EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:367:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 367, 10 oktober 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

Europeiska unionens

officiella tidning

C 367

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången

10 oktober 2018


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

I Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2018/C 367/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Effekterna av en ny koldioxidfri, decentraliserad och digitaliserad energiförsörjningsstruktur på arbetstillfällena och de regionala ekonomierna (Yttrande på eget initiativ)

1


 

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2018/C 367/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Transporternas roll för uppnåendet av målen för hållbar utveckling och konsekvenserna för EU:s politiska beslutsfattande [yttrande på eget initiativ]

9


 

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2018/C 367/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om EU:s koncept avseende genomförandet av omställningar i en digitaliserad arbetsmiljö – ett viktigt bidrag till en vitbok om framtidens arbete [Förberedande yttrande på begäran av det österrikiska ordförandeskapet]

15


 

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2018/C 367/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Situationen för kvinnor med funktionsnedsättning (Förberedande yttrande på begäran av Europaparlamentet)

20


 

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén


 

III Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2018/C 367/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 vad gäller vissa avgifter på gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter [COM(2018) 163 final – 2018/0076 (COD)]

28


 

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2018/C 367/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller tillämpningen av Euro 5-steget på typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar [COM(2018) 137 final – 2018/0065 (COD)]

32


 

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2018/C 367/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, om ändring av bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer [COM(2018) 209 final – 2018/0103 (COD)]

35


 

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2018/C 367/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen [COM(2018) 259 final – 2018/0123 (COD)]

39


 

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2018/C 367/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar [COM(2018) 134 final – 2018/0060 (COD)] – Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet [COM(2018) 135 final – 2018/0063 (COD)]

43


 

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2018/C 367/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om tillämplig lag på egendomsrättsliga verkningar av transaktioner med värdepapper [COM(2018) 89 final] – Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG och av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU avseende gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder [COM(2018) 92 final – 2018/0041 (COD)] – Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar [COM(2018) 96 final – 2018/0044 (COD)] – Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om underlättande av gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013 och (EU) nr 346/2013 [COM(2018) 110 final – 2018/0045 (COD)]

50


 

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2018/C 367/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar i form av säkerställda obligationer [COM(2018) 93 final – 2018/0042 (COD)] – Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU [COM(2018) 94 final – 2018/0043 (COD)]

56


 

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2018/C 367/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Handlingsplanen för fintech – ett viktigt steg mot en mer konkurrenskraftig europeisk finanssektor [COM(2018) 109 final]

61


 

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2018/C 367/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument [COM(2018) 99 final – 2018/0047 (COD)] – Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag [COM(2018) 113 final – 2018/0048 (COD)]

65


 

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2018/C 367/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro [COM(2018) 147 final – 2018/0072 (CNS)] – Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster [COM(2018) 148 final – 2018/0073 (CNS)]

73


 

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2018/C 367/15

Yttrande Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar när de utövar rätten till fri rörlighet [COM(2018) 212 final – 2018/0104 (COD)]

78


 

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2018/C 367/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF [COM(2018) 213 final – 2018/0105 (COD)]

84


 

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2018/C 367/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska utlämnandeorder och bevarandeorder för elektroniska bevis i straffrättsliga förfaranden [COM (2018) 225 final – 2018/0108 (COD)] – Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av harmoniserade bestämmelser för utseende av rättsliga företrädare för insamling av bevisning i straffrättsliga förfaranden [COM(2018) 226 final – 2018/0107(COD)]

88


 

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2018/C 367/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föroreningar (omarbetning) [COM(2018) 144 final – 2018/0070 (COD)]

93


 

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2018/C 367/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om en övervakningsram för den cirkulära ekonomin [COM(2018) 29 final]

97


 

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2018/C 367/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet [COM(2018) 115 final – 2018/0050 (COD)]

103


 

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2018/C 367/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten (omarbetning) [COM(2017) 753 final – 2017/0332 (COD)]

107


 

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2018/C 367/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet och driften av toppdomännamnet .eu och om upphävande av förordning (EG) nr 733/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 [COM(2018) 231 final – 2018/0110 (COD)]

112


 

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2018/C 367/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiven 2006/112/EG och 2008/118/EG vad gäller inkluderingen av den italienska kommunen Campione d’Italia och den italienska delen av Luganosjön i unionens tullområde och i den territoriella tillämpningen av direktiv 2008/118/EG [COM(2018) 261 final – 2018/0124 (CNS)]

117


 

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2018/C 367/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller perioden för frivillig tillämpning av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som är känsliga för bedrägerier och mekanismen för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri [COM(2018) 298 final – 2018/0150(CNS)]

118


 

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2018/C 367/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 110/2008 vad gäller nominella mängder för utsläppande på unionsmarknaden av enkeldestillerad shochu som framställts i enkelpanna och buteljerats i Japan [COM(2018) 199 final – 2018/0097 COD]

119


 

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2018/C 367/26

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2003/17/EG vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Brasilien av utsädesodlingar av foderväxter och stråsäd och om likvärdighet av utsäde av foderväxter och stråsäd som produceras i Brasilien, samt vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Moldavien av utsädesodlingar av stråsäd, köksväxter och olje- och spånadsväxter och om likvärdighet av utsäde av stråsäd, köksväxter och olje- och spånadsväxter som produceras i Moldavien [COM(2017) 643 final – 2017/0297 (COD)]

120

SV

Top