska skattebestämmelser om överföring av underskott till framtida beskattningsår (”Sanierungsklausel”) — Beslut om att förklara stödet oförenligt med den inre marknaden — Den angripna rättsakten ogiltigförklaras av domstolen — Ändamålet med talan har förfallit — Anledning saknas att döma i saken)

49

2019/C 44/63

Mål T-612/11: Tribunalens beslut av den 25 oktober 2018 – Treofan Holdings och Treofan Germany mot Europeiska kommissionen (Statligt stöd — Tysk skattelagstiftning om överföring av förluster sig till kommande skatteår(Sanierungsklausel) — Beslut i vilket stödet förklarades oförenligt med den inre marknaden — Domstolen ogiltigförklarade den angripna rättsakten — Föremålet för talan har bortfallit — Anledning saknas att döma i målet)

50

2019/C 44/64

Mål T-613/11: Tribunalens beslut av den 25 oktober 2018 – VMS Deutschland mot kommissionen (Statligt stöd — Tyska skattebestämmelser om överföring av underskott till kommande beskattningsår (Sanierungsklausel) — Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den inre marknaden — Domstolen har ogiltigförklarat den angripna rättsakten — Ändamålet med talan har förfallit — Anledning saknas att döma i saken)

50

2019/C 44/65

Mål T-619/11: Tribunalens beslut av den 25 oktober 2018 – CB mot kommissionen (Statligt stöd — Tyska skattebestämmelser om överföring av underskott (”Sanierungsklausel”) — Beslut om att förklara stödet oförenligt med den inre marknaden — Domstolen ogiltigförklarar den angripna rättsakten — Ändamålet med talan har förfallit — Anledning saknas att döma i saken)

51

2019/C 44/66

Mål T-621/11: Tribunalens beslut av den 25 oktober 2018 – SiNN mot kommissionen (Statligt stöd — Tyska skattebestämmelser om överföring av underskott till kommande beskattningsår — Beslut att förklara stödet oförenligt med den inre marknaden — Domstolens upphävande av det överklagade beslutet — Ändamålet med talan har förfallit — Anledning saknas att döma i saken)

52

2019/C 44/67

Mål T-626/11: Tribunalens beslut av den 25 oktober 2018 – Sky Deutschland och Sky Deutschland Fernsehen mot kommissionen (Statligt stöd — Tysk skattelagstiftning om överföring av förluster till framtida beskattningsår (Sanierungsklausel) — Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den inre marknaden — Den angripna rättsakten har ogiltigförklarats av domstolen — Ändamålet med talan har förfallit — Anledning saknas att döma i saken)

53

2019/C 44/68

Mål T-627/11: Tribunalens beslut av den 25 oktober 2018 – ATMvision mot kommissionen (Statligt stöd — Tysk skattelagstiftning om överföring av förluster till framtida beskattningsår (Sanierungsklausel) — Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den inre marknaden — Den angripna rättsakten har ogiltigförklarats av domstolen — Ändamålet med talan har förfallit — Anledning saknas att döma i saken)

53

2019/C 44/69

Mål T-628/11: Tribunalens beslut av den 25 oktober 2018 – Biogas Nord mot kommissionen (Statligt stöd — Tyska skattebestämmelser om överföring av underskott till framtida beskattningsår (”Sanierungsklausel”) — Beslut om att förklara stödet oförenligt med den inre marknaden — Domstolen har ogiltigförklarat det angripna beslutet — Ändamålet med talan har förfallit — Anledning saknas att döma i saken)

54

2019/C 44/70

Mål T-629/11: Tribunalens beslut av den 25 oktober 2018 – Biogas Nord Anlagenbau mot kommissionen (Statligt stöd — Tyska skattebestämmelser om överföring av underskott till framtida beskattningsår (”Sanierungsklausel”) — Beslut om att förklara stödet oförenligt med den inre marknaden — Domstolen har ogiltigförklarat det angripna beslutet — Ändamålet med talan har förfallit — Anledning saknas att döma i saken)

55

2019/C 44/71

Mål T-552/16: Tribunalens beslut av den 16 november 2018 – OT mot kommissionen (Personalmål — Tillfälligt anställda — Ansökan om tjänsten som direktör för EMCDDA — Avslag på ansökan — Yttrande från CCN — Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas — Avvisning)

56

2019/C 44/72

Mål T-576/16: Tribunalens beslut av den 16 november 2018 – OT mot kommissionen (Personalmål — Tillfälligt anställda — Ansökan om tjänsten som direktör för ECNN — Avslag på ansökan — Litispendens — Avslag på begäran om bistånd — Berättigat intresse av att få saken prövad saknas — Uppenbart att talan delvis ska avvisas och att den i övriga delar är uppenbart ogrundad)

56

2019/C 44/73

Mål T-661/16: Tribunalens beslut av den 19 november 2018 – Credito Fondiario mot SRB (Talan om ogiltigförklaring — Ekonomiska och monetära unionen — Bankunionen — Den gemensamma resolutionsmekanismen för kreditinstitut och vissa värdepappersföretag — Den gemensamma resolutionsfonden (SRF) — Fastställande av förhandsavgiften för år 2016 — Frist för väckande av talan — För sent inkommen ansökan — Invändning om rättsstridighet — Uppenbart att talan ska avvisas)

57

2019/C 44/74

Mål T-14/17: Tribunalens beslut av den 19 november 2018 – Landesbank Baden-Württemberg mot Gemensamma resolutionsnämnden (Talan om ogiltigförklaring — Ekonomiska och monetära unionen — Bankunionen — Gemensam rekonstruktionsmekanism för kreditinstitut och vissa värdepappersföretag — Gemensam resolutionsfond — Fastställande av förhandsbidrag för år 2016 — Tidsfrist för väckande av talan — Talan har väckts för sent — Uppenbart att talan ska avvisas)

58

2019/C 44/75

Mål T-42/17: Tribunalens beslut av den 19 november 2018 – VR-Bank Rhein-Sieg mot SRB (Talan om ogiltigförklaring — Ekonomiska- och monetära unionen — Bankunion — Tillsynskrav för kreditinstitut och vissa värdepappersföretag — Gemensamma resolutionsfonden — Fastställande av bidraget för 2016 på förhand — Frist för att väcka talan — Talan har väckts för sent — Uppenbart att talan ska avvisas)

58

2019/C 44/76

Mål T-282/17: Tribunalens beslut av den 25 oktober 2018 – UI mot rådet (Personalmål — Tjänsteman — Passivitetstalan — Det har inte fattats något beslut efter upprättandet av provanställningsrapporten — Artikel 34 i tjänsteföreskrifterna — Beslut om uppsägning — Anledning saknas att döma i saken)

59

2019/C 44/77

Mål T-293/17: Tribunalens beslut av den 23 oktober 2018 – Fakro mot kommissionen (Konkurrens — Missbruk av dominerande ställning på marknaden för takfönster — Passivitetstalan — Avslagsbeslut som medför att passiviteten upphör — Anledning saknas att döma i saken)

60

2019/C 44/78

Mål T-355/17: Tribunalens beslut av den 22 november 2018 – Daico International mot EUIPO– American Franchise Marketing (RoB) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — Figurmärket RoB — Ogiltighetsförklaring — Artikel 60.1 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 68.1 i förordning (EU) 2017/1001) — Artikel 75 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 94 i förordning 2017/1001) — Regel 49.3 i förordning (EG) nr 2868/95 (nu artikel 23.3 i förordning (EU) 2018/625) — Regel 62.3 i förordning nr 2868/95 (nu artikel 58.3 i förordning 2018/625) — Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)

60

2019/C 44/79

Mål T-356/17: Tribunalens beslut av den 22 november 2018 – Daico International mot EUIPO – American Franchise Marketing (RoB) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — Ordmärket RoB — Ogiltighetsförklaring — Artikel 75 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 94 i förordning (EU) 2017/1001) — Regel 62.3 i förordning (EG) nr 2868/95 (nu artikel 58.3 i förordning (EU) 2018/625) — Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)

61

2019/C 44/80

Mål T-494/17: Tribunalens beslut av den 19 november 2018 – Iccrea Banca mot kommissionen och CRU (Talan om ogiltigförklaring och om skadestånd — Ekonomisk och monetär union — Bankunion — Enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag — Gemensam resolutionsfond — Fastställande av bidrag ex ante för år 2016 — Felaktig angivelse av svarandeparten — Tidsfrist för väckande av talan — Dröjsmål — Hypotetiska rättsakter — Begäran om skadestånd — Nära samband med begäran om ogiltigförklaring — Invändning om rättsstridighet — Uppenbart att talan ska avvisas)

62

2019/C 44/81

Mål T-560/17: Tribunalens beslut av den 6 november 2018 – Fortischem mot parlamentet och rådet ”Talan om ogiltigförklaring — Miljö — Förordning (EU) 2017/852 — Skydd för folkhälsa och miljö — Förbud mot klortillverkning och alkalier genom att använda kvicksilver som elektrod — Artikel 263 fjärde stycket FEUF — Ej personligen berörd — Avvisning”

62

2019/C 44/82

Mål T-658/17: Tribunalens beslut av den 12 november 2018 – Stichting Against Child Trafficking mot kommissionen (Ogiltighetstalan och passivitetstalan — Juridisk person som upplyser OLAF om beteenden som eventuellt är klandervärda — Beslut av OLAF att inte inleda någon utredning — Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas — Avvisning — Kostnader — Skälighet — Artikel 135.1 i rättegångsreglerna)

63

2019/C 44/83

Mål T-711/17: Tribunalens beslut av den 14 november 2018 – Spinoit mot kommissionen m.fl. (Talan om ogiltigförklaring och skadestånd — Rättsakt som undertecknats av sektionschefen vid unionens delegation i Algeriet vid en offentlig upphandling av tjänster — Beslut i vilket det begärs att sökanden ska ersättas som expert — Uppsägning av avtalet mellan det företag som tilldelats kontraktet och sökanden på grund av nämnda beslut — Har inte ställning som svarande — Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas — Ingen tillräckligt klar överträdelse av en rättsregel genom vilken enskilda rättssubjekt tillerkänns rättigheter — Orsakssamband — Uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad)

64

2019/C 44/84

Mål T-717/17: Tribunalens beslut av den 6 november 2018 – Chioreanu mot Ercea (Talan om ogiltigförklaring — Ercea — Ramprogrammet för forskning ”Horisont 2020” — Beslut att avslå begäran om omprövning av ett forskningsförslag — Administrativt överklagande vid kommissionen — Avslag på det administrativa överklagandet — Felaktigt angiven svarande i ansökan — Begäran om föreläggande — Uppenbart att talan ska avvisas)

65

2019/C 44/85

Mål T-733/17 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 23 november 2018 – GMPO mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Humanläkemedel — Aktiva substansen diamintetrahydroklorid i trientin — Kommissionens beslut att inte klassificera läkemedlet Cuprior-trientine som särläkemedel — Förordning (EG) nr 141/2000 — Ansökan om uppskov med verkställighet — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

65

2019/C 44/86

Mål T-756/17: Tribunalens beslut av den 27 november 2018 – CMS Hasche Sigle mot EUIPO (WORLD LAW GROUP) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordkännetecknet WORLD LAW GROUP — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/1001) — Uppenbart att överklagandet helt saknar rättslig grund)

66

2019/C 44/87

Mål T-793/17: Tribunalens beslut av den 14 november 2018 – Bruel mot kommissionen m.fl. (Talan om ogiltigförklaring och skadestånd — Beslut som fattats av sektionschefen förunionens delegation i Algeriet inom ramen för en offentligt tjänsteavtal — Beslut i vilken fastställs att sökanden ska ersättas som expert — Uppsägning av avtalet mellan upphandlingsbolaget och sökanden till följd av detta beslut — Avsaknad av svarande — Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas — Tillräckligt klart åsidosättande av en rättsregel som ger enskilda rättigheter föreligger inte — Orsakssamband — Uppenbart att talan delvis inte kan prövas i sak och delvis helt saknar rättslig grund)

67

2019/C 44/88

Mål T-809/17: Tribunalens beslut av den 15 november 2018 – Intercontact Budapest mot CdT (Talan om ogiltigförklaring — Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Placering av en anbudsgivare i ett kaskadförfarande — Frist för väckande av talan — Talan har väckts för sent — Avvisning)

67

2019/C 44/89

Mål T-811/17: Tribunalens beslut av den 3 december 2018 – Classic Media mot EUIPO – Pirelli Tyre (CLASSIC DRIVER) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Ordmärket CLASSIC DRIVER — Äldre EU-ordmärket DRIVER — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001) — Uppenbart att överklagandet helt saknar rättslig grund)

68

2019/C 44/90

Mål T-45/18: Tribunalens beslut av den 15 november 2018 – Novenco Building & Industry mot EUIPO – Novenco Ventilator (Beijing) (NOVENCO) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Figurmärket NOVENCO — Det äldre EU-ordmärket Novenco — Avförande av den internationella registreringen — Överklagandet har förlorat sitt föremål — Anledning saknas att döma i saken)

69

2019/C 44/91

Mål T-82/18: Tribunalens beslut av den 21 november 2018 – Husky CZ mot EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket HUSKY — Det äldre EU-ordmärket och det äldre EU-figurmärket HUSKY — Relativt registreringshinder — Uppenbart att överklagandet helt saknar rättslig grund)

69

2019/C 44/92

Mål T-275/18: Tribunalens beslut av den 30 november 2018 – Front Polisario mot rådet (Talan om ogiltigförklaring — Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Marocko, å andra sidan — Akt om ingående — Ej tillämplig på Västsaharas territorium — Talerätt saknas — Avvisning)

70

2019/C 44/93

Mål T-305/18 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 28 november 2018 – Klyuyev mot rådet (Interimistiskt förfarande — Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder som vidtagits med hänsyn till situationen i Ukraina — Frysning av tillgångar — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Fumus boni juris — Situationen ställer inte krav på skyndsamhet)

71

2019/C 44/94

Mål T-337/18 R II: Beslut av tribunalens ordförande av den 25 oktober 2018 – Laboratoire Pareva mot kommissionen (Interimistiska åtgärder — Förordning (EU) nr 528/2012 — Biocidprodukter — Det verksamma ämnet PHMB (1415; 4.7) — Beslut att inte godkänna — Ansökan om interimistiska åtgärder — Ny ansökan — Avsaknad av nya omständigheter — Avvisning)

71

2019/C 44/95

Mål T-347/18 RII: Beslut av tribunalens ordförande av den 25 oktober 2018 – Laboratoire Pareva mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Förordning (EU) nr 528/2012 — Biocidprodukter — Verksamt ämne PHMB (1415; 4.7) — Beslut att inte godkänna — Ansökan om interimistiska åtgärder — Ny ansökan — Avsaknad av nya omständigheter — Avvisning)

72

2019/C 44/96

Mål T-419/18 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 25 oktober 2018 – Crédit agricole och Crédit agricole Corporate and Investment Bank mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Konkurrens — Euro Interbank Offered Rates (Euribor) — Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) — Avslag på begäran om konfidentiell behandling av vissa uppgifter i ett beslut där en överträdelse av artikel 101 FEUF konstateras — Principen om oskuldspresumtion — Interimistiskt yrkande — Fumus boni juris föreligger inte)

73

2019/C 44/97

Mål T-420/18 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 25 oktober 2018 – JP Morgan Chase m.fl. mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Konkurrens — Euro Interbank Offered Rates (Euribor) — Räntederivat i euro (EIRD) — Avslag på begäran om konfidentiell behandling av ett beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF konstateras — Principen om oskuldspresumtion — Ansökan om interimistiska åtgärder — Framstår inte vid första påseendet som faktiskt och rättsligt befogat (fumus boni juris))

73

2019/C 44/98

Mål T-590/18 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 25 oktober 2018 – Antonakopoulos mot parlamentet (Interimistiskt förfarande — Personalmål — Tjänstemän — Avstängning av en tjänsteman från sin tjänst utan innehållande av lön — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Förlust av anseende — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

74

2019/C 44/99

Mål T-591/18 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 25 oktober 2018 – ZD mot parlamentet (Interimistiskt förfarande — Personalmål — Tjänstemän — Avstängning av en tjänsteman utan löneavdrag — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Skada på tjänstemannens anseende — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

75

2019/C 44/100

Mål T-603/18 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 25 oktober 2018 – ZE mot parlamentet (Interimistiskt förfarande — Personalmål — Tjänstemän — Avstängning av en tjänsteman utan löneavdrag — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Skada på tjänstemannens anseende — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

75

2019/C 44/101

Mål T-699/18: Överklagande ingett den 26 november 2018 – Apera Capital Master mot EUIPO – Altera Capital (APERA CAPITAL)

76

2019/C 44/102

Mål T-708/18: Överklagande ingett den 28 november 2018 – Flis mot EUIPO – Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco)

76

2019/C 44/103

Mål T-712/18: Talan väckt den 3 december 2018 – Umweltinstitut München mot kommissionen

77

2019/C 44/104

Mål T-713/18: Överklagande ingett den 3 december 2018 – Esim Chemicals mot EUIPO – Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite (ESIM Chemicals)

78

2019/C 44/105

Mål T-716/18: Överklagande ingett den 5 december 2018 – The Logistical Approach mot EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there)

79

2019/C 44/106

Mål T-719/18: Överklagande ingett den 6 december 2018 – Telemark plus mot EUIPO (Telemarkfest)

79

2019/C 44/107

Mål T-729/18: Överklagande ingett den 10 december 2018 – El Corte Inglés mot EUIPO – Lloyd Shoes (LLOYD)

80

2019/C 44/108

Mål T-636/15: Tribunalens beslut av den 8 november 2018 – Infratel Italia m.fl. mot kommissionen

81

2019/C 44/109

Mål T-295/17: Tribunalens beslut av den 26 november 2018 – Danpower Balticmot kommissionen

81

2019/C 44/110

Mål T-379/17: Tribunalens beslut av den 26 november 2018 – Tengelmann Warenhandelsgesellschaft mot EUIPO – C & C IP (T)

81

2019/C 44/111

Mål T-401/17: Tribunalens beslut av den 26 november 2018 – Tengelmann Warenhandelsgesellschaft mot EUIPO – C & C IP (T)

82

2019/C 44/112

Mål T-730/17: Tribunalens beslut av den 20 november 2018 – Evropaïki Dynamiki mot kommissionen

82

2019/C 44/113

Mål T-2/18: Tribunalens beslut av den 15 november 2018 – Wirecard mot EUIPO – AXA Banque (boon.)

82

2019/C 44/114

Mål T-222/18: Tribunalens beslut av den 29 november 2018 – Aliança – Vinhos de Portugal mot EUIPO – Lidl Stiftung (ALIANÇA VINHOS DE PORTUGAL)

82

2019/C 44/115

Mål T-252/18: Tribunalens beslut av den 27 november 2018 – European Anglers Alliance mot rådet

83

2019/C 44/116

Mål T-374/18: Tribunalens beslut av den 15 november 2018 – Labiri mot CESE

83


SV

 

Top