EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:298:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 298, 23 augusti 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 298

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
23 augusti 2018


Innehållsförteckning

Sida

 

 

EUROPAPARLAMENTET
SESSIONEN 2017–2018
Sammanträdena den 3–6 april 2017
Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 17, 18.1.2018 .
ANTAGNA TEXTER
Sammanträdena den 26 och 27 april 2017
Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 28, 25.1.2018 .
De texter som antogs den 27 april 2017 beträffande ansvarsfrihet för budgetåret 2015 har offentliggjorts i EUT L 252, 29.9.2017 .
ANTAGNA TEXTER

1


 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europaparlamentet

 

Tisdagen den 4 april 2017

2018/C 298/01

Europaparlamentets resolution av den 4 april 2017 om palmolja och avverkning av regnskogar (2016/2222(INI))

2

2018/C 298/02

Europaparlamentets resolution av den 4 april 2017 om kvinnor och deras roller i landsbygdsområden (2016/2204(INI))

14

 

Onsdagen den 5 april 2017

2018/C 298/03

Europaparlamentets resolution av den 5 april 2017 om förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen (2017/2593(RSP))

24

2018/C 298/04

Europaparlamentets resolution som inte avser lagstiftning av den 5 april 2017 om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP) – 2017/2051(INI))

30

2018/C 298/05

Europaparlamentets resolution av den 5 april 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av transformationshändelserna Bt11, 59122, MIR604, 1507 och GA21, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D049280 – 2017/2624(RSP))

34

2018/C 298/06

Europaparlamentets resolution av den 5 april 2017 om hantering av flykting- och migrantrörelserna: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar (2015/2342(ΙΝΙ))

39

 

Torsdagen den 6 april 2017

2018/C 298/07

Europaparlamentets resolution av den 6 april 2017 Ryssland, gripandet av Aleksej Navalnyj och andra oppositionella (2017/2646(RSP))

56

2018/C 298/08

Europaparlamentets resolution av den 6 april 2017 om situationen i Vitryssland (2017/2647(RSP))

60

2018/C 298/09

Europaparlamentets resolution av den 6 april 2017 om Bangladesh, inbegripet barnäktenskap (2017/2648(RSP))

65

2018/C 298/10

Europaparlamentets resolution av den 6 april 2017 om den europeiska solidaritetskåren (2017/2629(RSP))

68

2018/C 298/11

Europaparlamentets resolution av den 6 april 2017 om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (2016/3018(RSP))

73

 

Torsdagen den 27 april 2017

2018/C 298/12

Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 om årsrapporten om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2015 (2016/2098(INI))

80

2018/C 298/13

Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 om förvaltningen av fiskeflottor i de yttersta randområdena (2016/2016(INI))

92

2018/C 298/14

Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 om EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn (2016/2140(INI))

100

2018/C 298/15

Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 om nuläget för koncentrationen av jordbruksmark i EU: hur kan man förenkla tillgången till mark för jordbrukare? (2016/2141(INI))

112

2018/C 298/16

Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 om årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (2016/2099(INI))

121

2018/C 298/17

Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 om genomförandet av gruvavfallsdirektivet (2006/21/EG) (2015/2117(INI))

132

2018/C 298/18

Europaparlamentets resolution av den 27 april 2017 om situationen i Venezuela (2017/2651(RSP))

137

 

REKOMMENDATIONER

 

Europaparlamentet

 

Tisdagen den 4 april 2017

2018/C 298/19

Europaparlamentets rekommendation av den 4 april 2017 till rådet och kommissionen som uppföljning av undersökningen om utsläppsmätningar i bilindustrin (2016/2908(RSP))

140


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet

 

Torsdagen den 27 april 2017

2018/C 298/20

Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om begäran om upphävande av António Marinho e Pintos immunitet (2016/2294(IMM))

151


 

III   Förberedande akter

 

EUROPAPARLAMENTET

 

Tisdagen den 4 april 2017

2018/C 298/21

P8_TA(2017)0096
Fiskefartygs egenskaper ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 april 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om definition av fiskefartygs egenskaper (omarbetning) (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))
P8_TC1-COD(2016)0145
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 april 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017… om definition av fiskefartygs egenskaper (omarbetning)

154

2018/C 298/22

Europaparlamentets ändringar antagna den 4 april 2017 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

156

 

Onsdagen den 5 april 2017

2018/C 298/23

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 8 mars 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och revidering samt av villkor för uppfyllande av kravet att tillhandahålla sådana faktablad (C(2017)01473 – 2017/2602(DEA))

280

2018/C 298/24

P8_TA(2017)0103
Vissa aspekter av bolagsrätt ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 april 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter av bolagsrätt (kodifiering) (COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))
P8_TC1-COD(2015)0283
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 april 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/… om vissa aspekter av bolagsrätt (kodifiering)

282

2018/C 298/25

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 april 2017 om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas ratifikation av och anslutning till, i Europeiska unionens intresse, 2010 års protokoll till internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, med undantag för de aspekter som rör civilrättsligt samarbete (13806/2015 – C8-0410/2015 – 2015/0135(NLE))

283

2018/C 298/26

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 april 2017 om utkastet till rådets beslut om medlemsstaternas ratifikation av och anslutning till, i Europeiska unionens intresse, 2010 års protokoll till internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, med avseende på de aspekter som rör civilrättsligt samarbete (14112/2015 – C8-0409/2015 – 2015/0136(NLE))

284

2018/C 298/27

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 april 2017 om förslaget till rådets beslut om tillämpningen av bestämmelserna i Schengenregelverket i fråga om Schengens informationssystem i Republiken Kroatien (COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

285

2018/C 298/28

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 april 2017 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

286

2018/C 298/29

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 april 2017 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD))

287

2018/C 298/30

P8_TA(2017)0109
Penningmarknadsfonder ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 april 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om penningmarknadsfonder (COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))
P8_TC1-COD(2013)0306
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 april 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om penningmarknadsfonder

289

2018/C 298/31

P8_TA(2017)0110
Prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till handel ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 april 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel (COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD))
P8_TC1-COD(2015)0268
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 april 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG

290

2018/C 298/32

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 april 2017 om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

291

2018/C 298/33

Europaparlamentets resolution av den 5 april 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut (EU) 2015/435 om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter (COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

293

2018/C 298/34

Europaparlamentets resolution av den 5 april 2017 om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2018 (2017/2022(BUD))

296

2018/C 298/35

Europaparlamentets resolution av den 5 april 2017 om rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 1/2017 års allmänna budget som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal (07003/2017 – C8-0130/2017 – 2017/2018(BUD))

306

2018/C 298/36

Europaparlamentets resolution av den 5 april 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(EGF/2017/000 TA2017 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) (COM(2017)0101 – C8-0097/2017 – 2017/2033(BUD))

308

2018/C 298/37

Europaparlamentets resolution av den 5 april 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om att ta Europeiska unionens solidaritetsfond i anspråk för att ge stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal (COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

312

2018/C 298/38

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 april 2017 om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Lettland, och om ersättande av beslut 2014/911/EU (13521/2016 – C8-0523/2016 – 2016/0818(CNS))

314

2018/C 298/39

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 april 2017 om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Slovakien, Portugal, Lettland, Litauen, Tjeckien, Estland, Ungern, Cypern, Polen, Sverige, Malta och Belgien och om ersättande av beslut 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU och 2014/410/EU (13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS))

315

2018/C 298/40

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 april 2017 om rådets utkast till genomförandebeslut om automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Slovakien, Bulgarien, Frankrike, Tjeckien, Litauen, Nederländerna, Ungern, Cypern, Estland, Malta, Rumänien och Finland, och om ersättande av beslut 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU och 2013/792/EU (13526/2016 – C8-0520/2016 – 2016/0820(CNS))

316

2018/C 298/41

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 april 2017 om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Finland, Slovenien, Rumänien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakien och Ungern, och om ersättande av beslut 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU och 2014/264/EU (13529/2016 – C8-0518/2016 – 2016/0821(CNS))

317

2018/C 298/42

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 april 2017 om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Malta, Cypern och Estland, och om ersättande av beslut 2014/731/EU, 2014/743/EU och 2014/744/EU (13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))

318

 

Torsdagen den 6 april 2017

2018/C 298/43

P8_TA(2017)0128
Grossistledet på roamingmarknader ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 april 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 531/2012 vad gäller bestämmelser om grossistledet på roamingmarknader (COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))
P8_TC1-COD(2016)0185
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 april 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordning (EU) nr 531/2012 vad gäller bestämmelser om grossistledet på roamingmarknader

319

2018/C 298/44

P8_TA(2017)0129
Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering respektive är undantagna från detta krav: Ukraina ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 april 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Ukraina) (COM(2016)0236 – C8-0150/2016) – 2016/0125(COD))
P8_TC1-COD(2016)0125
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 april 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav (Ukraina)

320

 

Torsdagen den 27 april 2017

2018/C 298/45

P8_TA(2017)0133
EU-varumärken ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 april 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om EU-varumärken (kodifiering) (COM(2016)0702 – C8-0439/2016 – 2016/0345(COD))
P8_TC1-COD(2016)0345
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 27 april 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om EU-varumärken (kodifiering)

321

2018/C 298/46

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 april 2017 om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av Minamatakonventionen om kvicksilver (05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE))

322

2018/C 298/47

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 april 2017 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer (COM(2016)0687 – C8-0464/2016 – 2016/0339(CNS))

323

2018/C 298/48

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 april 2017 om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Konungariket Danmark och Europol (07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS))

343

2018/C 298/49

Europaparlamentets beslut av den 27 april 2017 om nomineringen av Ildikó Gáll-Pelcz till ledamot av revisionsrätten (C8–0110/2017 – 2017/0802(NLE))

345

2018/C 298/50

P8_TA(2017)0139
Stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017-2020 ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 april 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017–2020 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 1305/2013 (COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))
P8_TC1-COD(2015)0263
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 27 april 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om inrättande av stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017–2020 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 1305/2013

346

2018/C 298/51

P8_TA(2017)0140
Europaåret för kulturarv ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 april 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för kulturarv (COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD))
P8_TC1-COD(2016)0259
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 27 april 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/… om ett Europaår för kulturarv (2018)

347

2018/C 298/52

P8_TA(2017)0141
Unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 april 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 258/2014 om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision för perioden 2014-20 (COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))
P8_TC1-COD(2016)0110
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 27 april 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordning (EU) nr 258/2014 om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision för perioden 2014–2020

349

2018/C 298/53

P8_TA(2017)0142
Unionsprogram för att stärka delaktigheten för konsumenter i politiken på området finansiella tjänster ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 april 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet för att stärka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik på området finansiella tjänster för perioden 2017-2020 (COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD))
P8_TC1-COD(2016)0182
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 27 april 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskilda verksamheter för att stärka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik på området för finansiella tjänster för perioden 2017-2020

350


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarande

***

Godkännandeförfarande

***I

Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)

***II

Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III

Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i förslaget till akt.)

Parlamentets ändringsförslag:

Ny text markeras med fetkursiv stil . Textdelar som utgår markeras med symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller markeras med genomstrykning.

SV

 

Top