Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:072:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 72, 26 februari 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 72

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
26 februari 2018


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2018/C 72/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2018/C 72/02

Mål C-434/15: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona – Spanien) – Asociación Profesional Elite Taxi mot Uber Systems Spain, SL (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 56 FEUF — Artikel 58.1 FEUF — Tjänster på transportområdet — Direktiv 2006/123/EG — Tjänster på den inre marknaden — Direktiv 2000/31/EG — Direktiv 98/34/EG — Informationssamhällets tjänster — Förmedlingstjänst som gör det möjligt att, med hjälp av en applikation för smarta mobiltelefoner, mot ersättning sammanföra förare som inte är yrkesförare och som använder sina egna fordon med personer som vill företa en resa inom en tätort — Tillståndskrav)

2

2018/C 72/03

Mål C-521/15: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 20 december 2017 – Konungariket Spanien mot Europeiska unionens råd (Talan om ogiltigförklaring — Genomförandebeslut (EU) 2015/1289 — En medlemsstat åläggs böter inom ramen för övervakningen av de offentliga finanserna i euroområdet — Manipulering av statistiska uppgifter avseende underskottet i den aktuella medlemsstaten — Domstols behörighet — Förordning (EU) nr 1173/2011 — Artikel 8.1 och 8.3 — Delegerat beslut 2012/678/EU — Artiklarna 2.1 och 2.3 samt 14.2 — Förordning (EG) nr 479/2009 — Artiklarna 3.1, 8.1 samt 11 och 11a — Rätten till försvar — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artikel 41.1 — Rätten till god förvaltning — Artiklarna 121, 126 och 136 FEUF — Protokoll nr 12 om förfarandet vid alltför stora underskott — De faktiska omständigheterna kring överträdelsen — Felaktiga uppgifter — Fastställande av böternas belopp — Principen att straffrättsliga bestämmelser inte kan ha retroaktiv verkan)

3

2018/C 72/04

Mål C-664/15: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof – Österrike) – Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation mot Bezirkshauptmannschaft Gmünd (Begäran om förhandsavgörande — Miljö — Direktiv 2000/60/EG — Europeiska unionens politik inom vattenområdet — Artiklarna 4.1 och 14.1 — Skyldighet att förebygga en försämring av statusen i ytvattenförekomster och uppmuntra aktiv medverkan från samtliga berörda parter i genomförandet av direktivet — Århuskonventionen — Allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor — Artiklarna 6, 9.3 och 9.4 — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artikel 47 — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Projekt som kan påverka vattenstatusen — Administrativt tillståndsförfarande — Miljöorganisation — Ansökan om att få partsställning i det administrativa förfarandet — Möjlighet att åberopa rättigheter enligt direktiv 2000/60/EG — Preklusion av partsställning och rätt att väcka talan om dessa rättigheter inte åberopas inom den angivna fristen under det administrativa förfarandet)

4

2018/C 72/05

Mål C-677/15 P: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 20 december 2017 – Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) mot European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics Belgium SA (Överklagande — Offentlig upphandling av tjänster — Tillhandahållande av externa tjänster för förvaltning av program och projekt samt teknisk rådgivning inom området informationsteknik — Kaskadförfarande — Viktning av underkriterier inom tilldelningskriterierna — Principen om lika möjligheter och principen om insyn — Uppenbart oriktiga bedömningar — Bristande motivering — Förlorad möjlighet — Europeiska unionens utomobligatoriska skadeståndsansvar — Skadeståndsyrkande)

5

2018/C 72/06

Förenade målen C-66/16 P–C-69/16 P: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 20 december 2017 – Comunidad Autónoma del País Vasco, Itelazpi, SA (C-66/16 P), Comunidad Autónoma de Cataluña, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (C-67/16 P), Navarra de Servicios y Tecnologías SA, (C-68/16 P), Cellnex Telecom SA, med tidigare firman Abertis Telecom SA, Retevisión I SA mot Europeiska kommissionen, SES Astra (Överklagande — Statligt stöd — Digital television — Stöd till utbyggnad av digital markbunden television i avlägsna och mindre urbaniserade områden — Subvention till förmån för operatörer av plattformar för digital markbunden television — Beslut genom vilket stödåtgärder delvis förklaras oförenliga med den inre marknaden — Begreppet statligt stöd — Fördel — Tjänst av allmänt ekonomiskt intresse — Definition — Medlemsstaternas utrymme för skönsmässig bedömning)

6

2018/C 72/07

Mål C-70/16 P: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 20 december 2017 – Comunidad Autónoma de Galicia, Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) mot Europeiska kommissionen, SES Astra SA (Överklagande — Statligt stöd — Digital television — Stöd till utbyggnad av digital markbunden television i avlägsna och mindre urbaniserade områden — Subvention till förmån för operatörer av plattformar för digital markbunden television — Beslut genom vilket stödåtgärder delvis förklaras oförenliga med den inre marknaden — Begreppet statligt stöd — Fördel — Tjänst av allmänt ekonomiskt intresse — Definition — Medlemsstaternas utrymme för skönsmässig bedömning)

6

2018/C 72/08

Mål C-81/16 P: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 20 december 2017 – Konungariket Spanien mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Statligt stöd — Digital television — Stöd till utbyggnad av digital markbunden television i avlägsna och mindre urbaniserade områden — Subvention till förmån för operatörer av plattformar för digital markbunden television — Beslut genom vilket stödåtgärder delvis förklaras oförenliga med den inre marknaden — Begreppet statligt stöd — Fördel — Tjänst av allmänt ekonomiskt intresse — Definition — Medlemsstaternas utrymme för skönsmässig bedömning)

7

2018/C 72/09

Mål C-102/16: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Raad van State – Belgien) – Vaditrans BVBA mot Belgische Staat (Begäran om förhandsavgörande — Vägtransport — Förarens viloperiod — Förordning (EG) nr 561/2006 — Artikel 8.6 och 8.8 — Möjlighet att tillbringa dygnsvilan och den reducerade veckovilan på annan ort än stationeringsorten och i ett fordon — Gäller inte normal veckovila)

8

2018/C 72/10

Mål C-158/16: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo – Spanien) – Margarita Isabel Vega González mot Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Direktiv 1999/70/EG — Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP — Klausul 4 — Icke-diskrimineringsprincipen — Begreppet ”anställningsvillkor” — Tjänstledighet — Nationell lagstiftning som anger att endast tjänstemän som valts till offentliga uppdrag kan beviljas tjänstledighet, med undantag av tillfälligt anställda)

8

2018/C 72/11

Mål C-178/16: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA mot Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling av byggentreprenader — Direktiv 2004/18/EG — Artikel 45.2 och 45.3 — Villkor för att uteslutas från att delta i offentlig upphandling — Försäkran med avseende på att lagakraftvunna domar mot tidigare styrelseledamöter i det anbudsgivande bolaget saknas — En tidigare styrelseledamots brottsliga handling — Fällande dom i brottmål — Det anbudsgivande bolagets fullständiga och verkliga avståndstagande från den styrelseledamoten — Bevis — Det anbudsgivande bolagets bedömning av kraven avseende den skyldigheten)

9

2018/C 72/12

Mål C-226/16: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz) mot Premier ministre, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (Begäran om förhandsavgörande — Energi — Gassektorn — Tryggad naturgasförsörjning — Förordning (EU) nr 994/2010 — Skyldighet för naturgasföretag att vidta åtgärder för att säkerställa försörjning av gas till skyddade kunder — Artikel 2 andra stycket punkt 1 — Begreppet skyddade kunder — Artikel 8.2 — Ytterligare skyldighet — Artikel 8.5 — Möjlighet för naturgasföretag att fullgöra sin skyldighet på regional nivå eller unionsnivå — Nationell lagstiftning genom vilken gasleverantörerna åläggs en ytterligare skyldighet avseende gaslagring och vars tillämpningsområde inbegriper kunder som inte anges som ”skyddade kunder” i den mening som avses i förordning nr 994/2010 — Skyldighet att hålla lager som uppgår till 80 procent inom den berörda medlemsstatens territorium)

10

2018/C 72/13

Mål C-255/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Københavns Byret – Danmark) – brottmål mot Bent Falbert, Poul Madsen, JP/Politikens Hus A/S (Begäran om förhandsavgörande — Informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter — Nationell lagstiftning som preciserar eller inför ett förbud mot att erbjuda spel, lotterier eller vadslagning utan tillstånd och som inför ett förbud mot reklam för spel, lotterier eller vadslagning som erbjuds utan tillstånd)

11

2018/C 72/14

Mål C-268/16 P: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 20 december 2017 – Binca Seafoods GmbH mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Förordning (EG) nr 834/2007 — Produktion och märkning av ekologiska produkter — Förordning (EG) nr 889/2008 — Genomförandeförordning (EU) nr 1358/2014 — Berättigat intresse av att få saken prövad — Begreppet ”personlig fördel”)

11

2018/C 72/15

Mål C-276/16: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Corte suprema di cassazione – Italien) – Prequ' Italia Srl mot Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Begäran om förhandsavgörande — Principen om iakttagande av rätten till försvar — Rätten att yttra sig — Förordning (EEG) nr 2913/92 — Gemenskapens tullkodex — Artikel 244 — Uppbörd av en tullskuld — Mottagaren av beslutet hördes inte före antagandet av ett ändrat taxeringsbeslut — Rätten för mottagaren att erhålla uppskov med verkställigheten av ändringsbeslutet — Avsaknad av automatiskt uppskov vid administrativt överklagande — Hänvisning till villkoren i artikel 244 i tullkodexen)

12

2018/C 72/16

Mål C-277/16: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Najwyższy – Polen) – Polkomtel sp. z o.o. mot Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster — Direktiv 2002/21/EG — Artiklarna 8 och 16 — Direktiv 2002/19/EG — Artiklarna 8 och 13 — Operatör som anges ha ett betydande inflytande på en viss marknad — Priskontroll — Skyldigheter införda av de nationella regleringsmyndigheterna — Skyldighet att tillämpa kostnadsorienterad prissättning — Priser som satts under den berörda operatörens kostnader för att tillhandahålla tjänster avseende terminering av röstsamtal i mobila nät — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artikel 16 — Näringsfrihet — Proportionalitet)

13

2018/C 72/17

Mål C-291/16: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona – Spanien) – Schweppes SA mot Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, tidigare Carbòniques Montaner SL (Begäran om förhandsavgörande — Tillnärmning av lagstiftning — Varumärken — Direktiv 2008/95/EG — Artikel 7.1 — Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke — Parallella varumärken — Överlåtelse av varumärken avseende en del av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) — Affärsstrategi som syftar till att medvetet främja imagen av ett globalt och enhetligt varumärke efter överlåtelsen — Varumärkesinnehavare som är oberoende från varandra, men som har nära handelsförbindelser och ekonomiska förbindelser)

14

2018/C 72/18

Mål C-322/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Global Starnet Ltd mot Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (Begäran om förhandsavgörande — Frihet att tillhandahålla tjänster, etableringsfrihet, fri rörlighet för kapital samt näringsfrihet — Restriktioner — Tilldelning av nya koncessioner för spel på internet — Rättssäkerhetsprincipen och principen om skydd för berättigade förväntningar — Dom från konstitutionsdomstolen — Fråga huruvida den nationella domstolen är skyldig att begära förhandsavgörande från EU-domstolen)

15

2018/C 72/19

Mål C-334/16: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Audiencia Provincial de Albacete – Spanien) – José Luís Núñez Torreiro mot AIG Europe Limited, Sucursal en España, tidigare Chartis Europe Limited, Sucursal en España, Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) (Begäran om förhandsavgörande — Obligatorisk ansvarsförsäkring för motorfordon — Direktiv 2009/103/EG — Artikel 3 första stycket — Begreppet användning av fordon — Nationella bestämmelser som undantar framförande av motorfordon på väg och mark som inte är ”lämpad för trafik”, med undantag för väg och mark som fastän den inte är lämpad för detta ändamål ändå ”ofta används”)

15

2018/C 72/20

Mål C-364/16 P: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 20 december 2017 – Trioplast Industrier AB mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för industrisäckar av plast — Kommissionens formella underrättelse till sökanden angående utbetalning av dröjsmålsränta på ett utdömt bötesbelopp — Talan om ogiltigförklaring och om skadestånd)

16

2018/C 72/21

Mål C-372/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht München – Tyskland) – Soha Sahyouni mot Raja Mamisch (Begäran om förhandsavgörande — Området för frihet, säkerhet och rättvisa — Förordning (EU) nr 1259/2010 — Fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad — Erkännande av privat äktenskapsskillnad som meddelats av en religiös domstol i ett tredjeland — Förordningens tillämpningsområde)

16

2018/C 72/22

Mål C-393/16: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne mot Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, företrätt av Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, tidigare Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd (Begäran om förhandsavgörande — Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter — Skydd för ursprungsbeteckningar — Förordning (EG) nr 1234/2007 — Artikel 118m.2 a ii b och c — Förordning (EU) nr 1308/2013 — Artikel 103.2 a ii b och c — Tillämpningsområde — Utnyttjande av en skyddad ursprungsbetecknings anseende — Obehörigt bruk av, imitation av eller anspelning på en skyddad ursprungsbeteckning — Osann eller vilseledande uppgift — Användning av den skyddade ursprungsbeteckningen ”Champagne” i en livsmedelsbeteckning — Beteckningen ”Champagner Sorbet” — Livsmedel som innehåller champagne som ingrediens — Ingrediens som ger livsmedlet en utmärkande karaktär)

17

2018/C 72/23

Målen C-397/16 och C-435/16: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Corte d'appello di Milano, Bundesgerichtshof – Italien, Tyskland) – Acacia Srl mot Pneusgarda Srl, i konkurs, Audi AG (C-397/16), Acacia Srl, Rolando D’Amato mot Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16) (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EG) nr 6/2002 — Gemenskapsformgivningar — Artikel 110.1 — Avsaknad av skydd — Så kallad reparationsklausul — Begreppet ”beståndsdel i en sammansatt produkt” — Reparation av en sammansatt produkt så att den återfår sitt ursprungliga utseende — Åtgärd som användaren är skyldig att vidta för att kunna göra gällande den så kallade reparationsklausulen — Kopior av bilfälgar som är identiska med originalfälgarna)

18

2018/C 72/24

Mål C-419/16: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Bolzano – Italien) – Sabine Simma Federspiel mot Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA (Begäran om förhandsavgörande — Etableringsfrihet och fri rörlighet för arbetstagare — Artikarna 45 och 49 FEUF — Ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare — Direktiv 75/363/EEG och 93/16/EEG — Lön för läkare under specialistutbildning)

19

2018/C 72/25

Mål C-434/16: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Supreme Court – Irland) – Peter Nowak mot Data Protection Commissioner (Begäran om förhandsavgörande — Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter — Direktiv 95/46/EG — Artikel 2 a — Begreppet personuppgifter — Skriftliga svar som en examinand lämnat på ett prov för yrkesexamen — Examinatorns anteckningar angående svaren — Artikel 12 a och b — Omfattningen av den registrerades rätt till tillgång respektive att erhålla rättelse)

20

2018/C 72/26

Mål C-442/16: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal – Irland) – Florea Gusa mot Minister for Social Protection, Irland, Attorney General (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2004/38/EG — Person som inte längre arbetar som egenföretagare — Behåller sin ställning som egenföretagare — Uppehållsrätt — En medlemsstats lagstiftning enligt vilken bidrag till arbetssökande endast beviljas personer som har rätt att uppehålla sig i den medlemsstaten)

20

2018/C 72/27

Mål C-462/16: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof – Tyskland) – Finanzamt Bingen-Alzey mot Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 90.1 — Nedsättning av priset på de villkor som medlemsstaterna bestämmer — Nedsättning av beskattningsunderlaget — Principer som fastställts i dom av den 24 oktober 1996, Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) — Rabatter som beviljats privata sjukförsäkringsgivare)

21

2018/C 72/28

Mål C-467/16: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Stuttgart – Tyskland) – Brigitte Schlömp mot Landratsamt Schwäbisch Hall (Begäran om förhandsavgörande — Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Civilrättsligt samarbete — Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område — Lugano II-konventionen — Litispendens — Begreppet domstol — Medlingsmyndighet i schweizisk rätt, med ansvar för medlingsförfaranden som äger rum innan ett mål prövas i sak)

22

2018/C 72/29

Mål C-492/16: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Törvényszék – Ungern) – Incyte Corporation mot Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Begäran om förhandsavgörande — Immateriell och industriell äganderätt — Patenträtt — Humanläkemedel — Förordning (EG) nr 469/2009 — Artikel 18 — Växtskyddsmedel — Förordning (EG) nr 1610/96 — Artikel 17.2 — Tilläggsskydd — Varaktighet — Fastställande av tidpunkten då tilläggsskyddet upphör att gälla — Rättsverkningarna av en dom från domstolen — Möjlighet eller skyldighet att rätta datumet för giltighetstidens utgång)

22

2018/C 72/30

Mål C-500/16: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Naczelny Sąd Administracyjny – Polen) – Caterpillar Financial Services sp. z o.o. (Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 135.1 a — Undantag från skatteplikt — Skatt som uppburits i strid med unionsrätten — Hinder mot att återbetala överskjutande mervärdesskatt — Artikel 4.3 FEU — Principerna om likvärdighet, effektivitet och lojalt samarbete — Enskildas rättigheter — Utgången preskriptionstid för skatteskulden — Verkan av en dom från domstolen — Rättssäkerhetsprincipen)

23

2018/C 72/31

Mål C-504/16 och C-613/16: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Köln – Tyskland) – Deister Holding AG tidigare Traxx Investments N.V. (C-504/16), Juhler Holding A/S (C-613/16) mot Bundeszentralamt für Steuern (Begäran om förhandsavgörande — Direkt beskattning — Etableringsfrihet — Direktiv 90/435/EEG — Artikel 1.2 — Artikel 5 — Moderbolag — Holdingbolag — Källskatt på utdelning till ett i landet icke hemmahörande moderholdingbolag — Befrielse — Skatteundandragande, skatteflykt och missbruk — Presumtion)

24

2018/C 72/32

Mål C-516/16: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Bundesverwaltungsgericht – Österrike) – Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen mot Agrarmarkt Austria (Begäran om förhandsavgörande — Jordbruk — Gemensam organisation av marknaderna — Verksamhetsprogram för sektorn för frukt och grönsaker — Förordning (EG) nr 1234/2007, i dess lydelse enligt förordning (EG) nr 361/2008 — Artiklarna 103b, 103d och 103 g — Ekonomiskt stöd från Europeiska unionen — Genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 — Artikel 60 och punkt 23 i bilaga IX — Investeringar som genomförts på enskilda gårdar och/eller på producentorganisationens anläggningar — Begrepp — Berättigade förväntningar — Rättssäkerhet)

24

2018/C 72/33

Mål C-529/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht München – Tyskland) – Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH mot Hauptzollamt München (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamma tulltaxan — Tullkodexen — Artikel 29 — Fastställande av tullvärde — Gränsöverskridande transaktioner mellan närstående bolag — Förhandsöverenskommelse om priset för överlåtelsen — Det överenskomna priset för överlåtelsen består av ett ursprungligen fakturerat belopp samt en schablonjustering som görs efter utgången av faktureringsperioden)

25

2018/C 72/34

Mål C-649/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof – Österrike) – Peter Valach m.fl. mot Waldviertler Sparkasse Bank AG m.fl. (Begäran om förhandsavgörande — Civilrättsligt samarbete — Förordning (EU) nr 1215/2012 — Tillämpningsområde — Talan om skadeståndsansvar utanför kontraktsförhållanden för ledamöterna i en borgenärskommitté som har avvisat en rekonstruktionsplan i ett insolvensförfarande)

26

2018/C 72/35

Mål C-571/17 PPU: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 22 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Amsterdam – Nederländerna) – Verkställighet av en europeiska arresteringsorder som utfärdats mot Samet Ardic (Begäran om förhandsavgörande — Förfarande för brådskande mål om förhandsavgörande — Polissamarbete och straffrättsligt samarbete — Europeisk arresteringsorder — Rambeslut 2002/584/RIF — Förfarande för överlämnande mellan medlemsstaterna — Villkor för verkställighet — Fakultativa skäl för att vägra verkställighet — Artikel 4a.1, i dess lydelse enligt rambeslut 2009/299/RIF — Arresteringsorder som utfärdats i syfte att verkställa ett fängelsestraff — Begreppet ”förhandling [som ledde till beslutet]” — Räckvidd — Person som dömts till fängelsestraff genom en slutgiltig fällande dom när den berörda personen var närvarande vid förhandlingen — Straff som det senare till viss del blivit föremål för villkorlig frigivning på vissa villkor — Påföljande förfarande som utmynnat i att den villkorliga frigivningen förverkades på grund av att dessa villkor inte iakttagits — Förfarandet för förverkande har genomförts i den berörda personens frånvaro)

27

2018/C 72/36

Mål C-648/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Lettland) den 20 november 2017 – ”Balcia Insurance” SE

27

2018/C 72/37

Mål C-696/17 P: Överklagande ingett den 8 december 2017 av Alex SCI av det beslut som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 10 oktober 2017 i mål T-841/16, Alex mot kommissionen

28

2018/C 72/38

Mål C-14/18 P: Överklagande ingett den 5 januari 2018 av Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 14 november 2017 i mål T-831/14, Alfamicro mot kommissionen

29

 

Tribunalen

2018/C 72/39

Mål T-76/15: Tribunalens dom av den 18 januari 2018 – Kenup Foundation m.fl. mot EIT (Forskning och teknisk utveckling — EIT — Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation — Anbudsinfordran inför utseendet av en kunskaps- och innovationsgemenskap — Sökandenas anbud har förkastats — Förordning (EG) nr 294/2008 — Förordning (EU) nr 1290/2013 — Olaglig delegering av befogenheter)

31

2018/C 72/40

Mål T-747/15: Tribunalens dom av den 16 januari 2018 – EDF mot kommissionen (Statligt stöd — Stöd som beviljats EDF av franska myndigheter — Omklassificering till kapitaltillskott av skattebefriade bokföringsmässiga avsättningar för att förnya högspänningsnätet — Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den inre marknaden — Rättskraft — Kriteriet privat investerare)

32

2018/C 72/41

Mål T-68/16: Tribunalens dom av den 17 januari 2018 – Deichmann mot EUIPO – Munich (Återgivning av ett kors på sidan av en sportsko) (EU-varumärke — Upphävandeförfarande — EU-figurmärke föreställande ett kors på sidan av en sportsko — Positionsmärke — Verkligt bruk av varumärket — Artikel 15.1 och artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 18.1 och artikel 58.1 a i förordning (EU) 2017/1001))

32

2018/C 72/42

Mål T-204/16: Tribunalens dom av den 16 januari 2018 – Sun Media mot EUIPO – Meta4 Spain (METABOX) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket METABOX — Äldre EU-ordmärket och nationella ordmärket META4 och äldre EU-figurmärket och nationella figurmärket meta4 — Relativt registreringshinder — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (numera artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001) — Känneteckenslikhet — Risk för förväxling)

33

2018/C 72/43

Mål T-273/16: Tribunalens dom av den 16 januari 2018 – Sun Media mot EUIPO (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket METAPORN — Äldre EU-ordmärke och äldre nationellt ordmärke META4 samt äldre EU-figurmärke och äldre figurmärke meta4 — Relativt registreringshinder — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001) — Tjänsteslagslikhet — Begreppet kompletterande tjänster — Känneteckenslikhet — Risk för förväxling)

34

2018/C 72/44

Mål T-398/16: Tribunalens dom av den 16 januari 2018 – Starbucks mot EUIPO (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket COFFEE ROCKS — De äldre EU-figurmärkena STARBUCKS COFFEE — Relativt registreringshinder — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001) — Artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 8.5 i förordning (EU) 2017/1001)

34

2018/C 72/45

Mål T-630/16: Tribunalens dom av den 16 januari 2018 – Dehtochema Bitumat mot Echa (REACH — Avgift för att låta registrera ett ämne — Nedsatt avgift för små och medelstora företag — Rekommendation 2003/361/EG — Begreppet anknutna företag — Nedsättning med 50 procent av den tillämpliga administrativa avgiften — Echas befogenhet — Upphörande med tillverkningen av ett ämne)

35

2018/C 72/46

Mål T-804/16: Tribunalens dom av den 18 januari 2018 – LG Electronics mot EUIPO (Dual Edge) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Dual Edge — Relativt registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 (numera artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001))

36

2018/C 72/47

Mål T-231/17: Tribunalens dom av den 16 januari 2018 – SE mot rådet (Personalmål — Tjänstemän — Lön — Familjetillägg — Artikel 2.2 tredje stycket i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna — Begreppet underhållsberättigat barn — Begreppet barn som tjänstemannen är skyldig att försörja enligt ett domstolsbeslut på grundval av en medlemsstats lagstiftning om skydd för minderåriga — Status som underhållsberättigat barn har inte beviljats tjänstemannens barnbarn)

36

2018/C 72/48

Mål T-809/17: Talan väckt den 7 december 2017 – Intercontact Budapest mot CdT

37

2018/C 72/49

Mål T-816/17: Talan väckt den 14 december 2017 – Luxemburg mot kommissionen

38

2018/C 72/50

Mål T-819/17: Talan väckt den 18 december 2017 – Sierra mot EUIPO

39

2018/C 72/51

Mål T-823/17: Överklagande ingett den 20 december 2017 – Etnia Dreams mot EUIPO – Poisson (Etnik)

40

2018/C 72/52

Mål T-834/17: Talan väckt den 29 december 2017 – United Parcel Service mot kommissionen

41

2018/C 72/53

Mål T-835/17: Talan väckt den 29 december 2017 – Eurofer mot kommissionen

42

2018/C 72/54

Mål T-837/17: Överklagande ingett den 28 december 2017 – Negru mot EUIPO – Sky (SkyPrivate)

43

2018/C 72/55

Mål T-3/18: Överklagande ingett den 9 januari 2018 – Holzer y Cia mot EUIPO – Annco (ANN TAYLOR)

43

2018/C 72/56

Mål T-4/18: Överklagande ingett den 9 januari 2018 – Holzer y Cia mot EUIPO – Annco (AT ANN TAYLOR)

44

2018/C 72/57

Mål T-5/18: Överklagande ingett den 3 januari 2018 – Hamburger Beer Company mot EUIPO (Hamburger BEER COMPANY)

45

2018/C 72/58

Mål T-6/18: Överklagande ingett den 2 januari 2018 – Hamburg Beer Company mot EUIPO (Hamburg Beer Company)

46

2018/C 72/59

Mål T-7/18: Överklagande ingett den 8 januari 2018 – inforsacom Informationssystememot EUIPO (Business and technology working as one)

46

2018/C 72/60

Mål T-9/18: Överklagande ingett den 8 januari 2018 – Addiko Bank mot EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING)

47

2018/C 72/61

Mål T-12/18: Överklagande ingett den 11 januari 2018 – Zweirad-Center Stadler mot EUIPO – Triumph Designs (Triumph)

47


SV

 

Top