Help Print this page 

Document C:2018:134:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, C 134, 16 april 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 134

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
16 april 2018


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2018/C 134/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2018/C 134/02

Mål C-518/15: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 21 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Cour du travail de Bruxelles – Belgien) – Ville de Nivelles mot Rudy Matzak (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2003/88/EG — Skydd för arbetstagares hälsa och säkerhet — Arbetstidens förläggning — Artikel 2 — Begreppen ”arbetstid” och ”viloperiod” — Artikel 17 — Undantag — Brandmän — Jourtjänstgöring — Jourtjänstgöring i hemmet)

2

2018/C 134/03

Mål C-16/16 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 20 februari 2018 – Konungariket Belgien mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konsumentskydd — Onlinespeltjänster om pengar — Skydd av konsumenter och spelare och förhindrade av att underåriga spelar sådana spel — Kommissionens rekommendation 2014/478/EU — Icke-bindande unionsrättsakt — Artikel 263 FEUF)

3

2018/C 134/04

Mål C-103/16: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Spanien) – Jessica Porras Guisado mot Bankia SA m.fl. (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Direktiv 92/85/EEG — Åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar — Artikel 2 a — Artikel 10.1 – 10.3 — Förbud mot uppsägning av en arbetstagare under tiden från början av graviditeten och till utgången av barnledigheten — Tillämpningsområde — Undantagsfall av skäl som inte sammanhänger med den gravida arbetstagarens tillstånd — Direktiv 98/59/EG — Kollektiva uppsägningar — Artikel 1.1 a — Skäl som inte är hänförliga till berörda arbetstagare personligen — Gravid arbetstagare som sagts upp i samband med en kollektiv uppsägning — Motivering av uppsägningen — Arbetstagarens förtur till fortsatt anställning — Förtur till omplacering)

3

2018/C 134/05

Mål C-326/16 P: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 21 februari 2018 – LL mot parlamentet (Överklagande — Talan om ogiltigförklaring — Artikel 263 sjätte stycket FEUF — Upptagande till prövning — Tidsfrist för väckande av talan — Beräkning — Tidigare ledamot vid Europaparlamentet — Beslut om återkrav av assistentstöd — Tillämpningsföreskrifter för parlamentets ledamotsstadga — Artikel 72 — Klagomålsförfarande vid parlamentet — Delgivning av det beslut som går någon emot — Rekommenderad försändelse som inte har hämtats ut av mottagaren)

4

2018/C 134/06

Mål C-328/16: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 februari 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland (Fördragsbrott — Direktiv 91/271/EEG — Rening av avloppsvatten från tätbebyggelse — Dom varigenom domstolen fastställer ett fördragsbrott — Underlåtelse att följa domen — Artikel 260.2 FEUF — Ekonomiska påföljder — Schablonbelopp — Vite)

5

2018/C 134/07

Mål C-336/16: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 februari 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Polen (Fördragsbrott — Direktiv 2008/50/EG — Luftkvalitet — Artikel 13.1 — Artikel 22.3 — Bilaga XI — Koncentration av PM10-partiklar i luften — Överskridande av gränsvärdena i vissa zoner och tätbebyggelser — Artikel 23.1 — Luftkvalitetsplaner — Perioden av överskridande ska hållas ”så kort som möjligt” — Avsaknad av lämpliga åtgärder i programmen för skydd av luftkvaliteten — Felaktigt införlivande)

6

2018/C 134/08

Mål C-396/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovenien) – T – 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (för närvarande i konkurs) mot Republiken Slovenien (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamt system för mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artiklarna 184 och 185 — Justering av avdrag för ingående mervärdesskatt — Förändring i de faktorer som beaktats vid bestämningen av avdragsbeloppet — Begreppet ”transaktioner som förblir helt eller delvis obetalda” — Effekten av ett lagakraftvunnet ackordsbeslut)

7

2018/C 134/09

Förenade målen C-398/16 och C-399/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – X BV (C-398/16), X NV (C-399/16) mot Staatssecretaris van Financiën (Begäran om förhandsavgörande — Artiklarna 49 och 54 FEUF — Etableringsfrihet — Skattelagstiftning — Bolagsskatt — Fördelar av att bilda en enda skattemässig enhet — Gränsöverskridande koncerner omfattas inte)

7

2018/C 134/10

Mål C-545/16: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 22 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Förenade kungariket) – Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited mot Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamma tulltaxan — Tulltaxenummer — Motorfordon för godsbefordran — Undernummer 8704 10 10 och 8704 21 91 — Förordning (EU) 2015/221 — Giltighet)

8

2018/C 134/11

Mål C-572/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Berlin – Tyskland) – INEOS Köln GmbH mot Bundesrepublik Deutschland (Begäran om förhandsavgörande — Miljö — System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom Europeiska unionen — Direktiv 2003/87/EG — Artikel 10a — Beslut 2011/278/EU — Övergångsregler om harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter — Perioden 2013 – 2020 — Ansökan om tilldelning — Felaktiga uppgifter — Rättelse — Preklusionsfrist)

9

2018/C 134/12

Mål C-628/16: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 21 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzgericht – Österrike) – Kreuzmayr GmbH mot Finanzamt Linz (Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Mervärdesskatt — På varandra följande leveranser av samma varor — Platsen för den andra leveransen — Information från den första leverantören — Registreringsnummer för mervärdesskatt — Avdragsrätt — Berättigad förväntan hos den beskattningsbara personen med avseende på att villkoren för rätt till avdrag är uppfyllda)

9

2018/C 134/13

Mål C-132/17: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 21 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Peugeot Deutschland GmbH mot Deutsche Umwelthilfe eV (Begäran om förhandsavgörande — Frihet att tillhandahålla tjänster — Direktiv 2010/13/EU — Definitioner — Begreppet ”tillhandahållande av audiovisuella medietjänster” — Tillämpningsområde — Videokanal på YouTube med reklamvideoklipp om nya personbilsmodeller)

10

2018/C 134/14

Mål C-182/17: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 22 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Kúria – Ungern) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Begäran om förhandsavgörande — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 2.1 c, artikel 9 och artikel 13.1 — Befrielse från skattskyldighet — Begreppet ”offentligrättsligt organ” — Kommersiellt bolag som ägs till 100 procent av en kommun och som har i uppdrag att utföra vissa offentliga uppgifter som åligger kommunen — Fastställande av uppgifterna och ersättningen för dessa i ett avtal mellan bolaget och kommunen)

11

2018/C 134/15

Mål C-185/17: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 22 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Administrativen sad – Bulgarien) – Mitnitsa Varna mot ”SAKSA” ООD (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamma tulltaxan — Klassificering av varor — Europeiska harmoniserade standarden EN 590:2013 — Undernummer 2710 19 43 i den kombinerade nomenklaturen — Relevanta kriterier för klassificering av en produkt som ”dieselbrännolja”)

11

2018/C 134/16

Mål C-658/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Polen) den 24 november 2017 – WB

12

2018/C 134/17

Mål C-698/17 P: Överklagande, ingett den 13 december 2017 av Toni Klement, av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 10 oktober 2017 i mål T-211/14 RENV, Toni Klement mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

13

2018/C 134/18

Mål C-711/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Hamburg (Tyskland) den 19 december 2017 – Anke Hartog mot British Airways plc

14

2018/C 134/19

Mål C-727/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Polen) den 29 december 2017 – ECO-Wind Construction S.A. mot Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

14

2018/C 134/20

Mål C-9/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Karlsruhe (Tyskland) den 4 januari 2018 – brottmål mot Detlef Meyn

15

2018/C 134/21

Mål C-71/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Vestre Landsret (Danmark) den 2 februari 2018 – Skatteministeriet mot KPC Herning

16

2018/C 134/22

Mål C-90/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Visoki upravni sud (Kroatien) den 8 februari 2018 – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) mot Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

Mål C-129/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court of the United Kingdom (Förenade kungariket) den 19 februari 2018 – SM mot Entry Clearance Officer, UK Visa Section

17

 

Tribunalen

2018/C 134/24

Mål T-166/15: Tribunalens dom av den 27 februari 2018 – Gramberg mot EUIPO – Mahdavi Sabet (Fodral till mobiltelefon) (Gemenskapsformgivning — Ogiltlighetsförfarande — Registrerad gemenskapsformgivning för fodral till mobiltelefon — Formgivningen har offentliggjorts — Artikel 7.1 i förordning (EG) nr 6/2002 — Bevisning som åberopats för första gången vid tribunalen)

18

2018/C 134/25

Mål T-222/16: Tribunalens dom av den 27 februari 2018 – Hansen Medical mot EUIPO – Covidien (MAGELLAN) EU-varumärke — Upphävandeförfarande — EU-ordmärket MAGELLAN — Verkligt bruk — Bevisbörda — Artikel 15 och artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 18 och artikel 58.1 a i förordning (EU) nr 2017/1001) — Annulleringsenheten gjorde ett fel i förfarandet — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 94 i förordning nr 2017/1001) — Muntlig förhandling — Artikel 77 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 96 i förordning nr 2017/1001)

19

2018/C 134/26

Mål T-307/16: Tribunalens dom av den 27 februari 2018 – CEE Bankwatch Network mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar angående kommissionens beslut att bevilja ett Euratom-lån till stödprogrammet för förbättring av säkerheten vid kärnreaktorer i Ukraina — Delvist avslag på ansökan om tillgång — Undantag avseende skydd för det allmänna samhällsintresset i fråga om internationella förbindelser — Undantag avseende skydd av affärsintressen — Övervägande allmänintresse — Förordning (EG) nr 1367/2006 — Tillämpning på handlingar angående beslut som antagits inom ramen för Euratomfördraget)

19

2018/C 134/27

Mål T-338/16 P: Tribunalens dom den 27 februari 2018 – Zink mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Lön — Utlandstillägg — Underlåtenhet att betala ut tillägg under flera år till följd av ett handläggningsfel — Artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna — Skälig tid)

20

2018/C 134/28

Mål T-260/15 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 20 februari 2018 – Iberdrola mot kommissionen (Interimistiska åtgärder — Statligt stöd — Stödordning som föreskrivs i den spanska skattelagstiftningen — Begäran om uppskov med verkställigheten — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

21

2018/C 134/29

Mål T-764/17: Talan väckt den 22 november 2017 – Autoridad Portuaria de Vigo mot kommissionen

21

2018/C 134/30

Mål T-50/18: Talan väckt den 30 januari 2018 – Tassi mot domstolen

22

2018/C 134/31

Mål T-51/18: Talan väckt den 30 januari 2018 – Kleani mot domstolen

22

2018/C 134/32

Mål T-61/18: Talan väckt den 5 februari 2018 – Rodriguez Prieto mot kommissionen

23

2018/C 134/33

Mål T-63/18: Överklagande ingett den 6 februari 2018 – Torro Entertainment mot EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

23

2018/C 134/34

Mål T-65/18: Talan väckt den 6 februari 2018 – Venezuela mot rådet

24

2018/C 134/35

Mål T-66/18: Talan väckt den 29 januari 2018 – Tsapakidou mot domstolen

25

2018/C 134/36

Mål T-76/18: Talan väckt den 9 februari 2018 – CN mot parlamentet

25

2018/C 134/37

Mål T-77/18: Talan väckt den 12 februari 2018 – VE mot ESMA

26

2018/C 134/38

Mål T-79/18: Överklagande ingett den 9 februari 2018 – Bekat mot EUIPO – Borbet (ARBET)

27

2018/C 134/39

Mål T-82/18: Överklagande ingett den 13 februari 2018 – Husky CZ mot EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY)

27

2018/C 134/40

Mål T-83/18: Talan väckt den 9 februari 2018 – CH mot parlamentet

28

2018/C 134/41

Mål T-88/18: Överklagande ingett den 19 februari 2018 – Gruppo Armonie mot EUIPO (ARMONIE)

29

2018/C 134/42

Mål T-89/18: Överklagande ingett den 19 februari 2018 – Guiral Broto mot EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol)

29

2018/C 134/43

Mål T-90/18: Överklagande ingett den 19 februari 2018 – Guiral Broto mot EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

30

2018/C 134/44

Mål T-91/18: Överklagande ingett den 16 februari 2018 – Equity Cheque Capital Corporation mot EUIPO (DIAMOND CARD)

31

2018/C 134/45

Mål T-94/18: Överklagande ingett den 19 februari 2018 – Multifit Tiernahrungs mot EUIPO (fit+fun)

32

2018/C 134/46

Mål T-96/18: Överklagande ingett den 19 februari 2018 – Cabell mot EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

32

2018/C 134/47

Mål T-97/18: Överklagande ingett den 16 februari 2018 – DeepMind Technologies mot EUIPO (STREAMS)

33

2018/C 134/48

Mål T-98/18: Överklagande ingett den 20 februari 2018 – Multifit Tiernahrungs mot EUIPO (MULTIFIT)

33

2018/C 134/49

Mål T-99/18: Talan väckt den 19 februari 2018 – Stamatopoulos mot Enisa

34

2018/C 134/50

Mål T-102/18: Överklagande ingett den 19 februari 2018 – Knauf mot EUIPO (upgrade your personality)

35

2018/C 134/51

Mål T-103/18: Överklagande ingett den 19 februari 2018 – S & V Technologies mot EUIPO – Smoothline (Smoothline)

36

2018/C 134/52

Mål T-104/18: Talan väckt den 22 februari 2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation mot REA

36

2018/C 134/53

Mål T-105/18: Överklagande ingett den 22 februari 2018 – Deray mot EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

37

2018/C 134/54

Mål T-107/18: Överklagande ingett den 20 februari 2018 – Aytekin mot EUIPO – Dienne Salotti (Dienne)

38

2018/C 134/55

Mål T-116/07: Tribunalens beslut av den 22 februari 2018 – Frankrike mot kommissionen

39

2018/C 134/56

Mål T-288/07: Tribunalens beslut av den 22 februari 2018 – Alcan France mot kommissionen

39


SV

 

Top