EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:440:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 440, 6 december 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 440

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
6 december 2018


Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

EESK:s 537:e plenarsession, 19.9.2018–20.9.2018

2018/C 440/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Artificiell intelligens: att föregripa dess konsekvenser för arbetslivet för att säkerställa en rättvis övergång (yttrande på eget initiativ)

1

2018/C 440/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förtroende, skydd av integriteten och säkerhet för konsumenter och företag på sakernas internet (yttrande på eget initiativ)

8

2018/C 440/03

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Indikatorer som är bättre lämpade för att utvärdera målen för hållbar utveckling – det civila samhällets bidrag (yttrande på eget initiativ)

14

2018/C 440/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Bidraget från Europas landsbygdsområden till Europaåret för kulturarv 2018 som säkerställer hållbarhet och sammanhållning mellan städer och landsbygd (yttrande på eget initiativ)

22

2018/C 440/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Konsekvenserna av subsidiaritet och överreglering för ekonomin och sysselsättningen (förberedande yttrande på begäran av det österrikiska ordförandeskapet)

28

2018/C 440/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Den digitala könsklyftan (Förberedande yttrande på begäran av Europaparlamentet)

37

2018/C 440/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Bioekonomi – bidrag till genomförandet av EU:s klimat- och energimål samt FN:s mål för hållbar utveckling (förberedande yttrande)

45


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

EESK:s 537:e plenarsession, 19.9.2018–20.9.2018

2018/C 440/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Artificiell intelligens för Europa (COM(2018) 237 final)

51

2018/C 440/09

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om en digital omvandling av vård och omsorg på den digitala inre marknaden, om medborgarinflytande och ett hälsosammare samhälle [COM(2018) 233 final]

57

2018/C 440/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om a) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EG (COM(2018) 184 final – 2018/0089 (COD)) – och om b) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU vad gäller bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler (COM(2018) 185 final – 2018/0090 (COD))

66

2018/C 440/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En förnyad EU-agenda för forskning och innovation – EU:s tillfälle att forma sin framtid (Kommissionens bidrag till det informella toppmötet om innovation i Sofia den 16 maj 2018) (COM(2018) 306 final)

73

2018/C 440/12

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 596/2014 och (EU) 2017/1129 vad gäller främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag [COM(2018) 331 final – 2018/0165 (COD)]

79

2018/C 440/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet [COM(2018) 336 final – 2018/0168 (COD)]

85

2018/C 440/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter, om ändring av förordning (EU) 2018/… och om upphävande av förordningarna (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009 och (EG) nr 661/2009 (COM(2018) 286 final – 2018/0145 COD)

90

2018/C 440/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen [COM(2018) 397 final – 2018/0220 (COD)]

95

2018/C 440/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel (COM(2018) 317 final – 2018/0161 (COD))

100

2018/C 440/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon [COM(2018) 289 final – 2018/0142 (COD)]

104

2018/C 440/18

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. En modern budget för ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum – Flerårig budgetram 2021–2027 [COM(2018) 321 final], Förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021–2027 [COM(2018) 322 final/2 – 2018/0166 (APP)], Förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel [COM(2018) 325 final – 2018/0135 (CNS)], Förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov [COM(2018) 326 final – 2018/0131 (NLE)], Förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel [COM(2018) 327 final – 2018/0132 (APP)], och Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdeskatt [COM(2018) 328 final – 2018/0133 (NLE)]

106

2018/C 440/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder [COM(2018) 374 final – 2018/0199 (COD)]

116

2018/C 440/20

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang [COM(2018) 373 final – 2018/0198 (COD)]

124

2018/C 440/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av europeiska arbetsmyndigheten [COM(2018) 131 final – 2018/0064 (COD)]

128

2018/C 440/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets rekommendation om tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare [COM(2018) 132 final]

135

2018/C 440/23

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Anpassning av den gemensamma viseringspolitiken till nya utmaningar [COM(2018) 251 final] och Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) [COM(2018) 252 final – 2018/0061 (COD)]

142

2018/C 440/24

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet [COM(2018) 171 final – 2018/0081 (COD)]

145

2018/C 440/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Rådets rekommendation om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination [COM(2018) 244 final – SWD(2018) 149 final]

150

2018/C 440/26

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EG) nr 810/2009, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2016/399, förordning (EU) 2018/… [förordning om interoperabilitet] och beslut 2004/512/EG och om upphävande av rådets beslut 2008/633/RIF [COM (2018) 302 final]

154

2018/C 440/27

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan och ändring av förordning (EG) nr 178/2002 (om allmän livsmedelslagstiftning), direktiv 2001/18/EG (om avsiktlig utsättning av genmodifierade organismer i miljön), förordning (EG) nr 1829/2003 (om genmodifierade foder och livsmedel), förordning (EG) nr 1831/2003 (om fodertillsatser), förordning (EG) nr 2065/2003 (om rökaromer), förordning (EG) nr 1935/2004 (om material i kontakt med livsmedel), förordning (EG) nr 1331/2008 (om ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer), förordning (EG) nr 1107/2009 (om växtskyddsmedel) och förordning (EU) 2015/2283 (om nya livsmedel) [COM(2018) 179 final – 2018/0088 (COD)]

158

2018/C 440/28

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan [COM(2018) 173 final]

165

2018/C 440/29

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för Östersjön, och om upphävande av förordningarna (EG) nr 811/2004, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007 och (EG) nr 1300/2008 [COM(2018) 149 final – 2018/0074 (COD)]

171

2018/C 440/30

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en flerårig återhämtningsplan för svärdfisk i Medelhavet och om ändring av förordningarna (EG) nr 1967/2006 och (EU) 2017/2107 [COM(2018) 229 final – 2018/0109 (COD)]

174

2018/C 440/31

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster [COM(2018) 238 final – 2018/0112 (COD)]

177

2018/C 440/32

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Bekämpande av desinformation online: en EU-strategi [COM(2018) 236 final]

183

2018/C 440/33

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 [COM(2018) 438 final – 2018/0228 (COD)]

191

2018/C 440/34

Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning under perioden 2021–2027 (Perikles IV-programmet) [COM(2018) 369 final – 2018/0194(CNS)]

199


SV

 

Top