Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:378:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 378, 9 november 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 378

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
9 november 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

 

EUROPAPARLAMENTET
SESSIONEN 2013–2014
Sammanträdet den 10 mars 2014
Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 85, 12.3.2015 .
SESSIONEN 2014–2015
Sammanträdena den 11–13 mars 2014
Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 85, 12.3.2015 .
ANTAGNA TEXTER

1


 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europaparlamentet

 

Tisdagen den 11 mars 2014

2017/C 378/01

Europaparlamentets resolution av den 11 mars 2014 om Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2012 (2013/2131(INI))

2

2017/C 378/02

Europaparlamentets resolution av den 11 mars 2014 med rekommendationer till kommissionen om översynen av det europeiska systemet för finansiell tillsyn (2013/2166(INL))

13

2017/C 378/03

Europaparlamentets resolution av den 11 mars 2014 om allmänhetens tillgång till handlingar (artikel 104.7 i arbetsordningen) åren 2011–2013 (2013/2155(INI))

27

2017/C 378/04

Europaparlamentets resolution av den 11 mars 2014 om verksamheten i utskottet för framställningar 2013 (2014/2008(INI))

35

2017/C 378/05

Europaparlamentets resolution av den 11 mars 2014 om framtiden för trädgårdsnäringen i Europa – tillväxtstrategier (2013/2100(INI))

44

2017/C 378/06

Europaparlamentets resolution av den 11 mars 2014 om utrotande av tortyr i hela världen (2013/2169(INI))

52

2017/C 378/07

Europaparlamentets resolution av den 11 mars 2014 om Saudiarabien, dess förbindelser med EU och dess roll i Mellanöstern och Nordafrika (2013/2147(INI))

64

 

Onsdagen den 12 mars 2014

2017/C 378/08

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om Pakistans regionala roll och politiska förbindelser med EU (2013/2168(INI))

73

2017/C 378/09

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om ett missilskydd för Europa: politiska och strategiska konsekvenser (2013/2170(INI))

79

2017/C 378/10

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den nuvarande situationen och framtidsutsikterna för den europeiska fiskerisektorn inom ramen för frihandelsavtalet mellan EU och Thailand (2013/2179(INI))

81

2017/C 378/11

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om Europas gastronomiska arv: kultur- och utbildningsaspekter (2013/2181(INI))

85

2017/C 378/12

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om kommissionens delegerade förordning av den 12 december 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna vad gäller definitionen av konstruerat nanomaterialll (C(2013)08887 – 2013/2997(DEA))

92

2017/C 378/13

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om bedömning av och fastställande av prioriteringar för EU:s förbindelser med länderna inom det östliga partnerskapet (2013/2149(INI))

95

2017/C 378/14

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om amerikanska NSA:s övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika medlemsstater samt inverkan på EU-medborgarnas grundläggande rättigheter och på det transatlantiska samarbetet i rättsliga och inrikes frågor (2013/2188(INI))

104

2017/C 378/15

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om utvärderingen av rättskipningen med avseende på straffrätt och rättsstatsprincipen (2014/2006(INI))

136

2017/C 378/16

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld (2013/2180(INI))

140

2017/C 378/17

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om rapporten om EU-medborgarskapet 2013 – EU-medborgare: dina rättigheter, din framtid (2013/2186(INI))

146

2017/C 378/18

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (COM(2013)0534 – 2013/0255(APP))

151

2017/C 378/19

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om 2013 års framstegsrapport om Turkiet (2013/2945(RSP))

165

2017/C 378/20

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om EU:s strategi för Arktis (2013/2595(RSP))

174

 

Torsdagen den 13 mars 2014

2017/C 378/21

Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2014 om undersökningen av trojkans (ECB, kommissionen och IMF) roll och verksamhet med avseende på programländerna i euroområdet (2013/2277(INI))

182

2017/C 378/22

Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2014 om sysselsättningsaspekter och sociala aspekter av trojkans (kommissionen, ECB och IMF) roll och verksamhet beträffande programländerna i euroområdet (2014/2007(INI))

200

2017/C 378/23

Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2014 om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av 2015 års budget – Avsnitt III – Kommissionen 2014/2004(BUD)

210

2017/C 378/24

Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2014 om Rysslands invasion av Ukraina (2014/2627(RSP))

213

2017/C 378/25

Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2014 om genomförandet av Lissabonfördraget med avseende på Europaparlamentet (2013/2130(INI))

218

2017/C 378/26

Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2014 om äganderättens, egendomsägandets och förmögenhetsskapandets roll när det gäller att utrota fattigdom och främja hållbar utveckling i utvecklingsländerna (2013/2026(INI))

227

2017/C 378/27

Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2014 om EU-rapporten om en konsekvent politik för utveckling 2013 (2013/2058(INI))

235

2017/C 378/28

Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2014 om EU:s prioriteringar inför det 25:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheterEr (2014/2612(RSP))

239

2017/C 378/29

Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2014 om Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget (2014/2628(RSP))

250

2017/C 378/30

Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2014 om inledande av ett samrådsförfarande för att tills vidare avbryta Cotonouavtalets tillämpning på Uganda och Nigeria mot bakgrund av den nyligen antagna lagstiftningen om ytterligare kriminalisering av homosexualitet (2014/2634(RSP))

253

2017/C 378/31

Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2014 om säkerhet och människohandel i Sinai (2014/2630(RSP))

257

 

REKOMMENDATIONER

 

Europaparlamentet

 

Onsdagen den 12 mars 2014

2017/C 378/32

Europaparlamentets rekommendation till rådet av den 12 mars 2014 väpnade icke-statliga aktörers humanitära engagemang gällande skydd av barn (2014/2012(INI))

262


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet

 

Onsdagen den 12 mars 2014

2017/C 378/33

Europaparlamentets beslut av den 12 mars 2014 om antalet interparlamentariska delegationer, delegationer till gemensamma parlamentarikerkommittéer, delegationer till parlamentariska samarbetskommittéer och till multilaterala parlamentariska församlingar (2014/2632(RSO))

265


 

III   Förberedande akter

 

EUROPAPARLAMENTET

 

Tisdagen den 11 mars 2014

2017/C 378/34

P7_TA(2014)0180
Statistik över godstransporter på inre vattenvägar (delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1365/2006 om statistik över godstransporter på inre vattenvägar vad gäller tilldelningen av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder (COM(2013)0484 – C7-0205/2013 – 2013/0226(COD))
P7_TC1-COD(2013)0226
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om ändring av förordning (EG) nr 1365/2006 om statistik över godstransporter på inre vattenvägar vad gäller tilldelningen av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder
 ( 1 )

269

2017/C 378/35

Europaparlamentets ändringar antagna den 11 mars 2014 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillhandahållandet av och kvaliteten på statistik för förfarandet vid makroekonomiska obalanser (COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD))

276

2017/C 378/36

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2014 om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta staters regering (15854/2013 – C7-0462/2013 – 2013/0351(NLE))

297

2017/C 378/37

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2014 om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Nagoyaprotokollet om tillträde till och rättvis fördelning av vinster från nyttjande av genetiska resurser till konventionen om biologisk mångfald (06852/2013 – C7-0005/2014 – 2012/0279(NLE))

298

2017/C 378/38

Europaparlamentets resolution av den 11 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (Spaniens ansökan EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textilier) (COM(2014)0045 – C7-0019/2014 – 2014/2013(BUD))

299

2017/C 378/39

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial) (COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD))

303

2017/C 378/40

P7_TA(2014)0186
Löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen (anpassning med verkan från och med den 1 juli 2011) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2011 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna (COM(2013)0895) – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD))
P7_TC1-COD(2013)0438
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2011 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna

304

2017/C 378/41

P7_TA(2014)0187
Löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen (anpassning med verkan från och med den 1 juli 2012) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2012 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna (COM(2013)0896 – C7-0460/2013 – 2013/0439(COD))
P7_TC1-COD(2013)0439
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets (EU) nr …/2014 om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2012 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna

305

2017/C 378/42

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2014 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan (17930/1/2013 – C7-0028/2014 – 2011/0465(COD))

306

2017/C 378/43

P7_TA(2014)0189
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/71/EG och 2009/138/EG med avseende på befogenheterna för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (COM(2011)0008 – C7-0027/2011 – 2011/0006(COD))
P7_TC1-COD(2011)0006
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/…/EU om ändring av direktiven 2003/71/EG och 2009/138/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009, (EU) nr 1094/2010 och (EU) nr 1095/2010 med avseende på befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten)

307

2017/C 378/44

P7_TA(2014)0190
Uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel (COM(2013)0044 – C7-0034/2013 – 2013/0024(COD))
P7_TC1-COD(2013)0024
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel
 ( 1 )

308

2017/C 378/45

P7_TA(2014)0191
Förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD))
P7_TC1-COD(2013)0025
Europaparlamentet ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2014 inför antagnadet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/…/EU om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism
 ( 1 )

330

2017/C 378/46

P7_TA(2014)0192
EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU (COM(2013)0293 – C7-0145/2013 – 2013/0152(COD))
P7_TC1-COD(2013)0152
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr …/2014/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU

380

2017/C 378/47

P7_TA(2014)0193
Tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning i unionen ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning i unionen (COM(2012)0576 – C7-0322/2012 – 2012/0278(COD))
P7_TC1-COD(2012)0278
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet om tillträde till och rimlig och rättvis fördelning av vinster från utnyttjande av genetiska resurser i unionen

381

2017/C 378/48

P7_TA(2014)0194
Trafiksäkerhetsprovning av motorfordon och släpvagnar ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG (COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))
P7_TC1-COD(2012)0184
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/…/EU om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG

382

2017/C 378/49

P7_TA(2014)0195
Registreringsbevis för fordon ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon (COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))
P7_TC1-COD(2012)0185
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/…/EU om ändring av rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon

383

2017/C 378/50

P7_TA(2014)0196
Trafiksäkerheten hos nyttofordon ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG (COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))
P7_TC1-COD(2012)0186
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/…/EU om tekniska vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG

384

2017/C 378/51

P7_TA(2014)0197
Järnvägstransportstatistik ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 91/2003 om järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor (COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD))
P7_TC1-COD(2013)0297
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om ändring av förordning (EG) nr 91/2003 om järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor

385

2017/C 378/52

P7_TA(2014)0198
Elektronisk fakturering vid offentlig upphandling ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling (COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD))
P7_TC1-COD(2013)0213
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/…/EU om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling

395

2017/C 378/53

P7_TA(2014)0199
Undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1166/2008 om undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket, vad gäller finansieringsramen för perioden 2014–2018 (COM(2013)0757 – C7-0390/2013 – 2013/0367(COD))
P7_TC1-COD(2013)0367
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om ändring av förordning (EG) nr 1166/2008 vad gäller finansieringsramen för perioden 2014–2018.

396

2017/C 378/54

P7_TA(2014)0200
Varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (COM(2013)0106 – C7-0048/2013 – 2013/0063(COD))
P7_TC1-COD(2013)0063
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1216/2009 och (EG) nr 614/2009

397

 

Onsdagen den 12 mars 2014

2017/C 378/55

P7_TA(2014)0212
Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))
P7_TC1-COD(2012)0011
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning)
 ( 1 )

399

2017/C 378/56

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om utkastet till rådets förordning om utvidgning av tillämpningsområdet för rådets förordning (EU) nr …/2012 om utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning (Periklesprogrammet 2020) till att även omfatta icke deltagande medlemsstater. (16616/2013 – C7-0463/2013 – 2011/0446(APP))(APP))

493

2017/C 378/57

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om förenklat utfärdande av viseringar (17846/2013 – C7-0078/2014 – 2013/0356(NLE))

494

2017/C 378/58

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (15596/2013 – C7-0079/2014 – 2013/0358(NLE))

495

2017/C 378/59

P7_TA(2014)0219
Behandling av personuppgifter i brottsförebyggande syfte ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter (COM(2012)0010 – C7-0024/2012 – 2012/0010(COD))
P7_TC1-COD(2012)0010
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/…/EU om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter

496

2017/C 378/60

P7_TA(2014)0220
Genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet (omarbetning) (COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD))
P7_TC1-COD(2013)0186
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet (omarbetning)
 ( 1 )

546

2017/C 378/61

P7_TA(2014)0221
Flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster (COM(2013)0409 – C7-0169/2013 – 2013/0187(COD))
P7_TC1-COD(2013)0187
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster
 ( 1 )

584

2017/C 378/62

P7_TA(2014)0222
Paketresor och assisterade researrangemang ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om paketresor och assisterade researrangemang och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 samt direktiv 2011/83/EU och om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG (COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD))
P7_TC1-COD(2013)0246
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/…/EU om paketresor, semesterpaket, paketarrangemang och assisterade sammanlänkade researrangemang och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 samt direktiv 2011/83/EU och om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG [Ändr. 1]

610

2017/C 378/63

P7_TA(2014)0223
Fluorerade växthusgaser ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fluorerade växthusgaser (COM(2012)0643 – C7-0370/2012 – 2012/0305(COD))
P7_TC1-COD(2012)0305
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006

638

2017/C 378/64

P7_TA(2014)0224
Fri rörlighet för arbetstagare ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare (COM(2013)0236 – C7-0114/2013 – 2013/0124(COD))
P7_TC1-COD(2013)0124
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/…/EU om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare

639

2017/C 378/65

P7_TA(2014)0225
Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))
P7_TC1-COD(2012)0297
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/…/EU om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt

640

2017/C 378/66

P7_TA(2014)0226
Statistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater (delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder (COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD))
P7_TC1-COD(2013)0279
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om ändring av förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder
 ( 1 )

641

2017/C 378/67

P7_TA(2014)0227
Copernicusprogrammet ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Copernicusprogrammet och om upphävande av förordning (EU) nr 911/2010 (COM(2013)0312 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD))
P7_TC1-COD(2013)0164
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om inrättande av Copernicusprogrammet och om upphävande av förordning (EU) nr 911/2010

646

2017/C 378/68

P7_TA(2014)0228
Europeiska byrån för GNSS ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 912/2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS (COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD))
P7_TC1-COD(2013)0022
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om ändring av förordning (EU) nr 912/2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS

647

 

Torsdagen den 13 mars 2014

2017/C 378/69

P7_TA(2014)0237
Asyl- och migrationsfonden ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av asyl- och migrationsfonden (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD))
P7_TC1-COD(2011)0366
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden, om ändring av rådets beslut 2008/381/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG och nr 575/2007/EG och rådets beslut 2007/435/EG

649

2017/C 378/70

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2014 om utkastet till rådets beslut om medlemsstaternas skyldighet att ratificera eller ansluta sig till internationella Hongkongkonventionen om säker och miljöriktig fartygsåtervinning (2009) i Europeiska unionens intresse (15902/2013 – C7-0485/2013 – 2012/0056(NLE))

652

2017/C 378/71

P7_TA(2014)0241
Asyl- migrationsfonden och fonden för inre säkerhet (allmänna bestämmelser) ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna bestämmelser för asyl- och migrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (COM(2011)0752 – C7-0444/2011 – 2011/0367(COD))
P7_TC1-COD(2011)0367
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering

653

2017/C 378/72

P7_TA(2014)0242
Fonden för inre säkerhet – Polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD))
P7_TC1-COD(2011)0368
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering och om upphävande av rådets beslut 2007/125/RIF

656

2017/C 378/73

P7_TA(2014)0243
Fonden för inre säkerhet – Yttre gränser och viseringar ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd till yttre gränser och viseringar (COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD))
P7_TC1-COD(2011)0365
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering och om upphävande av beslut nr 574/2007/EG

657

2017/C 378/74

P7_TA(2014)0244
Hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen (COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))
P7_TC1-COD(2013)0027
Europaparlamentet ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/…/EU om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen

658

2017/C 378/75

P7_TA(2014)0245
Unionsprogram inom finansiell rapportering och revision för 2014–2020 ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision för perioden 2014–2020 (COM(2012)0782 – C7-0417/2012 – 2012/0364(COD))
P7_TC1-COD(2012)0364
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision för perioden 2014–2020 och om upphävande av beslut nr 716/2009/EG

685

2017/C 378/76

P7_TA(2014)0246
Radioutrustning ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning (COM(2012)0584 – C7-0333/2012 – 2012/0283(COD))
P7_TC1-COD(2012)0283
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/…/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG

686


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarande

***

Godkännandeförfarande

***I

Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)

***II

Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III

Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i förslaget till akt.)

Parlamentets ändringsförslag:

Ny text markeras med fetkursiv stil . Textdelar som utgår markeras med symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller markeras med genomstrykning.

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 

Top