EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:006:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 6, 9 januari 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 6

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
9 januari 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2017/C 6/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1

 

Tribunalen

2017/C 6/02

Utnämning av justitiesekreterare

2


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2017/C 6/03

Mål C-448/14: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 9 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Tyskland) – Davitas GmbH mot Stadt Aschaffenburg (Begäran om förhandsavgörande — Nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser — Förordning (EG) nr 258/97 — Artikel 1.2 c — Begreppet ”livsmedel och livsmedelsingredienser med en ny primär struktur på molekylär nivå”)

3

2017/C 6/04

Mål C-465/14: Domstolens dom (första avdelningen) av den 27 oktober 2016 (begäran om förhandsavgörande från Centrale Raad van Beroep – Nederländerna) – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank mot F. Wieland, H. Rothwangl (Begäran om förhandsavgörande — Artiklarna 18 FEUF och 45 FEUF — Social trygghet för migrerande arbetstagare — Förordning (EEG) nr 1408/71 — Artiklarna 3 och 94 — Förordning (EG) nr 859/2003 — Artikel 2.1 och 2.2 — Förmåner vid ålderdom och dödsfall — Före detta sjömän som är medborgare i ett tredjeland som blev medlem i Europeiska unionen år 1995 — Uteslutna från rätten till förmåner vid ålderdom)

4

2017/C 6/05

Mål C-506/14: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 26 oktober 2016 (begäran om förhandsavgörande från Korkein hallinto-oikeus – Finland) – Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy mot Työ- ja elinkeinoministeriö (Begäran om förhandsavgörande — System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom Europeiska unionen — Direktiv 2003/87/EG — Artikel 10a — Metod för gratis tilldelning av utsläppsrätter — Beräkning av den enhetliga, sektorsövergripande korrigeringsfaktorn — Beslut 2013/448/EU — Artikel 4 — Bilaga II — Giltighet — Tillämpning av den enhetliga, sektorsövergripande korrigeringsfaktorn på anläggningar där det föreligger betydande risk för koldioxidläckage — Fastställande av produktriktmärke för smält råjärn — Beslut 2011/278/EU — Artikel 10.9 — Bilaga I — Giltighet)

5

2017/C 6/06

Mål C-537/14 P: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 27 oktober 2016 – Debonair Trading Internacional Lda mot Groupe Léa Nature SA, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (Överklagande — EU-varumärke — Förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 8.1 b och 8.5 — Figurmärke innehållande ordelementen ”SO’BiO ētic” — Invändning av innehavaren till europeiska och nationella ord- och figurmärken innehållande ordelementet ”SO…?” — Avslag på registreringsansökan)

6

2017/C 6/07

Mål C-554/14: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 8 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Sofiyski gradski sad – Bulgarien) – brottmål mot Atanas Ognyanov (Begäran om förhandsavgörande — Straffrättsligt samarbete — Rambeslut 2008/909/RIF — Artikel 17 — Lag som reglerar verkställigheten av en påföljd — Tolkning av en nationell regel i den verkställande staten som föreskriver en nedsättning av fängelsestraffet på grund av arbete som den dömda personen har utfört under tiden vederbörande var frihetsberövad i den utfärdande staten — Rättsverkningar av rambeslut — Skyldighet att göra en konform tolkning)

6

2017/C 6/08

Mål C-590/14 P: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 26 oktober 2016 – Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) mot Alouminion tis Ellados VEAE, tidigare Alouminion AE, Europeiska kommissionen (Överklagande — Statligt stöd — Aluminiumtillverkning — Förmånlig prissättning på el som beviljats genom avtal — Beslut i vilket stödet förklaras vara förenligt med den inre marknaden — Uppsägning av avtalet — Beslut om uppskov med verkningarna av att avtalet sagts upp — Beslut i vilket stödet förklaras olagligt — Artikel 108.3 FEUF — Begreppen ”befintligt stöd” och ”nytt stöd” — Åtskillnad)

7

2017/C 6/09

Mål C-611/14: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 26 oktober 2016 (begäran om förhandsavgörande från Retten i Glostrup – Danmark) – brottmål mot Canal Digital Danmark A/S (Begäran om förhandsavgörande — Otillbörliga affärsmetoder — Direktiv 2005/29/EG — Artiklarna 6 och 7 — Reklam för ett satellit-tv-abonnemang — Abonnemangspris som utöver den månatliga avgiften för abonnemanget omfattar en avgift som ska betalas varje halvår för det kort som är nödvändigt för att avkoda sändningarna — Priset som ska betalas varje halvår har utelämnats eller har angetts på ett mindre iögonfallande sätt än priset för den månatliga avgiften — Vilseledande handling — Vilseledande underlåtenhet — Införlivande av en bestämmelse i ett direktiv har enbart skett i förarbetena till den nationella lagen om införlivande och inte i själva lagtexten)

8

2017/C 6/10

Mål C-613/14: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 27 oktober 2016 (begäran om förhandsavgörande från Supreme Court – Irland) – James Elliott Construction Limited mot Irish Asphalt Limited (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 267 FEUF — Domstolens behörighet — Begreppet ”bestämmelse i unionsrätten” — Direktiv 89/106/EEG — Tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter — Standard som antagits av Europeiska standardiseringsorganisationen (CEN) på uppdrag av Europeiska kommissionen — Offentliggörande av standarden i Europeiska unionens tidning — Harmoniserad standard EN 13242:2002 — Nationell standard som överför den harmoniserade standarden EN 13242:2002 — Tvist om avtal mellan enskilda — Metod för att fastställa att en vara (inte) överensstämmer med en nationell standard som införlivar en harmoniserad standard — Tidpunkt då det konstaterats att en vara (inte) överensstämmer med denna standard — Direktiv 98/43/EG — Förfarande för information på området för tekniska standarder och bestämmelser — Tillämpningsområde)

9

2017/C 6/11

Mål C-41/15: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 8 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från High Court – Irland) – Gerard Dowling m.fl. mot Minister for Finance (Förordning nr 407/2010/EU — Europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen — Genomförandebeslut 2011/77/EU — Ekonomiskt bistånd från Europeiska unionen till Irland — Rekapitalisering av inhemska banker — Bolagsrätt — Andra direktivet 77/91/EEG — Artiklarna 8, 25 och 29 — Rekapitalisering av en bank genom ett domstolsföreläggande — Ökning av bolagskapitalet utan beslut av bolagsstämman och utan att de emitterade aktierna med företrädesrätt erbjuds de befintliga aktieägarna — Emission av nya aktier mot ett vederlag som understiger deras nominella belopp)

10

2017/C 6/12

Mål C-42/15: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 9 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Okresný súd Dunajská Streda – Slovakien) – Home Credit Slovakia a.s. mot Klára Bíróová (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2008/48/EG — Konsumentskydd — Konsumentkrediter — Artiklarna 1, 3 led m, 10.1, 10.2, 22.1 och 23 — Tolkning av begreppen ”i pappersform” och ”på något annat varaktigt medium” — Avtal som hänvisar till en annan handling — Krav på ”skriftlig form” i den mening som avses i nationell rätt — Angivande av erfordrad information genom hänvisning till objektiva parametrar — Uppgifter som ska anges i ett kreditavtal med fast löptid — Följder av att obligatoriska uppgifter saknas — Proportionalitet)

11

2017/C 6/13

Mål C-43/15 P P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 8 november 2016 – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (Överklagande — EU-varumärke — Ansökan om registrering av ett figurmärke som innehåller ordelementet ”compressor technology” — Invändning från innehavaren av ordmärkena KOMPRESSOR PLUS och KOMPRESSOR — Delvist avslag på registreringsansökan — Förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 60 — Förordning (EG) nr 216/96 — Artikel 8.3 — ”Anslutningsöverklagande” — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 8.1 b — De äldre nationella varumärkena har låg särskiljningsförmåga — Risk för förväxling)

12

2017/C 6/14

Mål C-114/15: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 27 oktober 2016 (begäran om förhandsavgörande från Cour d'appel de Pau – Frankrike) – brottmål mot Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) m.fl. (Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för varor — Artiklarna 34 och 36 FEUF — Kvantitativa restriktioner — Parallellimport av veterinärmedicinska läkemedel — Direktiv 2001/82/EG — Artikel 65 — Nationella bestämmelser om förhandstillstånd — Uppfödare kan inte använda det förenklade förfarandet för att erhålla godkännande för försäljning — Skyldighet att inneha ett tillstånd till att bedriva partihandel — Skyldighet att inneha en inrättning i den medlemsstat dit läkemedlet ska importeras — Skyldigheter avseende säkerhetsövervakning av läkemedel)

12

2017/C 6/15

Mål C-149/15: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 9 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från la Cour d'appel de Liège – Belgien) – Sabrina Wathelet mot Garage Bietheres & Fils SPRL (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 1999/44/EG — Försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier — Tillämpningsområde — Begreppet säljare — Mellanhand — Särskilda omständigheter)

13

2017/C 6/16

Mål C-195/15: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 26 oktober 2016 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskand) – SCI Senior Home, i rekonstruktion, mot Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG (Begäran om förhandsavgörande — Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa — Civilrättsligt samarbete — Insolvensförfaranden — Förordning (EG) nr 1346/2000 — Artikel 5 — Begreppet ”tredjemansskydd” — Offentligrättslig inskrivning avseende fast egendom som säkerställer uppbörd av fastighetsskatten)

14

2017/C 6/17

Mål C-211/15 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 26 oktober 2016 – Orange, tidigare France Télécom mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrens — Statligt stöd — Statligt stöd som Republiken Frankrike beviljat France Télécom — Reform av finansieringen av pensionerna för statsanställda vid France Télécom — Minskning av den motprestation som France Télécom skulle betala till staten — Beslut i vilket det fastställs att stödet på vissa villkor är förenligt med den inre marknaden — Begreppet stöd — Begreppet ekonomisk fördel — Selektiv karaktär — Påverkan på konkurrensen — Missuppfattning av de faktiska omständigheterna — Avsaknad av motivering — Ändring av skälen)

14

2017/C 6/18

Mål C-212/15: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 9 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunalul Mureș – Rumänien) – ENEFI Energiahatékonysági Nyrt mot Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP) (Begäran om förhandsavgörande — Civilrättsligt samarbete — Insolvensförfaranden — Förordning (EG) nr 1346/2000 — Artikel 4 — Verkningar enligt lagstiftningen i en medlemsstat på fordringar som inte har varit föremål för insolvensförfarandet — Förverkande av rättigheter — Fordrans karaktär av skattefordran — Saknar betydelse — Artikel 15 — Begreppet ”pågående rättegångar” — Verkställighetsförfaranden — Omfattas inte)

15

2017/C 6/19

Mål C-220/15: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 27 oktober 2016 – Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland (Fördragsbrott — Fri rörlighet för varor — Direktiv 2007/23/EG — Utsläppande på marknaden av pyrotekniska artiklar — Artikel 6 — Fri rörlighet för pyrotekniska artiklar som uppfyller kraven i direktivet — Nationell lagstiftning som uppställer ytterligare krav för utsläppande på marknaden av pyrotekniska artiklar — Skyldighet att i förväg anmäla till ett nationellt organ som är behörigt att kontrollera och ändra bruksanvisningarna för pyrotekniska artiklar)

16

2017/C 6/20

Mål C-243/15: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 8 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovakien) – Lesoochranárske zoskupenie VLK mot Obvodný úrad Trenčín (Begäran om förhandsavgörande — Miljö — Direktiv 92/43/EEG — Bevarande av livsmiljöer — Artikel 6.3 — Århuskonventionen — Allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor — Artiklarna 6 och 9 — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artikel 47 — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Projekt avseende uppförande av en inhägnad — Det skyddade området Strážovské vrchy — Administrativt tillståndsförfarande — Miljöorganisation — Ansökan om att få ställning som part i förfarandet — Avslag — Domstolsprövning)

16

2017/C 6/21

Mål C-269/15: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 26 oktober 2016 (begäran om förhandsavgörande från Hof van Cassatie – Belgien) – Rijksdienst voor Pensioenen mot Willem Hoogstad (Begäran om förhandsavgörande — Social trygghet — Förordning (EEG) nr 1408/71 — Artikel 4 — Materiellt tillämpningsområde — Avdrag från lagstadgade ålderspensioner samt från andra kompletterande förmåner — Artikel 13 — Fastställande av tillämplig lagstiftning — Bosättning i en annan medlemsstat)

17

2017/C 6/22

Mål C-276/15: Domstolens dom (första avdelningen) av den 26 oktober 2016 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Hecht-Pharma GmbH mot Hohenzollern Apotheke, Winfried Ertelt, i egenskap av innehavare (Begäran om förhandsavgörande — Humanläkemedel — Direktiv 2001/83/EG — Tillämpningsområde — Artikel 2.1 — Läkemedel som har tillverkats på industriell väg eller med hjälp av en industriell process — Artikel 3 led 2 — Officinal beredning)

18

2017/C 6/23

Mål C-290/15: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 27 oktober 2016 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Belgien) – Patrice D’Oultremont m.fl. mot Région wallonne (Begäran om förhandsavgörande — Miljökonsekvensbedömning av vissa planer och program — Direktiv 2001/42/EG — Artiklarna 2 a och 3.2 a — Begreppet ”planer och program” — Villkor i en kungörelse för byggnation av vindkraftverk — Bestämmelser rörande bland annat säkerhetsåtgärder, kontrollåtgärder, reparationsåtgärder, ställande av säkerhet och bullernormer fastställda med beaktande av för vilket ändamål som områdena ska användas)

19

2017/C 6/24

Mål C-292/15: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 27 oktober 2016 (begäran om förhandsavgörande från Vergabekammer Südbayern – Tyskland) – Hörmann Reisen GmbH mot Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling — Kollektivtrafik med buss — Förordning (EG) nr 1370/2007 — Artikel 4.7 — Utläggande på entreprenad — Kravet att kollektivtrafikföretaget självt ska tillhandahålla en stor del av kollektivtrafiken — Innebörden av detta krav — Artikel 5.1 — Förfarande för kontraktstilldelning — Kontraktstilldelning i enlighet med direktiv 2004/18/EG)

20

2017/C 6/25

Mål C-428/15: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 27 oktober 2016 (begäran om förhandsavgörande från Supreme Court – Irland) – Child and Family Agency mot J. D. (Begäran om förhandsavgörande — Civilrättsligt samarbete — Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar — Förordning (EG) nr 2201/2003 — Artikel 15 — Överföring av målet till en domstol i en annan medlemsstat — Tillämpningsområde — Villkor för tillämpning — Bättre lämpad domstol — Barnets bästa)

21

2017/C 6/26

Mål C-468/15 P: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 26 oktober 2016 – PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) mot Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Sasol Germany GmbH (Överklagande — Dumpning — Genomförandeförordningar (EU) nr 1138/2011 och (EU) nr 1241/2012 — Import av vissa fettalkoholer och blandningar av dessa med ursprung i Indien, Indonesien och Malaysia — Förordning (EG) nr 1225/2009 — Artikel 2.10 i — Justering — Funktioner liknande dem som utförs av en agent som arbetar på provisionsbasis — Artikel 2.10 första stycket — Symmetri mellan normalvärdet och exportpriset — Principen om god förvaltning)

22

2017/C 6/27

Mål C-482/15 P: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 26 oktober 2016 – Westermann Lernspielverlage GmbH, tidigare Westermann Lernspielverlag GmbH mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (Överklagande — Ansökan om registrering av ett EU-varumärke — Figurmärke med ordelementen ”bambino” och ”lük” — Invändningsförfarande — Det äldre EU-figurmärket med ordelementet ”bambino” — Delvist avslag på registreringsansökan — Det äldre varumärke som låg till grund för invändningen har upphävts — Skrivelse från klaganden för att informera tribunalen om att nämnda varumärke upphävts — Tribunalen lägger inte till skrivelsen i akten i målet — Avsaknad av motivering)

22

2017/C 6/28

Mål C-439/16 PPU: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 27 oktober 2016 (begäran om förhandsavgörande från Spetsializiran nakazatelen sad – Bulgarien) – brottmål mot Emil Milev (Begäran om förhandsavgörande — Förfarande för brådskande mål om förhandsavgörande — Straffrättsligt samarbete — Direktiv (EU) 2016/343 — Artiklarna 3 och 6 — Tillämpning i tiden — Domstolsprövning av häktningen av en misstänkt — Nationell lagstiftning som innebär ett förbud mot att under domstolsförfarandet undersöka om det föreligger skälig misstanke om att den misstänkte har begått ett brott — Åsidosättande av artiklarna 5.1 c och 5.4 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna — Utrymme för skönsmässig bedömning som enligt nationell rättspraxis ges nationella domstolar för att avgöra om de ska tillämpa nämnda konvention eller inte)

23

2017/C 6/29

Mål C-317/16 P: Överklagande ingett den 2 juni 2016 av Ukraina av det beslut som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 11 mars 2015 i mål T-346/14, Yanukovych mot rådet

23

2017/C 6/30

Mål C-318/16 P: Överklagande ingett av Ukraina den 2 juni 2016 av det beslut som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 11 mars 2015 i mål T-347/14, Yanukovych mot rådet

24

2017/C 6/31

Mål C-319/16 P: Överklagande ingett den 2 juni 2016 av Ukraina av det beslut som tribunalen (nionde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 11 mars 2015 i mål T-348/14, Yanukovych mot rådet

24

2017/C 6/32

Mål C-488/16 P: Överklagande ingett den 13 september 2016 av Bundesverbandes Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise e.V. av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 5 juli 2016 i mål T-167/15, Bundesverband Souvenir- Geschenke –Ehrenpreise e.V mot Europeiska unionen immaterialrättsmyndighet

24

2017/C 6/33

Mål C-519/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugal) den 5 oktober 2016 – Superfoz — Supermercados Lda mot Fazenda Pública

26

2017/C 6/34

Mål C-531/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauen) den 18 oktober 2016 – Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras och ”Specializuotas transportas” UAB

27

2017/C 6/35

Mål C-532/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 18 oktober 2016 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos mot AB SEB bankas

28

2017/C 6/36

Mål C-540/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 25 oktober 2016 – UAB ”Spika”, AB ”Senoji Baltija”, UAB ”Stekutis”, UAB ”Prekybos namai Aistra” mot Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

29

2017/C 6/37

Mål C-541/16: Talan väckt den 25 oktober 2016 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Danmark

30

2017/C 6/38

Mål C-543/16: Talan väckt den 27 oktober 2016 – Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland

31

 

Tribunalen

2017/C 6/39

Mål T-579/14: Tribunalens dom av den 9 november 2016 – Birkenstock Sal mot EUIPO (Återgivning av böljande linjer som korsar varandra) (EU-varumärke — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Figurmärke som består av en återgivning av böljande linjer som korsar varandra — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Reliefmönster — Anbringande av reliefmönster på en varas förpackning)

33

2017/C 6/40

Mål T-67/15: Tribunalens dom av den 10 november 2016 – Polo Club mot EUIPO – Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN — De äldre EU-figurmärkena BEVERLY HILLS POLO CLUB — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Framläggande av ytterligare bevisning — Utrymme för skönsmässig bedömning enligt artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 — Målet återförvisas delvis till invändningsenheten — Artikel 64.1 och 64.2 i förordning nr 207/2009)

33

2017/C 6/41

Mål T-184/15: Tribunalens dom av den 9 november 2016 – Trivisio Prototyping mot kommissionen (Finansiellt stöd — Sjätte ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration — Kontrakt avseende projekten ULTRA, CINeSPACE och IMPROVE — Delvis omkvalificering av talan — Beslut som utgör exekutionstitel — Artikel 299 FEUF — Skiljedomsklausul — Ersättningsgilla kostnader — Återbetalning av erlagda belopp)

34

2017/C 6/42

Mål T-290/15: Tribunalens dom av den 9 november 2016 – Smarter Travel Media mot EUIPO (SMARTER TRAVEL) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket SMARTER TRAVEL — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b och 7.1 c och 7.2 i förordning (EG) nr 207/2009 — Likabehandling)

35

2017/C 6/43

Mål T-315/15: Tribunalens dom av den 17 november 2016 – Vince mot EUIPO (ELECTRIC HIGHWAY) (Unionsvarumärke — Ansökan om registrering som unionsvarumärke av ordelementet ELECTRIC HIGHWAY — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b och 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009)

35

2017/C 6/44

Mål T-579/15: Tribunalens dom av den 8 november 2016 – For Tune mot EUIPO – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket fortune — Det äldre tyska ordmärket FORTUNE-HOTELS — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

36

2017/C 6/45

Mål T-157/16 P: Tribunalens dom av den 17 november 2016 – Fedtke mot EESK (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Rättsakt som enbart utgör en bekräftelse — Nya och väsentliga omständigheter — Bevisbörda)

36

2017/C 6/46

Mål T-746/15: Tribunalens beslut av den 9 november 2016 – Biofa mot kommissionen Talan om ogiltigförklaring — Växtskyddsmedel — Genomförandeförordning (EU) 2015/2069 — Godkännande av allmänkemikalien natriumvätekarbonat — Villkoret direkt berörd ej uppfyllt — Avvisning

37

2017/C 6/47

Mål T-12/16: Tribunalens beslut av den 7 oktober 2016 – Slovenien mot kommissionen (EGFJ och EJFLU — Utgifter som undantagits från finansiering — Betalningar som verkställts av Slovenien — Antagandet av det genomförandebeslut (EU) 2016/1059 — Anledning saknas att döma i saken)

38

2017/C 6/48

Mål T-281/16 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 11 november 2016 – Solelec m.fl. mot parlamentet (Interimistiskt förfarande — Offentliga bygg- och anläggningskontrakt — Anbudsförfarande — Elarbeten (starkström) inom ramen för utvidgningen och renoveringen av parlamentets byggnad ”Konrad Adenauer” i Luxemburg — Avslag på en anbudsgivares anbud och tilldelning av kontraktet till en annan anbudsgivare — Begäran om uppskov med verkställigheten — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

38

2017/C 6/49

Mål T-738/16: Talan väckt den 25 oktober 2016 – La Quadrature du Net m.fl mot kommissionen

39

2017/C 6/50

Mål T-745/16: Talan väckt den 28 oktober 2016 – BPCE mot ECB

40

2017/C 6/51

Mål T-749/16: Talan väckt den 28 oktober 2016 – Stemcor London och Samac Steel Supplies mot kommissionen

41

2017/C 6/52

Mål T-750/16: Talan väckt den 28 oktober 2016 – FV mot rådet

42

2017/C 6/53

Mål T-751/16: Talan väckt den 28 oktober 2016 – Confédération Nationale du Crédit Mutuel mot ECB

42

2017/C 6/54

Mål T-756/16: Överklagande ingett den 2 november 2016 – Euro Castor Green mot EUIPO – Netlon France (Gallerverk)

43

2017/C 6/55

Mål T-757/16: Talan väckt den 28 oktober 2016 – Société générale mot ECB

44

2017/C 6/56

Mål T-758/16: Talan väckt den 31 oktober 2016 – Crédit Agricole mot ECB

45

2017/C 6/57

Mål T-760/16: Överklagande ingett den 4 november 2016 – Basil mot EUIPO – Artex (Cykelkorgar)

46

2017/C 6/58

Mål T-763/16: Talan väckt den 31 oktober 2016 – PY mot EUCAP Sahel Niger

46

2017/C 6/59

Mål T-765/16: Överklagande ingett den 5 november 2016 – Grupo Ganaderos de Fuerteventura mot EUIPO (EL TOFIO El sabor de CANARIAS)

47

2017/C 6/60

Mål T-766/16: Talan väckt den 7 november 2016 – Hércules Club de Fútbol mot kommissionen

48

2017/C 6/61

Mål T-768/16: Talan väckt den 31 oktober 2016 – BNP Paribas mot ECB

49

2017/C 6/62

Mål T-770/16: Talan väckt den 2 november 2016 – Korwin-Mikke mot parlamentet

50

2017/C 6/63

Mål T-774/16: Överklagande ingett den 7 november 2016 – Consejo Regulador del Cava mot EUIPO – Cave de Tain L'Hermitage, union des propriétaires (CAVE DE TAIN)

50

2017/C 6/64

Mål T-780/16: Överklagande ingett den 8 november 2016 – Mediaexpert mot EUIPO – Mediaexpert (mediaexpert)

51

2017/C 6/65

Mål T-784/16: Talan väckt den 1 november 2016 – Pilla mot kommissionen och EACEA

52

2017/C 6/66

Mål T-785/16: Överklagande ingett den 9 november 2016 – BSH Electrodomesticos España mot EUIPO – DKSH International (Ufesa)

53

2017/C 6/67

Mål T-795/16: Överklagande ingett den 9 november 2016 – Krasnyiy oktyabr mot EUIPO – Kondyterska korporatsiia ”Roshen” (CRABS)

54

2017/C 6/68

Mål T-796/16: Överklagande ingett den 11 november 2016 – CEDC International mot EUIPO – Underberg (Formen på ett grönbrunt grässtrå i en flaska)

54

2017/C 6/69

Mål T-798/16: Överklagande ingett den 14 november 2016 – Hanso Holding mot EUIPO (REAL)

55

2017/C 6/70

Mål T-720/15: Tribunalens beslut av den 16 september 2016 – kommissionen mot CINAR

56

2017/C 6/71

Mål T-732/15: Tribunalens beslut av den 16 september 2016 – ICA Laboratories m.fl. mot kommissionen

56


 

Rättelser

2017/C 6/72

Rättelse till meddelandet i Europeiska unionens officiella tidning i mål T-698/16 ( EUT C 441, 28.11.2016 )

57


SV

 

Top