Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:213:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 213, 3 juli 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 213

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
3 juli 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2017/C 213/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1

 

Tribunalen

2017/C 213/02

Domarnas indelning på avdelningarna

2


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2017/C 213/03

Mål C-387/14: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 4 maj 2017 (begäran om förhandsavgörande från Krajowa Izba Odwoławcza – Polen) – Esaprojekt sp. z o.o. mot Województwo Łódzkie (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling — Direktiv 2004/18/EG — Principerna om likabehandling, icke-diskriminering och öppenhet — Ekonomiska aktörers tekniska och/eller yrkesmässiga kapacitet — Artikel 48.3 — Möjlighet att åberopa andra enheters kapacitet — Artikel 51 — Möjlighet att komplettera anbudet — Artikel 45.2 g — Uteslutning från deltagande i ett förfarande för tilldelning av ett offentligt kontrakt på grund av allvarligt fel)

5

2017/C 213/04

Mål C-239/15 P: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 4 maj 2017 – RFA International, LP mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Dumpning — Import av ferrokisel med ursprung i Ryssland — Avslag på ansökan om återbetalning av erlagd antidumpningstull)

6

2017/C 213/05

Mål C-274/15: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 4 maj 2017 – Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg (Fördragsbrott — Beskattning — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 132.1 f — Undantag från mervärdesskatteplikt för tjänster som fristående grupper av personer tillhandahåller sina medlemmar — Artikel 168 a och artikel 178 a — Avdragsrätt för gruppens medlemmar — Artikel 14.2 c och artikel 28 — En medlem agerar i eget namn men för gruppens räkning)

7

2017/C 213/06

Mål C-315/15: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 4 maj 2017 (begäran om förhandsavgörande från Obvodní soud pro Prahu – Republiken Tjeckien) – Marcela Pešková, Jiří Peška mot Travel Service a.s. (Begäran om förhandsavgörande — Luftfart — Förordning (EG) nr 261/2004 — Artikel 5.3 — Kompensation till passagerare vid nekad ombordstigning och inställd eller kraftigt försenad flygning — Räckvidd — Undantag från skyldigheten att betala kompensation — Kollision mellan ett flygplan och en fågel — Begreppet ”extraordinär omständighet” — Begreppet ”rimliga åtgärder” för att undvika en extraordinär omständighet eller konsekvenserna av en sådan omständighet)

7

2017/C 213/07

Mål C-339/15: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 4 maj 2017 (begäran om förhandsavgörande från Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgien) – brottmål mot Luc Vanderborght (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 56 FEUF — Frihet att tillhandahålla tjänster — Tillhandahållande av tandvård — Nationell lagstiftning som innehåller ett ovillkorligt förbud att göra reklam för tandvårdstjänster — Gränsöverskridande inslag — Skydd för folkhälsan — Proportionalitet — Direktiv 2000/31/EG — Informationssamhällets tjänster — Reklam på en webbplats — Utövare av reglerad yrkesverksamhet — Yrkesetiska regler — Direktiv 2005/29/EG — Otillbörliga affärsmetoder — Nationella bestämmelser om hälso- och sjukvård — Nationell lagstiftning om reglerad yrkesverksamhet)

8

2017/C 213/08

Mål C-502/15: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 4 maj 2017 – Europeiska kommissionen mot Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland (Fördragsbrott — Direktiv 91/271/EEG — Artiklarna 3–5 och 10 — Bilaga I, punkterna A, B och D — Rening av avloppsvatten från tätbebyggelse — System för insamling — Sekundär rening eller motsvarande — Mer långtgående rening av utsläpp i känsliga områden)

9

2017/C 213/09

Mål C-699/15: Domstolens dom (första avdelningen) av den 4 maj 2017 (begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Förenade kungariket) – Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs mot Brockenhurst College (Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Undantag från skatteplikt — Ett lärosäte tillhandahåller en begränsad del av allmänheten restaurang- och underhållningstjänster mot ersättning)

10

2017/C 213/10

Mål C-13/16: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 4 maj 2017 (begäran om förhandsavgörande från Augstākā tiesa – Lettland) – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde mot Rīgas pašvaldības SIA ”Rīgas satiksme” (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 95/46/EG — Artikel 7 f — Personuppgifter — Villkor för att behandling av personuppgifter ska vara tillåten — Begreppet ”nödvändig för ändamål som rör berättigade intressen hos tredje man” — Begäran om utlämnande av personuppgifter avseende en person som är ansvarig för en trafikolycka i syfte att göra gällande ett rättsligt anspråk — Skyldighet för den registeransvarige att bifalla en sådan begäran — Föreligger inte)

11

2017/C 213/11

Mål C-17/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 4 maj 2017 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation – Frankrike) – Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL mot Administration des douanes et droits indirects (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EG) nr 1889/2005 — Kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur Europeiska unionen — Artikel 3.1 — Fysisk person som reser in i eller ut ur unionen — Anmälningsplikt — Det internationella transitområdet på en flygplats i en medlemsstat)

11

2017/C 213/12

Mål C-29/16: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 4 maj 2017 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Stralsund – Tyskland) – HanseYachts AG mot Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur, Compagnie Generali IARD SA (Begäran om förhandsavgörande — Civilrättsligt samarbete — Förordning (EG) nr 44/2001 — Artikel 27 — Litispendens — Den domstol vid vilken talan först väckts — Artikel 30 led 1 — Begreppet stämningsansökan eller motsvarande handling — Begäran om sakkunnigutlåtande för att före en eventuell rättsprocess bevara eller fastställa bevisning för faktiska omständigheter som kan läggas till grund för en senare talan)

12

2017/C 213/13

Mål C-33/16: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 4 maj 2017 (begäran om förhandsavgörande från Korkein hallinto-oikeus – Finland) – i ett förfarande som anhängiggjorts av A Oy (Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 148 d — Undantag från skatteplikt — Tillhandahållande av tjänster för att täcka direkta behov för fartyg som framförs på öppna havet och deras laster — Lastning och lossning som utförs av en underentreprenör för en mellanhands räkning)

12

2017/C 213/14

Mål C-71/16 P: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 4 maj 2017 – Comercializadora Eloro, SA mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), Zumex Group, SA (Överklagande — EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärke innehållande ordet ”ZUMEX” — Invändning från innehavaren av ordmärket JUMEX — Förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 15.1 andra stycket b och artikel 42.2 — Bevis på användning — Användning i Europeiska unionen — Artikel 76.2 — Kompletterande bevis på användning som ingetts för sent till överklagandenämnden — Utrymme för skönsmässig bedömning för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO))

13

2017/C 213/15

Mål C-98/16: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 4 maj 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland (Fördragsbrott — Beskattning — Fri rörlighet för kapital — Artikel 63 FEUF — Artikel 40 i EES-avtalet — Arvsskatt — Legat till förmån för ideella organisationer — Tillämpning av en förmånlig skattesats på organisationer som existerar i Grekland eller som har upprättats enligt lag i det landet samt på liknande utländska organisationer under förutsättning av ömsesidighet — Restriktion — Motivering)

14

2017/C 213/16

Mål C-417/16 P: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 4 maj 2017 – August Storck KG mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) (Överklagande — EU-varumärke — Förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 7.1 b — Absoluta registreringshinder — Figurmärke — Återgivning av en kvadratisk förpackning i blått och vitt — Särskiljningsförmåga)

14

2017/C 213/17

Mål C-535/16: Domstolens beslut (tionde avdelningen) av den 27 april 2017 (begäran om förhandsavgörande från Tribunalul Specializat Mureș – Rumänien) – Michael Tibor Bachman mot FAER IFN SA (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Konsumentskydd — Direktiv 93/13/EEG — Artikel 2 b — Oskäliga villkor i konsumentavtal — Begreppet ”konsument” — Fysisk person som ingått ett avtal om novation med ett kreditinstitut för att infria återbetalningsskyldigheter för krediter som ett affärsdrivande bolag beviljats av nämnda kreditinstitut)

15

2017/C 213/18

Mål C-36/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichts Minden (Tyskland) den 25 januari 2017 – Daher Muse Ahmed mot Förbundsrepubliken Tyskland

15

2017/C 213/19

Mål C-86/17 P: Överklagande ingett den 15 december 2016 av Redpur GmbH av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 16 februari 2017 i mål T-227/15, Redpur GmbH mot Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO)

16

2017/C 213/20

Mål C-112/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Hamburg (Tyskland) den 6 mars 2017 – Angela Irmgard Diedrich m.fl. mot Société Air France SA

17

2017/C 213/21

Mål C-125/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione tributaria provinciale di Roma (Italien) den 10 mars 2017 – Luigi Bisignani mot Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma

17

2017/C 213/22

Mål C-132/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshofs (Tyskland) den 14 mars 2017 – Peugeot Deutschland GmbH mot Deutsche Umwelthilfe eV

18

2017/C 213/23

Mål C-144/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Italien) den 22 mars 2017 – Lloyd’s of London mot Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

18

2017/C 213/24

Mål C-149/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgerichts München I (Tyskland) den 24 mars 2017 – Bastei Lübbe GmbH & Co. KG mot Michael Strotzer

19

2017/C 213/25

Mål C-152/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 24 mars 2017 – Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA mot Rete Ferroviaria Italiana SpA

19

2017/C 213/26

Mål C-165/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 3 april 2017 – Morgan Stanley & Co International plc mot Ministre de l'Économie et des Finances

20

2017/C 213/27

Mål C-185/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Varna (Bulgarien) den 10 april 2017 – Nachalnik na Mitnitsa Varna mot Saksa OOD

21

2017/C 213/28

Mål C-215/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenien) den 25 april 2017 – Nova Kreditna Banka Maribor d.d mot Republiken Slovenien

21

2017/C 213/29

Mål C-222/17 P: Överklagande ingett den 27 april 2017 av Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA) och Armando Álvarez, S.A. av den dom som tribunalen (tredje avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 17 februari 2017 i mål T-40/15, ASPLA och Armando Álvarez mot Europeiska unionen

22

2017/C 213/30

Mål C-230/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Østre Landsret (Danmark) den 2 maj 2017 – Erdem Deha Altiner och Isabel Hanna Ravn mot Udlændingestyrelsen

23

2017/C 213/31

Mål C-240/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Finland) den 10 maj 2017 – E. mot Maahanmuuttovirasto

23

 

Tribunalen

2017/C 213/32

Mål T-531/14: Tribunalens dom av den 3 maj 2017 – Sotiropoulou m. fl. mot rådet (Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Ekonomisk och monetär politik — Beslut som riktas till en medlemsstat i syfte att åtgärda en situation med för stort budgetunderskott — Sänkning och avskaffande av pensionsrättigheter i Grekland — Tillräckligt klar överträdelse av en rättsregel som har till syfte att ge enskilda rättigheter)

25

2017/C 213/33

Förenade målen T-15/15 och T-197/15: Tribunalens dom av den 12 maj 2017 – Costa mot Parlamentet (Systemet för ersättning till Europaparlamentets ledamöter — Avgångspension — Beslut om att avbryta utbetalningen av pension — Beslut om att återkräva pension — Kumulationsförbud — Bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter — Hänvisning till nationell lagstiftning — Artikel 12.2a v i förordningen om livstidsersättning — Ersättning som betalats ut för uppdraget som ordförande för en italiensk hamnmyndighet — Berättigade förväntningar)

25

2017/C 213/34

Mål T-122/15: Tribunalens dom av den 16 maj 2017 – Landeskreditbank Baden-Württemberg mot ECB (Ekonomisk och monetär politik — Tillsyn över kreditinstitut — Artikel 6.4 i förordning (EU) nr 1024/2013 — Artikel 70.1 i förordning (EU) nr 468/2014 — Gemensam tillsynsmekanism — ECB:s behörighet — Utövande som decentraliserats av de nationella myndigheterna — Bedömning av hur betydande ett kreditinstitut är — Behov av direkt tillsyn som utövas av ECB)

26

2017/C 213/35

Mål T-303/15: Tribunalens dom av den 11 maj 2017 – Barqawi/rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Syrien — Frysning av tillgångar — Uppenbart oriktig bedömning)

27

2017/C 213/36

Mål T-304/15: Tribunalens dom av den 11 maj 2017 – Abdulkarim/rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Syrien — Frysning av tillgångar — Uppenbart oriktig bedömning)

27

2017/C 213/37

Mål T-376/15: Tribunalens dom av den 11 maj 2017 – KK mot Easme (Ramprogrammet för forskning och innovation Horizon 2020 — Ansökningsomgång avseende arbetsprogram 2014-2015 — Stödprogram för innovation inom små och medelstora företag — Easmes beslut att förklara att en ansökan om stöd inte kan prövas — Regeln om ett enda ingivande — Omprövnings- och omvärderingsförfarande — Den elektroniska portalen för att inge ansökningar var temporärt ur funktion — Felaktig bedömning — Åsidosättande av formföreskrifter — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar)

28

2017/C 213/38

Mål T-159/16: Tribunalens dom av den 16 maj 2017 – Metronia mot EUIPO – Zitro IP (TRIPLE O NADA) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket TRIPLE O NADA — Äldre EU-figurmärke TRIPLE BINGO — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

29

2017/C 213/39

Mål T-71/16 P: Tribunalens beslut av den 3 maj 2017 – De Nicola mot EIB (Överklagande — Personalmål — EIB:s personal — Betygsättning — Rapport om karriärbedömning — Bedömningsförfarandet 2007 — Felaktig rättstillämpning — Uppenbart att överklagandet är ogrundat)

29

2017/C 213/40

Mål T-73/16 P: Tribunalens beslut av den 3 maj 2017 – De Nicola mot EIB (Överklagande — Personalmål — EIB:s personal — Mobbning — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Felaktig rättstillämpning — Uppenbart att överklagandet är ogrundat)

30

2017/C 213/41

Mål T-111/17: Överklagande ingett den 20 februari 2017 – Computer Market mot EUIPO (COMPUTER MARKET)

30

2017/C 213/42

Mål T-211/17: Talan väckt den 6 april 2017 – Amplexor Luxembourg mot kommissionen

31

2017/C 213/43

Mål T-231/17: Talan väckt den 20 april 2017 – SE mot rådet

31

2017/C 213/44

Mål T-233/17: Talan väckt den 20 april 2017 – Portugal mot kommissionen

32

2017/C 213/45

Mål T-245/17: Talan väckt den 24 april 2017 – ViaSat mot kommissionen

33

2017/C 213/46

Mål T-256/17: Talan väckt den 2 maj 2017 – Labiri mot EESK

34

2017/C 213/47

Mål T-258/17: Talan väckt den 3 maj 2017 – Arbuzov mot rådet

35

2017/C 213/48

Mål T-276/17: Överklagande ingett den 8 maj 2017 – Ogrodnik mot EUIPO – Aviario Tropical (Tropical)

35

2017/C 213/49

Mål T-278/17: Överklagande ingett den 10 maj 2017 – Bank of New York Mellon mot EUIPO – Nixen Partners (NEXEN)

36

2017/C 213/50

Mål T-279/17: Överklagande ingett den 11 maj 2017 – Hermann Bock mot EUIPO (Push and Ready)

37

2017/C 213/51

Mål T-280/17: Talan väckt den 9 maj 2017 – GE.CO.P. mot kommissionen

37

2017/C 213/52

Mål T-287/17: Överklagande ingett den 8 maj 2017 – Swemac Innovation mot EUIPO – Swemac Medical Appliances (SWEMAC)

38


 

Rättelser

2017/C 213/53

Rättelse till meddelandet i Europeiska unionens officiella tidning i mål T-197/17 ( EUT C 151, 15.5.2017 )

39


SV

 

Top