Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:309:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 309, 18 september 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 309

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
18 september 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2017/C 309/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2017/C 309/02

Mål C-599/14 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 26 juli 2017 – Europeiska unionens råd mot Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), Konungariket Nederländerna, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, Europeiska kommissionen (Överklagande — Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Bekämpande av terrorism — Restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter — Frysning av tillgångar — Gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp — Artikel 1.4 och 1.6 — Förordning (EG) nr 2580/2001 — Artikel 2.3 — Bibehållande av en organisation i förteckningen över personer, grupper och enheter som deltar i terroristhandlingar — Villkor — Faktiska omständigheter som ligger till grund för besluten att frysa tillgångar — Beslut som antagits av en behörig myndighet — Motiveringsskyldighet)

2

2017/C 309/03

Yttrande 1/15: Domstolens yttrande (stora avdelningen) av den 26 juli 2017 – Europaparlamentet (Yttrande enligt artikel 218.11 FEUF — Förslag till avtal mellan Kanada och Europeiska unionen — Överföring från unionen till Kanada av uppgifter om flygpassagerare — Korrekta rättsliga grunder — Artiklarna 16.2, 82.1 andra stycket d och 87.2 a FEUF — Förenlighet med artiklarna 7, 8 och 52.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna)

3

2017/C 309/04

Mål C-79/15 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 26 juli 2017 – Europeiska unionens råd mot Hamas, Europeiska kommissionen (Överklagande — Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Bekämpande av terrorism — Restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter — Frysning av tillgångar — Gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp — Artikel 1.4 och 1.6 — Förordning (EG) nr 2580/2001 — Artikel 2.3 — Bibehållande av en organisation i förteckningen över personer, grupper och enheter som deltar i terroristhandlingar — Villkor — Faktiska omständigheter som ligger till grund för besluten att frysa tillgångar — Beslut som antagits av en behörig myndighet — Motiveringsskyldighet)

4

2017/C 309/05

Mål C-517/15 P: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 26 juli 2017 – AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrens — Artiklarna 101 och 102 FEUF — Förordning (EG) nr 1/2003 — Artikel 30 — Beslut av Europeiska kommissionen i vilket det konstateras att det förekommit en olaglig kartell på den europeiska marknaden för bilglas — Offentliggörande av en icke-konfidentiell version av beslutet — Avslag på begäran om konfidentiell behandling av vissa uppgifter — Förhörsombudets kompetensområde — Beslut 2011/695/EU — Artikel 8 — Konfidentiella uppgifter — Uppgifter från en begäran om förmånlig behandling — Delvist avslag på begäran om konfidentiell behandling — Berättigade förväntningar — Likabehandling)

5

2017/C 309/06

Mål C-560/15: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 26 juli 2017 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Europa Way Srl, Persidera SpA mot Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze (Begäran om förhandsavgörande — Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster — Telekommunikationstjänster — Direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/77/EG — Tilldelning av nyttjanderätter till radiofrekvenser för digital markbunden radio och tv — Ogiltigförklaring av ett pågående urvalsförfarande för gratis tilldelning (”skönhetstävling”), varpå detta förfarande ersätts av ett auktionsförfarande — Ingripande av den nationella lagstiftaren — De nationella regleringsmyndigheternas oberoende — Föregående samråd — Tilldelningskriterier — Berättigade förväntningar)

5

2017/C 309/07

Mål C-670/15: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 26 juli 2017 (begäran om förhandsavgörande från Bundesarbeitsgericht – Tyskland) – förfarande som anhängiggjorts av Jan Šalplachta (Begäran om förhandsavgörande — Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Tillgång till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister — Direktiv 2003/8/EG — Gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister — Tillämpningsområde — En medlemsstats lagstiftning, i vilken det föreskrivs att kostnader för översättning av kompletterande handlingar som krävs för att pröva en ansökan om rättshjälp inte är ersättningsgilla)

6

2017/C 309/08

Mål C-696/15 P: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 26 juli 2017 – Republiken Tjeckien mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Transport — Direktiv 2010/40/EU — Införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet — Artikel 7 — Delegering av befogenheter till Europeiska kommissionen — Gränser — Delegerad förordning (EU) nr 885/2013 — Tillhandahållande av informationstjänster för säkra och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon — Delegerad förordning (EU) nr 886/2013 — Data och förfaranden för kostnadsfritt tillhandahållande av ett minimum av vägsäkerhetsrelaterad universell trafikinformation för användare — Artikel 290 FEUF — Delegeringen av befogenhet ska uttryckligen avgränsa mål, innehåll, omfattning och varaktighet — Väsentlig del av det aktuella området — Upprättandet av ett kontrollorgan)

7

2017/C 309/09

Mål C-80/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 26 juli 2017 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal administratif de Montreuil – Frankrike) – ArcelorMittal Atlantique et Lorraine mot Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (Begäran om förhandsavgörande — Miljö — Direktiv 2003/87/EG — Artikel 10a.1 — System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom Europeiska unionen — Gratis tilldelning av utsläppsrätter — Beslut 2011/278/EU — Giltighet — Principen om god förvaltning — Fastställande av produktriktmärket för råjärn — Användning av uppgifter från BREF om produktion av järn och stål och av riktlinjerna för att bestämma riktmärket för råjärn — Begreppet ”liknande produkter” — Referensanläggningar — Motiveringsskyldighet)

7

2017/C 309/10

Mål C-84/16 P: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 26 juli 2017 – Continental Reifen Deutschland GmbH mot Compagnie générale des établissements Michelin, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) (Överklagande — EU-varumärke — Förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 8.1 b — Figurmärke innehållande ordet ”XKING” — Invändning från innehavaren av de nationella ordmärkena och den internationella registreringen innehållande ordelementet ”X” — Överklagandenämndens avslag på invändningen — Risk för förväxling — Missuppfattning av bevisning)

8

2017/C 309/11

Mål C-112/16: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 26 juli 2017 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Persidera SpA mot Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti (Begäran om förhandsavgörande — Elektroniska kommunikationer — Telekommunikationstjänster — Direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/77/EG — Likabehandling — Fastställande av antalet digitala radiofrekvenser som ska tilldelas varje operatör som redan innehar analoga radiofrekvenser — Beaktande av analoga radiofrekvenser som använts olagligen — Samband mellan antalet analoga radiofrekvenser som innehas och antalet digitala radiofrekvenser som erhålls)

9

2017/C 309/12

Mål C-175/16: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 26 juli 2017 (begäran om förhandsavgörande från Högsta domstolen – Finland) – Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik mot SOS-Lapsikylä ry (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2003/88/EG — Artikel 17 — Skydd för arbetstagares säkerhet och hälsa — Arbetstidens förläggning — Kompensationsersättning — Barnskyddsorganisation — ”Barnbyföräldrar” — Ordinarie ”barnbyföräldrars”’ tillfälliga frånvaro — Arbetstagare anställda som vikarierande ”barnbyföräldrar” — Begrepp)

10

2017/C 309/13

Mål C-182/16 P: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 26 juli 2017 – Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), Salumificio Fratelli Beretta SpA (Överklagande — EU-varumärke — Figurmärke som innehåller ordet ”STICK MiniMINI Beretta” — Invändning från innehavaren av EU-ordmärket Mini Wini — Invändningen avslås av överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) — Förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 8.1 b — Risk för förväxling — Omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå — Självständig och kännetecknande ställning — Dominerande karaktär — Kriterier för bedömning av den visuella likheten — Motiveringsskyldighet)

10

2017/C 309/14

Mål C-196/16 och C-197/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 26 juli 2017 (begäran om förhandsavgörande från n – Italien) – Comune di Corridonia (C-196/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16) m.fl. mot Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente (Begäran om förhandsavgörande — Miljö — Direktiv 85/337/EEG — Direktiv 2011/92/EU — Möjlighet att i efterhand göra en bedömning av miljöpåverkan av en anläggning för framställning av energi från biogas som redan tagits i bruk för att beviljas ett nytt tillstånd)

11

2017/C 309/15

Mål C-225/16: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 26 juli 2017 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – brottmål mot Mossa Ouhrami (Begäran om förhandsavgörande — Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa — Återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna — Direktiv 2008/115/EG — Artikel 11.2 — Inreseförbud som antogs innan direktivet trädde i kraft och som avser en längre tidsperiod än den som föreskrivs i direktivet — Tidpunkt då den tidsperiod inreseförbudet avser börjar löpa)

12

2017/C 309/16

Mål C-348/16: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 26 juli 2017 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Milano – italien) – Moussa Sacko mot Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano (Begäran om förhandsavgörande — Asylpolitik — Direktiv 2013/32/EU — Artiklarna 12, 14, 31 och 46 — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artikel 47 — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Talan mot ett beslut att avslå en ansökan om internationellt skydd — Domstolens möjlighet att avgöra ett mål utan att höra den sökande)

12

2017/C 309/17

Mål C-386/16: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 26 juli 2017 (begäran om förhandsavgörande från Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litauen) – ”Toridas” UAB mot Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamt system för mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 138.1 — Kvalificering av en transaktion som gemenskapsintern leverans — Undantag från skatteplikt av gemenskapsinterna leveranser av varor — Förvärvarens avsikt att sälja vidare de köpta varorna till en beskattningsbar person i en annan medlemsstat, innan varorna lämnat den första medlemsstaten — Eventuell betydelse av att en del av varorna har bearbetats innan de försänts)

13

2017/C 309/18

Mål C-471/16 P: Domstolens dom (sjätte avdelningen avdelningen) av den 26 juli 2017 – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), Meissen Keramik GmbH (Överklagande — EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av figurmärke innehållande ordet ”meissen” — Avslag på invändningen — Bevisning som åberopas för första gången — Missuppfattning — Verkligt bruk av de äldre varumärkena — Förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 7.3 — Artikel 8.5 — Samband mellan de varumärken som ska jämföras)

14

2017/C 309/19

Mål C-490/16: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 26 juli 2017 (begäran om förhandsavgörande från Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovenien) – A.S. mot Republiken Slovenien (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EU) nr 604/2013 — Fastställande av vilken medlemsstat som är ansvarig för prövningen av en ansökan om internationellt skydd som lämnats in i en av medlemsstaterna av en tredjelandsmedborgare — Exceptionellt stor tillströmning av tredjelandsmedborgare som söker internationellt skydd — Myndigheterna i en medlemsstat har ordnat gränspassage i syfte att möjliggöra genomresa till en annan medlemsstat — Inresa har tillåtits med stöd av undantaget avseende humanitära skäl — Artikel 13 — Otillåten passage av en yttre gräns — Frist på tolv månader efter gränspassagen — Artikel 27 — Rättsmedel — Domstolsprövningens omfattning — Artikel 29 — Frist på sex månader att verkställa överföringen — Beräkning av frister — Ny prövning — Suspensiv verkan)

14

2017/C 309/20

Mål C-519/16: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 26 juli 2017 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra – Portugal) – Superfoz – Supermercados Lda mot Fazenda Pública (Begäran om förhandsavgörande — Tillnärmning av lagstiftning — Förordning (EG) nr 882/2004 — Offentlig kontroll av foder och livsmedel — Finansiering av offentlig kontroll — Artiklarna 26 och 27 — Allmän beskattning — Avgifter eller pålagor — Avgift på livsmedelsaffärer)

15

2017/C 309/21

Mål C-646/16: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 26 juli 2017 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof) – Khadija Jafari och Zainab Jafari mot Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EU) nr 604/2013 — Fastställande av vilken medlemsstat som är ansvarig för prövningen av en ansökan om internationellt skydd som lämnats in i en av medlemsstaterna av en tredjelandsmedborgare — Exceptionellt stor tillströmning av tredjelandsmedborgare som söker internationellt skydd — Myndigheterna i en medlemsstat har ordnat gränspassage i syfte att möjliggöra genomresa till en annan medlemsstat — Inresa har tillåtits med stöd av undantaget avseende humanitära skäl — Artikel 2 m — Begreppet ”visering” — Artikel 12 — Utfärdande av en visering — Artikel 13 — Otillåten passage av en yttre gräns)

16

2017/C 309/22

Mål C-670/16: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 26 juli 2017 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Minden – Tyskland) – Tsegezab Mengesteab mot Bundesrepublik Deutschland (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EU) nr 604/2013 — Fastställande av vilken medlemsstat som är ansvarig för prövningen av en ansökan om internationellt skydd som lämnats in i en av medlemsstaterna av en tredjelandsmedborgare — Artikel 20 — Inledande av förfarandet för att fastställa ansvarig medlemsstat — Inlämnande av en ansökan om internationellt skydd — Rapport från myndigheterna som har inkommit till de behöriga myndigheterna — Artikel 21.1 — De angivna tidsfristerna för att göra en framställan om övertagande — Övergång av ansvaret till en annan medlemsstat — Artikel 27 — Rättsmedel — Domstolsprövningens omfattning)

17

2017/C 309/23

Mål C-262/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien) den 10 maj 2017 – Solvay Chimica Italia SpA m.fl. mot Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

17

2017/C 309/24

Mål C-263/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien) den 10 maj 2017 – Whirlpool Europe Srl m.fl. mot Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

18

2017/C 309/25

Mål C-273/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien) den 10 maj 2017 – Sol Gas Primari Srl mot Autorità per l'energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

19

2017/C 309/26

Mål C-297/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 23 maj 2017 – Bashar Ibrahim mot Förbundsrepubliken Tyskland

20

2017/C 309/27

Mål C-299/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Berlin (Tyskland) den 23 maj 2017 – VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH mot Google Inc.

21

2017/C 309/28

Mål C-312/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesarbeitsgerichts Hamm (Tyskland) den 29 maj 2017 – Surjit Singh Bedi mot Förbundsrepubliken Tyskland för Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands räkning

22

2017/C 309/29

Mål C-318/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 30 maj 2017 – Mahmud Ibrahim m.fl. mot Förbundsdrepubliken Tyskland

23

2017/C 309/30

Mål C-319/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 30 maj 2017 – Nisreen Sharqawi m.fl. mot Förbundsrepubliken Tyskland

24

2017/C 309/31

Mål C-328/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Italien) den 31 maj 2017 – Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA m.fl. mot Atpl Liguria – Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

25

2017/C 309/32

Mål C-331/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte d’appello di Roma (Italien) den 1 juni 2017 – Martina Sciotto mot Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

26

2017/C 309/33

Mål C-342/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Italien) den 8 juni 2017 – Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia mot Comune di Padova

26

2017/C 309/34

Mål C-368/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Düsseldorf (Tyskland) den 16 juni 2017 – Hüsken m.fl. mot Lufthansa CityLine GmbH

27

2017/C 309/35

Mål C-374/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 21 juni 2017 – Finanzamt B mot A-Brauerei

27

2017/C 309/36

Mål C-389/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 29 juni 2017 – UAB ”EVP International” mot Lietuvos bankas

28

2017/C 309/37

Mål C-400/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Dolj (Rumänien) den 30 juni 2017 – Mihaela Iuliana Scripnic, Radu Constantin Scripnic, Alexandru Gheorghiţă, Vasilica Gheorghiţă mot SC Bancpost SA, SC Bancpost SA – sucursala Dolj

28

2017/C 309/38

Mål C-402/17 P: Överklagande ingett den 4 juli 2017 av JYSK sp. z o.o. av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 4 maj 2017 i mål T-403/15, JYSK sp. z o.o. mot Europeiska kommissionen

29

2017/C 309/39

Mål C-413/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauen) den 10 juli 2017 – UAB ”Roche Lietuva” mot VšĮ Kauno Dainavos poliklinika

29

2017/C 309/40

Mål C-431/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Symvoulio tis Epikrateias (Grekland) den 17 juli 2017 – Monachos Eirinaios (broder Ireneos), sekulärt Antonios Iakumakis mot Atens advokatsamfund

30

2017/C 309/41

Mål C-443/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Chancery Division) (Förenade kungariket) den 24 juli 2017 – Abraxis Bioscience LLC mot Comptroller General of Patents

30

2017/C 309/42

Mål C-458/17 P: Överklagande ingett den 31 juli 2017 av Rami Makhlouf av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 18 maj 2017 i mål T-410/16, Rami Makhlouf mot Europeiska unionens råd

31

 

Tribunalen

2017/C 309/43

Mål T-371/17 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 12 juli 2017 – Qualcomm och Qualcomm Europe mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Konkurrens — Antitrust — Förordning (EG) nr 1/2003 — Artikel 18.3 — Beslut att begära upplysningar — Ansökan om interimistiska åtgärder — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

33

2017/C 309/44

Mål T-249/17: Överklagande ingett den 11 juli 2017 – Laboratoires Majorelle mot EUIPO – Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE)

33

2017/C 309/45

Mål T-438/17: Överklagande ingett den 17 juli 2017 – The Scotch Whisky Association mot EUIPO – José Estévez (JOHN COR)

34

2017/C 309/46

Mål T-456/17: Överklagande ingett den 21 juli 2017 – Lupu mot EUIPO – Dzhihangir (Djili soy original DS)

35

2017/C 309/47

Mål T-459/17: Överklagande ingett den 21 juli 2017 – Fifth Avenue Entertainment mot EUIPO – Commodore Entertainment Corporation (THE COMMODORES)

36

2017/C 309/48

Mål T-464/17: Talan väckt den 26 juli 2017 – TP mot kommissionen

36

2017/C 309/49

Mål T-465/17: Överklagande ingett den 26 juli 2017 – VKR Holding mot EUIPO (VELUX)

37

2017/C 309/50

Mål T-469/17: Överklagande ingett den 28 juli 2017 – The Scotch Whisky Association mot EUIPO – José Estévez (JOHN COR)

38

2017/C 309/51

Mål T-470/17: Överklagande ingett den 26 juli 2017 – Sensotek mot EUIPO – Senso Tecnologie (sensotek)

38

2017/C 309/52

Mål T-471/17: Överklagande ingett den 28 juli 2017 – Edison mot EUIPO (EDISON)

39

2017/C 309/53

Mål T-488/17: Överklagande ingett den 3 augusti 2017 – Ghost – Corporate Management mot EUIPO (Dry Zone)

40

2017/C 309/54

Mål T-489/17: Överklagande ingett den 2 augusti 2017 – Windspiel Manufaktur mot EUIPO (Formen på en kapsyl på en flaska)

40

2017/C 309/55

Mål T-13/16: Tribunalens beslut av den 18 juli 2017 – Gauff mot EUIPO – H.P. Gauff Ingenieure (GAUFF)

41

2017/C 309/56

Mål T-260/17: Tribunalens beslut av den 7 juli 2017 – Bank of New York Mellon mot EUIPO – Nixen Partners (NEXEN PULSE)

41


SV

 

Top