EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:083:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 83, 5 mars 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 83

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
5 mars 2018


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2018/C 83/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2018/C 83/02

Mål C-249/15: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 18 januari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Østre Landsret – Danmark) – Wind 1014 GmbH, Kurt Daell mot Skatteministeriet (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 56 FEUF — Frihet att tillhandahålla tjänster — Inskränkningar — Motorfordon som en person bosatt i en medlemsstat har leasat hos ett leasingbolag i en annan medlemsstat — Registreringsavgift som beräknas proportionellt i förhållande till den tid under vilken fordonet ska användas — Krav på tillstånd från den nationella skattemyndigheten för att fordonet ska få tas i bruk — Motivering — Förebyggande av kringgående av skattereglerna eller av bedrägeri eller missbruk vid deras tillämpning — Skydd för statens beskattningsrätt — Proportionalitet)

2

2018/C 83/03

Mål C-270/16: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 18 januari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Social no 1 de Cuenca – Spanien) – Carlos Enrique Ruiz Conejero mot Ferroser Servicios Auxiliares SA, Ministerio Fiscal (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Direktiv 2000/78/EG — Likabehandling i arbetslivet — Artikel 2.2 b i — Förbud mot diskriminering på grund av funktionshinder — Nationell lagstiftning som på vissa villkor tillåter att en arbetstagare sägs upp på grund av återkommande frånvaro, även om frånvaron är giltig — Frånvaro på grund av sjukdom som har samband med arbetstagarens funktionshinder — Särbehandling på grund av funktionshinder — Indirekt diskriminering — Motivering — Bekämpning av arbetsfrånvaro — Lämplighet — Proportionalitet)

3

2018/C 83/04

Mål C-363/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 17 januari 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland (Fördragsbrott — Statligt stöd — Stöd som förklarats vara olagligt och oförenligt med den inre marknaden — Skyldighet till återkrav — Artikel 108.2 andra stycket FEUF — Förordning nr (EG) 659/1999 — Artikel 14.3 — Stödmottagande bolag i konkurs — Insolvensförfaranden — Fordringar som tagits upp i förteckningen över borgenärer — Verksamheten har upphört — Avbrott i konkursförfarandet i syfte att undersöka möjligheterna att återuppta verksamheten — Informationsskyldighet — Underlåtelse att genomföra)

3

2018/C 83/05

Mål C-463/16: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 18 januari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – Stadion Amsterdam CV mot Staatssecretaris van Financiën (Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Mervärdesskatt — Direktiv 77/388/EEG — Artikel 12.3 a tredje stycket — Reducerad mervärdesskattesats — Bilaga H, kategori 7 — En och samma tjänst sammansatt av två olika delar — Selektiv tillämpning av en reducerad mervärdesskattesats på en av dessa delar — Guidad rundtur ”World of Ajax” — Besök på museet AFC Ajax)

4

2018/C 83/06

Mål C-676/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 17 januari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Nejvyšší správní soud – Republiken Tjeckien) – CORPORATE COMPANIES s.r.o.. mot Ministerstvo financí ČR (Begäran om förhandsavgörande — Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism — Direktiv 2005/60/EG — Tillämpningsområde — Artikel 2.1 led 3 c och artikel 3 led 7 a — Ett företags bolagsändamål som består i försäljning av kommersiella bolag som är inskrivna i handelsregistret och som bildats endast för att säljas — Försäljning som genomförs genom överlåtelse av företagets andel i bolaget)

5

2018/C 83/07

Mål C-45/17: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 18 januari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – Frédéric Jahin mot Ministre de l'Économie et des Finances, Ministre des Affaires sociales et de la Santé (Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för kapital — Artiklarna 63 och 65 FEUF — Förordning (EG) nr 883/2004 — Artikel 11 — Avgifter som utgår på kapitalinkomster och som bidrar till finansieringen av den sociala tryggheten i en medlemsstat — Undantag för medborgare i Europeiska unionen som är anslutna till ett system för social trygghet i en annan medlemsstat — Fysiska personer som är anslutna till ett system för social trygghet i ett tredjeland — Särbehandling — Restriktion — Skäl)

5

2018/C 83/08

Mål C-58/17: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 18 januari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Berlin – Tyskland) – INEOS Köln GmbH mot Förbundsrepubliken Tyskland (Begäran om förhandsavgörande — Miljö — System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom Europeiska unionen — Direktiv 2003/87/EG — Artikel 10a — Övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter — Tidsperioden 2013 – 2020 — Beslut 2011/278/EU — Artikel 3 h — Begreppet ”delanläggning med processutsläpp” — Utsläpp som härrör från förbränning av ofullständigt oxiderat kol — Restprodukter i flytande form — Omfattas inte)

6

2018/C 83/09

Mål C-240/17: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 16 januari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Korkein hallinto-oikeus – Finland) – E (Begäran om förhandsavgörande — Tredjelandsmedborgare som olagligt vistas i en medlemsstat — Risk för allmän ordning och nationell säkerhet — Direktiv 2008/115/EG — Artikel 6.2 — Beslut om återvändande — Förbud mot inresa i medlemsstaterna — Registrering på spärrlistan för Schengenområdet — Person som har ett giltigt uppehållstillstånd utfärdat av en annan medlemsstat — Konvention om tillämpning av Schengenavtalet — Artikel 25.2 — Förfarande för samråd mellan den registrerande medlemsstaten och den medlemsstat som utfärdat uppehållstillståndet — Frist — Den anmodade avtalsslutande staten underlåter att ta ställning — Följder för verkställigheten av besluten om återvändande och inreseförbud)

7

2018/C 83/10

Förenade målen C-654/16, C-657/16 och C-658/16: Domstolens beslut (åttonde avdelningen avdelningen) av den 11 januari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italien) – Amber Capital Italia Sgr SpA (C-654/16), Amber Capital Uk Llp (C-654/16), Bluebell Partners Limited (C-657/16), Elliot International LP (C-658/16), The Liverpool Limited Partnership (C-658/16), Elliot Associates LP (C-658/16) mot Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (Begäran om förhandsavgörande — Bolagsrätt — Direktiv 2004/25/EG — Uppköpserbjudanden — Artikel 5.4 andra stycket — Möjlighet att ändra priset i erbjudandet under vissa bestämda omständigheter och i enlighet med tydligt fastställda kriterier — Nationell lagstiftning som föreskriver att priset i erbjudandet ska bestämmas till det konstaterade priset i fall av otillåten samverkan mellan budgivaren eller personer som handlar i samförstånd med budgivaren och en eller flera säljare — Begreppet tydligt fastställt kriterium)

8

2018/C 83/11

Mål C-678/16: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 18 januari 2018 – Monster Energy Company mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) (Överklagande — Rättegångsregler — Artikel 181 — EU-varumärke — Invändningsförfarande — Figurmärke innehållande ordelementen HotoGo self-heating can technology — Sammansatt varumärke — Registreringsansökan — Invändning — Avslag — Uppenbart att överklagandet ska avvisas)

8

2018/C 83/12

Mål C-101/17: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 14 december 2017 – Verus Eood mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), Maquet GmbH (Överklagande — Artikel 181 i domstolens rättegångsregler — EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-ordmärket LUCEO — Ogiltighetsförklaring)

9

2018/C 83/13

Mål C-499/17 P: Överklagande ingett den 17 augusti 2017 av Miguel Torres, SA av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 31 maj 2017 i mål T-637/15, Alma-The Soul of Italian Wine mot EUIPO

9

2018/C 83/14

Mål C-536/17 P: Överklagande ingett den 11 september 2017 av Josel, SL av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 28 juni 2017 i mål T-333/15, Josel mot EUIPO – Nationale-Nederlanden Nederland

10

2018/C 83/15

Mål C-559/17 P: Överklagande ingett den 21 september 2017 av Cafés Pont SL av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 20 juli 2017 i mål T-309/16, Cafes Pont mot EUIPO – Giordano Vini

10

2018/C 83/16

Mål C-668/17 P: Överklagande ingett den 28 november 2017 av Viridis Pharmaceutical Ltd. av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 15 september 2017 i mål T-276/16, Viridis Pharmaceutical Ltd. mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

10

2018/C 83/17

Mål C-695/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Helsingfors tingsrätt (Finland) den 12 december 2017 – Metirato Oy i konkurs mot Finländska staten/Skatteförvaltningen, Estniska staten/Maksu- ja Tolliamet

11

2018/C 83/18

Mål C-704/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Nejvyšší správní soud (Republiken Tjeckien) den 15 december 2017 – D. H. mot Ministerstvo vnitra

12

2018/C 83/19

Mål C-705/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Svea hovrätt (Sverige) den 15 december 2017 – Patent-och registreringsverket / Mats Hansson

12

2018/C 83/20

Mål C-716/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Østre Landsret (Danmark) den 22 december 2017 – A

13

2018/C 83/21

Mål C-724/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta domstolen (Finland) den 22 december 2017 – Vanda stad mot Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy

14

2018/C 83/22

Mål C-729/17: Talan väckt den 22 december 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

14

2018/C 83/23

Mål C-19/18 P: Överklagande ingett den 5 januari 2018 av MS av det beslut som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 31 maj 2017 i mål T-17/16, MS mot kommissionen

16

2018/C 83/24

Mål C-27/18: Talan väckt den 16 januari 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien

17

2018/C 83/25

Mål C-415/16: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 8 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från n – Portugal) – David Fernando Leal da Fonseca mot Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA

18

2018/C 83/26

Mål C-269/17: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 14 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Hamburg – Tyskland) – Andreas Niemeyer mot Brussels Airlines SA/NV

18

2018/C 83/27

Mål C-277/17: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 15 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Hannover – Tyskland) – Heinz-Gerhard Albrecht mot TUIfly GmbH

18

2018/C 83/28

Mål C-420/17: Beslut meddelat av ordföranden på domstolen den 8 december 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike

18

2018/C 83/29

Mål C-534/17: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 14 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Hannover – Tyskland) – Ursula Kaufmann, Viktor Schay mot TUIfly GmbH

19

 

Tribunalen

2018/C 83/30

Mål T-639/16 P: Tribunalens dom av den 23 januari 2018 – FV mot rådet (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Betygsrapport — Karriärutvecklingsrapport — Utvärderingsomgången 2013 — Talan ogillades i första instans — Sammansättningen av den domstol som dömt i första instans — Förfarande för utnämning av en domare i personaldomstolen — Domstol som inrättats med stöd av lag — Principen om laga domstol)

20

2018/C 83/31

Mål T-869/16: Tribunalens dom av den 23 januari 2018 – Wenger mot EUIPO – Swissgear (SWISSGEAR) (EU-varumärken — Ogiltighetsförfarande — EU-ordmärket SWISSBEAR — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 b och 7.1 c I förordning nr 207/2009 [nu artikel 7.1 b och 7.1§ c I förordning (EU) nr 2017/1001] — Artikel 52.2 a och 76 I förordning nr 207/2009 [nu artikel 59.1 a och 95 I förordning 2017/1001])

20

2018/C 83/32

Mål T-250/17: Tribunalens dom av den 23 januari 2018 – avanti mot EUIPO (avanti) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket avanti — Absoluta registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/1001))

21

2018/C 83/33

Mål T-15/18: Talan väckt den 17 januari 2018 – OCU mot ECB

22

2018/C 83/34

Mål T-16/18: Talan väckt den 17 januari 2018 – Activos e Inversiones Monterroso mot SRB

22

2018/C 83/35

Mål T-862/16: Tribunalens beslut av den 16 januari 2018 – fritz-kulturgüter mot EUIPO – Sumol + Compal Marcas (fritz-wasser)

23


SV

 

Top