Help Print this page 

Document C:2018:011:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, C 11, 12 januari 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 11

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
12 januari 2018


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

 

EUROPAPARLAMENTET
SESSIONEN 2015–2016
Sammanträdena den 18–21 januari 2016
Protokollen för denna session har publicerats i  EUT C 100, 30.3.2017 .
ANTAGNA TEXTER

1


 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europaparlamentet

 

Tisdagen den 19 januari 2016

2018/C 11/01

Europaparlamentets resolution av den 19 januari 2016 om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (2015/2140(INI))

2

2018/C 11/02

Europaparlamentets resolution av den 19 januari 2016 om rollen för interkulturell dialog, kulturell mångfald och utbildning när det gäller att främja EU:s grundläggande värderingar (2015/2139(INI))

16

2018/C 11/03

Europaparlamentets resolution av den 19 januari 2016 om lägesbedömning och utmaningar – EU:s lagstiftning om finansiella tjänster: konsekvenser och vägen mot en effektivare och mer ändamålsenlig EU-ram för finansiell reglering och en kapitalmarknadsunion (2015/2106(INI))

24

2018/C 11/04

Europaparlamentets resolution av den 19 januari 2016 om externa faktorer som utgör hinder för kvinnligt företagande i Europa (2015/2111(INI))

35

2018/C 11/05

Europaparlamentets resolution av den 19 januari 2016 om kompetenshöjande åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslöshet (2015/2088(INI))

44

2018/C 11/06

Europaparlamentets resolution av den 19 januari 2016 om ”Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden” (2015/2147(INI))

55

 

Onsdagen den 20 januari 2016

2018/C 11/07

Europaparlamentets resolution av den 20 januari 2016 till stöd för fredsprocessen i Colombia (2015/3033(RSP))

79

 

Torsdagen den 21 januari 2016

2018/C 11/08

Europaparlamentets resolution av den 21 januari 2016 om associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsområdena med Georgien, Moldavien och Ukraina (2015/3032(RSP))

82

2018/C 11/09

Europaparlamentets resolution av den 21 januari 2016 om klausulen om ömsesidigt försvar (artikel 42.7 i EU-fördraget) (2015/3034(RSP))

89

2018/C 11/10

Europaparlamentets resolution av den 21 januari 2016 om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2016 (2015/3035(RSP))

92

2018/C 11/11

Europaparlamentets resolution av den 21 januari 2016 om verksamheten i utskottet för framställningar under 2014 (2014/2218(INI))

105

2018/C 11/12

Europaparlamentets resolution av den 21 januari 2016 om de estniska och brittiska sjömän som är frihetsberövade i Indien (2016/2522(RSP))

116

2018/C 11/13

Europaparlamentets resolution av den 21 januari 2016 om situationen i Etiopien (2016/2520(RSP))

118

2018/C 11/14

Europaparlamentets resolution av den 21 januari 2016 om Nordkorea (2016/2521(RSP))

123


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet

 

Tisdagen den 19 januari 2016

2018/C 11/15

Europaparlamentets beslut av den 19 januari 2016 om begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis immunitet (2015/2241(IMM))

128

2018/C 11/16

Europaparlamentets beslut av den 19 januari 2016 om begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis immunitet (2015/2268(IMM))

130


 

III   Förberedande akter

 

EUROPAPARLAMENTET

 

Tisdagen den 19 januari 2016

2018/C 11/17

Europaparlamentets ändringar antagna den 19 januari 2016 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet och om upphävande av förordning (EG) nr 302/2009 (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))

132

 

Onsdagen den 20 januari 2016

2018/C 11/18

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 januari 2016 om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Lettland (13060/2015 – C8-0338/2015 – 2015/0813(CNS))

147

2018/C 11/19

P8_TA(2016)0011
Oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegång i straffrättsliga förfaranden ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 januari 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegång i straffrättsliga förfaranden (COM(2013)0821 – C7-0427/2013 – 2013/0407(COD))
P8_TC1-COD(2013)0407
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 januari 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/… om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden

148

2018/C 11/20

P8_TA(2016)0012
Personlig skyddsutrustning ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 januari 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om personlig skyddsutrustning (COM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD))
P8_TC1-COD(2014)0108
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 januari 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG

149

2018/C 11/21

P8_TA(2016)0013
Anordningar för förbränning av gasformiga bränslen ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 januari 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen (COM(2014)0258 – C8-0006/2014 – 2014/0136(COD))
P8_TC1-COD(2014)0136
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 januari 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG

150

2018/C 11/22

P8_TA(2016)0014
Linbaneanläggningar ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 januari 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om linbaneanläggningar (COM(2014)0187 – C7-0111/2014 – 2014/0107(COD))
P8_TC1-COD(2014)0107
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 januari 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om linbaneanläggningar och om upphävande av direktiv 2000/9/EG

151

2018/C 11/23

Europaparlamentets resolution av den 20 januari 2016 om kommissionens delegerade förordning av den 25 september 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))

152

 

Torsdagen den 21 januari 2016

2018/C 11/24

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 21 januari 2016 om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan (10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE))

155


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarande

***

Godkännandeförfarande

***I

Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)

***II

Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III

Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i förslaget till akt.)

Parlamentets ändringsförslag:

Ny text markeras med fetkursiv stil . Textdelar som utgår markeras med symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller markeras med genomstrykning.

SV

 

Top