Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:294:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 294, 20 augusti 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 294

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
20 augusti 2018


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2018/C 294/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2018/C 294/02

Mål C-203/16 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 28 juni 2018 – Dirk Andres, i egenskap av konkursförvaltare i Heitkamp BauHolding GmbH:s konkurs, mot Europeiska kommissionen, Förbundsrepubliken Tyskland (Överklagande — Statligt stöd — Tyska skattebestämmelser om överföring av underskott till framtida beskattningsår (”Sanierungsklausel”) — Beslut om att förklara stödordningen oförenlig med den inre marknaden — Talan om ogiltigförklaring — Upptagande till prövning — Artikel 263 fjärde stycket FEUF — Villkoret personligen berörd — Artikel 107.1 FEUF — Begreppet statligt stöd — Selektivitetskriteriet — Fastställande av referensramen — Rättslig kvalificering av de faktiska omständigheterna)

2

2018/C 294/03

Mål C-208/16 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 28 juni 2018 – Förbundsrepubliken Tyskland mot Dirk Andres (konkursförvaltare i Heitkamp BauHolding GmbH:s konkurs), Europeiska kommissionen (Överklagande — Statligt stöd — Tyska skattebestämmelser om överföring av underskott till framtida beskattningsår (”Sanierungsklausel”) — Beslut om att förklara stödordningen oförenlig med den inre marknaden — Talan om ogiltigförklaring — Upptagande till prövning — Artikel 263 fjärde stycket FEUF — Villkoret personligen berörd — Artikel 107.1 FEUF — Begreppet statligt stöd — Selektivitetskriteriet — Fastställande av referensramen — Rättslig kvalificering av de faktiska omständigheterna)

3

2018/C 294/04

Mål C-209/16 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 28 juni 2018 – Förbundsrepubliken Tyskland mot Lowell Financial Services GmbH, tidigare GFKL Financial Services AG, Europeiska kommissionen (Överklagande — Statligt stöd — Tyska skattebestämmelser om överföring av underskott till framtida beskattningsår (”Sanierungsklausel”) — Beslut om att förklara stödordningen oförenlig med den inre marknaden — Talan om ogiltigförklaring — Upptagande till prövning — Artikel 263 fjärde stycket FEUF — Villkoret personligen berörd — Artikel 107.1 FEUF — Begreppet statligt stöd — Selektivitetskriteriet — Fastställande av referensramen — Rättslig kvalificering av de faktiska omständigheterna)

4

2018/C 294/05

Mål C-219/16 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 28 juni 2018 – Lowell Financial Services GmbH, tidigare GFKL Financial Services AG mot Europeiska kommissionen, Förbundsrepubliken Tyskland (Överklagande — Statligt stöd — Tyska skattebestämmelser om överföring av underskott till framtida beskattningsår (”Sanierungsklausel”) — Beslut om att förklara stödordningen oförenlig med den inre marknaden — Talan om ogiltigförklaring — Upptagande till prövning — Artikel 263 fjärde stycket FEUF — Villkoret personligen berörd — Artikel 107.1 FEUF — Begreppet statligt stöd — Selektivitetskriteriet — Fastställande av referensramen — Rättslig kvalificering av de faktiska omständigheterna)

5

2018/C 294/06

Mål C-451/16: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 26 juni 2018 (begäran om förhandsavgörande från Supreme Court of the United Kingdom – Förenade konungadömet) – MB mot Secretary of State for Work and Pensions (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 79/7/EEG — Likabehandling av män och kvinnor i fråga om social trygghet — Nationellt system för allmän pension — Villkor för erkännande av könskorrigering — Nationella bestämmelser som ställer som villkor för erkännande att ett äktenskap som ingåtts före könskorrigeringen ska upplösas — Vägran att bevilja allmän ålderspension för en person som genomgått könskorrigering från och med tidpunkten för pensionsåldern för personer av detta förvärvade kön — Direkt diskriminering på grund av kön)

5

2018/C 294/07

Mål C-564/16 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 28 juni 2018 – Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) mot Puma SE (Överklagande — EU-varumärke — Förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 8.5 — Artikel 76 — Invändningsförfarande — Relativa registreringshinder — Förordning (EG) nr 2868/95 — Regel 19 — Regel 50.1 — Förekomst av tidigare beslut från Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i vilka det slås fast att det äldre varumärket är känt — Principen om god förvaltningssed — Beaktande av dessa beslut vid senare invändningsförfaranden — Motiveringsskyldighet — EUIPO:s överklagandenämnders processuella skyldigheter)

6

2018/C 294/08

Mål C-635/16: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 28 juni 2018 – Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Talan om ogiltigförklaring — Upptagande till prövning — Bestämning av föremålet för talan — Finansiellt stöd avseende fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) — Transportsektorn för perioden 2014 – 2020 — Ansökningsomgångar — Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea) — E-postmeddelande genom vilket klaganden underrättades om att dess förslag inte godtagits — Ett senare antaget beslut av Europeiska kommissionen genom vilket förteckningen över utvalda förslag fastställdes — Effektivt domstolsskydd)

7

2018/C 294/09

Mål C-2/17: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 28 juni 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Spanien) – Instituto Nacional de la Seguridad Social mot Jesús Crespo Rey (Begäran om förhandsavgörande — Avtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer — Social trygghet för migrerande arbetstagare — Förordning (EG) nr 883/2004 — Bilaga XI, rubriken ”Spanien”, punkt 2 — Ålderspension — Beräkningsmetod — Det teoretiska beloppet — Tillämpligt avgiftsunderlag — Specialkonvention — Val av avgiftsunderlag — Nationell lagstiftning som föreskriver att arbetstagaren ska göra inbetalningar på grundval av det lägsta avgiftsunderlaget)

7

2018/C 294/10

Mål C-57/17: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 28 juni 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana – Spanien) – Eva Soraya Checa Honrado mot Fondo de Garantía Salarial (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens — Direktiv 2008/94/EG — Artikel 3 första stycket — Betalning som säkerställs av garantiinstitutionen — Avgångsvederlag när anställningsförhållandet upphör — Förflyttning till en annan arbetsplats vilket innebär att arbetstagaren tvingas att byta bosättningsort — Ändring av en väsentlig del av anställningsavtalet — Arbetstagarens uppsägning av anställningen — Likhetsprincipen och principen om icke-diskriminering)

8

2018/C 294/11

Mål C-90/17: Domstolens dom (första avdelningen) av den 27 juni 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugal) – Turbogás Produtora Energética SA mot Autoridade Tributária e Aduaneira (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2003/96/EG — Beskattning av energiprodukter och elektricitet — Artikel 21.5 tredje stycket — Enhet som producerar el för eget bruk — Små elproducenter — Artikel 14.1 a — Energiprodukter som används för att framställa elektricitet — Skyldighet att medge skattebefrielse)

9

2018/C 294/12

Mål C-230/17: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 27 juni 2018 (begäran om förhandsavgörande från l’Østre Landsret – Danmark) – Erdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn mot Udlændingestyrelsen (Begäran om förhandsavgörande — Unionsmedborgarskap — Artikel 21.1 FEUF — Direktiv 2004/38/EG — Rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier — Rätt för en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare att uppehålla sig i den medlemsstat där unionsmedborgaren är medborgare — Denna familjemedlems inresa på den berörda medlemsstatens territorium efter det att unionsmedborgaren återvänt till denna medlemsstat)

9

2018/C 294/13

Mål C-246/17: Domstolens dom (första avdelningen) av den 27 juni 2018 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Belgien) – Ibrahima Diallo mot Belgiska staten (Begäran om förhandsavgörande — Unionsmedborgarskap — Direktiv 2004/38/EG — Artikel 10.1 — Ansökan om uppehållskort för familjemedlemmar till en unionsmedborgare — Utfärdande — Frist — Antagande och delgivning av beslutet — Konsekvenser av att sexmånadersfristen inte har iakttagits — Medlemsstaternas processuella autonomi — Effektivitetsprincipen)

10

2018/C 294/14

Mål C-364/17: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 27 juni 2018 (begäran om förhandsavgörande från Administrativen sad – Varna – Bulgarien) – ”Varna Holideis” EOOD mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamt system för mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Leverans av fast egendom som ägt rum före Republiken Bulgariens anslutning till Europeiska unionen — Köpehandlingen har ogiltigförklarats efter anslutningen — Skyldighet att justera det ursprungliga avdraget — Tolkning — Domstolens behörighet)

11

2018/C 294/15

Mål C-459/17: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 27 juni 2018 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – SGI (C-459/17), Valériane SNC (C-460/17) mot Ministre de l'Action et des Comptes publics (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamt system för mervärdesskatt — Rätt till avdrag för ingående skatt — Materiella villkor för avdragsrätten — Faktisk leverans av varor)

11

2018/C 294/16

Mål C-512/17: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 28 juni 2018 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu – Polen) – Förfarandet anhängiggjort av HR (Begäran om förhandsavgörande — Civilrättsligt samarbete — Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar — Förordning (EG) nr 2201/2003 — Artikel 8.1 — Barnets hemvist — Spädbarn — Avgörande omständigheter för att fastställa barnets hemvist)

12

2018/C 294/17

Mål C-731/17 P: Överklagande ingett den 23 december 2017 av Nap Innova Hoteles, S.L. av det beslut som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 4 december 2017 i mål T-522/17, Nap Innova Hoteles mot SRB

13

2018/C 294/18

Mål C-118/18: Överklagande ingett den 14 februari 2018 av Hochmann Marketing GmbH, tidigare Bittorrent Marketing GmbH av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 12 december 2017 i mål T-771/15, Hochmann Marketing mot EUIPO

13

2018/C 294/19

Mål C-318/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgien) den 11 maj 2018 – Oracle Belgium BVBA mot Belgische Staat

14

2018/C 294/20

Mål C-331/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Krajský súd v Prešove (Republiken Slovakien) den 22 maj 2018 – TE mot Pohotovosť s.r.o.

15

2018/C 294/21

Mål C-341/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 24 maj 2018 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mot J. m.fl.

16

2018/C 294/22

Mål C-344/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Arbeidshof te Gent (Belgien) den 25 maj 2018 – ISS Facility Services NV mot Sonia Govaerts, Euroclean NV

16

2018/C 294/23

Mål C-348/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 29 maj 2018 – Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele – Società semplice mot Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

17

2018/C 294/24

Mål C-349/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Vredegerecht te Antwerpen (Belgien) den 30 may 2018 – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) mot Mbutuku Kanyeba

18

2018/C 294/25

Mål C-350/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Vredegerecht te Antwerpen (Belgien) den 30 maj 2018 – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)mot Larissa Nijs

18

2018/C 294/26

Mål C-351/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Vredegerecht te Antwerpen (Belgien) den 30 maj 2018 – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) mot Jean-Louis Anita Dedroog

19

2018/C 294/27

Mål C-354/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Bacău (Rumänien) den 30 maj 2018 – Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu mot SC Blue Air – Airline Management Solutions Srl

20

2018/C 294/28

Mål C-355/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Salzburg (Österrike) den 31 maj 2018 – Barbara Rust-Hackner mot Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

21

2018/C 294/29

Mål C-356/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Salzburg (Österrike) den 31 maj 2018 – Christian Gmoser mot Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

22

2018/C 294/30

Mål C-357/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Salzburg (Österrike) den 31 maj 2018 – Bettina Plackner mot Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

23

2018/C 294/31

Mål C-359/18 P: Överklagande ingett den 1 juni 2018 av Europeiska läkemedelsmyndigheten av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 22 mars 2018 i mål T-80/16, Shire Pharmaceuticals Ireland mot EMA

23

2018/C 294/32

Mål C-364/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien) den 4 juni 2018 – Eni SpA mot Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

24

2018/C 294/33

Mål C-365/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien) den 4 juni 2018 – Shell Italia E & P SpA mot Ministero dello Sviluppo Economico m.fl.

25

2018/C 294/34

Mål C-366/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Social de Madrid (Spanien) den 5 juni 2018 – José Manuel Ortiz Mesonero mot UTE Luz Madrid Centro (tillfälligt konsortium bestående av bolagen SICE S.A., Urbalux S.A. ImesAPI S.A. Extralux S.A. och Citelum Ibérica S.A.)

25

2018/C 294/35

Mål C-367/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 4 juni 2018 – María Teresa Aragón Carrasco, María Eugenia Cotano Montero, María Gloria Ferratges Castellanos, Raquel García Ferratges, Elena Muñoz Mora, Ángela Navas Chillón, Mercedes Noriega Bosch, Susana Rizo Santaella, Desamparados Sánchez Ramos, Lucía Santana Ruiz y Luis Salas Fernández (i egenskap av arvinge till Lucía Sánchez de la Peña) mot Administración del Estado

26

2018/C 294/36

Mål C-373/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel (Portugal) den 7 juni 2018 – Prosa – Produtos e Serviços Agrícolas mot Autoridade Tributária e Aduaneira

27

2018/C 294/37

Mål C-377/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 31 maj 2018 – Brottmål mot AH, PB, CX, KM och PH

27

2018/C 294/38

Mål C-380/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 11 juni 2018 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mot E.P.

28

2018/C 294/39

Mål C-381/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 11 juni 2018 – G.S.mot Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

28

2018/C 294/40

Mål C-382/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 11 juni 2018 – V.G. mot Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

29

2018/C 294/41

Mål C-383/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Distriktsdomstolen Lublin-Wschód i Lublin, med säte i Świdnik Polen) den 11 juni 2018 – Lexitor Sp. z o.o mot Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka med säte i Gdynia, Santander Consumer Bank SA med säte i Wrocław, mBank SA med säte i Warszawa

30

2018/C 294/42

Mål C-385/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 11 juni 2018 – Arriva Italia Srl m.fl. mot Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

30

2018/C 294/43

Mål C-386/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nederländerna) den 11 juni 2018 – Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA mot Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

31

2018/C 294/44

Mål C-387/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Polen) den 12 juni 2018 – Delfarma Sp. z o.o. mot Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

32

2018/C 294/45

Mål C-389/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgien) den 13 juni 2018 – Brussels Securities SA mot État belge

32

2018/C 294/46

Mål C-397/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Social de Barcelona (Spanien) den 15 juni 2018 – Ana María Páez Juárez mot Nobel Plastiques Ibérica, S.A.

33

2018/C 294/47

Mål C-398/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanien) den 15 juni 2018 – Antonio Bocero Torrico mot Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social

34

2018/C 294/48

Mål C-399/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nederländerna) den 18 juni 2018 – Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV mot Autoriteit Consument en Markt

35

2018/C 294/49

Mål C-401/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Krajský soud v Praze (Republiken Tjeckien) den 18 juni 2018 – Herst, s.r.o. mot Odvolací finanční ředitelství

35

2018/C 294/50

Mål C-403/18 P: Överklagande ingett den 14 juni 2018 av Alcogroup och Alcodis av den dom som tribunalen (åttonde avdelning) meddelade den 10 april 2018 i mål T-274/15, Alcogroup och Alcodis mot kommissionen

37

2018/C 294/51

Mål C-407/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Višje sodišče v Mariboru (Slovenien) den 21 juni 2018 – Aleš Kuhar, Jožef Kuhar mot Addiko Bank d.d.

37

2018/C 294/52

Mål C-440/18 P: Överklagande ingett den 4 juli 2018 av Vereins Deutsche Sprache e.V. av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 23 april 2018 i mål T-468/16, Verein Deutsche Sprache e.V mot Europeiska kommissionen

38

2018/C 294/53

Mål C-443/18: Talan väckt den 4 juli 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Italien

39

 

Tribunalen

2018/C 294/54

Förenade målen T-379/10 RENV och T-381/10 RENV: Tribunalens dom av den 3 juli 2018 – Keramag Keramische Werke m.fl. mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Franska marknaden för badrumsutrustning — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF och av artikel 53 i EES-avtalet konstateras — Vissa enheters deltagande i den konkurrensbegränsande samverkan — Ny granskning av befintlig bevisning)

41

2018/C 294/55

Mål T-222/14 RENV: Tribunalens dom av den 4 juli 2018 – Deluxe Entertainment Services Group mot EUIPO (deluxe) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket deluxe — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 [nu artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/1001] — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 94 i förordning 2017/1001))

42

2018/C 294/56

Mål T-616/15: Tribunalens dom av den 3 juli 2018 – Transtec mot kommissionen (EUF — AVS-länder — Cotonou-avtalet — Program till stöd för kulturinitiativ i afrikanska länder med portugisiska som officiellt språk — Belopp som kommissionen har betalat till den enhet som ansvarar för det finansiella genomförandet av programmet i Guinea-Bissau — Återkrav efter en finansiell revision — Skuldavräkning — Proportionalitet — Obehörig vinst — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar)

42

2018/C 294/57

Mål T-88/17: Talan väckt den 5 juli 2018 – Spanien mot kommissionen (Ejflu — Det sista genomförandeåret för Ejflus programperiod 2007 – 2013 — Avslutande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalande organ — Beslut om att ett visst belopp inte kan återanvändas inom ramen för programmet för landsbygdsutveckling i den autonoma regionen Extremadura — Beräkningsmetod — Artikel 69.5b i förordning (EG) nr 1698/2005 — Berättigade förväntningar)

43

2018/C 294/58

Mål T-98/17: Tribunalens dom av den 30 maj 2018 – RT mot parlamentet (Personalmål — Tjänstemän — Sjukledighet — Artikel 59.1 i tjänsteföreskrifterna — Interna bestämmelser om läkarundersökningar i samband med frånvaro från arbetet på grund av sjukdom och undersökningar med jämna mellanrum av person som begär invaliditetsersättning — Läkarintyg — Läkarens underskrift och stämpel saknas — Fjärrkonsultation av läkare via internet — Godtas inte)

44

2018/C 294/59

Mål T-218/17: Tribunalens dom av den 29 juni 2018 – HF mot parlamentet (Personalmål — Kontraktsanställda — Artikel 24 i tjänsteföreskrifterna — Begäran om bistånd — Artikel 12a i tjänsteföreskrifterna — Mobbning — Rådgivande kommittén avseende mobbning och förebyggande av mobbning — Avslag på begäran om bistånd — Rätten att bli hörd — Kontradiktoriska principen — Uttalandet från den rådgivande kommittén och protokollen från förhandlingen lämnades inte ut — Det administrativa förfarandets längd — Skälig frist)

45

2018/C 294/60

Förenade målen T-402/17 och T-403/17: Tribunalens dom av den 3 juli 2018 – Vienna International Hotelmanagement mot EUIPO (Vienna House och VIENNA HOUSE) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Vienna House och figurmärket VIENNA HOUSE — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Beskrivande karaktär saknas — Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 7.1 b och c i förordning 2017/1001))

45

2018/C 294/61

Mål T-322/18: Talan väckt den 23 maj 2018 – García Ruiz mot parlamentet

46

2018/C 294/62

Mål T-341/18: Talan väckt den 31 maj 2018 – NEC Corporation mot kommissionen

47

2018/C 294/63

Mål T-342/18: Talan väckt den 30 maj 2018 – Nichicon Corporation mot kommissionen

48

2018/C 294/64

Mål T-343/18: Talan väckt den 3 juni 2018 – Tokin Corporation mot kommissionen

50

2018/C 294/65

Mål T-344/18: Talan väckt den 4 juni 2018 – Rubycon och Rubycon Holdings mot kommissionen

51

2018/C 294/66

Mål T-351/18: Talan väckt den 5 juni 2018 – Ukrselhosprom PCF och Versobank mot ECB

51

2018/C 294/67

Mål T-363/18: Talan väckt den 5 juni 2018 – Nippon Chemi-Con Corporation mot kommissionen

52

2018/C 294/68

Mål T-380/18: Överklagande ingett den 25 juni 2018 – Intas Pharmaceuticals mot EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS)

54

2018/C 294/69

Mål T-383/18: Överklagande ingett den 26 juni 2018 – Sta*Ware EDV Beratung mot EUIPO – Accelerate IT Consulting (businessNavi)

55

2018/C 294/70

Mål T-386/18: Talan väckt den 27 juni 2018 – Iccrea Banca mot kommissionen och SRB

56

2018/C 294/71

Mål T-393/18: Talan väckt den 28 juni 2018 – Mellifera mot kommissionen

57

2018/C 294/72

Mål T-399/18: Överklagande ingett den 27 juni 2018 – TrekStor mot EUIPO (Theatre)

58

2018/C 294/73

Mål T-404/18: Överklagande ingett den 2 juli 2018 – Zhadanov mot EUIPO (PDF Expert)

59

2018/C 294/74

Mål T-405/18: Talan väckt den 3 juli 2018 – Holmer Dahl mot SRB

59

2018/C 294/75

Mål T-412/18: Överklagande ingett den 2 juli 2018 – mobile.de mot EUIPO – Droujestvo S Ogranichena Otgovornost ”Rezon” (mobile.ro)

60

2018/C 294/76

Mål T-413/18: Talan väckt den 4 juli 2018 – Portigon mot SRB

61

2018/C 294/77

Mål T-415/18: Talan väckt den 4 juli 2018 – Silgan Closures och Silgan Holdings mot kommissonen

62

2018/C 294/78

Mål T-421/18: Överklagande ingett den 10 juli 2018 – Bauer Radio mot EUIPO – Weinstein (MUSIKISS)

63

2018/C 294/79

Mål T-423/18: Överklagande ingett den 6 juli 2018 – Fissler mot EUIPO (vita)

64


SV

 

Top