Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:030:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 30, 30 januari 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 30

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
30 januari 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2017/C 30/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2017/C 30/02

Mål C-673/13 P: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 23 november 2016 – Europeiska kommissionen mot Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Överklagande — Tillgång till institutionernas handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Miljö — Århuskonventionen — Förordning (EG) nr 1367/2006 — Artikel 6.1 — Risk för att en fysisk eller juridisk persons affärsintressen undergrävs — Begreppet ”information … [som] rör miljöutsläpp” — Handlingar i ett ärende som rör godkännande av ett verksamt ämne som ingår i växtskyddsmedel — Det verksamma ämnet glyfosat)

2

2017/C 30/03

Mål C-442/14: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 23 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Nederländerna) – Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting mot College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Begäran om förhandsavgörande — Miljö — Århuskonventionen — Direktiv 2003/4/EG — Artikel 4.2 — Allmänhetens tillgång till information — Begreppet ”uppgifter om utsläpp i miljön” — Direktiv 91/414/EEG — Direktiv 98/8/EG — Förordning (EG) nr 1107/2009 — Utsläppande av växtskyddsmedel och biocidprodukter på marknaden — Sekretess — Skydd av industriella och kommersiella intressen)

3

2017/C 30/04

Mål C-461/14: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 24 november 2016 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien (Fördragsbrott — Direktiv 2009/147/EG — Bevarande av vilda fåglar — Särskilda skyddsområden — Direktiv 85/337/EEG — Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt — Direktiv 92/43/EEG — Bevarande av livsmiljöer)

4

2017/C 30/05

Mål C-464/14: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 24 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Tributário de Lisboa – Portugal) – SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento SA mot Fazenda Pública (Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för kapital — Artiklarna 63–65 FEUF — Associeringsavtalet mellan EG och Tunisien — Artiklarna 31, 34 och 89 — Associeringsavtalet mellan EG och Libanon — Artiklarna 31, 33 och 85 — Inkomstskatt för juridiska personer — Utdelning som erhålls från ett bolag som är etablerat i medlemsstaten för det mottagande bolaget — Utdelning som erhålls från ett bolag som är etablerat i ett tredjeland som är part i associeringsavtalet — Skillnad i behandling — Restriktion — Motivering — Effektiv skattekontroll — Möjligheten att åberopa artikel 64 FEUF i samband med associeringsavtalen mellan EG och Tunisien respektive mellan EG och Libanon)

5

2017/C 30/06

Mål C-177/15: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 23 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Nelsons GmbH mot Ayonnax Nutripharm GmbH, Bachblütentreff Ltd (Begäran om förhandsavgörande — Information till och skydd av konsumenter — Förordning (EG) nr 1924/2006 — Näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel — Övergångsåtgärder — Artikel 28.2 — Produkter med varumärken eller märkesnamn som fanns före den 1 januari 2005 — Preparat baserade på ”Bach-blommor” — EU-varumärket RESCUE — Produkter som före den 1 januari 2005 saluförts som läkemedel och efter detta datum som livsmedel)

7

2017/C 30/07

Mål C-314/15: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 23 november 2016 – Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike (Fördragsbrott — Direktiv 91/271/EEG — Rening av avloppsvatten från tätbebyggelse — Artikel 4.1 och 4.3 — Sekundär rening eller motsvarande rening)

8

2017/C 30/08

Mål C-395/15: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 1 december 2016 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona – Spanien) – Mohamed Daouidi mot Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Direktiv 2000/78/EG — Likabehandling i arbetslivet — Artiklarna 1–3 — Förbud mot diskriminering på grund av funktionshinder — Fråga om det föreligger ett ”funktionshinder” — Begreppet ”varaktiga” fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artiklarna 3, 15, 21, 30, 31, 34 och 35 — Uppsägning av en arbetstagare som är tillfälligt arbetsoförmögen, i den mening som avses i nationell rätt, på obestämd tid)

9

2017/C 30/09

Förenade målen C-408/15 P och C-409/15 P: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 24 november 2016 – Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG m.fl. (C-408/15 P), ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV m.fl. (C-409/15 P) mot Europaparlamentet, Europeiska unionens råd (Överklagande — Talan om ogiltigförklaring — Artikel 263 fjärde stycket FEUF — Rätt att väcka talan — Talerätt — Rättsakt som berör fysiska eller juridiska personer personligen på grund av ”vissa för dem utmärkande egenskaper” — Förordning (EU) nr 511/2014 — Åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet om tillträde till och rimlig och rättvis fördelning av vinster från utnyttjande av genetiska resurser i unionen — Förordning (EG) nr 2100/94 — Begränsning av rättsverkningarna av gemenskapens växtförädlarrätt — Undantag för förädlare)

10

2017/C 30/10

Mål C-443/15: Domstolens dom (första avdelningen) av den 24 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från The Labour Court, Ireland – Irland) – David L. Parris mot Trinity College Dublin m.fl. (Begäran om förhandsavgörande — Likabehandling i arbetslivet — Direktiv 2000/78/EG — Artikel 2 — Förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning och ålder — Nationell pensionsplan — Utbetalning av en efterlevandeförmån till den registrerade partnern — Villkor — Partnerskapet ska ha ingåtts innan medlemmen i nämnda plan fyllde 60 år — Registrerat partnerskap — Kunde ej ingås i den berörda medlemsstaten före år 2010 — Fast förhållande föreligger — Artikel 6.2 — Befogad särbehandling på grund av ålder)

11

2017/C 30/11

Mål C-454/15: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 24 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Hessisches Landesarbeitsgericht – Tyskland) – Jürgen Webb-Sämann mot Christopher Seagon (i egenskap av konkursförvaltare i Baumarkt Praktiker DIY GmbH:s konkurs) (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Direktiv 2008/94/EG — Artikel 8 — Skydd av arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens — Bestämmelser om social trygghet — Tillämpningsområde — Åtgärder som är nödvändiga för att skydda arbetstagares omedelbara eller framtida rättigheter enligt ett kompletterande pensionssystem — Skyldighet att föreskriva en rätt att få obetalda pensionsavgifter separerade från konkursboet — Föreligger inte)

12

2017/C 30/12

Mål C-486/15 P: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 30 november 2016 – Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike, Orange, Förbundsrepubliken Tyskland (Överklagande — Statligt stöd — Finansiella åtgärder till förmån för France Télécom — Erbjudande om aktieägartillskott — Offentliga uttalanden av företrädare för franska staten — Beslut i vilket stödet förklaras oförenligt med den gemensamma marknaden — Begreppet stöd — Begreppet ekonomisk fördel — Kriteriet avseende en rationell privat investerare — Tribunalens motiveringsskyldighet — Domstolsprövningens gränser — Missuppfattning av det omtvistade beslutet)

12

2017/C 30/13

Mål C-642/15 P: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 1 december 2016 – Toni Klement mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), Bullerjan GmbH (Överklagande — Förordning (EG) nr 207/2009 — EU-varumärke — Tredimensionellt varumärke som återger formen av en ugn — Artikel 15.1 a — Ansökan om upphävande av ett EU-varumärke — Artikel 15.1 andra stycket a — Verkligt bruk av varumärket — Avslag på ansökan om ogiltighetsförklaring)

13

2017/C 30/14

Mål C-645/15: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 24 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Tyskland) – Bund Naturschutz in Bayern e.V., Harald Wilde mot Freistaat Bayern (Begäran om förhandsavgörande — Miljö — Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt — Direktiv 2011/92/EU — Projekt som är föremål för bedömning — Punkt 7 i bilaga I — Europeiska överenskommelsen om trafik på internationella huvudvägar — Breddning av en väg med fyra körfält på en längd av minst 10 km)

13

2017/C 30/15

Mål C-662/15: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 24 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Düsseldorf – Tyskland) – Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG mot BIOS Medical Services GmbH, tidigare BIOS Naturprodukte GmbH (Begäran om förhandsavgörande — Tillnärmning av lagstiftning — Direktiv 93/42/EEG — Medicintekniska produkter — Produkter i klass I (kirurgiska förband) som tillverkaren låtit bli föremål för en överensstämmelsebedömning — Parallellimport — Uppgifter om importören har lagts till på etiketten — Kompletterande förfarande för överensstämmelsebedömning)

14

2017/C 30/16

Mål C-152/16: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 1 december 2016 – Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg (Fördragsbrott — Förordning (EG) nr 1071/2009 — Regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik — Artikel 16.1 och 16.5 — Nationellt elektroniskt register över vägtransportföretag — Registret är inte sammankopplat med de andra medlemsstaternas nationella elektroniska register)

15

2017/C 30/17

Mål C-520/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Hannover (Tyskland) den 5 oktober 2016 – Andrea Witzel, Jannis Witzel, Jazz Witzel mot Germanwings GmbH

15

2017/C 30/18

Mål C-521/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Hannover (Tyskland) den 5 oktober 2016 – Ralf-Achim Vetter, Susanne Glang-Vetter, Anna Louisa Vetter, Carolin Marie Vetter mot Germanwings GmbH

16

2017/C 30/19

Mål C-529/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht München (Tyskland) den 17 oktober 2016 – Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH mot Hauptzollamt München

17

2017/C 30/20

Mål C-538/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Frankfurt am Main (Tyskland) den 25 oktober 2016 – Kevin Joseph Devine mot Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

17

2017/C 30/21

Mål C-539/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Frankfurt am Main (Tyskland) den 25 oktober 2016 – Richard Rodriguez Serin mot HOP!-Regional

18

2017/C 30/22

Mål C-548/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d'appel de Mons (Belgien) den 28 oktober 2016 – État belge mot Biologie Dr Antoine SPRL

18

2017/C 30/23

Mål C-549/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano (Italien) den 31 oktober 2016 – Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano mot Palais Kaiserkron Srl

19

2017/C 30/24

Mål C-551/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Centrale Raad van Beroep (Nederländerna) den 31 oktober 2016 – J. Klein Schiphorst mot Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

20

2017/C 30/25

Mål C-558/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Kammergericht Berlin (Tyskland) den 3 november 2016 – Doris Margret Lisette Mahnkopf

20

2017/C 30/26

Mål C-574/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanien) den 14 november 2016 – Grupo Norte Facility S.A. mot Angel Manuel Moreira Gómez

21

2017/C 30/27

Mål C-586/16 P: Överklagande ingett den 17 november 2016 av Sun Pharmaceutical Industries Ltd, tidigare Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd, av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 8 september 2016 i mål T-460/13, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, formerly Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd mot Europeiska kommissionen

22

2017/C 30/28

Mål C-588/16 P: Överklagande ingett den 18 november 2016 av Generics (UK) Ltd av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 8 september 2016 i mål T-469/13, Generics (UK) mot kommissionen

23

2017/C 30/29

Mål C-590/16: Talan väckt den 21 november 2016 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

24

2017/C 30/30

Mål C-591/16 P: Överklagande ingett den 18 november 2016 av H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 8 september i mål T-472/13, H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd mot Europeiska kommissionen

25

2017/C 30/31

Mål C-598/16 P: Överklagande ingett den 23 november 2016 av Viktor Fedorovych Yanukovych av den dom som tribunalen (nionde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 15 september 2016 i mål T-346/14: Yanukovych mot rådet

26

2017/C 30/32

Mål C-599/16 P: Överklagande ingett den 23 november 2016 av Oleksandr Viktorovych Yanukovych av den dom som tribunalen (nionde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 15 september 2016 i mål T-348/14, Yanukovych mot rådet

27

2017/C 30/33

Mål C-600/16 P: Överklagande ingett den 24 november 2016 av National Iranian Tanker Company av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 14 september 2016 i mål T-207/15: National Iranian Tanker Company mot Europeiska unionens råd

28

2017/C 30/34

Mål C-601/16 P: Överklagande ingett den 24 november 2016 av Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 8 september 2016 i mål T-467/13, Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd mot Europeiska kommissionen

29

2017/C 30/35

Mål C-602/16 P: Överklagande ingett den 24 november 2016 av Europeiska unionens råd av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 15 september 2016 i mål T-111/14, Unitec Bio mot rådet

31

2017/C 30/36

Mål C-603/16 P: Överklagande ingett den 24 november 2016 av Europeiska unionens råd av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 15 september 2016 i mål T-139/14: PT Wilmar Bioenergi Indonesia och PT Wilmar Nabati Indonesia mot rådet

32

2017/C 30/37

Mål C-604/16 P: Överklagande ingett den 24 november 2016 av Europeiska unionens råd av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 15 september 2016 i mål T-121/14, PT Pelita Agung Agrindustri mot rådet

33

2017/C 30/38

Mål C-605/16 P: Överklagande ingett den 24 november 2016 av Europeiska unionens råd av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 15 september 2016 i mål T-120/14: PT Ciliandra Perkasa mot rådet

34

2017/C 30/39

Mål C-606/16 P: Överklagande ingett den 24 november 2016 av Europeiska unionens råd av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 15 september 2016 i mål T-80/14, PT Musim Mas mot rådet

35

2017/C 30/40

Mål C-607/16 P: Överklagande ingett den 24 november 2016 av Europeiska unionens råd av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 15 september 2016 i målen T-112/14–T-116/14 och T-119/14, Molinos Río de la Plata m.fl. mot rådet

36

2017/C 30/41

Mål C-608/16 P: Överklagande ingett den 24 november 2016 av Europeiska unionens råd av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 15 september 2016 i mål T-117/14, Cargill mot rådet

37

2017/C 30/42

Mål C-609/16 P: Överklagande ingett den 24 november 2016 av Europeiska unionens råd av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 15 september i mål T-118/14: LDC Argentina mot rådet

38

2017/C 30/43

Mål C-611/16 P: Överklagande ingett den 25 november 2016 av Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma, LLC, tidigare Zoetis Products LLC, av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 8 september 2016 i mål T-471/13: Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma mot Europeiska kommissionen

39

2017/C 30/44

Mål C-614/16 P: Överklagande ingett den 28 november 2016 av Merck KGaA av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 8 september 2016 i mål T-470/13, Merck KGaA mot Europeiska kommissionen

40

 

Tribunalen

2017/C 30/45

Mål T-248/13: Tribunalens dom av den 13 december 2016 – Al-Ghabra mot kommissionen (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter — Förordning (EG) nr 881/2002 — Frysning av penningmedel och ekonomiska tillgångar tillhörande en person som finns upptagen i en förteckning som upprättats av ett FN-organ — Upptagande av denna person i förteckningen i bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 — Talan om ogiltigförklaring — Rimlig frist — Skyldighet att kontrollera och motivera att det finns grund för de åberopade skälen)

42

2017/C 30/46

Mål T-764/14: Tribunalens dom av den 13 december 2016 – European Dynamics Luxembourg och Evropaïki Dynamiki mot kommissionen (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Tekniskt bistånd, utveckling och genomförande av ett tulltransiteringssystem för Asean (ACTS) — En anbudsgivares anbud förkastas — Tilldelning av kontraktet till en annan anbudsgivare — Urvalskriterier — Tilldelningskriterier — Motiveringsskyldighet — Uppenbart oriktig bedömning — Likabehandling — Öppenhet)

43

2017/C 30/47

Mål T-95/15: Tribunalens dom av den 13 december 2016 – Printeos m.fl. mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Europeiska marknaden för standardkuvert enligt katalog och specialtryckta kuvert — Beslut i vilket det konstateras en överträdelse av artikel 101 FEUF — Samordning av försäljningspriserna och uppdelning av kunderna — Förlikningsförfarande — Böter — Grundbelopp — Anpassning i särskilda fall — Tak motsvarande 10 procent av sammanlagd omsättning — Artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1/2003 — Motiveringsskyldighet — Likabehandling)

43

2017/C 30/48

Mål T-397/15: Tribunalens dom av den 14 december 2016 – PAL Bullermann mot EUIPO – Symaga (PAL) (EU-varumärke — Upphävandeförfarande — EU-figurmärket PAL — Partiellt upphävande — Verkligt bruk av varumärket — Artikel 15.1 a och artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 — Form som skiljer sig från det registrerade varumärket — Regel 22.3 och 22.4 i förordning (EG) nr 2868/95)

44

2017/C 30/49

Mål T-548/15: Tribunalens dom av den 13 december 2016 – Guiral Broto mot EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Café del Sol — Det äldre nationella figurmärket Café del Sol — Underlåtelse att inkomma med bevisning på det språk som används i invändningsförfarandet — Artiklarna 75 och 76 i förordning (EG) nr 207/2009 — Reglerna 19 och 20 i förordning (EG) nr 2868/95 — Rätten till försvar)

45

2017/C 30/50

Mål T-549/15: Tribunalens dom av den 13 december 2016 – Guiral Broto mot EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Café del Sol — Det äldre nationella figurmärket Café del Sol — Underlåtelse att inkomma med bevisning på det språk som används i invändningsförfarandet — Artiklarna 75 och 76 i förordning (EG) nr 207/2009 — Reglerna 19 och 20 i förordning (EG) nr 2868/95 — Rätten till försvar)

45

2017/C 30/51

Mål T-744/15: Tribunalens dom av den 13 december 2016 – Puro Italian Style mot EUIPO (smartline) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket smartline — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

46

2017/C 30/52

Mål T-745/15: Tribunalens dom av den 14 december 2016 – Scorpio Poland mot EUIPO – Eckes-Granini Group (YO!) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket YO! — Det äldre nationella ordmärket YO — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

46

2017/C 30/53

Mål T-24/16: Tribunalens dom av den 13 december 2016 – Sovena Portugal – Consumer Goods mot EUIPO – Mueloliva (FONTOLIVA) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Ordmärket FONTOLIVA — Det äldre nationella ordmärket FUENOLIVA — Relativt registreringshinder — Huruvida registreringen av det äldre varumärket är giltig — Nya omständigheter och bevis har åberopats vid tribunalen — Verkligt bruk av det äldre varumärket — Behörighet att ändra ett beslut — Artiklarna 8.1 b, 42.2, 42.3, 65 och 76 i förordning (EG) nr 207/2009)

47

2017/C 30/54

Mål T-58/16: Tribunalens dom av den 13 december 2016 – Apax Partners mot EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket APAX — Det äldre internationella ordmärket APAX — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Varu- eller tjänsteslagslikhet — Artikel 8.1 a och b i förordning (EG) nr 207/2009)

48

2017/C 30/55

Mål T-154/16: Tribunalens dom av den 14 december 2016 – Grid applications mot EUIPO (APlan) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket APlan — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009)

48

2017/C 30/56

Mål T-809/16: Talan väckt den 18 november 2016 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank mot Gemensamma resolutionsnämnden

49

2017/C 30/57

Mål T-811/16: Talan väckt den 18 november 2016 – Di Bernardo mot kommissionen

49

2017/C 30/58

Mål T-813/16: Talan väckt den 21 november 2016 – Abes mot kommissionen

50

2017/C 30/59

Mål T-818/16: Talan väckt den 22 november 2016 – Netflix International och Netflix mot kommissionen

51

2017/C 30/60

Mål T-832/16: Talan väckt den 25 november 2016 – Celio International mot kommissionen

52

2017/C 30/61

Mål T-835/16: Talan väckt den 28 november 2016 – Louvers Belgium mot kommissionen

53

2017/C 30/62

Mål T-836/16: Talan väckt den 30 november 2016 – Polen mot kommissionen

54

2017/C 30/63

Mål T-841/16: Talan väckt den 24 november 2016 – Alex mot kommissionen

55

2017/C 30/64

Mål T-855/16: Talan väckt den 7 december 2016 – Fertisac mot Echa

56

2017/C 30/65

Mål T-865/16: Talan väckt den 7 december 2016 – Fútbol Club Barcelona mot kommissionen

57

2017/C 30/66

Mål T-868/16: Talan väckt den 11 december 2016 – QI m.fl. mot kommissionen och ECB

58

2017/C 30/67

Mål T-872/16: Överklagande ingett den 9 december 2016 – repowermap mot EUIPO – Repower (REPOWER)

58


SV

 

Top