EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:025:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 25, 21 januari 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 25

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

62 årgången
21 januari 2019


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2019/C 25/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2019/C 25/02

Förenade målen C-626/15: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 20 november 2018 – Europeiska kommissionen mot Europeiska unionens råd (C-626/15) – Europeiska kommissionen mot Europeiska unionens råd (C-659/16) (Talan om ogiltigförklaring — Beslut av Ständiga representanternas kommitté (Coreper) — Beslut att godkänna att ett diskussionsdokument läggs fram för ett internationellt organ — Upptagande till prövning — Rättsakt mot vilken talan kan väckas — Exklusiv befogenhet, delad befogenhet eller kompletterande befogenhet för Europeiska unionen — Unionen agerar ensam eller tillsammans med medlemsstaterna i ett internationellt organ — Bevarande av havets biologiska resurser — Fiske — Miljöskydd — Forskning — Marina skyddsområden — Antarktisfördraget — Konvention om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis — Weddellhavet och Rosshavet)

2

2019/C 25/03

Mål C-648/16: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 21 november 2018 (begäran om förhandsavgörande från Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria – Italien) – Fortunata Silvia Fontana mot Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Reggio Calabria (Begäran om förhandsavgörande — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 273 — Efterbeskattning — Metod för att genom induktion uppskatta beskattningsunderlaget — Rätt till avdrag för mervärdesskatt — Presumtion — Principerna om neutralitet och proportionalitet — Nationell lag enligt vilken beräkningen av mervärdesskatten baseras på en förmodad omsättning)

3

2019/C 25/04

Mål C-664/16: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 21 november 2018 (begäran om förhandsavgörande från Curtea de Apel Alba Iulia – Rumänien) – Lucreţiu Hadrian Vădan mot Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamt system för mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artiklarna 167, 168, 178 och 273 — Avdragsrättens omfattning — Fakturor saknas — Användning av sakkunnigutlåtande som inhämtats på begäran av domstol — Bevisbörda för att avdragsrätt föreligger — Principerna om skatteneutralitet och proportionalitet)

4

2019/C 25/05

Mål C-29/17: Domstolens dom (första avdelningen) av den 21 november 2018 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Novartis Farma SpA mot Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Roche Italia SpA, Consiglio Superiore di Sanità (Begäran om förhandsavgörande — Humanläkemedel — Direktiv 2001/83/EG — Artikel 3.1 — Artikel 6 — Direktiv 89/105/EEG — Förordning (EG) nr 726/2004 — Artiklarna 3, 25 och 26 — Ompaketering av ett läkemedel i syfte att använda det för en behandling som inte omfattas av läkemedlets godkännande för försäljning (ändamål som inte omfattas av godkännandet för försäljning) — Ersättning genom det nationella sjukförsäkringssystemet)

4

2019/C 25/06

Mål C-147/17: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 20 november 2018 (begäran om förhandsavgörande från Curtea de Apel Constanţa – Rumänien) – Sindicatul Familia Constanţa, Ustinia Cvas m.fl. mot Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa (Begäran om förhandsavgörande — Skydd för arbetstagares hälsa och säkerhet — Arbetstidens förläggning — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artikel 31 — Direktiv 2003/88/EG — Tillämpningsområde — Undantag — Artikel 1.3 — Direktiv 89/391/EEG — Artikel 2.2 — Verksamhet som familjehemsförälder)

5

2019/C 25/07

Mål C-151/17: Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 november 2018 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Förenade Kungariket) – Swedish Match AB mot Secretary of State for Health (Begäran om förhandsavgörande — Tillnärmning av lagstiftning — Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror — Direktiv 2014/40/EU — Artiklarna 1 c och 17 — Förbud mot utsläppande på marknaden av tobak för användning i munnen — Giltighet)

6

2019/C 25/08

Mål C-245/17: Domstolens dom (första avdelningen) av den 21 november 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – SPanien) – Pedro Viejobueno Ibáñez, Emilia de la Vara González mot Consejería de Educación de Castilla-La Mancha (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 1999/70/EG — Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP — Klausul 4 — Icke-diskrimineringsprincipen — Nationell lagstiftning enligt vilken det är möjligt att avsluta tidsbegränsade anställningsavtal när skälet till rekryteringen inte längre föreligger — Lärare som anställts för ett läsår — Uppsägning av anställningen vid undervisningsperiodens slut — Arbetstidens förläggning — Direktiv 2003/88/EG)

7

2019/C 25/09

Mål C-295/17: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 22 november 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugal) – MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA mot Autoridade Tributária e Aduaneira (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamt system för mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Tillämpningsområde — Skattepliktiga transaktioner — Tjänster som tillhandahålls mot ersättning — Avgränsning mellan icke-skattepliktigt skadestånd, å ena sidan, och skattepliktiga tjänster som tillhandahålls mot betalning av gottgörelse, å andra sidan)

8

2019/C 25/10

Mål C-452/17: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 21 november 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal de commerce de Liège – Belgien) – Zako SPRL mot Sanidel SA (Begäran om förhandsavgörande — Självständiga handelsagenter — Direktiv 86/653/EEG — Artikel 1.2 — Begreppet handelsagent — Självständig mellanman som utövar sin verksamhet från huvudmannens lokaler — Utförande av andra arbetsuppgifter än dem som rör förhandling om försäljning eller köp av varor för huvudmannens räkning)

9

2019/C 25/11

Mål C-575/17: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 22 november 2018 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA mot Ministre de l'Action et des Comptes publics (Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för kapital — Källskatt på bruttobeloppet för utdelning med nationellt ursprung till bolag utan hemvist i landet — Uppskov med skatt på utdelning till ett bolag med hemvist i landet vilket uppvisar ett underskott under räkenskapsåret — Särbehandling — Motivering — Jämförbarhet — En välavvägd fördelning av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna — Effektiv skatteuppbörd — Proportionalitet — Diskriminering)

10

2019/C 25/12

Mål C-619/17: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 21 november 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Supremo – Spanien) – Ministerio de Defensa mot Ana de Diego Porras (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Direktiv 1999/70/EG — Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP — Klausul 4 — Icke-diskrimineringsprincipen — Motivering — Klausul 5 — Åtgärder för att förhindra missbruk som uppstår genom användandet av på varandra följande visstidsanställningskontrakt eller visstidsanställningsförhållanden — Ersättning vid uppsägning på saklig grund av ett avtal om tillsvidareanställning — Ersättning utgår inte när ett avtal om visstidsanställning i form av ett vikariat (interinidad) löper ut)

10

2019/C 25/13

Mål C-625/17: Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 november 2018 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof – Österrike) – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG mot Finanzamt Feldkirch (Begäran om förhandsavgörande — Artiklarna 56 och 63 FEUF — Frihet att tillhandahålla tjänster och fri rörlighet för kapital — Kreditinstitut — Stabilitetsskatt och särskilt bidrag till denna skatt vilka fastställs på grundval av den okonsoliderade balansomslutningen hos kreditinstitut som är etablerade i Österrike — Inbegripande av banktransaktioner med gränsöverskridande karaktär — Transaktioner som utförs av dotterbolag i andra medlemsstater inbegrips inte — Särbehandling — Restriktion — Motivering)

11

2019/C 25/14

Mål C-627/17: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 22 november 2018 (begäran om förhandsavgörande från Okresný súd Dunajská Streda – Slovakien) – ZSE Energia a.s. mot RG (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EG) nr 861/2007 — Det europeiska småmålsförfarandet — Artiklarna 2.1 och 3.1 — Tillämpningsområde — Begreppet parter — Gränsöverskridande tvister)

12

2019/C 25/15

Mål C-679/17: Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 november 2018 (begäran om förhandsavgörande från Hof van beroep te Antwerpen – Belgien) – Vlaams Gewest, företrädd av Vlaamse regering genom Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie, Vlaamse Gewest, företrädd av Vlaamse regering genom Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw mot Johannes Huijbrechts (Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för kapital — Restriktioner — Skattelagstiftning — Arvsskatt — Hållbar skogsförvaltning — Undantag från skatteplikt — Skydd för skogsarealen)

13

2019/C 25/16

Mål C-713/17: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 21 november 2018 (begäran om förhandsavgörande från Landesverwaltungsgericht Oberösterreich – Österrike) – Ahmad Shah Ayubi mot Bezirkshauptmannschaft Linz-Land (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2011/95/EU — Bestämmelser om innebörden av internationellt skydd — Flyktingstatus — Artikel 29 — Social trygghet — Särbehandling — Flyktingar med tidsbegränsat uppehållstillstånd)

13

2019/C 25/17

Mål C-490/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungern) den 26 juli 2018 – SD mot Agrárminiszter

14

2019/C 25/18

Mål C-580/18: Överklagande ingett den 18 september 2018 av Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 12 juli 2018 i mål T-41/17, Lotte Co. Ltd mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

15

2019/C 25/19

Mål C-618/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Giudice di pace di L’Aquila (Italien) den 1 oktober 2018 – Gabriele Di Girolamo mot Ministero della Giustizia

16

2019/C 25/20

Mål C-639/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Kiel (Tyskland) den 12 oktober 2018 – KH mot Sparkasse Südholstein

17

2019/C 25/21

Mål C-641/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Genova (Italien) den 12 oktober 2018 – LG m.fl. mot Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

18

2019/C 25/22

Mål C-646/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Spanien) den 15 oktober 2018 – OD mot Ryanair D.A.C.

18

2019/C 25/23

Mål C-648/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul București (Rumänien) den 17 oktober 2018 – Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) mot Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

19

2019/C 25/24

Mål C-658/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Giudice di pace di Bologna (Italien) den 22 oktober 2018 – UX mot Republiken Italien

19

2019/C 25/25

Mål C-660/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Berlin (Tyskland) den 22 oktober 2018 – Sundair GmbH mot WV m.fl.

21

2019/C 25/26

Mål C-661/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) den 22 oktober 2018 – CTT – Correios de Portugal mot Autoridade Tributária e Aduaneira

22

2019/C 25/27

Mål C-667/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Grondwettelijk Hof (Belgien) den 25 oktober 2018 – Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones och germanophone mot Ministerraad

22

2019/C 25/28

Mål C-670/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italien) den 29 oktober 2018 – CO mot Comune di Gesturi

23

2019/C 25/29

Mål C-672/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 29 oktober 2018 – DN mot Ministre de l'Action et des Comptes publics

23

2019/C 25/30

Mål C-673/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d'appel de Paris (Frankrike) den 30 oktober 2018 – Santen SAS mot Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

24

2019/C 25/31

Mål C-677/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Förenade kungariket) den 5 november 2018 – Amoena Ltd mot Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

25

2019/C 25/32

Mål C-678/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 5 november 2018 – Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

26

2019/C 25/33

Mål C-679/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Okresním soudem v Ostravě (Republiken Tjeckien) den 5 november 2018 – OPR-Finance s.r.o. mot GK

26

2019/C 25/34

Mål C-687/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) den 7 november 2018 – SY mot Associated Newspapers Ltd

27

2019/C 25/35

Mål C-688/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 6 november 2018 – brottmål mot TX och UW

28

2019/C 25/36

Mål C-689/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Dioikitiko Protodikeio Patron (Grekland) den 5 november 2018 – XT mot Elliniko Dimosio

28

2019/C 25/37

Mål C-703/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Förenade kungariket) den 12 november 2018 – Healthspan Limited mot Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

29

2019/C 25/38

Mål C-704/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 14 november 2018 – brottmål mot LD, ME, NF, OG, PH och RI

30

 

Tribunalen

2019/C 25/39

Mål T-202/10, 203/10: Tribunalens dom av den 15 november 2018 – Stichting Woonlinie m.fl. mot kommissionen (Statligt stöd — Subventionerat boende — Stöd som beviljats allmännyttiga bostadsbolag — Befintligt stöd — Medlemsstatens åtaganden — Beslut i vilket stödet förklaras förenligt med den inre marknaden — Artikel 17 i förordning (EG) nr 659/1999 — Tjänst av allmänt ekonomiskt intresse — Artikel 106.2 FEUF — Definition av uppdrag att tillhandahålla allmännyttig tjänst)

31

2019/C 25/40

Mål T-207/10: Tribunalens dom av den 15 november 2018 – Deutsche Telekom mot kommissionen (Statligt stöd — Bestämmelser om bolagsskatt som tillåter företag med skattemässig hemvist i Spanien att skriva av det finansiella mervärde som uppstått vid indirekta förvärv av aktieinnehav i företag med skattemässig hemvist i utlandet — Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den inre marknaden och enligt vilket stödet delvis ska återkrävas — Bestämmelse som tillåter att stödordningen delvis fortsätter att gälla — Yrkande om att tribunalen ska fastställa att det saknas anledning att döma i målet — Det berättigade intresset av att få saken prövad består — Kommissionen har givit tydliga försäkringar — Huruvida förväntningarna kan anses berättigade — De berättade förväntningarnas tillämplighet i tiden)

32

2019/C 25/41

Mål T-219/10 RENV: Tribunalens dom av den 15 november 2018 – World Duty Free Group mot kommissionen (Statligt stöd — Bestämmelser om bolagsskatt som tillåter företag med skattemässig hemvist i Spanien att skriva av det finansiella mervärde som uppstått vid indirekta förvärv av aktieinnehav i företag med skattemässig hemvist i utlandet — Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den inre marknaden och enligt vilket stödet ska återkrävas — Begreppet statligt stöd — Selektivitet — Referenssystem — Undantag — Särbehandling — Huruvida särbehandlingen är motiverad — Företag som är mottagare av stödåtgärden — Berättigade förväntningar)

33

2019/C 25/42

Mål T-227/10: Tribunalens dom av den 15 november 2018 – Banco Santander mot kommissionen (Statligt stöd — Bestämmelser om bolagsskatt som gör det möjligt för spanska företag med skatterättslig hemvist i Spanien att skriva av mervärde som uppstår genom förvärv av innehav i bolag med skatterättslig hemvist utomlands — Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den inre marknaden och i vilket det anges att stödet ska återkrävas — Begreppet statligt stöd — Selektivitet — Referenssystem — Undantag — Särbehandling — Motivering till särbehandlingen — Stödmottagande företag — Berättigade förväntningar)

34

2019/C 25/43

Mål T-239/11: Tribunalens dom av den 15 november 2018 – Sigma Alimentos Exterior mot kommissionen (Statligt stöd — Bestämmelser om bolagsskatt som tillåter företag med skattemässig hemvist i Spanien att skriva av det finansiella mervärde som uppstått vid förvärv av andelar i företag med skattemässig hemvist i utlandet — Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den inre marknaden och i vilket det anges att stödet ska återkrävas — Begreppet statligt stöd — Selektivitet — Referenslagstiftning — Undantag — Särbehandling — Huruvida särbehandlingen är motiverad)

34

2019/C 25/44

Mål T-399/11 RENV: Tribunalens dom av den 15 november 2018 – Banco Santander och Santusa mot kommissionen (Statligt stöd — Bestämmelser om bolagsskatt som tillåter företag med skattemässig hemvist i Spanien att skriva av det finansiella mervärde som uppstått vid indirekta förvärv av aktieinnehav i företag med skattemässig hemvist i utlandet — Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den inre marknaden och enligt vilket stödet ska återkrävas — Begreppet statligt stöd — Selektivitet — Referenssystem — Undantag — Särbehandling — Huruvida särbehandlingen är motiverad — Företag som är mottagare av stödåtgärden — Berättigade förväntningar)

35

2019/C 25/45

Mål T-405/11: Tribunalens dom av den 15 november 2018 – Axa Mediterranean mot kommissionen (Statligt stöd — Bestämmelser om bolagsskatt som tillåter företag med skattemässig hemvist i Spanien att skriva av det finansiella mervärde som uppstått vid förvärv av andelar i företag med skattemässig hemvist i utlandet – — Beslut som kvalificerar denna ordning som statligt stöd, som förklarar att stödet är oförenligt med den inre marknaden och som förordnar att stödet ska återkrävas — Begreppet statligt stöd — Selektivitet — Referenssystem — Undantag — Särbehandling — Huruvida särbehandlingen är motiverad — Företag som är mottagare av stödåtgärden — Berättigade förväntningar)

36

2019/C 25/46

Mål T-406/11: Tribunalens dom av den 15 november 2018 – Prosegur Compañía de Seguridad mot kommissionen (Statligt stöd — Bestämmelser om bolagsskatt som tillåter företag med skattemässig hemvist i Spanien att skriva av det finansiella mervärde som uppstått vid indirekta förvärv av aktieinnehav i företag med skattemässig hemvist i utlandet — Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den inre marknaden och enligt vilket stödet ska återkrävas — Begreppet statligt stöd — Selektivitet — Referenssystem — Undantag — Särbehandling — Huruvida särbehandlingen är motiverad — Företag som är mottagare av stödåtgärden — Berättigade förväntningar)

37

2019/C 25/47

Mål T-487/14: Tribunalens dom av den 15 november 2018 – CHEMK och KF mot kommissionen (Dumpning — Import av ferrokisel med ursprung i Ryssland — Slutgiltig antidumpningstull — Översyn vid giltighetstidens utgång — Fastställande av exportpriset — Ekonomisk enhet — Huruvida antidumpningstullen återspeglas i återförsäljningspriserna i unionen — En annan metod än den som användes vid en tidigare undersökning har tillämpats — Dumpningen och skadan fortsätter eller återkommer — Artikel 2.9, artikel 3 och artikel 11.9 och 11.10 i förordning (EG) nr 1225/2009 (nu artikel 2.9, artikel 3 och artikel 11.9 och 11.10 i förordning (EU) 2016/1036))

37

2019/C 25/48

Mål T-113/15: Tribunalens dom av den 15 november 2018 – RFA International mot kommissionen (Dumpning — Import av ferrokisel med ursprung i Ryssland — Avslag på ansökan om återbetalning av den antidumpningstull som betalats — Fastställelse av normalvärdet och exportpriset — En enda ekonomisk enhet — Antidumpningstullen återspeglas i återförsäljningspriset i unionen — Tillämpning av en annan metod än den som användes vid en tidigare undersökning — Artikel 2.9 och artikel 11.9 och 11.10 i förordning (EG) nr 1225/2009 (nu artikel 2.9 och artikel 11.9 och 11.10 i förordning (EU) 2016/1036) — Artikel 18.3.1 i WTO:s antidumpningsavtal)

38

2019/C 25/49

Mål T-854/16: Tribunalens dom av den 20 november 2018 – Barata mot parlamentet (Personalmål — Tjänstemän — Befordran — Befordringsförfarandet år 2015 — Certifieringsförfarande — Uteslutning från förteckningen över tjänstemän som får delta i utbildningsprogrammet — Artikel 45a i tjänsteföreskrifterna — Motiveringsskyldigheten — Uppenbart oriktig bedömning — Likabehandling — Rätten till försvar)

39

2019/C 25/50

Mål T-546/17: Tribunalens dom av den 15 november 2018 – Haufe-Lexware mot EUIPO – Le Shi Holdings (Beijing) (Leshare) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Leshare — Det äldre internationella ordmärket LEXWARE — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordningen (EU) 2017/1001) — Känneteckenslikhet)

39

2019/C 25/51

Mål T-790/17: Tribunalens dom av den 20 november 2018 – St. Andrews Links mot EUIPO (ST ANDREWS) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ST ANDREWS — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Geografiskt ursprung — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 (numera artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001)

40

2019/C 25/52

Mål T-791/17: Tribunalens dom av den 20 november 2018 – St. Andrews Links mot EUIPO (ST ANDREWS) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ST ANDREWS — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Geografiskt ursprung — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 (numera artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001)

41

2019/C 25/53

Mål T-831/17: Tribunalens dom av den 15 november 2018 – DRH Licensing & Managing mot EUIPO – Merck (Flexagil) (EU-varumärke — Upphävandeförfarande — EU-figurmärket Flexagil — Verkligt bruk av varumärket — Artikel 18.1 andra stycket a och artikel 58.1 a i förordning (EU) 2017/1001 — Varumärke i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljningsförmåga)

41

2019/C 25/54

Mål T-36/18: Tribunalens dom av den 20 november 2018 – Asahi Intecc mot EUIPO – Celesio (Celeson) (EU-varumärken — Invändningsförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Ordkännetecknet Celeson — Det äldre internationella ordkännetecknet CELESIO — Relativt registeringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001)

42

2019/C 25/55

Mål T-646/18: Talan väckt den 26 oktober 2018 – Bonnafous mot kommissionen

42

2019/C 25/56

Mål T-653/18: Överklagande ingett den 31 oktober 2018 – Armani mot EUIPO – Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11)

43

2019/C 25/57

Mål T-654/18: Överklagande ingett den 31 oktober 2018 – Armani mot EUIPO – s (s)

44

2019/C 25/58

Mål T-655/18: Talan väckt den 30 oktober 2018 – Aupicon m.fl. mot utrikestjänsten

45

2019/C 25/59

Mål T-658/18: Överklagande ingett den 31 oktober 2018 – Hästens sängar mot EUIPO (Återgivning av ett rutmönster)

46

2019/C 25/60

Mål T-661/18: Talan väckt den 7 november 2018 – Securitec mot kommissionen

46

2019/C 25/61

Mål T-663/18: Överklagande ingett den 9 november 2018 – Nissin Foods Holdings mot EUIPO – The GB Foods (Soba JAPANESE FRIED NOODLES)

47

2019/C 25/62

Mål T-666/18: Överklagande ingett den 6 november 2018 – 6Minutes Media mot EUIPO – ad pepper media International (ad pepper)

48

2019/C 25/63

Mål T-668/18: Överklagande ingett den 6 november 2018 – 6Minutes Media mot EUIPO – ad pepper media International (ADPepper)

49

2019/C 25/64

Mål T-669/18: Överklagande ingett den 13 november 2018 – Neoperl mot EUIPO (Återgivning av fyra fyllda hål i en regelbunden hålbild)

50

2019/C 25/65

Mål T-672/18: Överklagande ingett den 13 november 2018 – Pyke mot EUIPO – Paglieri (CLIOMAKEUP)

50

2019/C 25/66

Mål T-674/18: Talan väckt den 14 november 2018 – Vattenfall Europe Nuclear Energy mot kommissionen

51

2019/C 25/67

Mål T-675/18: Talan väckt den 19 november 2018 – Trifolio-M m.fl. mot Efsa

52

2019/C 25/68

Mål T-678/18: Överklagande ingett den 13 november 2018 – Società agricola Giusti Dal Col mot EUIPO – DMC (GIUSTI WINE)

53

2019/C 25/69

Mål T-679/18: Överklagande ingett den 12 novembre 2018 – Showroom mot EUIPO – E-Gab (SHOWROOM)

53

2019/C 25/70

Mål T-680/18: Överklagande ingett den 15 november 2018 – SLL Service mot EUIPO – Elfa International (LUMIN8)

54

2019/C 25/71

Mål T-681/18: Överklagande ingett den 16 november 2018 – "Korporaciya ”Masternet” mot EUIPO – Stayer Ibérica (STAYER)

55

2019/C 25/72

Mål T-682/18: Överklagande ingett den 16 november 2018 – Twitter mot EUIPO – Hachette Filipacchi Presse (PERISCOPE)

55

2019/C 25/73

Mål T-683/18: Överklagande ingett den 20 november 2018 – Conte mot EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)

56

2019/C 25/74

Mål T-685/18: Överklagande ingett den 16 november 2018 – Apple mot EUIPO – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)

57

2019/C 25/75

Mål T-686/18: Överklagande ingett den 19 november 2018 – LegalCareers mot EUIPO (LEGALCAREERS)

58

2019/C 25/76

Mål T-687/18: Talan väckt den 20 november 2018 – Pilatus Bank mot ECB

59

2019/C 25/77

Mål T-688/18: Överklagande ingett den 21 november 2018 – Exploitatiemaatschappij De Berghaaf mot EUIPO – Brigade Electronics Group (CORNEREYE)

59

2019/C 25/78

Mål T-689/18: Överklagande ingett den 21 november 2018 – Executive Selling mot EUIPO (EXECUTIVE SELLING)

60

2019/C 25/79

Mål T-695/18: Överklagande ingett den 26 november 2018 – Werner mot EUIPO – Merck (fLORAMED)

61

2019/C 25/80

Mål T-697/18: Överklagande ingett den 26 november 2018 – Aldi mot EUIPO – Titlbach (ALTISPORT)

61

2019/C 25/81

Mål T-700/18: Överklagande ingett den 26 november 2018 – Kalypso Media Group mot EUIPO Wizards of the Coast (DUNGEONS)

62


SV

 

Top