Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:200:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 200, 11 juni 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 200

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
11 juni 2018


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2018/C 200/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2018/C 200/02

Mål C-191/16: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 10 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Berlin – Tyskland) – Romano Pisciotti mot Bundesrepublik Deutschland (Begäran om förhandsavgörande — Unionsmedborgarskap — Artiklarna 18 FEUF och 21 FEUF — Utlämning till Amerikas förenta stater av en medborgare i en medlemsstat som har utövat sin rätt till fri rörlighet — Avtal om utlämning mellan Europeiska unionen och Förenta staterna — Unionsrättens tillämpningsområde — Förbud mot utlämning som tillämpas enbart på landets egna medborgare — Begränsning av den fria rörligheten — Rättfärdigandegrund som avser att förhindra att personer som har begått brott undgår straff — Proportionalitet — Informationsutbyte med unionsmedborgarens ursprungsmedlemsstat)

2

2018/C 200/03

Mål C-258/16: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Korkein oikeus – Finland) – Finnair Oyj mot Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (Begäran om förhandsavgörande — Lufttransporter — Montrealkonventionen — Artikel 31 — Lufttrafikföretags ansvar för incheckat bagage — Krav avseende formen för och innehållet i en skriftlig reklamation som överlämnas till lufttrafikföretaget — Reklamation som ingetts på elektronisk väg och som har registrerats i lufttrafikföretagets informationssystem — Reklamation som ingetts i bagagemottagarens namn av en anställd vid lufttrafikföretaget)

3

2018/C 200/04

Förenade målen C-316/16 och 424/16: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 17 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Supreme Court of the United Kingdom – Tyskland, Förenande Kungariket) – B mot Land Baden-Württemberg (C-316/16), Secretary of State for the Home Department mot Franco Vomero (Begäran om förhandsavgörande — Unionsmedborgarskap — Rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier — Direktiv 2004/38/EG — Artikel 28.3 a — Förstärkt skydd mot utvisning — Villkor — Permanent uppehållsrätt — Uppehåll i den mottagande medlemsstaten under de tio år som föregick beslutet om utvisning från den berörda medlemsstaten — Fängelsevistelse — Verkningar för det tioåriga uppehållets kontinuitet — Betydelse för helhetsbedömningen avseende anknytning genom integration — Tidpunkt då denna bedömning ska utföras och de kriterier som ska beaktas vid densamma)

4

2018/C 200/05

Mål C-320/16: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 10 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal de grande instance de Lille – Frankrike) – brottmål mot Uber France SAS (Begäran om förhandsavgörande — Tjänster inom transportsektorn — Direktiv 2006/123/EG — Tjänster på den inre marknaden — Direktiv 98/34/EG — Informationssamhällets tjänster — Föreskrift för informationssamhällets tjänster — Begrepp — Förmedlingstjänst som med hjälp av en applikation för en smart mobiltelefon mot ersättning sammanför förare, som inte är yrkesförare och som använder sina egna fordon, med personer som önskar företa en resa inom en tätort — Straffrättsliga påföljder)

5

2018/C 200/06

Mål C-414/16: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 17 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Bundesarbeitsgericht – Tyskland) – Vera Egenberger mot Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Direktiv 2000/78/EG — Likabehandling — Särbehandling på grund av religion eller övertygelse — Yrkesverksamhet i kyrkor eller andra organisationer vars etiska grundsyn bygger på religion eller övertygelse — Religion eller övertygelse som utgör ett verkligt, legitimt och motiverat yrkeskrav med hänsyn till organisationens etiska grundsyn — Begrepp — Verksamhetens art och de förhållanden under vilka den utövas — Artikel 17 FEUF — Artiklarna 10, 21 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna)

6

2018/C 200/07

Mål C-478/16 P: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 19 april 2018 – Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) mot Group OOD, Kosta Iliev (Överklagande — EU-varumärke — Definition och förvärv av EU-varumärke — Relativa registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller av ett annat tecken som används i näringsverksamhet — Överklagandenämndens prövning — Nya eller kompletterande bevis — Förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 76.2 — Förordning (EG) nr 2868/95 — Regel 50.1 tredje stycket)

7

2018/C 200/08

Mål C-525/16: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 19 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão – Portugal) – MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA mot Autoridade da Concorrência (Begäran om förhandsavgörande — Konkurrens — Missbruk av dominerande ställning — Artikel 102 andra stycket c FEUF — Begreppet konkurrensnackdel — Diskriminerande priser på marknaden i efterföljande led — Organisation för kollektiv förvaltning av upphovsrätten närstående rättigheter — Avgift som tas ut av inhemska företag som tillhandahåller överföring av tv-signaler och tillhörande innehåll mot betalning)

7

2018/C 200/09

Mål C-532/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 11 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litauen) – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos mot SEB bankas AB (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamt system för mervärdesskatt — Begränsning av rätten till avdrag för ingående skatt — Justering av avdraget för ingående skatt — Leverans av mark — Felaktig kvalificering som ”beskattad verksamhet” — Skatten angiven på den ursprungliga fakturan — Leverantören har ändrat denna uppgift)

8

2018/C 200/10

Mål C-541/16: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 12 april 2018 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Danmark (Fördragsbrott — Förordning (EG) nr 1072/2009 — Artikel 2 led 6 — Artikel 8 — Cabotagetransport — Begrepp — Definition i ett dokument ”Frågor och svar” upprättat av Europeiska kommissionen — Rättslig status — Nationella tillämpningsåtgärder som begränsar det antal lastningsställen och lossningsställen som kan ingå i en och samma cabotagetransport — Utrymme för skönsmässig bedömning — Restriktion — Proportionalitet)

9

2018/C 200/11

Mål C-550/16: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 12 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Den Haag – Nederländerna) – A, S mot Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Begäran om förhandsavgörande — Rätt till familjeåterförening — Direktiv 2003/86/EG — Artikel 2 led f — Begreppet ”underårig utan medföljande vuxen” — Artikel 10.3 a — En flyktings rätt till familjeåterförening med sina föräldrar — Flykting som är yngre än arton år vid tidpunkten för dennes inresa i medlemsstaten och inlämnandet av asylansökan, men äldre än arton år vid tidpunkten för antagandet av beslutet om beviljande av asyl och för inlämnandet av ansökan om familjeåterförening — Tidpunkt som är avgörande för fastställandet av om den berörda personen är ”underårig”)

9

2018/C 200/12

Mål C-565/16: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 19 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Eirinodikeio Lerou Leros – Grekland) – förfarande som anhängiggjorts av Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina (Begäran om förhandsavgörande — Civilrättsligt samarbete — Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar — Förordning (EG) nr 2201/2003 — Domstol i en medlemsstat vid vilken det har lämnats in en ansökan om rättsligt tillstånd att för ett underårigt barns räkning avstå från arv — Behörighet i mål om föräldrarättigheter — Avtal om domstols behörighet — Artikel 12.3 b — Godtagande av domstols behörighet — Villkor)

10

2018/C 200/13

Mål C-580/16: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 19 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof – Österrike) – Firma Hans Bühler KG mot Finanzamt Graz-Stadt (Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Platsen för det gemenskapsinterna förvärvet — Artikel 42 — Gemenskapsinternt förvärv av varor för en efterföljande leverans — Artikel 141 — Undantag — Trepartstransaktion — Förenklingsåtgärder — Artikel 265 — Rättelse av sammanställningen)

11

2018/C 200/14

Mål C-645/16: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 19 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation – Frankrike) – – Conseils et mise en relations (CMR) SARL mot Demeures terre et tradition SARL (Begäran om förhandsavgörande — Självständiga handelsagenter — Direktiv 86/653/EEG — Handelsagenters rätt till gottgörelse eller skadestånd när handelsagenturavtalet upphört — Artikel 17 — Rätt till gottgörelse föreligger inte när handelsagenturavtalet sägs upp under den prövotid som anges i avtalet)

12

2018/C 200/15

Mål C-8/17: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 12 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Supremo Tribunal de Justiça – Portugal) – Biosafe – Indústria de Reciclagens SA mot Flexipiso – Pavimentos SA (Begäran om förhandsavgörande — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artiklarna 63, 167, 168, 178 – 180, 182 och 219 — Principen om skatteneutralitet — Rätt till avdrag för mervärdesskatt — Tidsfrist för att utöva denna rätt enligt nationella bestämmelser — Avdrag för ytterligare mervärdesskatt som betalats in till staten och som utgör föremål för handlingar som, efter en skatterevision, rättar de ursprungliga fakturorna — Tidpunkt vid vilken tidsfristen börjar löpa)

12

2018/C 200/16

Mål C-13/17: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 12 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – Fédération des entreprises de la beauté mot Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Économie et des Finances, tidigare Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique (Begäran om förhandsavgörande — Tillnärmning av lagstiftning — Kosmetiska produkter — Förordning (EG) nr 1223/2009 — Artikel 10.2 — Säkerhetsbedömning av den kosmetiska produkten — Krav på kvalifikationer för den person som utför bedömningen — Erkännande av utbildningars likvärdighet — Ämnen liknande farmaci, toxikologi eller medicin — Medlemsstaternas utrymme för skönsmässig bedömning)

13

2018/C 200/17

Mål C-65/17: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 19 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Corte suprema di cassazione – Italien) – Oftalma Hospital Srl mot C.I.O.V. – Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling av tjänster — Socialtjänster och hälsovård — Tilldelning av kontrakt har skett utan beaktande av reglerna om offentlig upphandling — Principerna om öppenhet och likabehandling ska iakttas — Begreppet ”bestämt gränsöverskridande intresse” — Direktiv 92/50/EEG — Artikel 27)

14

2018/C 200/18

Mål C-75/17 P: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 19 april 2018 – Fiesta Hotels & Resorts, SL mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), Residencial Palladium, SL (Överklagande — EU-varumärke — Förordning nr 207/2009 — Artikel 8.4 — Artikel 65 — Oregistrerade firmanamnet GRAND HOTEL PALLADIUM — Figurmärket innehållande ordelementet ”PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA” — Ansökan om ogiltighetsförklaring grundas på en äldre rättighet som är skyddad enligt nationell rätt — Villkor — Tecken som används i mer än bara lokal omfattning — Rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke)

14

2018/C 200/19

Mål C-110/17: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 12 april 2018 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien (Fördragsbrott — Fri rörlighet för kapital — Artikel 63 FEUF — Artikel 40 i EES-avtalet — Skatt på i Belgien hemmahörande personers inkomst — Fastställande av inkomst från fastigheter — Tillämpning av två olika beräkningsmetoder beroende på var fastigheten är belägen — Beräkning utifrån taxeringsvärdet för fastigheter belägna i Belgien — Beräkning utifrån det faktiska hyresvärdet för fastigheter belägna i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) — Särbehandling — Restriktion av den fria rörligheten för kapital)

15

2018/C 200/20

Mål C-148/17: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 19 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Peek & Cloppenburg KG, Hamburg mot Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Begäran om förhandsavgörande — Varumärkesrätt — Direktiv 2008/95/EG — Artikel 14 — Beslut i efterhand om ogiltighetsförklaring eller upphävande av ett varumärke — Den tidpunkt då villkoren för upphävande eller ogiltighetsförklaring ska vara uppfyllda — Förordning (EG) nr 207/2009 — EU-varumärke — Artikel 34.2 — Yrkande om företräde på grund av ett äldre nationellt varumärke — Yrkandets rättsverkningar på det äldre nationella varumärket)

16

2018/C 200/21

Mål C-152/17: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 19 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA mot Rete Ferroviaria Italiana SpA (Begäran om förhandsavgörande — Förfaranden vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster — Direktiv 2004/17/CE — Skyldighet att justera priser efter tilldelning av kontrakt — En sådan skyldighet följer inte av vare sig direktiv 2004/17 eller de allmänna principer som ligger till grund för 56 FEUF och direktiv 2004/17/EG — Städ- och underhållstjänster knutna till järnvägstransport — Artikel 3.3 FEU — Artiklarna 26, 57, 58 och 101 FEUF — Avsaknad av tillräckliga uppgifter om de faktiska och rättsliga omständigheterna i det nationella målet och om skälen till varför det är nödvändigt att besvara tolkningsfrågorna — Avvisning — Artikel 16 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Bestämmelser i nationell rätt vilka inte genomför unionsrätten — Bristande behörighet)

16

2018/C 200/22

Förenade målen C-195/17, C-197/17-C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17-C-286/17 och C-290/17-C-292/17: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Hannover, Amtsgericht Düsseldorf – Tyskland) – Helga Krüsemann m.fl. (C-195/17), Thomas Neufeldt m.fl. (C-197/17), Ivan Wallmann (C-198/17), Rita Hoffmeyer (C-199/17), Rudolf Meyer (C-199/17), Susanne de Winder (C-200/17), Holger Schlosser (C-201/17), Nicole Schlosser (C-201/17), Peter Rebbe m.fl. (C-202/17), Eberhard Schmeer (C-203/17), Brigitte Wittmann (C-226/17), Reinhard Wittmann (C-228/17), Regina Lorenz (C-254/17), Prisca Sprecher (C-254/17), Margarethe Yüce m.fl. (C-274/17), Friedemann Schoen (C-275/17), Brigitta Schoen (C-275/17), Susanne Meyer m.fl. (C-278/17), Thomas Kiehl (C-279/17), Ralph Eßer (C-280/17), Thomas Schmidt (C-281/17), Werner Ansorge (C-282/17), Herbert Blesgen (C-283/17), Simone Künnecke m.fl. (C-284/17), Marta Gentile (C-285/17), Marcel Gentile (C-285/17), Gabriele Ossenbeck (C-286/17), Angelina Fell m.fl. (C-290/17), Helga Jordan-Grompe m.fl. (C-291/17), EUflight.de GmbH (C-292/17) mot TUIfly GmbH (Begäran om förhandsavgörande — Transport — Gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar — Förordning (EG) nr 261/2004 — Artikel 5.3 — Artikel 7.1 — Rätt till ersättning — Undantag — Begreppet extraordinära omständigheter — ”Vild strejk”)

17

2018/C 200/23

Mål C-227/17: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 12 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Düsseldorf – Tyskland) – Medtronic GmbH mot Finanzamt Neuss (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EEG) nr 2658/87 — Tullunion och gemensamma tulltaxan — Tullklassificering — Kombinerade nomenklaturen — Undernummer 9021 10 10, 9021 10 90 och 9021 90 90 — Anordning för ryggradsfixering — Genomförandeförordning (EG) nr 1214/2014)

18

2018/C 200/24

Mål C-302/17: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 12 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från Krajský súd v Bratislave – Slovakien) – PPC Power a.s. mot Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (Begäran om förhandsavgörande — Miljö — Direktiv 2003/87/EG — System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser — Mål — Gratis tilldelning av utsläppsrätter — Nationell lagstiftning som beskattar överförda och outnyttjade utsläppsrätter)

19

2018/C 200/25

Mål C-323/17: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 12 april 2018 (begäran om förhandsavgörande från High Court (Irlande) – Irland) – People Over Wind, Peter Sweetman mot Coillte Teoranta (Begäran om förhandsavgörande — Miljö — Direktiv 92/43/EEG — Bevarande av livsmiljöer — Särskilda bevarandeområden — Artikel 6.3 — Föregående prövning för att avgöra om det är nödvändigt eller inte att göra en bedömning av en plans eller ett projekts konsekvenser för ett särskilt bevarandeområde — Åtgärder som skulle kunna beaktas i detta syfte)

19

2018/C 200/26

Mål C-441/17: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 17 april 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Polen (Fördragsbrott — Miljö — Direktiv 92/43/EEG — Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter — Artikel 6.1 och 6.3 — Artikel 12.1 — Direktiv 2009/147/EG — Bevarande av vilda fåglar — Artiklarna 4 och 5 — Natura 2000-området ”Puszcza Białowieska” — Ändring av skogsbruksplan — Ökning av den avverkningsbara virkesvolymen — Plan eller projekt som inte är direkt nödvändigt för skötseln och förvaltningen av området och som på ett betydande sätt kan påverka området — Lämplig bedömning av konsekvenserna för området — Skada på området — Faktiskt genomförande av bevarandeåtgärder — Påverkan på skyddade arters parnings- och rastplatser)

20

2018/C 200/27

Mål C-124/18 P: Överklagande ingett den 15 februari 2018 av Red Bull GmbH av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 30 november 2017 i de förenade målen T-101/15 och T-102/15, Red Bull GmbH mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

21

2018/C 200/28

Mål C-207/18: Talan väckt den 22 mars 2018 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

22

2018/C 200/29

Mål C-208/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Nejvyšší soud České republiky (Republiken Tjeckien) den 23 mars 2018 – Jana Petruchová mot FIBO Group Holdings Ltd

23

2018/C 200/30

Mål C-250/18: Talan väckt den 11 april 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Kroatien

24

 

Tribunalen

2018/C 200/31

Mål T-554/14: Tribunalens dom av den 26 april 2018 – Messi Cuccittini mot EUIPO – J-M.-E.V. e hijos (MESSI) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket MESSI — De äldre EU-ordmärkena MASSI — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001))

26

2018/C 200/32

Mål T-561/14: Tribunalens dom av den 23 april 2018 – One of Us m.fl. mot kommissionen (Institutionell rätt — Europeiskt medborgarinitiativ — Forskningspolitik — Folkhälsa — Utvecklingssamarbete — EU:s finansiering av verksamheter som inbegriper förstörelse av mänskliga embryon — Meddelande från kommissionen enligt artikel 10.1 c i förordning (EU) nr 211/2011 — Talan om ogiltigförklaring — Partshabilitet — Rättsakt mot vilken talan kan väckas — Delvis avvisning — Domstolsprövning — Motiveringsskyldighet — Uppenbart oriktig bedömning)

26

2018/C 200/33

Mål T-43/15: Tribunalens dom av den 23 april 2018 – CRM mot kommissionen (Skyddad geografisk beteckning — Piadina Romagnola eller Piada Romagnola — Registreringsförfarande — Fördelning av befogenheter mellan kommissionen och de nationella myndigheterna — Sambandet mellan produktens anseende och dess geografiska ursprung — Artikel 5.2 b i förordning (EG) nr 1151/2012 — Omfattningen av kommissionens kontroll av registreringsansökan — Artikel 7.1 f, ii, artikel 8.1 c, ii, och artikel 50.1 i förordning nr 1151/2012 — Verkningarna på förfarandet vid kommissionen av en nationell domstols ogiltigförklaring av förfrågningsunderlaget — Kommissionens utredningsskyldighet — Principen om god förvaltning — Effektivt rättsligt skydd)

27

2018/C 200/34

Mål T-251/15: Tribunalens dom av den 26 april 2018 – Espírito Santo Financial (Portugal) mot ECB (Tillgång till handlingar — Beslut 2004/258/EG — Handlingar avseende ECB:s beslut av den 1 augusti 2014 om Banco Espírito Santo SA — Underförstått avslag på ansökan om tillgång — Uttryckligt avslag på ansökan om tillgång — Delvis avslag på ansökan om tillgång — Undantag för sekretessen vid överläggningar i ECB:s beslutande organ — Undantag för unionens eller en medlemsstats finansiella, monetära eller ekonomiska politik — Undantag för det finansiella systemets stabilitet i unionen eller i en medlemsstat — Undantag för affärsintressen — Undantag för yttranden för internt bruk — Motiveringsskyldighet)

28

2018/C 200/35

Förenade målen T-554/15 och T-555/15: Tribunalens dom av den 25 april 2018 – Ungern mot kommissionen (Statligt stöd — Stöd som beviljats enligt den ungerska lagen nr XCIV från år 2014 om hälsoavgift för företag inom tobaksbranschen — Stöd som följer av en ändring år 2014 av den ungerska lagen från år 2008 om livsmedelskedjan och offentlig tillsyn över livsmedelskedjan — Progressiva satser för avgifter som tas ut på årsomsättningen — Beslut att inleda förfarandet enligt artikel 108.2 FEUF — Samtidigt föreläggande om att avbryta utbetalningen av stöd — Talan om ogiltigförklaring — Huruvida föreläggandet om att avbryta utbetalningen av stöd kan avskiljas — Berättigat intresse av att få saken prövad — Upptagande till sakprövning — Motiveringsskyldighet — Proportionalitet — Likabehandling — Rätten till försvar — Principen om lojalt samarbete — Artikel 11.1 i förordning (EG) nr 659/1999)

29

2018/C 200/36

Mål T-752/15: Tribunalens dom av den 26 april 2018 – European Dynamics Luxembourg och Evropaïki Dynamiki mot kommissionen (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Stöd- och rådgivningstjänster till teknisk personal och it-personal IV (STIS IV) — En anbudsgivares anbud har förkastats — Motiveringsplikt — Onormalt lågt anbud — Tilldelningskriterier — Uppenbart oriktig bedömning — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar)

29

2018/C 200/37

Förenade målen T-133/16-T-136/16: Tribunalens dom av den 24 april 2018 – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence m.fl. mot ECB (Ekonomisk- och monetär politik — Tillsyn över kreditinstitut — Artikel 4.1 e och 4.3 i förordning (EU) nr 1024/2013 — Person som faktiskt kontollerar ett kreditinstuts verksamhet — Artikel 13.1 i direktiv 2013/36/EU och artikel L.511 13 andra stycket i den franska lagen om penning- och finanspolitik — Principen att ordföranden i ett kreditinstituts styrelse i son tillsynsfunktion inte samtidigt får vara generaldirektör för kreditinstitutet — Artikel 88.1 e i direktiv 2013/36 och artikel L. 511 58 i den franska lagen om penning- och finanspolitik)

30

2018/C 200/38

Mål T-190/16: Tribunalens dom av den 26 april 2018 – Azarov mot rådet (Gemensam utrikes – och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder som vidtas med anledning av situationen i Ukraina — Frysning av medel — Förteckning över personer, enheter och organ som omfattas av frysningen av medel och ekonomiska tillgångar — Bibehållande av sökandens namn på förteckningen — Rätt till försvar — Principen om god förvaltningssed — Maktmissbruk — Rätt till egendom — Näringsfrihet — Uppenbart oriktig bedömning)

31

2018/C 200/39

Mål T-248/16: Tribunalens dom av den 25 april 2018 – Walfood mot EUIPO – Romanov Holding (CHATKA) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-figurmärket CHATKA — Äldre internationella figurmärket CHATKA — Relativt registeringshinder — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 [nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001] — Faktiskt användande av det äldre varumärket — Artikel 57.2 och 57.3 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 64.2 och 64.3 i förordning 2017/1001))

32

2018/C 200/40

Mål T-288/16: Tribunalens dom av den 26 april 2018 – Convivo mot EUIPO – Porcesadora Nacional de Alimentos (M’Cooky) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Ordmärke M’Cooky — Äldre nationellt figurmärke MR.COOK — Relativt registreringshinder — Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 8.1 b i förordning 2017/1001) — Risk för förväxling)

32

2018/C 200/41

Mål T-312/16: Tribunalens dom av den 25 april 2018 – Walfood mot EUIPO– Romanov Holding (CHATKA) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Internationell registrering som utpekar Europeiska unionen — Ordmärket CHATKA — Äldre internationella figurmärket CHATKA — Relativt registeringshinder — Artikel 8. B i förordning (EG) nr 207/2009 [nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001] — Faktiskt användande av det äldre varumärket — Artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 47.2 och 47.3 i förordning 2017/1001))

33

2018/C 200/42

Mål T-426/16: Tribunalens dom av den 25 april 2018 – Perfumes y Aromas Artesanales mot EUIPO– Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket Aa AROMAS artesanales — Äldre EU-figurmärke Aromas PERFUMARIA Beleza em todos os sentidos — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Tjänster som är identiska eller av liknande slag — Känneteckenslikhet — Omsättningskrets — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 [nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001])

34

2018/C 200/43

Mål T-468/16: Tribunalens dom av den 23 april 2018 – Verein Deutsche Sprache mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handling som rör ett kommissionsbeslut om ändring av utseendet på pressrummet i Berlaymont-byggnaden i samband med att endast franska och engelska versioner tillhandahålls — Delvis avslag på ansökan om tillgång till handlingar — Förklaring från kommissionen att handlingen inte finns — Presumtion om lagenlighet — Felaktig rättstillämpning — Motiveringsskyldighet)

34

2018/C 200/44

Mål T-747/16: Tribunalens dom av den 23 april 2018 – Vincenti mot EUIPO (Personalmål — Tjänstemän — Social trygghet — Yttrande från invaliditetskommittén — Tillsättningsmyndighetens utrymme för skönsmässig bedömning — Artiklarna 53 och 78 i tjänsteföreskrifterna — Oriktig bedömning — Motiveringsskyldighet)

35

2018/C 200/45

Mål T-756/16: Tribunalens dom av den 25 april 2018 – Euro Castor Green mot EUIPO – Netlon France (Döljande spaljé) (Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsförfarande — Registrerad gemenskapsformgivning som återger en spaljé — Tidigare gemenskapsformgivning — Ogiltighetsgrunder — Offentliggörande av den äldre formgivningen — Nyhetsvärde saknas — Särprägel saknas — Artiklarna 5, 6 och 25.1 b I förordning (EG) nr 6/2002)

36

2018/C 200/46

Mål T-763/16: Tribunalens dom av den 12 april 2018 – PY mot EUCAP Sahel Niger (Skiljeklausul — Anställda vid Europeiska unionens internationella uppdrag — Tvister rörande anställningsavtal — Interna undersökningsförfaranden — Skyddet för offer vid påtalande av trakasserier — Avtalsrättsligt ansvar)

36

2018/C 200/47

Mål T-831/16: Tribunalens dom av den 24 april 2018 – Kabushiki Kaisha Zoom mot EUIPO – Leedsworld (ZOOM) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket ZOOM — Det äldre EU-figurmärket och EU-ordmärket ZOOM — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Varuslagslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001))

37

2018/C 200/48

Mål T-183/17: Tribunalens dom av den 24 april 2018 – Menta y Limón Decoración mot EUIPO -Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (Återgivning av en man i traditionell klädedräkt) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-figurmärke föreställande en man i traditionell klädedräkt — Äldre nationella formgivningar — Relativt registreringshinder — Artikel 53.2 d i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 60.2 d i förordning (UE) 2017/1001) — Förbud mot att använda EU-varumärket enligt nationell rätt — EUIPO:s tillämpning av nationell rätt)

38

2018/C 200/49

Mål T-207/17: Tribunalens dom av den 24 april 2018 – Senetic mot EUIPO – HP Hewlett Packard Group (hp) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-figurmärket hp — Absoluta registreringshinder — Artikel 52.1 a i förordning(EG) nr 207/2009 (nu artikel 59.1 a i förordning(EU) 2017/1001) — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 (nu artikel 7.1 c i förordning2017/1001) — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 (nu artikel 7.1 b i förordning 2017/1001) — Ond tro — Artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 (nu artikel 59.1 b i förordning 2017/1001))

38

2018/C 200/50

Mål T-208/17: Tribunalens dom av den 24 april 2018 – Senetic mot EUIPO – HP Hewlett Packard Group (HP) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-figurmärket HP — Absoluta registreringshinder — Artikel 52.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 [nu artikel 59.1 a i förordning (EU) 2017/1001] — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 [nu artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001] — Ond tro — Artikel 52.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 [nu artikel 59.1 b i förordning (EU) 2017/1001])

39

2018/C 200/51

Mål T-213/17: Tribunalens dom av den 25 april 2018 – Romantik Hotels & Restaurants mot EUIPO – Hotel Preidlhof (ROMANTIK) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-ordmärket ROMANTIK — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Avsaknad av särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning — Artikel 7.1 b och 7.3 i förordning (EG) nr 207/2009 [nu artikel 7.1 b och 7.3 i förordning (EU) 2017/1001])

40

2018/C 200/52

Mål T-220/17: Tribunalens dom av den 26 april 2018 – Pfalzmarkt für Obst und Gemüse mot EUIPO (100 % Pfalz) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket 100 % Pfalz — Absolut registreringshinder — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001) — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 94 i förordning 2017/1001))

40

2018/C 200/53

Mål T-221/17: Tribunalens dom av den 24 april 2018 – Mémora Servicios Funerarios mot EUIPO – Chatenoud (MEMORAME) (Gemenskapsvarumärken — Invändningsförfarande — Ansökan om EU-ordmärket MEMORAME — Äldre EU-figurmärket mémora och nationella figurmärkena MÉMORA — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Varu- eller tjänsteslagslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 [numera artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001))

41

2018/C 200/54

Mål T-297/17: Tribunalens dom av den 24 april 2018 – VSM mot EUIPO (WE KNOW ABRASIVES) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket WE KNOW ABRASIVES — Varumärke som utgörs av en reklamslogan — Överklagandenämndens behörighet när det är fråga om ett överklagande som endast avser en del av de tjänster som avses i registreringsansökan — Artikel 64.1 i förordning nr 207/2009 [nu artikel 71.1 i förordning (EU) 2017/1001] — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 [nu artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/1001])

42

2018/C 200/55

Mål T-354/17: Tribunalens dom av den 23 april 2018 – Genomic Health mot EUIPO (ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 (sedermera artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001) — Likabehandling)

42

2018/C 200/56

Mål T-212/18: Talan väckt den 26 mars 2018 – Romańska mot Frontex

43

2018/C 200/57

Mål T-226/18: Talan väckt den 2 april 2018 – Global Silicones Council m.fl. mot kommissionen

44

2018/C 200/58

Mål T-231/18: Överklagande ingett den 4 april 2018 – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam mot EUIPO – Lupu (Djili)

46

2018/C 200/59

Mål T-240/18: Talan väckt den 16 april 2018 – Polskie Linie Lotnicze ”LOT” mot kommissionen

46

2018/C 200/60

Mål T-245/18: Talan väckt den 16 april 2018 – Benavides Torres mot rådet

47

2018/C 200/61

Mål T-246/18: Talan väckt den 16 april 2018 – Moreno Pérez mot rådet

48

2018/C 200/62

Mål T-247/18: Talan väckt den 16 april 2018 – Lucena Ramírez mot rådet

48

2018/C 200/63

Mål T-248/18: Talan väckt den 16 april 2018 – Cabello Rondón mot rådet

49

2018/C 200/64

Mål T-249/18: Talan väckt den 16 april 2018 – Saab Halabi mot rådet

50


SV

 

Top