Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:277:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 277, 21 augusti 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 277

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
21 augusti 2017


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2017/C 277/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2017/C 277/02

Mål C-258/14: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 13 juni 2017 (begäran om förhandsavgörande från Curtea de Apel Alba Iulia – Rumänien) – Eugenia Florescu m. fl. mot Casa Judeţeană de Pensii Sibiu m. fl. (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 143 FEUF — Svårigheter beträffande en medlemsstats betalningsbalans — Ekonomiskt stöd från Europeiska unionen — Samförståndsavtal mellan Europeiska unionen och den medlemsstat som åtnjuter bistånd — Socialpolitik — Likabehandlingsprincipen — Nationell lagstiftning med förbud att kumulera pension från den offentliga sektorn med inkomst från verksamhet vid offentliga institutioner — Olika behandling av personer vars mandattid regleras i konstitutionen och domare och åklagare)

2

2017/C 277/03

Mål C-368/15: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 15 juni 2017 (begäran om förhandsavgörande från Korkein hallinto-oikeus – Finland) – förfarande anhängiggjort av Ilves Jakelu Oy (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 97/67/EG — Artikel 9 — Frihet att tillhandahålla tjänster — Posttjänster — Begreppen samhällsomfattande tjänster och väsentliga krav — Allmänna och enskilda tillstånd — Tillstånd att tillhandahålla posttjänster i enlighet med avtal som ingåtts på individuell basis — Villkor)

3

2017/C 277/04

Mål C-436/15: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 15 juni 2017 (begäran om förhandsavgörande från Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litauen) – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra mot ”Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras” UAB (Begäran om förhandsavgörande — Skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen — Förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 — Artikel 3.1 — Stöd från Sammanhållningsfonden — Projekt för att utveckla ett regionalt system för avfallshantering — Oegentligheter — Begreppet flerårigt program — Definitiv avslutning av det fleråriga programmet — Preskriptionstid)

4

2017/C 277/05

Mål C-513/15: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 15 juni 2017 (begäran om förhandsavgörande från Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litauen) i målet ”Agrodetalė” UAB (Begäran om förhandsavgörande — Inre marknaden — EG-typgodkännande — Direktiv 2003/37/EG — Tillämpningsområde — Jordbruks- eller skogsbrukstraktorer — Utsläppande på marknaden och registrering i Europeiska unionen av begagnade fordon som importeras från ett tredjeland — Begreppen ”nytt fordon” och ”ibruktagande”)

5

2017/C 277/06

Mål C-549/15: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 22 juni 2017 (begäran om förhandsavgörande från Förvaltningsrätten i Linköping – Sverige) – E.ON Biofor Sverige AB mot Statens energimyndighet (Begäran om förhandsavgörande — Främjande av energi från förnybara energikällor — Biodrivmedel som används för transportändamål — Direktiv 2009/28/EG — Artikel 18.1 — ”Massbalanssystem” som syftar till att säkerställa att biogasen uppfyller de föreskrivna hållbarhetskriterierna — Giltighet — Artiklarna 34 och 114 FEUF — Nationella bestämmelser som kräver att massbalansen ska vara uppfylld inom en plats med tydlig gräns — Den behöriga nationella myndighetens praxis att anse att kravet kan vara uppfyllt när hållbar biogas transporteras via det nationella gasnätet — Myndighetens förläggande som utesluter att kravet kan uppfyllas vid import från andra medlemsstater av hållbar biogas via sammankopplade nationella gasnät — Fri rörlighet för varor)

5

2017/C 277/07

Mål C-587/15: Domstolens dom (första avdelningen) av den 15 juni 2017 (begäran om förhandsavgörande från Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litauen) – Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras mot Gintaras Dockevičius, Jurgita Dockevičienė (Begäran om förhandsavgörande — Ansvarsförsäkring för motorfordon — Olycka som inträffade år 2006 mellan fordon som är normalt hemmahörande i olika medlemsstater — Allmänna föreskrifter från rådet för medlemsstaternas nationella försäkringsbyråer — EU-domstolen saknar behörighet — Direktiv 2009/103/EG — Otillämplighet i tiden (ratione temporis) — Direktiven 72/166/EEG, 84/5/EEG och 2000/26/EG — Otillämplighet i materiellt hänseende (ratione materiae) — Artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Otillämplighet — Ingen tillämpning av unionsrätten)

6

2017/C 277/08

Mål C-591/15: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 13 juni 2017 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice (England & Wales) Queen’s Bench Division (Administrative Court) – (Förenade kungariket) – The Queen, på begäran av: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited mot Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Her Majesty’s Treasury (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 355.3 FEUF — Gibraltars ställning — Artikel 56 FEUF — Frihet att tillhandahålla tjänster — Rent inhemsk situation — Avvisning)

7

2017/C 277/09

Mål C-610/15: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 14 juni 2017 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – Stichting Brein mot Ziggo BV, XS4ALL Internet BV (Begäran om förhandsavgörande — Immateriell och industriell äganderätt — Direktiv 2001/29/EG — Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter — Artikel 3.1 — Överföring till allmänheten — Begrepp — Plattform för fildelning online — Delning av skyddade filer utan rättsinnehavarens samtycke)

8

2017/C 277/10

Mål C-621/15: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 21 juni 2017 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation – Frankrike) – N. W, L. W, C. W mot Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 85/374/EEG — Skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister — Artikel 4 — Läkemedelsföretag — Vaccin mot hepatit B — Multipel skleros — Bevis för att vaccinet är defekt och för orsakssambandet mellan defekten och den uppkomna skadan — Bevisbörda — Bevismedel — Brist på vetenskaplig samsyn — Bedömningen av om det finns kvalificerade, precisa och samstämmiga uppgifter överlåts åt den domstol som är behörig att pröva målet i sak — Tillåtet — Villkor)

8

2017/C 277/11

Mål C-678/15: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 14 juni 2017 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Mohammad Zadeh Khorassani mot Kathrin Pflanz (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2004/39/EG — Marknader för finansiella instrument — Artikel 4.1.2 — Begreppet investeringstjänster — Led 1 i avsnitt A i bilaga I — Mottagande och vidarebefordran av order beträffande ett eller flera finansiella instrument — Huruvida förmedling, i syfte att ett avtal om portföljförvaltning ska ingås, omfattas)

9

2017/C 277/12

Mål C-685/15: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 14 juni 2017 (begäran om förhandsavgörande från Landesverwaltungsgericht Oberösterreich – Österrike) – Online Games Handels GmbH m.fl. mot Landespolizeidirektion Oberösterreich (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 49 FEUF — Etableringsfrihet — Artikel 56 FEUF — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Restriktiv lagstiftning i en medlemsstat — Administrativa sanktioner av straffrättslig karaktär — Tvingande skäl av allmänintresse — Proportionalitet — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artikel 47 — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Nationella bestämmelser enligt vilka domstolen är skyldig att på eget initiativ utreda omständigheterna i det vid den domstolen anhängiggjorda målet i samband med utredningen av administrativa förseelser av straffrättslig karaktär — Förenlighet)

10

2017/C 277/13

Mål C-9/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 21 juni 2017 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Kehl – Tyskland) – brottmål mot A (Begäran om förhandsavgörande — Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Förordning (EG) nr 562/2006 — Gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) — Artiklarna 20 och 21 — Passage av inre gränser — Kontroller inom territoriet — Nationell lagstiftning som tillåter identitetskontroller inom ett område som sträcker sig 30 kilometer från medlemsstatens landgräns till andra stater som är parter i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet — Kontroll möjlig oberoende av den kontrollerade personens beteende och oberoende av huruvida det föreligger särskilda omständigheter — Nationell lagstiftning som tillåter vissa kontrollåtgärder vid järnvägsstationer)

10

2017/C 277/14

Mål C-19/16 P: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 15 juni 2017 – Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd mot Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd (Överklagande — Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) — Bekämpande av terrorism — Särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Laden, nätverket Al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter — Förordning (EG) nr 881/2002 — Frysning av tillgångar och ekonomiska resurser tillhörande fysiska och juridiska personer som uppförts i en förteckning som upprättats av Förenta nationernas sanktionskommitté — Sedan det ursprungliga uppförandet ogiltigförklarats har dessa personer återuppförts i förteckningen i bilaga I i förordning nr 881/2002 — Den juridiska personen har upphört att existera under förfarandets gång — Partshabilitet)

11

2017/C 277/15

Mål C-20/16: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 22 juni 2017 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof – Tyskland) – Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel mot Finanzamt Offenburg (Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för arbetstagare — Inkomster som uppburits i en annan medlemsstat än hemvistmedlemsstaten — Undantagandemetoden med progressionsförbehåll i hemvistmedlemsstaten — Avgifter till pensionssystemet och sjukförsäkringssystemet som tas ut på de inkomster som uppbärs i en annan medlemsstat än hemvistmedlemsstaten — Avdrag för dessa avgifter — Villkor avseende avsaknad av direkt samband med undantagna inkomster)

12

2017/C 277/16

Mål C-26/16: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 14 juni 2017 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugal) – Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda mot Autoridade Tributária e Aduaneira (Begäran om förhandsavgörande — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 138.2 a — Villkor för undantag från skatteplikt för en gemenskapsintern leverans av ett nytt transportmedel — Förvärvarens hemvist i bestämmelsemedlemsstaten — Tillfällig registrering i bestämmelsemedlemsstaten — Risk för skatteundandragande — Säljarens goda tro — Säljarens skyldighet att visa omsorg)

12

2017/C 277/17

Mål C-38/16: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 14 juni 2017 (begäran om förhandsavgörande från First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Förenade kungariket) – Compass Contract Services Limited mot Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Begäran om förhandsavgörande — Mervärdesskatt — Återbetalning av felaktigt inbetald mervärdesskatt — Rätt till avdrag för mervärdesskatt — Regler — Principerna om likabehandling och skatteneutralitet — Effektivitetsprincipen — Nationell lagstiftning genom vilken en preskriptionstid införs)

13

2017/C 277/18

Mål C-49/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 juni 2017 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungern) – Unibet International Ltd. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala (Begäran om förhandsavgörande — Frihet att tillhandahålla tjänster — Restriktioner — Villkor för beviljande av koncession för att anordna hasardspel på internet — Praktiskt omöjligt att erhålla ett sådant tillstånd för privata aktörer som är etablerade i andra medlemsstater)

14

2017/C 277/19

Mål C-75/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 14 juni 2017 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Ordinario di Verona – Italien) – Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli mot Banco Popolare – Società Cooperativa (Begäran om förhandsavgörande — Konsumentskydd — Alternativa tvistlösningsförfaranden (ATF) — Direktiv 2008/52/EG — Direktiv 2013/11/EU — Artikel 3.2 — Konsumenter har gjort invändning i ett förfarande för betalningsföreläggande som inletts av ett kreditinstitut — Rätt till domstolsprövning — Nationell bestämmelse enligt vilken det är obligatoriskt att genomföra ett medlingsförfarande — Skyldighet att låta sig företrädas av en advokat — Villkor för att talan vid domstol ska upptas till prövning)

15

2017/C 277/20

Mål C-126/16: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 juni 2017 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Midden-Nederland – Nederländerna) – Federatie Nederlandse Vakvereniging m.fl. mot Smallsteps BV (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2001/23/EG — Artiklarna 3–5 — Företagsövergångar — Skydd för arbetstagares rättigheter — Undantag — Insolvensförfarande — ”prepack-förfarande” — Ett företags fortbestånd)

15

2017/C 277/21

Mål C-249/16: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 15 juni 2017 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof – Österrike) – Saale Kareda mot Stefan Benkö (Begäran om förhandsavgörande — Domstols behörighet på privaträttens område — Förordning (EU) nr 1215/2012 — Artikel 7 led 1 — Begreppen ”talan avser avtal” och ”avtal om utförande av tjänster” — Regresstalan mellan medgäldenärer som är solidariskt betalningsansvariga enligt ett kreditavtal — Fastställelse av uppfyllelseorten för kreditavtalet)

16

2017/C 277/22

Mål C-279/16 P: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 15 juni 2017 – Konungariket Spanien mot Europeiska kommissionen, Republiken Lettland (Överklagande — Talan om ogiltigförklaring — EUGFJ, EGFJ och EJFLU — Utgifter som undantagits från EU-finansiering — Betalningar som Konungariket Spanien har verkställt)

17

2017/C 277/23

Mål C-349/16: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 15 juni 2017 (begäran om förhandsavgörande från Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgien) – T.KUP SAS mot Belgische Staat (Begäran om förhandsavgörande — Dumpning — Förordning (EG) nr 1472/2006 — Import av vissa skodon med överdelar av läder med ursprung i Kina och Vietnam — Giltigheten av genomförandeförordning (EU) nr 1294/2009 — Översyn av antidumpningsåtgärder vid giltighetstidens utgång — Icke-närstående importörer — Stickprov — Europeiska unionens intressen)

17

2017/C 277/24

Mål C-422/16: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 14 juni 2017 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Trier – Tyskland) – Verband Sozialer Wettbewerb eV mot TofuTown.com GmbH (Begäran om förhandsavgörande — Samlad marknadsordning för jordbruksprodukter — Förordning (EU) nr 1308/2013 — Artikel 78 och bilaga VII del III — Beslut 2010/791/EU — Definitioner, beteckningar och varubeskrivningar — ”Mjölk” och ”mjölkprodukter” — Beteckningar som används vid säljfrämjande åtgärder och saluföring av rent vegetabiliska livsmedel)

18

2017/C 277/25

Förenade målen C-444/16 och C-445/16: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 15 juni 2017 (begäran om förhandsavgörande från Cour d'appel de Mons – Belgien) – Immo Chiaradia SPRL (C-444/16), Docteur De Bruyne SPRL (C-445/16) mot État belge (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 78/660/EEG — Årsbokslut i vissa typer av bolag — Principen om en rättvisande bild — Försiktighetsprincipen — Bolag som har utställt en aktieoption och bokfört försäljningspriset för denna option under det räkenskapsår som denna option löses in eller dess löptid går ut)

19

2017/C 277/26

Mål C-449/16: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 21 juni 2017 (begäran om förhandsavgörande från la Corte d'appello di Genova – Italien) – Kerly Del Rosario Martinez Silva mot Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova (Begäran om förhandsavgörande — Social trygghet — Förordning (EG) nr 883/2004 — Artikel 3 — Familjeförmåner — Direktiv 2011/98/EU — Artikel 12 — Rätt till likabehandling — Tredjelandsmedborgare som innehar ett kombinerat tillstånd)

19

2017/C 277/27

Mål C-662/16 P: Överklagande ingett den 21 december 2016 av Laboratoire de la mer av det beslut som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 18 oktober 2016 i mål T-109/16, Laboratoire de la mer mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

20

2017/C 277/28

Mål C-37/17 P: Överklagande ingett den 15 december av Rudolf Keil av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 24 januari 2017 i mål T-330/15, Rudolf Keil mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

20

2017/C 277/29

Mål C-87/17 P: Överklagande ingett den 17 februari 2017 av CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH av det beslut som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 19 december 2016 i mål T-655/16, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH mot Europeiska unionens domstol

20

2017/C 277/30

Mål C-177/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italien) den 5 april 2017 – Demarchi Gino S.a.s. mot Ministero della Giustizia

21

2017/C 277/31

Mål C-178/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italien) den 5 april 2017 – Graziano Garavaldi mot Ministero della Giustizia

21

2017/C 277/32

Mål C-207/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (Italien) den 21 april 2017 – Rotho Blaas Srl mot Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

22

2017/C 277/33

Mål C-216/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 24 april 2017 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl mot Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica – Sebino (ASST) m.fl.

23

2017/C 277/34

Mål C-270/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Amsterdam (Nederländerna) den 18 maj 2017 – Openbaar Ministerie mot Tadas Tupikas

24

2017/C 277/35

Mål C-271/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Amsterdam (Nederländerna) – Openbaar Ministerie mot Sławomir Andrzej Zdziaszek

24

2017/C 277/36

Mål C-272/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 18 maj 2017 – K.M. Zyla mot Staatssecretaris van Financiën

25

2017/C 277/37

Mål C-322/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court (Irland) den 30 maj 2017 – Eugen Bogatu mot Minister for Social Protection

26

2017/C 277/38

Mål C-323/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court (Irland) den 30 maj 2017 – People Over Wind, Peter Sweetman mot Coillte Teoranta

26

2017/C 277/39

Mål C-345/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Lettland) den 12 juni 2017 – Sergejs Buivids

27

2017/C 277/40

Mål C-382/17: Talan väckt den 26 juni 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

27

2017/C 277/41

Mål C-383/17: Talan väckt den 26 juni 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

28

2017/C 277/42

Mål C-415/17: Talan väckt den 10 juli 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Kroatien

28

 

Tribunalen

2017/C 277/43

Mål T-67/14: Tribunalens dom av den 11 juli 2017 – Viraj Profiles mot rådet (Dumpning — Import av viss tråd av rostfritt stål med ursprung i Indien — Fastställelse av produktionskostnaden — Kostnader för försäljning, administrativa utgifter och andra allmänna kostnader — Motiveringsskyldighet — Skada — Orsakssamband — Klagomål — Inledande av undersökning — Uppenbart oriktig bedömning)

30

2017/C 277/44

Mål T-74/14: Tribunalens dom av den 6 juli 2017 – Frankrike mot kommissionen (Statligt stöd — Stöd som Frankrike har beviljat till förmån för SNCM — Omstruktureringsstöd och åtgärder som vidtas i en privatiseringsplan — Kriteriet om en privat investerare i en marknadsekonomi — Beslut varigenom stöden förklaras olagliga och oförenliga med den inre marknaden — Återupptagande av det formella granskningsförfarandet — Motiveringsskyldighet)

30

2017/C 277/45

Mål T-343/14: Tribunalens dom av den 29 juni 2017 – Cipriani mot EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-ordmärket CIPRIANI — Ond tro föreligger inte — Artikel 52.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Intrång i en rätt till en välkänd persons namn föreligger inte — Artikel 53.2 a i förordning nr 207/2009)

31

2017/C 277/46

Mål T-1/15: Tribunalens dom av den 6 juli 2017 – SNCM mot kommissionen (Statligt stöd — Stöd som Frankrike har genomfört till förmån för SNCM — Stöd för omstrukturering och åtgärder som vidtagits inom ramen för en privatiseringsplan — Kriteriet om en privat investerare i en marknadsekonomi — Beslut i vilket stödet fastställs vara olagligt och oförenligt med den inre marknaden — Medlemsstaternas socialpolitik — Återupptagning av det formella granskningsförfarandet — Motiveringsskyldighet — Likabehandling — Artikel 41 i stadgan om de grundläggande rättigheterna)

32

2017/C 277/47

Mål T-215/15: Tribunalens dom av den 7 juli 2017 – Azarov mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder som vidtagits med hänsyn till situationen i Ukraina — Frysning av tillgångar — Förteckning av personer, enheter och organ som omfattas av frysning av penningmedel och ekonomiska resurser — Sökandens namn anges fortfarande i förteckningen — Motiveringsskyldighet — Rätten till försvar — Rätten till egendom — Rätten att bedriva ekonomisk verksamhet — Proportionalitet — Maktmissbruk — Principen om god förvaltningssed — Uppenbart oriktig bedömning)

32

2017/C 277/48

Mål T-221/15: Tribunalens dom av den 7 juli 2017 – Arbuzov mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder som vidtagits med hänsyn till situationen i Ukraina — Frysning av tillgångar — Förteckning över personer, enheter och organ som frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser ska tillämpas på — Beslutet att låta sökandens namn kvarstå i förteckningen — Principen om god förvaltning — Rätten till försvar — Motiveringsskyldighet — Uppenbart oriktig bedömning — Rätten till egendom)

33

2017/C 277/49

Mål T-234/15: Tribunalens dom av den 4 juli 2017 – Systema Teknolotzis mot kommissionen (Sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) — Bidragsöverenskommelser för PlayMancer-, Mobiserv- och PowerUp-projekten — Artikel 299 FEUF — Verkställbart beslut — Talan om ogiltigförklaring — Rättsakt mot vilken talan kan väckas — Upptagande till prövning — Proportionalitet — Omsorgsplikt — Motiveringsskyldighet)

34

2017/C 277/50

Mål T-287/15: Tribunalens dom av den 28 juni 2017 – Tayto Group mot EUIPO – MIP Metro (real) (EU-varumärke — Upphävandeförfarande — EU-figurmärket real — Verkligt bruk — Form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper — Artikel 15.1 andra stycket a i förordning (EG) nr 207/2009 — En utomståendes bruk av varumärket — Artikel 15.2 i förordning nr 207/2009 — Bevis på verkligt bruk — Artikel 15.1 och artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 — Motiveringsskyldighet)

34

2017/C 277/51

Mål T-333/15: Tribunalens dom av den 28 juni 2017 – Josel mot EUIPO – Nationale Nederlanden Nederland (NN) (Unionsvarumärke — invändningsförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Ordmärket NN — Äldre nationellt ordmärke NN — Relativt registreringshinder — Verkligt bruk av det äldre varumärket har inte skett — Artikel 15. Andra stycket a och artikel 42.2 i förordning (EG) nr 207/2009 — Form som skiljer sig åt genom delar som förändrar särskiljningsförmågan)

35

2017/C 277/52

Mål T-392/15: Tribunalens dom av den 4 juli 2017 – European Dynamics Luxembourg m.fl. mot Europeiska unionens järnvägsbyrå (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Tillhandahållande av externa tjänster för utveckling av informationssystemet vid Europeiska unionens järnvägsbyrå — Rangordning av en anbudsgivares anbud — Beslut att inte anta en anbudsgivares anbud — Motiveringsskyldighet — Onormalt låga anbud)

36

2017/C 277/53

Mål T-623/15: Tribunalens dom av den 11 juli 2017 – Lidl Stiftung mot EUIPO (JEDE FLASCHE ZÄHLT!) (EU-varumärke — Begäran om registrering som EU-varumärke av figurmärket JEDE FLASCHE ZÄHLT! — Varumärke som utgörs av en reklamslogan — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

36

2017/C 277/54

Mål T-3/16: Tribunalens dom av den 5 juli 2017 – Allstate Insurance mot EUIPO (DRIVEWISE) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket DRIVEWISE — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b och 7.2 i förordning (EG) nr 207/2009, Artikel 75 i förordning nr 207/2009)

37

2017/C 277/55

Mål T-27/16: Tribunalens dom av den 29 juni 2017 – Förenade kungariket mot kommissionen (EGFJ och EJFLU — Utgifter undantagna från finansiering — Frukt och grönsaker — Felaktig rättstillämpning — Artikel 3.1 och 3.3 i förordning (EG) nr 1433/2003 — Artikel 52.1 och 52.2 i förordning (EG) nr 1580/2007 — Legalitetsprincipen — Rättssäkerhet — Likabehandling — Icke-diskrimineringsprincipen — Motiveringsskyldighet)

37

2017/C 277/56

Mål T-63/16: Tribunalens dom av den 29 juni 2017 – E-Control mot Acer (Energi — Villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel — Beslut av nationella tillsynsmyndigheter om godkännande av kapacitetstilldelningsmetoder för gränsöverskridande överföring — Förenlighet med förordning (EG) nr 714/2009 — Yttrande från Acer — Begreppet beslut som inte får överklagas till Acer — Artikel 19 förordning (EG) nr 713/2009 — Beslut av Acers överklagandenämnd om att avvisa överklagandet — Felaktig rättstillämpning — Motiveringsskyldighet)

38

2017/C 277/57

Mål T-81/16: Tribunalens dom av den 4 juli 2017 – Pirelli Tyre mot EUIPO (Placering av två böjda band på sidan av ett däck) (EU-varumärke — Ansökan om registrering av EU-varumärke föreställande två böjda band som bildar en omkrets placerade på sidan av ett däck — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning saknas — Artikel 7.3 i förordning nr 207/2009 — Artikel 75 i förordning nr 207/2009 — Artikel 76 i förordning nr 207/2009)

39

2017/C 277/58

Mål T-90/16: Tribunalens dom av den 4 juli 2017 – Murphy mot EUIPO – Nike Innovate (Armband till elektronisk klocka) (Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsförfarande — Registrerad gemenskapsformgivning som återger ett armband till en elektronisk klocka — Äldre gemenskapsformgivning — Ogiltighetsgrund — Särprägel — Olika helhetsintryck — Artiklarna 6 och 25.1 b i förordning (EG) nr 6/2002 — Motiveringsskyldighet — Artikel 62 i förordning nr 6/2002)

39

2017/C 277/59

Mål T-306/16: Tribunalens dom av den 5 juli 2017 – Gamet mot EUIPO – ”Metal Bud II” Robert Gubała (Dörrhandtag) (Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsförfarande — Registrerad gemenskapsformgivning föreställande ett dörrhandtag — Tidigare formgivning — Ogiltighetsgrund — Särprägel saknas — Formgivarens frihet — Helhetsintrycket skiljer sig inte — Artiklarna 6 och 25.1 b i förordning (EG) nr 6/2002 — Bevis till stöd för invändningen har åberopats efter att tidfristen löpt ut — Bevis åberopas för första gången i överklagandenämnden — Överklagandenämndens utrymme för skönsmässig bedömning — Artikel 63 i förordning nr 6/2002)

40

2017/C 277/60

Mål T-359/16: Tribunalens dom av den 7 juli 2017 – Axel Springer mot EUIPO – Stiftung Warentest (TestBild) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket TestBild — De äldre nationella figurmärkena test — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Varu- eller tjänsteslagslikhet — Känneteckenslikhet – Ursprunglig särskiljningsförmåga — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

41

2017/C 277/61

Mål T-406/16: Tribunalens dom av den 11 juli 2017 – Dogg Label mot EUIPO – Chemoul (JAPRAG) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-ordmärket JAPRAG — Det äldre nationella figurmärket JAPAN-RAG — Relativt registreringshinder — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

41

2017/C 277/62

Förenade målen T-427/16–T-429/16: Tribunalens dom av den 29 juni 2017 – Martín Osete mot EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE E.A.) (EU-varumärke — Upphävandeförfarande — EU-ordmärkena AN IDEAL WIFE, AN IDEAL LOVER och AN IDEAL HUSBAND — Varumärket har inte varit föremål för verkligt bruk — Artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 — Det saknas skälig anledning till att varumärket inte har använts)

42

2017/C 277/63

Mål T-448/16: Tribunalens dom av den 29 juni 2017 – Mr. Kebab mot EUIPO – Mister Kebap (Mr. KEBAB) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU -varumärke av figurmärke Mr. KEBAB — Det äldre spanska figurmärket MISTER KEBAP — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

43

2017/C 277/64

Mål T-470/16: Tribunalens dom av den 28 juni 2017 – X-cen-tek mot EUIPO (Återgivning av en triangel) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärke föreställande en triangel — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

43

2017/C 277/65

Mål T-479/16: Tribunalens dom av den 28 juni 2017 – Colgate-Palmolive mot EUIPO (AROMASENSATIONS) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket AROMASENSATIONS — Relativt registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b och 7.2 i förordning (EG) nr 207/2009)

44

2017/C 277/66

Mål T-506/16: Tribunalens dom av den 6 juli 2017 – Bodson m.fl. mot EIB (Offentlig sektor — Personal på EIB — Avtalsrättsligt anställningsförhållande — Ersättning — Reform av systemet för löner och löneökningar — Berättigade förväntningar — Rättssäkerhet — Uppenbart oriktig bedömning — Proportionalitet — Omsorgskrav — Artikel 11.3 i EIB:s arbetsordning)

44

2017/C 277/67

Mål T-508/16: Tribunalens dom av den 6 juli 2017 – Bodson m.fl. mot EIB (Offentlig sektor — Personal på EIB — Avtalsrättsligt anställningsförhållande — Ersättning — Reform av premiesystemet — Berättigade förväntningar — Rättssäkerhet — Uppenbart oriktig bedömning — Proportionalitet — Omsorgskrav — Artikel 11.3 i EIB:s arbetsordning — Likabehandling)

45

2017/C 277/68

Mål T-282/17: Talan väckt den 11 maj 2017 –  UI ( *1 ) mot rådet

46

2017/C 277/69

Mål T-338/17: Talan väckt den 30 maj 2017 – Air France mot kommissionen

46

2017/C 277/70

Mål T-377/17: Talan väckt den 15 juni 2017 – SQ mot EIB

48

2017/C 277/71

Mål T-399/17: Talan väckt den 28 juni 2017 – Dalli mot kommissionen

49

2017/C 277/72

Mål T-402/17: Överklagande ingett den 27 juni 2017 – Vienna International Hotelmanagement mot EUIPO (Vienna House)

50

2017/C 277/73

Mål T-403/17: Överklagande ingett den 27 juni 2017 – Vienna International Hotelmanagement mot EUIPO (VIENNA HOUSE)

51

2017/C 277/74

Mål T-411/17: Talan väckt den 30 juni 2017 – Landesbank Baden-Württemberg mot SRB

51

2017/C 277/75

Mål T-413/17: Överklagande ingett den 29 juni 2017 – Karl Storz mot EUIPO (3D)

52

2017/C 277/76

Mål T-414/17: Talan väckt den 3 juli 2017 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank mot SRB

53

2017/C 277/77

Mål T-416/17: Överklagande ingett den 3 juli 2017 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi mot EUIPO – Papouis Dairies (fino)

53

2017/C 277/78

Mål T-417/17: Överklagande ingett den 3 juli 2017 – Cypern mot EUIPO – Papouis Dairies (fino Cyprus Halloumi Cheese)

54

2017/C 277/79

Mål T-418/17: Överklagande ingett den 4 juli 2017 – Eduard Meier mot EUIPO – Calzaturificio Elisabet (Safari Club)

55

2017/C 277/80

Mål T-419/17: Överklagande ingett den 4 juli 2017 – Mendes mot EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3)

55

2017/C 277/81

Mål T-420/17: Talan väckt den 10 juli 2017 – Portigon mot SRB

56

2017/C 277/82

Mål T-425/17: Talan väckt den 3 juli 2017 – Capo d’Anzio mot kommissionen

57

2017/C 277/83

Mål T-426/17: Överklagande ingett den 5 juli 2017 – Item Industrietechnik mot EUIPO (EFUSE)

59

2017/C 277/84

Mål T-427/17: Överklagande ingett den 5 juli 2017 – Item Industrietechnik mot EUIPO (EFUSE)

59

2017/C 277/85

Mål T-428/17: Överklagande ingett den 11 juli 2017 – Alpine Welten Die Bergführer mot EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer)

60

2017/C 277/86

Mål T-778/15: Tribunalens beslut av den 29 juni 2017 – It Works mot EUIPO – KESA Holdings Luxembourg (IT it WORKS)

60

2017/C 277/87

Mål T-53/17: Tribunalens beslut av den 30 juni 2017 – Austrian Power Grid mot ACER

61


 


SV

 

Vissa uppgifter i denna utgåva kan inte längre lämnas ut p.g.a. skyddet av personuppgifter. En ny giltig version har därför publicerats.

Top