EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:408:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 408, 12 november 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 408

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
12 november 2018


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2018/C 408/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1

 

Tribunalen

2018/C 408/02

Domarnas indelning på avdelningarna

2


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2018/C 408/03

Mål C-358/16: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 13 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Cour administrative – Luxemburg) – UBS Europe SE, tidigare UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin m.fl. (”Begäran om förhandsavgörande — Tillnärmning av lagstiftning — Direktiv 2004/39/EG — Artikel 54.1 och 54.3 — Omfattningen av den tystnadsplikt som åligger nationella finansiella tillsynsmyndigheter — Beslut där det slås fast att kravet på god vandel inte längre är uppfyllt — Fall som omfattas av straffrättsliga bestämmelser — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artiklarna 47 och 48 — Rätten till försvar — Tillgång till handlingarna i ärendet)

5

2018/C 408/04

Mål C-438/16 P: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 19 september 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike, IFP Énergies nouvelles (Överklagande — Statligt stöd — Stödordning som Frankrike har genomfört — Obegränsad statlig garanti till förmån för Institut français du pétrole (IFP) genom att det beviljats ställning som offentlig institution av industriellt och kommersiellt slag — Beslut som förklarar att denna åtgärd delvis inte utgör ett statligt stöd och delvis utgör ett statligt stöd som är förenligt med den inre marknaden, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda — Begreppet stödordning — Presumtion om att det föreligger en fördel — Bevisbörda och beviskrav)

6

2018/C 408/05

Mål C-510/16: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 20 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – Carrefour Hypermarchés SAS m.fl. mot Ministre des Finances et des Comptes publics (Begäran om förhandsavgörande — Statligt stöd — Artikel 108.3 FEUF — Förordning (EG) nr 794/2004 — Anmälda stödordningar — Artikel 4 — Ändring av befintligt stöd — Betydande ökning av skatteintäkter som öronmärkts för att finansiera stödordningar jämfört med de prognoser som anmälts till Europeiska kommissionen — Tröskelvärde på 20 procent av den ursprungliga budgeten)

7

2018/C 408/06

Mål C-546/16: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 20 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi – Spanien) – Montte SL mot Musikene (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 267 FEUF — Domstolens behörighet — Huruvida det hänskjutande organet utgör en domstol — Direktiv 2014/24/EU — Förfaranden för offentlig upphandling — Öppet förfarande — Tilldelningskriterier — Teknisk utvärdering — Tröskelvärde för lägsta antal poäng — Utvärdering på grundval av priset)

7

2018/C 408/07

Mål C-594/16: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 13 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Enzo Buccioni mot Banca d'Italia (Begäran om förhandsavgörande — Tillnärmning av lagstiftning — Direktiv 2013/36/EU — Artikel 53.1 — Tystnadsplikt för nationella myndigheter för tillsyn av kreditinstitut — Kreditinstitut som har försatts i tvångslikvidation — Röjande av förtrolig information vid civilrättsliga eller kommersiella förfaranden)

8

2018/C 408/08

Mål C-618/16: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 13 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) – Förenade kungariket) – Rafal Prefeta mot Secretary of State for Work and Pensions (Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för personer — Artikel 45 FEUF — Anslutningsakten 2003 — Bilaga XII, kapitel 2 — Möjlighet för en medlemsstat att avvika från artikel 7.2 i förordning (EU) nr 492/2011 och artikel 7.3 i direktiv 2004/38/EG — Polsk medborgare som inte har utfört registrerat arbete under tolv månader i den mottagande medlemsstaten)

9

2018/C 408/09

Mål C-685/16: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 20 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Münster – Tyskland) – EV mot Finanzamt Lippstadt (Begäran om förhandsavgörande — Artiklarna 63–65 FEUF — Fri rörlighet för kapital — Avdrag för skattepliktiga vinster — Moderbolags andelar i ett bolag med ledning och säte i ett tredjeland — Utdelningar till moderbolaget — Striktare villkor för avdragsrätt än vad som gäller för avdrag för vinster som härrör från andelar som ägs i ett inhemskt bolag som inte är skattebefriat)

9

2018/C 408/10

Mål C-26/17 P: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 13 september 2018 – Birkenstock Sales GmbH mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) (Överklagande — EU-varumärke — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Figurmärke föreställande ett mönster med vågformade linjer som korsar varandra — Förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 7.1 b — Absolut registreringhinder — Särskiljningsförmåga — Ytmönster)

10

2018/C 408/11

Mål C-41/17: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 19 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Spanien) – Isabel González Castro mot Mutua Umivale, Prosegur España SL, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 92/85/EEG — Artiklarna 4, 5 och 7 — Skydd för arbetstagares hälsa och säkerhet — Ammande arbetstagare — Nattarbete — Skiftarbete som delvis innefattar nattskift — Bedömning av de risker arbetet innebär — Förebyggande åtgärder — Bestridande av den berörda arbetstagaren — Direktiv 2006/54/EG — Artikel 19 — Likabehandling — Könsdiskriminering — Bevisbörda)

10

2018/C 408/12

Mål C-51/17: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 20 december 2018 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Ítélőtábla – Ungern) – OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt mot Teréz Ilyés, Emil Kiss (Begäran om förhandsavgörande — Konsumentskydd — Oskäliga villkor — Direktiv 93/13/EEG — Tillämpningsområde — Artikel 1.2 — Bindande författningsföreskrifter — Artikel 3.1 — Begreppet ”avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell förhandling” — Villkor som tagits med i ett avtal efter avtalsslutet till följd av ett ingripande från den nationella lagstiftarens sida — Artikel 4.2 — Villkor som är klart och begripligt formulerat — Artikel 6.1 — Den nationella domstolens prövning ex officio av om ett avtalsvillkor är oskäligt — Låneavtal i utländsk valuta som ingåtts mellan en näringsidkare och en konsument)

11

2018/C 408/13

Förenade målen C-54/17 och C-55/17: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 13 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato mot Wind Tre SpA, tidigare Wind Telecomunicazioni SpA (C-54/17), Vodafone Italia SpA, tidigare Vodafone Omnitel NV (C-55/17) (Begäran om förhandsavgörande — Konsumentskydd — Direktiv 2005/29/EG — Otillbörliga affärsmetoder — Artikel 3.4 — Tillämpningsområde — Artiklarna 5, 8 och 9 — Aggressiva affärsmetoder — Bilaga I, punkt 29 — Affärsmetoder som är aggressiva under alla omständigheter — Leverans utan föregående beställning — Direktiv 2002/21/EG — Direktiv 2002/22/EG — Telekommunikationstjänster — Försäljning av SIM-kort (Subscriber Identity Module-kort, abonnentidentitetsmodul-kort) på vilka vissa tjänster är förinstallerade och föraktiverade — Avsaknad av förhandsinformation till konsumenterna)

12

2018/C 408/14

Mål C-68/17: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 11 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Bundesarbeitsgericht – Tyskland) – IR mot JQ (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Direktiv 2000/78/EG — Likabehandling — Yrkesverksamhet inom kyrkliga eller andra organisationer vars etiska grundsyn bygger på religion eller övertygelse — Yrkeskrav — Skyldighet att handla i god tro och vara lojal mot kyrkans eller organisationens etiska grundsyn — Begrepp — Särbehandling på grund av religion eller övertygelse — Uppsägning av en katolsk anställd i ledande ställning på grund av att denne efter äktenskapsskillnad ingått ett andra civiläktenskap)

13

2018/C 408/15

Mål C-69/17: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 12 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Curtea de Apel Bucureşti – Rumänien) – Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL, tidigare Gamesa Wind România SRL mot Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Mervärdesskatt — Avdragsrätt — Förvärv som gjorts av en skattskyldig person vilken av skattemyndigheten förklarats vilande — Nekad avdragsrätt — Proportionalitetsprincipen och principen om mervärdesskattens neutralitet)

14

2018/C 408/16

Mål C-98/17 P: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 26 september 2018 – Koninklijke Philips NV, Philips France SAS mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrensbegränsande samverkan — Den europeiska marknaden för chip till smartkort — Nätverk av bilaterala kontakter — Utbyte av känsliga affärsuppgifter — Konkurrensbegränsning ”genom syfte” — En enda fortlöpande överträdelse — Delaktighet i överträdelsen och kännedom om andra bilaterala kontakter, via en person som deltagit i vissa av de bilaterala kontakterna — Domstolsprövning)

15

2018/C 408/17

Mål C-99/17 P: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 26 september 2018 – Infineon Technologies AG mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrensbegränsande samverkan — Den europeiska marknaden för chip till smartkort — Nätverk av bilaterala kontakter — Utbyte av känsliga affärsuppgifter — Bestridande av bevisningens äkthet — Rätten till försvar — Konkurrensbegränsning ”genom syfte” — En enda fortlöpande överträdelse — Domstolsprövning — Obegränsad behörighet — Omfattning — Beräkning av bötesbeloppet)

15

2018/C 408/18

Mål C-109/17: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 19 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de Primera Instancia no 5 de Cartagena – Spanien) – Bankia SA mot Juan Carlos Mari Merino, Juan Pérez Gavilán, María Concepción Mari Merino (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2005/29/EG — Otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter — Avtal om hypotekslån — Utmätning av intecknad egendom — Omvärdering av egendomen före exekutiv auktion — Exekutionstitelns giltighet — Artikel 11 — Adekvata och effektiva metoder för att bekämpa otillbörliga affärsmetoder — Den nationella domstolen får inte pröva huruvida det förekommit otillbörliga affärsmetoder — Möjlighet att avbryta utmätningsförfarandet saknas — Artiklarna 2 och 10 — Riktlinjer för god sed — Dessa riktlinjer är inte rättsligt bindande)

16

2018/C 408/19

Mål C-114/17 P: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 20 september 2018 – Konungariket Spanien mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Statligt stöd — Digital television — Statligt stöd till förmån för utbyggnad av digital markbunden television i avlägsna och mindre urbaniserade områden i Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha – (Den autonoma regionen Kastilien-La Mancha, Spanien) — Stöd till operatörer av digitala markbundna televisionssändningar — Beslut i vilket stödet delvis förklaras oförenligt med den inre marknaden — Begreppet statligt stöd — Fördel — Tjänst av allmänt ekonomiskt intresse — Definition — Medlemsstaternas utrymme för skönsmässig bedömning)

17

2018/C 408/20

Mål C-137/17: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 26 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen – Belgien) – brottmål mot Van Gennip BVBA, Antonius Johannes Maria ten Velde, Original BVBA, Antonius Cornelius Ignatius Maria van der Schoot (Begäran om förhandsavgörande — Direktiven 2006/123/EG, 2007/23/EG och 2013/29/EU — Utsläppande på marknaden av pyrotekniska artiklar — Fri rörlighet för pyrotekniska artiklar som uppfyller kraven i dessa direktiv — Nationell lagstiftning om restriktioner för lagring och försäljning av sådana artiklar — Straffrättsliga sanktioner — System med dubbla tillstånd — Direktiv 98/34/EG — Begreppet teknisk föreskrift)

17

2018/C 408/21

Mål C-172/17 P: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 13 september 2018 – ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Skiljedomsklausuler — Pokemon-avtalet ingått inom ramen för Sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007 – 2013) — Stödberättigade kostnaderna — Kommissionens beslut — Skyldighet att återbetala utbetalda belopp — Motfordran)

18

2018/C 408/22

Mål C-173/17 P: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 13 september 2018 – Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Skiljedomsklausuler — Doc@Hand-avtalet ingått inom ramen för sjätte ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2002–2006) — Stödberättigade kostnaderna — Kommissionens beslut — Skyldighet att återbetala utbetalda belopp — Motfordran)

19

2018/C 408/23

Mål C-175/17: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 26 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Raad van State – Nederländerna) – X mot Belastingdienst/Toeslagen (Begäran om förhandsavgörande — Gemensam politik avseende asyl och subsidiärt skydd — Direktiv 2005/85/EG — Artikel 39 — Direktiv 2008/115/EG — Artikel 13 — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artiklarna 18, 19.2 och 47 — Rätt till ett effektivt rättsmedel — Principen om non-refoulement — Beslut om avslag på en ansökan om internationellt skydd och om skyldighet att återvända — Nationell lagstiftning som möjliggör domstolsprövning i andra instans — Automatisk suspensiv verkan gäller endast för överklagande till första instans)

19

2018/C 408/24

Mål C-176/17: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 13 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich – Polen) – Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej mot Mariusz Wawrzosek (Begäran om förhandsavgörande — Konsumentskydd — Direktiv 93/13/EEG — Oskäliga avtalsvillkor i konsumentavtal — Direktiv 2008/48/EG — Förfarande för utfärdande av betalningsföreläggande på grund av en egen växel som utgör säkerhet för rättigheter enligt ett konsumentkreditavtal)

20

2018/C 408/25

Mål C-180/17: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 26 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Raad van State – Nederländerna) – X, Y mot Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Begäran om förhandsavgörande — Gemensam politik avseende asyl och subsidiärt skydd — Direktiv 2013/32/EU — Artikel 46 — Direktiv 2008/115/EG — Artikel 13 — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artiklarna 18, 19.2 och artikel 47 — Rätt till ett effektivt rättsmedel — Principen om non-refoulement — Beslut om avslag på en ansökan om internationellt skydd och om skyldighet att återvända — Nationell lagstiftning som möjliggör överklagande till andra instans — Automatisk suspensiv verkan gäller endast för överklagande till första instans)

21

2018/C 408/26

Mål C-214/17: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 20 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof – Österrike) – Alexander Mölk mot Valentina Mölk (Begäran om förhandsavgörande — Civilrättsligt samarbete — Haagprotokollet om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet — Artikel 4.3 — Ansökan om underhållsbidrag som den underhållsberättigade inger till den behöriga myndigheten i den stat där den underhållsskyldige har hemvist — Lagakraftvunnet avgörande — Efterföljande ansökan ingiven av den underhållsskyldige till samma myndighet med yrkande om nedsättning av det fastställda underhållsbidraget — Den underhållsberättigade går i svaromål — Fastställande av tillämplig lag)

21

2018/C 408/27

Mål C-287/17: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 13 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Okresní soud v Českých Budějovicích – Republiken Tjeckien) – Česká pojišťovna a.s. mot WCZ, spol. s r.o. (Begäran om förhandsavgörande — Bolagsrätt — Bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner — Direktiv 2011/7/EU — Artikel 6.1 och 6.3 — Ersättning för kostnader för indrivning av en fordran — Kostnader i samband med påminnelser med anledning av gäldenärens sena betalning)

22

2018/C 408/28

Mål C-304/17: Domstolens dom (första avdelningen) av den 12 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof – Österrike) – Helga Löber mot Barclays Bank plc (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EG) nr 44/2001 — Domstols behörighet på privaträttens område — Särskilda behörighetsregler — Artikel 5 led 3 — Domstols behörighet vad avser skadestånd utanför avtalsförhållanden — Den ort där skadan inträffade eller kan inträffa — Konsument med hemvist i en medlemsstat som via en bank etablerad i denna medlemsstat, köpt värdepapper emitterade av en bank etablerad i en annan medlemsstat — Behörighet att pröva talan om skadestånd utanför avtalsförhållanden som konsumenten väckt mot denna bank)

23

2018/C 408/29

Mål C-312/17: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 19 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Landesarbeitsgericht Hamm – Tyskland) – Surjit Singh Bedi mot Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik Deutschland in Prozessstandschaft für das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Direktiv 2000/78/EG — Likabehandling i arbetslivet — Artikel 2.2 — Förbud mot all typ av diskriminering på grund av funktionshinder — Kollektivavtal om social trygghet — Övergångsstöd som utbetalas till tidigare civila arbetstagare vid de allierades trupper i Tyskland — Övergångsstödet upphör att utbetalas i de fall då den berörda personen uppfyller villkoren för att få den förtidspension som beviljas gravt funktionshindrade personer enligt det lagstadgade pensionssystemet)

23

2018/C 408/30

Mål C-332/17: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 13 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Riigikohus – Estland) – Starman AS mot Tarbijakaitseamet (Begäran om förhandsavgörande — Konsumentskydd — Direktiv 2011/83/EU — Artikel 21 — Konsumentavtal — Telefonkommunikation — En teleoperatör erbjuder de kunder som redan ingått avtal med teleoperatören att ringa upp via ett kort assistansnummer till en högre tariff än den grundläggande samtalstariffen)

24

2018/C 408/31

Mål C-343/17: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 20 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgien) – Fremoluc NV mot Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest ABP) m.fl. (Begäran om förhandsavgörande — Grundläggande friheter — Artiklarna 21, 45, 49 och 63 FEUF — Direktiv 2004/38/EG — Artiklarna 22 och 24 — Förköpsrätt för ett offentligt organ till mark belägen inom dess geografiska verksamhetsområde för att bygga subventionerade bostäder — Bostäder som i första hand beviljas privatpersoner med en ”stark samhällelig, ekonomisk eller sociokulturell anknytning” till den del av territoriet som ingår i detta geografiska verksamhetsområde — En situation där omständigheterna i alla avseenden är begränsade till en medlemsstat — Avvisning av begäran om förhandsavgörande)

25

2018/C 408/32

Mål C-369/17: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 13 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungern) – Shajin Ahmed mot Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Begäran om förhandsavgörande — Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Gränser, asyl och invandring — Flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande — Direktiv 2011/95/EU — Artikel 17 — Uppfyller inte kraven för att beviljas status som subsidiärt skyddsbehövande — Skäl — Dömd för ett allvarligt brott — Fastställande av brottets allvar på grundval av påföljden enligt nationell lagstiftning — Tillåtet — Krav på en individuell bedömning)

25

2018/C 408/33

Mål C-372/17: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 13 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Noord-Holland – Nederländerna) – Vision Research Europe BV mot Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamma tulltaxan — Tulltaxenummer — Klassificering av varor — Kamera med flyktigt minne vilket innebär att inspelade bilder försvinner när kameran stängs av eller när nya bilder tas — Kombinerade nomenklaturen — Undernummer 8525 80 19 och 8525 80 30 — Förklarande anmärkningar — Tolkning — Genomförandeförordning (EU) nr 113/2014 — Tolkning — Giltighet)

26

2018/C 408/34

Mål C-373/17 P: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 20 september 2018 – Agria Polska sp. z o.o., Agria Chemicals Poland sp. z o.o., Agria Beteiligungsgesellschaft mbH, Star Agro Analyse und Handels GmbH mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrens — Europeiska kommissionens avslag på ett klagomål — Inget unionsintresse)

27

2018/C 408/35

Mål C-448/17: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 20 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Krajský súd v Prešove – Slovakien) – EOS KSI Slovensko s.r.o. mot Ján Danko, Margita Danková (Begäran om förhandsavgörande — Konsumentavtal — Direktiv 93/13/EEG — Oskäliga avtalsvillkor — Artiklarna 4.2 och 5 — Krav på att avtalsvillkor ska vara klart och begripligt formulerade — Artikel 7 — Talan som väcks av personer eller organisationer med ett berättigat intresse av att skydda konsumenter mot oskäliga avtalsvillkor — Nationell lagstiftning enligt vilken en konsumentskyddsförening endast får intervenera i processen med konsumentens samtycke — Konsumentkredit — Direktiv 87/102/EEG — Artikel 4.2 — Skyldighet att ange den effektiva räntan i det skriftliga avtalet — Avtal som endast innehåller en matematisk formel för att beräkna den effektiva räntan utan att alla de uppgifter som krävs för beräkningen är angivna)

27

2018/C 408/36

Mål C-466/17: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 20 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Trento – Italien) – Chiara Motter mot Provincia autonoma di Trento (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Direktiv 1999/70/EG — Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP — Klausul 4 — Offentlig sektor — Lärare på högstadie- och gymnasieskolor — Rekrytering av visstidsanställda som ordinarie tjänstemän enligt ett förfarande för anställning på meriter — Fastställande av tjänstetid — Delvis beaktande av tjänsteperioder som fullgjorts inom ramen för ett avtal om visstidsanställning)

28

2018/C 408/37

Mål C-513/17: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 26 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Köln – Tyskland) – i ett förfarande som inletts av Josef Baumgartner (Begäran om förhandsavgörande — Transport — Vägtransport — Förordning (EG) nr 561/2006 — Artikel 19.2 första stycket — Administrativ sanktion som avser en överträdelse som begåtts i en medlemsstat där ett företag har sitt säte och som beslutats av behöriga myndigheter i en annan medlemsstat i vilken överträdelsen upptäckts)

29

2018/C 408/38

Mål C-518/17: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 20 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof – Österrike) – Stefan Rudigier (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling — Kollektivtrafik på järnväg och väg — Förordning (EG) nr 1370/2007 — Artikel 5.1 — Tilldelning av avtal om allmän trafik — Artikel 7.2 — Skyldighet att offentliggöra vissa uppgifter i Europeiska unionens officiella tidning senast ett år innan förfarandet inleds — Följderna av att ett offentliggörande inte har skett — Ogiltigförklaring av anbudsförfarandet — Direktiv 2014/24/EU — Artikel 27.1 — Artikel 47.1 — Direktiv 2014/25/EU — Artikel 45.1 — Artikel 66.1 — Meddelande om upphandling)

30

2018/C 408/39

Mål C-555/17: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 20 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Østre Landsret – Danmark) – 2M-Locatel A/S mot Skatteministeriet (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EG) nr 2658/87 — Tullunion och gemensamma tulltaxan — Tullklassificering — Kombinerade nomenklaturen — Undernummer 8528 71 13 och 8528 71 90 — Apparat som kan motta, avkoda och behandla tv-signaler som sänds live på internet)

30

2018/C 408/40

Mål C-601/17: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 12 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Hamburg – Tyskland) – Dirk Harms m.fl. mot Vueling Airlines SA (Begäran om förhandsavgörande — Lufttrafik — Förordning (EG) nr 261/2004 — Artikel 8.1 — Återbetalning av inköpspriset för en biljett vid inställd flygning — Kommission som tas ut av den som agerar som mellanman mellan passageraren och lufttrafikföretaget vid biljettinköpet — Omfattas)

31

2018/C 408/41

Mål C-310/18: Domstolens dom (första avdelningen) av den 19 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Spetsializiran nakazatelen sad – Bulgarien) – brottmål mot Emil Milev (Begäran om förhandsavgörande — Förfarande för brådskande mål — Straffrättsligt samarbete — Direktiv (EU) 2016/343 — Oskuldspresumtion — Offentliga uttalanden i skuldfrågan — Rättsmedel — Förfarande för kontroll av huruvida ett beslut om häktning är lagenligt)

32

2018/C 408/42

Förenade målen C-325/18 och C-375/18 PPU: Domstolens dom (första avdelningen) av den 19 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal – Irland) – Hampshire County Council mot C.E., N.E. (Begäran om förhandsavgörande — Förfarande för brådskande mål om förhandsavgörande — Civilrättsligt samarbete — Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar — Internationella bortföranden av barn — Förordning (EG) nr 2201/2003 — Artikel 11 — Begäran om återlämnande — Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 — Ansökan om verkställbarhetsförklaring — Ansökan om ändring — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artikel 47 — Rätt till ett effektivt rättsmedel — Frist för väckande av talan — Beslut om exekvatur — Verkställighet har ägt rum före delgivningen)

32

2018/C 408/43

Mål C-327/18 PPU: Domstolens dom (första avdelningen) av den 19 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från High Court (Irland) – Irland) – Verkställighet av europeiska arresteringsorder som utfärdats för R O (Begäran om förhandsavgörande — Brådskande mål om förhandsavgörande — Polissamarbete och straffrättsligt samarbete — Europeisk arresteringsorder — Rambeslut 2002/584/RIF — Skäl för att vägra verkställighet — Artikel 50 FEU — Arresteringsorder som utfärdats av de rättsliga myndigheterna i en medlemsstat som inlett förfarandet för utträde ur Europeiska unionen — Osäkerhet beträffande de regler som ska gälla för förbindelserna mellan denna medlemsstat och unionen efter utträdet)

33

2018/C 408/44

Mål C-241/17 P: Domstolens beslut (tionde avdelningen) av den 12 september 2018 – Holistic Innovation Institute, SLU mot Genomförandeorganet för forskning (Överklagande — Artikel 181 i domstolens rättegångsregler — Forskningsprojekt som finansieras som Europeiska unionen — Sjunde ramprogrammet för forskning och teknik (2007 – 2013) — Projeten Inachus och ZONeSEC — Beslut att neka klaganden deltagande — Ogiltighetstalan och skadeståndstalan)

34

2018/C 408/45

Mål C-539/17 P: Domstolens beslut (tionde avdelningen) av den 13 september 2018 – Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Artikel 181 i domstolens rättegångsregler — Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) — Bidragsavtal — Icke stödberättigande kostnader — Kommissionens beslut om återkrav — Stödmottagarens talan vid Europeiska unionens tribunal med stöd av artikel 272 FEUF — Uppenbart att överklagandet är ogrundat)

35

2018/C 408/46

Mål C-23/18 P: Överklagande ingett den 10 januari 2018 av det beslut som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 7 november 2017 i mål T-363/17, Ccc Event Management GmbH mot Europeiska unionens domstol

35

2018/C 408/47

Mål C-411/18 P: Överklagande ingett den 21 juni 2018 av Romantik Hotels & Restaurants AG av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 25 april 2018 i mål T-213/17, Romantik Hotels & Restaurants AG mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

36

2018/C 408/48

Mål C-448/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht München I (Tyskland) den 9 juli 2018 – WA mot Münchener Hypothekenbank eG

36

2018/C 408/49

Mål C-466/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgerichts Linz (Österrike) den 17 juli 2018 – DS mot Porsche Inter Auto GmbH & Co KG

36

2018/C 408/50

Mål C-514/18: Överklagande ingett av Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark den 7 juni 2018 av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 6 augusti 2018 i mål T-72/17, Gabriele Schmid mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

37

2018/C 408/51

Mål C-516/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av n (Tyskland) den 6 augusti 2018 – QE mot Sun Express Deutschland GmbH

38

2018/C 408/52

Mål C-520/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour constitutionnelle (Belgien) den 2 augusti 2018 – Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, VZ, WY, XX mot Conseil des ministres

39

2018/C 408/53

Mål C-523/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Audiencia Nacional (Spanien) den 8 augusti 2018 – Engie Cartagena S.L. mot Ministerio para la Transición Ecológica (antiguamente, Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

40

2018/C 408/54

Mål C-540/18 P: Överklagande ingett den 17 augusti 2018 av HX av den dom som tribunalen meddelade den 19 juni 2018 i mål T-408/16, HX mot Europeiska unionens råd

41

2018/C 408/55

Mål C-562/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal d'instance de Sens (Frankrike) den 30 augusti 2018 – X

42

2018/C 408/56

Mål C-575/18 P: Överklagande ingett den 13 september 2018 av Republiken Tjeckien av det beslut som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 28 juni 2018 i mål T-147/15, Republiken Tjeckien mot kommissionen

43

2018/C 408/57

Mål C-611/18 P: Överklagande ingett den 21 september 2018 av Pirelli & C. SpA. av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 12 juli 2018 i mål T-455/14, Pirelli & C. mot kommissionen

43

 

Tribunalen

2018/C 408/58

Mål T-10/16: Tribunalens dom av den 25 september 2018 – GABO:mi mot kommissionen (Skiljedomsklausul — Sjätte och sjunde ramprogrammen för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2002-2006 och 2007-2013) — Skrivelser om begäran om återbetalning av en del av de erhållna bidragen — Debetnota — Kvittning av fordringar — Justering av talan — Upptagande till sakprövning — Stödberättigade utgifter — Fonderade medel — Skyldighet att bokföra kostnaderna hos avtalsparten — Överensstämmelse med bokföringsreglerna i den stat där avtalsparten är etablerad — Rättsäkerhet — Berättigade förväntningar — God förvaltning — Insyn — Rätten att yttra sig — Proportionalitet)

46

2018/C 408/59

Mål T-260/16: Tribunalens dom av den 25 september 2018 – Sverige mot kommissionen (EGFJ och Ejflu — Utgifter som undantagits från finansiering — Frikopplat direktstöd — Kontroller på plats — Fjärranalys — Bedömning av riskfaktorerna — Korrigeringsåtgärder som den berörda medlemsstaten ska vidta — Bedömning av den ekonomiska skadan — Proportionalitet)

47

2018/C 408/60

Mål T-33/17: Tribunalens dom av den 25 september 2018 – Amicus Therapeutics UK och Amicus Therapeutics mot EMA (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/20012001 — Handlingar som förvaras hos EMA och som ingetts av sökandena i samband med en ansökan om godkännande för försäljning av läkemedlet Galafold — Beslut om att bevilja tredje man tillgång till en handling — Undantag till skydd för affärsintressen — Allmän presumtion om sekretess föreligger inte)

48

2018/C 408/61

Mål T-123/17: Tribunalens dom av den 20 september 2018 – Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte mot ACER (Energi — Beslut av Acers överklagandenämnd — Avslag på ansökan om intervention — Direkt och faktiskt intresse av utgången i förfarandet — Motiveringsskyldighet — Rätten att yttra sig)

48

2018/C 408/62

Mål T-146/17: Tribunalens dom av den 20 september 2018 – Mondi mot ACER (Energi — Beslut av ACER:s överklagandenämnd — Avslag på begäran om ingripande — Direkt och föreliggande intresse vid slutet av förfarandet — Rätt att yttra sig)

49

2018/C 408/63

Mål T-180/17: Tribunalens dom av den 25 september 2018 – EM Research Organization mot EUIPO – Christoph Fischer m.fl. (EM) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-ordmärket EM — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001) — Bevisning som åberopats för första gången vid tribunalen)

50

2018/C 408/64

Mål T-182/17: Tribunalens dom av den 25 september 2018 – Novartis mot EUIPO – Chiesi Farmaceutici (AKANTO) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av EU-ordmärket AKANTO — Det äldre EU-ordmärket KANTOS — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001))

50

2018/C 408/65

Mål T-233/17: Tribunalens dom av den 25 september 2018 – Portugal mot kommissionen (EGFJ och Ejflu — Betalningar som undantagits från finansiering — Betalningar som verkställts av Portugal — Direktstöd — Programmet POSEI — Överskridande av tak — Försenade betalningar — Artikel 11.1 första stycket i förordning nr 885/2006 — Dubbel finansiell korrigering — Rätten till försvar — Proportionalitet)

51

2018/C 408/66

Mål T-238/17: Tribunalens dom av den 25 september 2018 – Gugler mot EUIPO – Gugler France (GUGLER) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-figurmärket GUGLER — Den äldre nationella firman Gugler France — Relativt registreringshinder — Artikel 8.4 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.4 i förordning (EU) 2017/1001) — Risk för förväxling)

52

2018/C 408/67

Mål T-328/17: Tribunalens dom av den 25 september 2018 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi mot EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket BBQLOUMI — Det äldre EU-ordkollektivmärket HALLOUMI — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001))

52

2018/C 408/68

Mål T-384/17: Tribunalens dom av den 25 september 2018 – Cypern mot EUIPO– M. J. Dairies (BBQLOUMI) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket BBQLOUMI — Det äldre ordmärket är det i Förenade kungariket registrerade kontrollmärket HALLOUMI — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001))

53

2018/C 408/69

Mål T-457/17: Tribunalens dom av den 25 september 2018 – Medisana mot EUIPO (happy life) (EU — varumärke — Ansökan om registrering som EU — varumärke av ordmärket happy life – Särskiljningsförmåga saknas – Artikel 7.1 b och 7.2 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 7.1 b och 7.2 i förordning (EU) 2017/1001))

54

2018/C 408/70

Mål T-488/17: Tribunalens dom av den 20 september 2018 – Ghost – Corporate Management mot EUIPO (Dry Zone) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Dry Zone — Tidsfrist för överklagande — För sent inkommen handling — Överklagandet till överklagandenämnden ska avvisas — Artikel 60 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 68 i förordning (EG) 2017/1001) — Oförutsebara omständigheter eller force majeure föreligger inte — Skyldighet att vara aktsam och omsorgsfull — Berättigade förväntningar)

54

2018/C 408/71

Mål T-668/17: Tribunalens dom av den 20 september 2018 – Maico Holding mot EUIPO – Eico (Eico) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Eico — Det äldre EU-ordmärket MAICO — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001))

55

2018/C 408/72

Mål T-528/18: Talan väckt den 4 september 2018 – XI mot kommissionen

55

2018/C 408/73

Mål T-530/18: Talan väckt den 7 september 2018 – Rumänien mot kommissionen

56

2018/C 408/74

Mål T-541/18: Talan väckt den 12 september 2018 – Changmao Biochemical Engineering mot kommissionen

57

2018/C 408/75

Mål T-558/18: Överklagande ingett den 21 september 2018 – Lupu mot EUIPO – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)

58

2018/C 408/76

Mål T-563/18: Talan väckt den 21 september 2018 – YP mot kommissionen

59

2018/C 408/77

Mål T-570/18: Talan väckt den 25 september 2018 – YQ mot kommissionen

60

2018/C 408/78

Mål T-571/18: Talan väckt den 25 september 2018 – YR mot kommissionen

60

2018/C 408/79

Mål T-572/18: Talan väckt den 25 september 2018 – YS mot kommissionen

61

2018/C 408/80

Mål T-573/18: Överklagande ingett den 25 september 2018 – Hickies mot EUIPO (Formen på ett skosnöre)

62

2018/C 408/81

Mål T-581/18: Talan väckt den 27 september 2018 – ND (*1)  och OE (*1) mot kommissionen

62


(*1)Uppgifterna raderade eller ersatta för att skydda personuppgifter och/eller av sekretesskäl.

 


SV

 

Vissa uppgifter i denna utgåva kan inte längre lämnas ut p.g.a. skyddet av personuppgifter och/eller av sekretesskäl, och därför har en ny giltig version publicerats.

Top