EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:259:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 259, 23 juli 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 259

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
23 juli 2018


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2018/C 259/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2018/C 259/02

Förenade målen C-85/16 P och C-86/16 P: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 30 maj 2018 – Kenzo Tsujimoto mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), Kenzo (Överklagande — EU-varumärke — Ansökningar om registrering av ordmärket KENZO ESTATE — Det äldre EU-ordmärket KENZO — Förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 8.5 — Relativt registreringshinder — Känt varumärke — Skälig anledning)

2

2018/C 259/03

Förenade målen C-259/16 och C-260/16: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 31 maj 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italien) – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) (C-259/16), Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (C-259/16), Fercam SpA(C-259/16), Associazione non Riconosciuta Alsea (C-259/16), Associazione Fedit (C-259/16), Carioni Spedizioni Internazionali Srl (C-259/16), Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali – Fedespedi (C-259/16), Tnt Global Express SpA (C-259/16), Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) (C-260/16), DHL Express (Italy) Srl (C-260/16), Federal Express Europe Inc. (C-260/16), United Parcel Service Italia Ups Srl (C-260/16) mot Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico (Begäran om förhandsavgörande — Europeiska unionens posttjänster — Direktiv 97/67/EG — Artiklarna 2, 7 och 9 — Direktiv 2008/6/EG — Begreppet ”tillhandahållare av posttjänster” — Företag verksamma inom vägtransporter, spedition och expressbefordran som tillhandahåller tjänster i form av insamling, sortering, transport och utdelning av postförsändelser — Krav på tillstånd för tillhandahållande av posttjänster till allmänheten — Bidrag till kostnaderna för samhällsomfattande tjänster)

3

2018/C 259/04

Mål C-370/16: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 30 maj 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Novara – Italien) – Bruno Dell'Acqua mot Eurocom Srl, Regione Lombardia (Begäran om förhandsavgörande — Europeiska unionens immunitet och privilegier — Protokoll nr 7 — Artikel 1 — Huruvida ett förhandstillstånd från domstolen är nödvändigt eller ej — Strukturfonder — Ekonomiska bidrag från Europeiska unionen — Förfarande om utmätning hos en nationell myndighet av belopp ur detta bidrag)

4

2018/C 259/05

Mål C-382/16: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 31 maj 2018 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Rheinland-Pfalz – Tyskland) – Hornbach-Baumarkt-AG mot Finanzamt Landau (Begäran om förhandsavgörande — Etableringsfrihet — Bolagsskatt — En medlemsstats lagstiftning — Fastställandet av skattepliktiga inkomster för bolag — Förmån som ett bolag med hemvist i landet utan kostnad har beviljat ett bolag utan hemvist i landet till vilket det första bolaget står i ett ömsesidigt beroendeförhållande — Justering av det inhemska bolagets skattepliktiga inkomster — När ett bolag med hemvist i landet beviljar ett annat bolag med hemvist i landet till vilket det första bolaget står i ett sådant förhållande motsvarande förmån sker ingen justering av de skattepliktiga inkomsterna — Inskränkning av etableringsfriheten — Skäl)

5

2018/C 259/06

Mål C-426/16: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 29 maj 2018 (begäran om förhandsavgörande från Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgien) – Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW m.fl. mot Vlaams Gewest (Begäran om förhandsavgörande — Skydd för djurs välbefinnande vid tidpunkten för avlivning — Särskilda metoder för slakt som påbjuds av religiösa riter — Muslimsk offerhögtid — Förordning (EG) nr 1099/2009 — Artikel 2 k — Artikel 4.4 — Skyldighet att utföra den rituella slakten i ett slakteri som uppfyller kraven i förordning (EG) nr 853/2004 — Giltighet — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artikel 10 — Religionsfrihet — Artikel 13 FEUF — Respekt för nationella sedvänjor i fråga om religiösa riter)

5

2018/C 259/07

Mål C-483/16: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 31 maj 2018 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Törvényszék – Ungern) – Zsolt Sziber mot ERSTE Bank Hungary Zrt (Begäran om förhandsavgörande — Konsumentskydd — Oskäliga villkor i konsumentavtal — Direktiv 93/13/EEG — Artikel 7.1 — Låneavtal uttryckta i utländsk valuta — Nationell lagstiftning enligt vilken särskilda processuella krav ska vara uppfyllda för att oskäliga avtalsvillkor ska kunna göras gällande — Likvärdighetsprincipen — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artikel 47 — Rätt till ett effektivt domstolsskydd)

6

2018/C 259/08

Mål C-517/16: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 30 maj 2018 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Apelacyjny w Gdańsku – Polen) – Stefan Czerwiński mot Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku (Begäran om förhandsavgörande — Social trygghet för migrerande arbetstagare — Samordning av de sociala trygghetssystemen — Förordning (EG) nr 883/2004 — Materiellt tillämpningsområde — Artikel 3 — Medlemsstaternas förklaring i enlighet med artikel 9 — Övergångspension — Kvalificering — Lagstadgad förtida pension — Uteslutning av regeln om sammanläggning av perioder enligt artikel 66)

7

2018/C 259/09

Mål C-526/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 31 maj 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Polen (Fördragsbrott — Direktiv 2011/92/EG — Miljökonsekvensbedömning avseende projekt där man medelst borrning letar efter eller undersöker skiffergasfyndigheter — Djupborrning — Urvalskriterier — Fastställande av nivåer)

7

2018/C 259/10

Mål C-542/16: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 31 maj 2018 (begäran om förhandsavgörande från Högsta domstolen – Sverige) – Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag mot Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Jan-Erik Strobel m.fl. mot Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2002/92/EG — Tillämpningsområde — Begreppet försäkringsförmedling — Direktiv 2004/39/EG — Tillämpningsområde — Begreppet investeringsrådgivning — Rådgivning som syftar till placering av kapital i en kapitalförsäkring, vilken lämnats i samband med försäkringsförmedling — Kvalificering av en försäkringsförmedlares verksamhet när vederbörande inte haft någon avsikt att ingå ett verkligt försäkringsavtal)

8

2018/C 259/11

Mål C-633/16: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 31 maj 2018 (begäran om förhandsavgörande från Sø- og Handelsretten – Danmark) – Ernst & Young P/S mot Konkurrencerådet (Begäran om förhandsavgörande — Kontroll av företagskoncentrationer — Förordning (EG) nr 139/2004 — Artikel 7.1 — Genomförande av en koncentration före anmälan till Europeiska kommissionen och innan den förklarats förenlig med den gemensamma marknaden — Förbud — Räckvidd — Begreppet koncentration — Uppsägning av ett samarbetsavtal med en tredje man av en av parterna i koncentrationen)

9

2018/C 259/12

Mål C-647/16: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 31 maj 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal administratif de Lille – Frankrike) – Adil Hassan mot Préfet du Pas-de-Calais (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EU) nr 604/2013 — Fastställande av vilken stat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare har lämnat in i någon medlemsstat — Förfaranden för övertagande och återtagande — Artikel 26.1 — Beslut om överföring har antagits och meddelats innan den anmodade medlemsstaten har samtyckt till att överta den berörda personen)

9

2018/C 259/13

Förenade målen C-660/16 och C-661/16: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 31 maj 2018 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof – Tyskland) – Finanzamt Dachau mot Achim Kollroß (C-660/16), Finanzamt Göppingen mot Erich Wirtl (C-661/16) (Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Gemensamt system för mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Tillhandahållande av varor — Artikel 65 — Artikel 167 — Förskottsbetalning för förvärv av en vara som därefter inte levereras — Fällande dom mot leverantörens rättsliga ombud för bedrägeri — Leverantörens insolvens — Avdrag för ingående mervärdesskatt — Villkor — Artiklarna 185 och 186 — Justering utförd av den nationella skattemyndigheten — Villkor)

10

2018/C 259/14

Mål C-190/17: Domstolens dom (första avdelningen) av den 31 maj 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Madrid – Spanien) – Lu Zheng mot Ministerio de Economía y Competitividad (Begäran om förhandsavgörande — Kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur Europeiska unionen — Förordning (EG) nr 1889/2005 — Tillämpningsområde — Artikel 63 FEUF — Fri rörlighet för kapital — Tredjelandsmedborgare som i sitt bagage transporterar en betydande summa kontanta medel som inte anmälts — Anmälningsplikt som knutits till utförsel av denna summa från Spanien — Sanktioner — Proportionalitet)

11

2018/C 259/15

Mål C-251/17: Domstolens dom (första avdelningen) av den 31 maj 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Italien (Fördragsbrott — Hopsamling och rening av avloppsvatten från tätbebyggelse — Direktiv 91/271/EEG — Artiklarna 3, 4 och 10 — Dom varigenom domstolen fastställer ett fördragsbrott — Underlåtenhet att följa domen — Artikel 260.2 FEUF — Ekonomiska påföljder — Löpande vite och schablonbelopp)

11

2018/C 259/16

Mål C-306/17: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 31 maj 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tatabányai Törvényszék – Ungern) – Éva Nothartová mot Sámson József Boldizsár (Begäran om förhandsavgörande — Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Civilrättsligt samarbete — Förordning (EU) nr 1215/2012 — Domstols behörighet — Särskilda behörighetsbestämmelser — Artikel 8 led 3 — Genkäromål som grundar sig eller inte grundar sig på samma avtal eller omständigheter som huvudkäromålet)

12

2018/C 259/17

Mål C-335/17: Domstolens dom (första avdelningen) av den 31 maj 2018 (begäran om förhandsavgörande från Varhoven kasatsionen sad – Bulgarien) – Neli Valcheva mot Georgios Babanarakis (Begäran om förhandsavgörande — Civilrättsligt samarbete — Förordning (EG) nr 2201/2003 — Tillämpningsområde — Begreppet umgänge — Artikel 1.2 a och artikel 2 led 7 och led 10 — Mor- och farföräldrars rätt till umgänge)

13

2018/C 259/18

Mål C-390/17 P: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 30 maj 2018 – Irit Azoulay m.fl. mot parlamentet (Överklagande — Personalmål — Lön — Familjetillägg — Utbildningstillägg — Nekad ersättning för utbildningskostnader — Artikel 3.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen)

13

2018/C 259/19

Förenade målen C-519/17 P och C-522/17 P–C-525/17 P: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 30 maj 2018 – L'Oréal mot Europeiska unionens immatrialrättsmyndighet (EUIPO), Guinot SAS (Överklagande — EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärkena MASTER PRECISE, MASTER SMOKY, MASTER SHAPE, MASTER DUO och MASTER DRAMA — Det äldre nationella figurmärket MASTERS COLORS PARIS — Avslag på registreringsansökningarna — Otillräcklig motivering — Rättens prövning ex officio)

14

2018/C 259/20

Mål C-537/17: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 31 maj 2018 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Berlin – Tyskland) – Claudia Wegener mot Royal Air Maroc SA (Begäran om förhandsavgörande — Lufttransport — Förordning (EG) nr 261/2004 — Artikel 3.1 — Tillämpningsområde — Begreppet ”flygning med direkt anslutande flygförbindelser” — Flygning med avgång från en flygplats belägen inom en medlemsstats territorium, vilken omfattar en mellanlandning på en flygplats belägen i tredje land och vars slutliga bestämmelseort är en annan flygplats i detta tredjeland)

15

2018/C 259/21

Mål C-50/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesverwaltungsgericht Steiermark (Österrike) den 29 januari 2018 – Mijo Mestrovic

15

2018/C 259/22

Mål C-64/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesverwaltungsgericht Steiermark (Österrike) den 1 februari 2018 – Zoran Maksimovic

16

2018/C 259/23

Mål C-73/18 P: Överklagande ingett den 2 februari 2018 av Cotécnica, S.C.C.L. av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 20 november 2017 i mål T-465/16, Cotécnica mot EUIPO – Visán Industrias Zootécnicas (Cotecnica OPTIMA)

17

2018/C 259/24

Mål C-140/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesverwaltungsgericht Steiermark (Österrike) den 22 februari 2018 – Humbert Jörg Köfler m.fl.

17

2018/C 259/25

Mål C-146/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesverwaltungsgerichts Steiermark (Österrike) den 23 februari 2018 – Humbert Jörg Köfler

18

2018/C 259/26

Mål C-148/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesverwaltungsgericht Steiermark (Österrike) den 23 februari 2018 – Humbert Jörg Köfler m.fl.

18

2018/C 259/27

Mål C-214/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy w Sopocie (Polen) den 26 mars 2018 – H.W.

19

2018/C 259/28

Mål C-260/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) den 16 april 2018 – Kamil Dziubak, Justyna Dziubak mot Raiffeisen Bank Polska SA

19

2018/C 259/29

Mål C-271/18 P: Överklagande ingett den 19 april 2018 av Slovenska republiken av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 5 februari 2018 i mål T-216/15, Dôvera zdravotná poisťovňa mot Europeiska kommissionen

20

2018/C 259/30

Mål C-273/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Lettland) den 20 april 2018 – SIA ”Kuršu zeme” mot Valsts ieņēmumu dienests

22

2018/C 259/31

Mål C-277/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (Portugal) den 24 april 2018 – Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda mot Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

22

2018/C 259/32

Mål C-278/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) den 24 april 2018 – Manuel Jorge Sequeira Mesquita mot Fazenda Pública

23

2018/C 259/33

Mål C-279/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Social de Barcelona (Spanien) den 24 april 2018 – Magdalena Molina Rodríguez mot Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

23

2018/C 259/34

Mål C-281/18 P: Överklagande ingett den 24 april 2018 av Repower AG av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 21 februari 2018 i mål T-727/16, Repower mot EUIPO

24

2018/C 259/35

Mål C-283/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Audiencia Provincial de Almería (Spanien) den 25 april 2018 – Liliana Beatriz Moya Privitello y Sergio Daniel Martín Durán mot Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

25

2018/C 259/36

Mål C-291/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Bucureşti (Rumänien) den 26 april 2018 – Grup Servicii Petroliere SA mot Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

26

2018/C 259/37

Mål C-293/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanien) den 26 april 2018 – Sindicato Nacional de CCOO de Galicia mot Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega

26

2018/C 259/38

Mål C-295/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal da Relação do Porto (Portugal) den 30 april 2018 – Mediterranean Shipping Company (Portugal) – Agentes de Navegação SA mot Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA

27

2018/C 259/39

Mål C-321/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Belgien) den 9 maj 2018 – Terre wallonne ASBL mot Région wallonne

28

2018/C 259/40

Mål C-345/18 P: Överklagande ingett den 25 maj 2018 av Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA och Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 15 mars 2018 i mål T-211/16, Caviro Distillerie m.fl. mot kommissionen

28

 

Tribunalen

2018/C 259/41

Förenade målen T-568/16 och T-599/16: Tribunalens dom av den 14 juni 2018 – Spagnolli m.fl. mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — En tjänstemans bortgång — Den avlidne tjänstemannens rättsinnehavare — Efterlevandepension — Barnpension — Ny befattning för den efterlevande partnern, som också är tjänsteman — Anpassning av lönen — Beräkningsmetod för efterlevandepensionen och barnpensionen — Artikel 81a i tjänsteföreskrifterna — Meddelande om ändring av pensionsrättigheterna — Rättsakt som går någon emot i den mening som avses i artikel 91 i tjänsteföreskrifterna — Artikel 85 i tjänsteföreskrifterna — Återbetalning av felaktigt utbetalda belopp — Villkor — Begäran om ersättning för materiell och ideell skada)

30

2018/C 259/42

Mål T-597/16: Tribunalens dom av den 7 juni 2018 – OW mot EASA (Personalmål — Tillfälligt anställda — Placering i tjänstens intresse — Överflyttning till ny tjänst — Uppenbart oriktig bedömning — Motiveringsskyldighet — Rätt till försvar — Maktmissbruk)

31

2018/C 259/43

Mål T-882/16: Tribunalens dom av den 7 juni 2018 – Sipral World mot EUIPO – La Dolfina (DOLFINA) (EU-varumärke — Upphävandeförfarande — EU-ordmärket DOLFINA — Varumärket har inte varit föremål för verkligt bruk — Artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009(nu artikel 58.1 a i förordning (EU) 2017/1001 — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 94 i förordning 2017/1001))

31

2018/C 259/44

Mål T-72/17: Tribunalens dom av den 7 juni 2018 – Schmid mot EUIPO– Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl) (EU-varumärke — Upphävandeförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Figurmärket Steirisches Kürbiskernöl — Skyddad geografisk beteckning — Artiklarna 15, 51.1 a och 55.1 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artiklarna 18, 58.1 a och 62.1 i förordning (EU) 2017/1001) — Verkligt bruk av varumärket — Bruk såsom varumärke)

32

2018/C 259/45

Mål T-136/17: Tribunalens dom av den 12 juni 2018 – Cotécnica mot EUIPO – Mignini & Petrini (cotecnica MAXIMA) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket cotecnica MAXIMA — Det äldre nationella figurmärket MAXIM Alimento Superpremium — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001))

33

2018/C 259/46

Mål T-165/17: Tribunalens dom av den 14 juni 2018 – Emcur mot EUIPO – Emcure Pharmaceuticals (EMCURE) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket EMCURE — De äldre nationella och EU-ordmärkena EMCUR — Relativa registreringshinder — Likhet mellan varorna eller tjänsterna — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning nr (EU) 2017/1001))

33

2018/C 259/47

Mål T-294/17: Tribunalens dom av den 14 juni 2018 – Lion's Head Global Partners mot EUIPO – Lion Capital (Lion's Head) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Ordmärket Lion’s Head — Det äldre EU-ordmärket LION CAPITAL — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001))

34

2018/C 259/48

Mål T-369/17: Tribunalens dom av den 7 juni 2018 – Winkler mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Överföring av nationella pensionsrättigheter — Beslut om tillgodoräknande av tjänstgöringstid — Rimlig tidsfrist — Rätt att yttra sig — Rättssäkerhet — Likabehandling — Berättigade förväntningar — Ansvar — Materiell skada)

35

2018/C 259/49

Mål T-375/17: Tribunalens dom av den 12 juni 2018 – Fenyves mot EUIPO (Blue) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket Blue — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 c och 7.2 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 7.1 c och 7.2 i förordning (EU) 2017/1001) — Artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 (nu artikel 7.1 b i förordning 2017/1001))

35

2018/C 259/50

Mål T-456/17: Tribunalens beslut av den 8 juni 2018 – Lupu mot EUIPO– Dzhihangir (Djili soy original DS) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av figurmärket Djili soy original DS som EU-varumärke — Äldre nationellt ordmärke DJILI — Relativt registreringshinder — Uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad)

36

2018/C 259/51

Mål T-608/17: Tribunalens beslut av den 6 juni 2018 – Grupo Bimbo mot EUIPO – DF World of Spices (TAKIS FUEGO) (Eu-varumärke — Invändningsförfarande — Återkallelse av ansökan om registrering — Det saknas anledning att döma i saken)

36

2018/C 259/52

Mål T-280/18: Talan väckt den 3 maj 2018 – ABLV Bank mot SRB

37

2018/C 259/53

Mål T-281/18: Talan väckt den 3 maj 2018 – ABLV Bank mot ECB

38

2018/C 259/54

Mål T-282/18: Talan väckt den 3 maj 2018 – Bernis m.fl. mot SRB

39

2018/C 259/55

Mål T-283/18: Talan väckt den 3 maj 2018 – Bernis m.fl. mot ECB

40

2018/C 259/56

Mål T-299/18: Talan väckt den 16 maj 2018 – Strabag Belgium mot parlamentet

41

2018/C 259/57

Mål T-304/18: Talan väckt den 8 maj 2018 – MLPS mot kommissionen

42

2018/C 259/58

Mål T-308/18: Talan väckt den 17 maj 2018 – Hamas mot rådet

43

2018/C 259/59

Mål T-310/18: Talan väckt den 15 maj 2018 – EPSU och Willem Goudriaan mot kommissionen

44

2018/C 259/60

Mål T-320/18: Talan väckt den 22 maj 2018 – WD mot EFSA

45

2018/C 259/61

Mål T-324/18: Överklagande ingett den 28 maj 2018 – VI.TO. mot EUIPO – Bottega (formen på en guldfärgad flaska)

46

2018/C 259/62

Mål T-331/18: Talan väckt den 31 maj 2018 – Szécsi und Somossy mot kommissionen

46

2018/C 259/63

Mål T-332/18: Överklagande ingett den 28 maj 2018 – Marry Me Group mot EUIPO (MARRY ME)

47

2018/C 259/64

Mål T-333/18: Överklagande ingett den 28 maj 2018 – Marry Me Group mot EUIPO (marry me)

48

2018/C 259/65

Mål T-335/18: Talan väckt den 31 maj 2018 – Mubarak m.fl. mot rådet

48

2018/C 259/66

Mål T-338/18: Talan väckt den 31 maj 2018 – Saleh Thabet mot rådet

49

2018/C 259/67

Mål T-349/18: Överklagande ingett den 5 juni 2018 – Hauzenberger mot EUIPO – (TurboPerformance)

50

2018/C 259/68

Mål T-350/18: Talan väckt den 5 juni 2018 – Euronet Consulting mot kommissionen

50

2018/C 259/69

Mål T-353/18: Överklagande ingett den 28 maj 2018 – Promeco mot EUIPO – Aerts (kärl)

51


SV

 

Top